SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1162214
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64424
USSR: 35610
NSČR: 123961
NSSČR: 66961
USČR: 79866
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424567
Krajské súdy (ČR): 43660
Posledná aktualizácia
07.06.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: nárok na zvýšenie invalidného dôchodku


Približný počet výsledkov: 49 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nárok na zvýšenie invalidného dôchodku
  • narok nájdené 119602 krát v 29754 dokumentoch
  • na nájdené 2289415 krát v 64344 dokumentoch
  • zvysenie nájdené 12978 krát v 3535 dokumentoch
  • invalidny nájdené 29588 krát v 3469 dokumentoch
  • dochodok nájdené 74143 krát v 4951 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty
Krajské súdy SR 34 dokumentov


Právna veta: Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10%, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (§ 71 ods. 6 až 8 zákona). Pre posúdenie nároku na zvý ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 9S o/152 /2014 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Kokolevskej a členiek senátu JUDr. Viery Nevedelovej a JUDr Ľubice Filovej, v právnej veci navrhovateľa: D. B. , bytom K. proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie , Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o zvýšenie invalidn ého dôchodk u, o odvol aní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 12. júna .
Kľúčové slová: z dôvodu jediného zdroja príjmu, nárok na zvýšenie dôchodku, ustanovenie prechodného charakteru

Zbierka NS 5/2011
R 63/2011
Uznesenie
Právna veta: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov neobsahuje úpravu dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu dôchodcu, a preto od 1. januára 2004 nárok na zvýšenie dôchodku z tohto dôvodu uţ nemôţe vzniknúť. Po 31. decembri 2003 je moţná výplata dôchodku upraveného z dôvodu jediného zdroja príjmu dôchodcu v takej výške, na ktorú bol dôchodok upravený, len počas nepretrţitého trvania podmienok ustanovených v § 54 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... nárok na invalidný dôchodok od 5. júna 1990 a nárok na výplatu tohto dôchodku z dôvodu jej invalidity trvá doteraz. Nárok na zvýšenie invalidného dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu bol do 31. decembra 2003 podmienený splnením podmienok, uvedených v § 54 zák.č. 100 .
Merito Dôchodok
Kľúčové slová: nárok na invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok

R 81/1994
Právna veta: Zvýšenie dôchodku ©10 % priemerného mesačného zárobku podľa čl. VII. ods. 2 zákona č. 235/1992 Zb. patrí v príslušnom pomere aj k čiastočnému invalidnému dôchodku**. Poznámka: **/Pozri aj rozhodnutie uverejnené pod č. 17/1994 Zbierky súdnych rozhodnutí a stanovísk

Úryvok z textu:
... však zároveň stanovil, že ak občan ochorel na chorobu z povolania alebo utrpel pracovný úraz pred 1. júnom 1992, má nárok na zvýšenie invalidného dôchodku o 10 % jeho priemerného mesačného zárobku podľa predpisov platných pred týmto dňom. S ohľadom na takto vykonanú zmenu, ako i .
Právna veta: Výška invalidného dôchodku je, okrem iného, odvodená od miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (§ 71 ods. 6 až 8 zákona). Pre posúdenie nároku na zvýšenie invalidného dôchodku je podstatnou otázka vplyvu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu na schopnosť výkonu zárobkovej činnosti. Podľa všeobecného posudkového hľadiska, uvedeného v kapitole .
Merito o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... nepredložil dôkazy, ktoré by odôvodňovali určenie vyššej miery poklesu jeho schopnosti vykonávať záro bkovú činnosť, krajský súd konštatoval, že mu nárok na zvýšenie invalidného dôchodku nevznikol. 10S o/15 /201 2 Proti uvedenému rozsudku podal navrhovateľ odvolanie doručené Krajskému súdu v Košiciach dňa 17.01 .
Merito o invalidný dôchodok
... /74/2010 3 pod sp. zn. 26Sd /27/20 10, pričom na krajskom súde bolo v tej istej veci (o nároku na zvýšenie invalidného dôchodku) vedené ďalšie konanie pod sp.zn. 26Sd/3/2010 na základe opravného prostriedku navrhovateľa proti zmenovému rozhodnutiu zo dňa 9 .
Merito o invalidný dôchodok
... odvolacieho Najvyššieho súdu SR č.k. 3So/67/2006 a dovolacieho súdu č.k. 1Sdo 36/2007 vo veci jeho nároku na zvýšenie invalidného dôchodku. Vyslovil nesúhlas s tým, že invalidný dôchodok sa po dovŕšení 60 rokov veku odporkyňa považuje za starobný dôchodok napriek tomu .
Merito o invalidný dôchodok
... %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (§ 71 ods. 6 až 8 zákona). Pre posúdenie nároku na zvýšenie invalidného dôchodku je podstatnou otázka vplyvu dlhodobo nepria znivého zdravotného stavu na schopnosť výkonu zárobkovej činnosti. Podľa všeobecného posudkového hľadiska , uvedeného v .
Merito Potvrdzujúce
... navrhovateľa , ktoré by odôvodňovalo zvýšenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť navrhovateľa oproti miere, uvedenej v predchádzajúcich posudkoch. Pre posúdenie nároku na zvýšenie invalidného dôchodku je podsta tnou otázka vplyvu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu na schopnosť výkonu zárobkovej činnosti. Z posudkov posudkových lekárov vyplýva, že .
Merito Potvrdené
... napadnutého rozhodnutia odporkyne, keďže z neho nie je zrejmé na základe akých úvah dospeli posudkoví lekári k názoru, že mu nárok na zvýšenie invalidného dôchodku nevznikol, keď je nesporné, že je zhoršenie jeho zdravotného stavu a teda aj zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť objektívne zadokumentovaná .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.