SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1158412
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64390
USSR: 35554
NSČR: 123857
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424448
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
01.06.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: nároky z neplatného rozviazania pracovného pomeru


Približný počet výsledkov: 15 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nároky z neplatného rozviazania pracovného pomeru
  • narok nájdené 119493 krát v 29724 dokumentoch
  • z nájdené 1837395 krát v 64280 dokumentoch
  • platny nájdené 31125 krát v 12604 dokumentoch
  • rozviazania nájdené 435 krát v 133 dokumentoch
  • pracovna nájdené 31661 krát v 7705 dokumentoch
  • pomer nájdené 73979 krát v 36495 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 12 dokumentov
Krajské súdy SR 51 dokumentov


Právna veta: 1. Právo účastníka pracovnoprávneho vzťahu domáhať sa určenia neplatnosti zrušovacieho prejavu uvedeného v § 77 Zákonníka práce zaniká márnym uplynutím dvojmesačnej lehoty. Pokiaľ neplatnosť skončenia pracovného pomeru podľa § 77 Zákonníka práce nebola vyslovená právoplatným rozsudkom, treba vychádzať z toho, že pracovný pomer bol skončený platne. Platnosť skončenia pracovného pomeru nemôže byť neskôr posudzovaná súdom 2. Ak však zamestnanec v priebehu konania o neplatnosť skončenia pracovného pomeru t.j. o určenie neplatnosti uvedeného právneho úkonu zomrie, nemožno konan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkýň 1/ O. Š., bývajúcej v B. , 2/ M. Š., bývajúcej v B. , 3/ L. Š., bývajúcej v B. (predtým Ing. M. Š., zomr. X. , naposledy bývajúci v B. ), všetky zastúpené spoločnosťou A. , s.r.o. so sídlom v M. , proti žalovanej K. , A. , so sídlom v B. , o neplatnosť výpovede z pracovného pomeru , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 11 C 161/2006, o dovolaní žalobkýň 1/, 2/, 3/ proti .
Kľúčové slová: povaha lex specialis, náhrada mzdy, pracovný pomer , nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru

Zbierka NS 4/2010
R 32/2010
Rozsudok
Právna veta: Za dobu, po ktorú patrí zamestnancovi náhrada mzdy z titulu neplatného skončenia pracovného pomeru, nepatrí mu náhrada mzdy v zmysle § 130 zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, ani náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku podľa § 110b ods. 2 tohto zákona.

Úryvok z textu:
... . Ustanovenia § 61 až § 64 Zákonníka práce (zaradené v štvrtom oddiely pod názvom „Nároky z neplatného rozviazania pracovného pomeru“) upravujú práva a povinnosti účastníkov pracovného pomeru v období pretrvávajúcej spornosti ich vzťahov v dôsledku ... Zákonníka práce a nebolo potrebné upravovať ho na iných miestach Zákonníka práce, napr. pri úprave nárokov z neplatného rozviazania pracovného pomeru. Bolo by aj v rozpore s dobrými mravmi, keby mal byť materiálne poškodený nezákonným konaním .
Právna veta: Žalobca, ktorý uplatňuje nároky z neplatného rozviazania pracovného pomeru, je v občianskom súdnom konaní oslobodený od platenia poplatkov (§ 4 ods. 2 písm. d/ zákona č. 71/1992 Zb. v platnom znení.) Toto oslobodenie sa vzťahuje aj na konanie o odvolaní, dovolaní a výkone rozhodnutia. Zastavenie konania pre nezaplatenie súdneho poplatku podľa § 10 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb., hoci pre tento postup nebol zákonný dôvod, je odňatím možností účastníkovi konať pred súdom podľa § 237 písm. f) O.s.p.

Úryvok z textu:
... oslobodený navrhovateľ v konaní o náhradu škody z pracovného úrazu a choroby z povolania a pri uplatnení nárokov z neplatného rozviazania pracovného pomeru. Citované ustanovenie zahrňuje všetky veci týkajúce sa nárokov z neplatného rozviazania pracovného pomeru podľa druhej časti štvrtého oddielu Zákonníka práce (§ 61 až § 64), teda aj pokiaľ išlo .
Právna veta: Ak zamestnanec po doručení okamžitého zrušenia pracovného pomeru neoznámil zamestnávateľovi, ktorý tento zrušovací prejav urobil, že trvá na ďalšom zamestnaní, ale podal žalobu o neplatnosť rozviazania pracovného pomeru a o náhradu mzdