SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1204144
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65215
USSR: 36154
NSČR: 125344
NSSČR: 67710
USČR: 80388
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426364
Krajské súdy (ČR): 46135
Posledná aktualizácia
08.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: nároky na dávky vzniknuté pred 1. januárom 2004


Približný počet výsledkov: 13 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nároky na dávky vzniknuté pred 1. januárom 2004
  • narok nájdené 123211 krát v 30275 dokumentoch
  • na nájdené 2335300 krát v 65134 dokumentoch
  • davka nájdené 21990 krát v 4222 dokumentoch
  • vzniknuty nájdené 7543 krát v 4870 dokumentoch
  • pred nájdené 176981 krát v 47077 dokumentoch
  • 1 nájdené 1133165 krát v 64851 dokumentoch
  • januar nájdené 67579 krát v 24420 dokumentoch
  • 2004 nájdené 78837 krát v 21613 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty
Krajské súdy SR 8 dokumentov


Právna veta: Až po správnom vyčíslení výšky starobného dôchodku bude môcť odporkyňa zistiť, suma ktorého dôchodku, invalidného alebo starobného, je vyššia a rozhodnúť o tom, ktorý z týchto dôchodkov bude navrhovateľovi vyplácať v súlade s § 263 ods. 10 zákona o sociálnom poistení, podľa ktorého sa vypláca iba jeden dôchodok a to dôchodok, ktorého suma je vyššia. Odvolací súd pokladal za správny právny názor súdu prvého stupňa, že pre výpočet výšky starobného dôchodku nie je možné aplikovať § 79a a § 293ad zákona o sociálnom poistení, pretože tieto ustanovenia sa vzťahujú na starobné dôchodky, na ktoré vzni ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a J UDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci navrhovateľa: M. I., narodený X. , bytom R. č. X, zastúpený JUDr. Ladislavom Strižovským, advokátom, Spišská Nová Ves, Starosaská ul. č. 11, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa v Bratislave , Ul. 29. augusta č. 8, o vý šku starobného dôchodku, na .
Právna veta: Podľa § 263a ods. 5 zákona o sociálnom poistení ak poistenec uvedený v odsekoch 1 a 2 má nárok na invalidný dôchodok, alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa zákona účinného do 31. decembra 2003 a súčasne má nárok na výplatu invalidného dôchodku podľa zákona účinného od 1. januára 2004, vypláca sa invalidný dôchodok, ktorý je vyšší alebo najvyšší. Pri rovnakej sume týchto dôchodkov vypláca sa invalidný dôchodok, ktorý si poistenec zvolil. Dňom úpravy výplaty invalidných dôchodkov pre súbeh nárokov na ich výplatu zaniká nárok na invalidný dôchodok, ktorý sa nevypláca.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníč ky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Marianny Reiffo vej a JUDr. Júlie Horskej , v právnej veci navrhovateľky A. K. , na r. X. , bytom P. č. X. , proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave , Ul. 29. augusta č. 8, o zvýšenie invalid ného dôch od ku, na odvolanie navrhovateľky proti rozsu dku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 22 . .
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky už viackrát vo svojich rozhodnutiach vyslovil, že v zmysle prechodného ustanovenia § 125 ods.1, 2 zákona č.328/2002 Z.z. sa v ňom uvedené starobné dôchodky za výsluhové dôchodky iba považujú, a to na účely ich ďalšej výplaty a valorizácie v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia policajtov, nie sú však výsluhovými dôchodkami, ktoré možno priznať podľa § 38 zákona č.328/2002 Z.z. Tento záver nakoniec podporuje aj ustanovenie § 121 zákona č.328/2002 Z.z., podľa ktorého „ o dávkach sociálneho zabezpečenia, na ktoré vznikol nárok pred účinnosťou tohto zákona a ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9So/48/2014 8013200987 08.07.2015 JUDr. Viera Nevedelová ECLI:SK:NSSR:2015:8013200987.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Júlie Horskej v právnej veci navrhovateľky: E., bytom R., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. .
Právna veta: Sociálna poisťovňa nie je oprávnená záväzne prepočítavať výšku náhrady za stratu na zárobku vyplácanú k 31. decembru 2003 (teda za obdobie pred účinnosťou zákona o sociálnom poistení) a úrazovú rentu vyplácať od 1. januára 2004 v nižšej sume ako bola vyplácaná, a to ani vtedy, ak jej výška bola určená dohodou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Ak Sociálna poisťovňa napriek tomu výšku náhrady prepočítava a faktickým postupom dávku znižuje, odníma účastníkovi právo na súdnu ochranu, zaručenú v čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Marianny Reiffovej a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci navrhovateľa J. G., bývajúceho v Č. B., V. č. X., proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave, Ul.29.augusta č.8, o úrazovú rentu, o odvolaní odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 12. septembra 2007, č.k. 20 Sd 579/2006 - 38, takto r o z h .
Kľúčové slová: nároky na dávky vzniknuté pred 1. januárom 2004, nárok na príplatok k dôchodku

Zbierka NS 3/2005
R 28/2005
Rozsudok
Právna veta: Od účinnosti zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov (od 1. júla 1990) príplatok k dôchodku za obdobie väzby nemožno považovať za dávku dôchodkového zabezpečenia. Použitie § 95 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého dávka patrí najviac za tri roky späť od uplatnenia nároku, neprichádza do úvahy.

Úryvok z textu:
Krajský súd napadnutým rozsudkom zrušil rozhodnutie zo 4. júna 2002, ktorým odporkyňa zamietla žiadosť navrhovateľa o priznanie príplatku k starobnému dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdnej rehabi­ litácii") od 1. júla 1990. Poukázal na § 95 zákona č. 100/1988 Zb. o sociál­ nom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom zabezpečení"), podľa ktorého sa dávka zvýši alebo prizná odo dňa, od .
Kľúčové slová: dôchodok pre bezvladnosť, zvyšovanie dôchodkových dávok, nároky na dávky vzniknuté pred 1. januárom 2004

Zbierka NS 2/2005
R 22/2005
Rozsudok
Právna veta: Od 1. augusta 2001 neexistuje právny podklad pre úpravu výšky zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, aj keď dôchodok spolu s jeho zvýšením pre bezvládnosť nedosahujú maximálnu hranicu dôchodku, resp. úhrnu dôchodkov, stanovenú od účinnosti zákona č. 385/2001 Z. z., t. j. sumu 8 282,- Sk mesačne.

Úryvok z textu:
Odporkyňa rozhodnutím zo 4. októbra 2001 zvýšila navrhovateľovi od splátky dôchodku za mesiac október 2001 dôchodok o 7 % mesačnej sumy dôchodku, t. j. o 531,- Sk mesačne na sumu 8 114,- Sk mesačne podľa záko­ na č. 385/2001 Z. z. Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť v sume 157,- Sk me­ sačne zostalo nezmenené. Krajský súd v K. na návrh navrhovateľa preskúmal rozhodnutie odpo- rkyne a napadnutým rozsudkom ho potvrdil. Považoval preskúmavané roz­ hodnutie za správne a poukázal na to, že zákon č. 385/2001 Z. z. .
Právna veta: Rozhodovanie o nárokoch na náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity, o náhrade za stratu na dôchodku a o náhrade nákladov na výživu pozostalých, vzniknutých z pracovných úrazov alebo chorôb z povolania do 31. decembra 2003, patrí do právomoci súdu, aj keď nároky boli uplatnené po účinnosti zákona č. 463/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... poistení neumožňuje, aby od 1. januára 2004 o týchto nárokoch rozhodoval súd. Ustanovenia § 259 až 272 majú spoločný nadpis „Nároky na dávky vzniknuté pred 1. januárom 2004, avšak upravujú len hmotnoprávny aspekt sporu. Pokiaľ by zákonodarca mal zámer upraviť aj procesnoprávne hľadisko, bol by to v právnej .
Právna veta: Rozhodujúcou skutočnosťou ktorá zakladá vznik nároku na vdovský dôchodok je deň smrti občana, po ktorom vzniká nárok na túto dávku a v danom prípade táto skutočnosť nastala dňa X., t. j za účinnosti zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vo svojich prechodných ustanoveniach upravuje nároky na dávky vzniknuté pred 1. januárom 2004, resp. pri opätovnom vzniku nároku na dávku (§ 265 sirotský dôchodok), avšak v žiadnom ustanovení neumožňoval opätovný vznik nároku na vdovský dôchodok podľa predpisov účinných po 1. ja ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zabezpečení v znení neskorších pre dpisov. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vo svojich prechodných ustanoveniach upravuje nároky na dávky vzniknuté pred 1. januárom 2004, resp. pri opätovnom vzniku nároku na dávku (§ 265 sirotský dôchodok), avšak v žiadnom ustanovení neumožňoval opätovný vznik nároku na .
Právna veta: Podľa § 261 ods. 1 vety prvej zákona o sociálnom poistení suma starobného dôchodku poistenca, ktorý splnil podmienky nároku na tento dôchodok pred 1. januárom 2004, je po vzniku nároku na starobný dôchodok nepretržite zamestnaný k 31. decembru 2003 a nepoberal starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo ich časť, sa určí podľa tohto zákona. Podľa 261 ods. 2 zákona o sociálnom poistení poistencovi, ktorý splnil podmienky nároku na starobný dôchodok pred 1. januárom 2004 a k 31. decembru 2003 nebol nepretržite zamestnaný, zvyšuje sa starobný dôchodok za obdobie dôchodkového poistenia získané po ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dôchodku podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003, ak tento zákon neustanovuje inak. Vyššie uvedené ustanovenia sú zaradené pod označením "Nároky na dávky vzniknuté pred 1. januárom 2004". Z ustanovenia § 261 ods. 1 vety prvej vyplýva, že dôchodková dávka, na ktorú poistencovi vznikol nárok za účinnosti zákona .
Merito o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... § 259 zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Toto ustanovenie zákona o sociálnom poistení upravuje konanie o nárokoch na dávky vzniknuté pred 1. januárom 2004. Správny orgán pri posudzovaní charakteru nároku na obnovu konania pritom usúdil, že sa jedná o nárok na dávku, t. j .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.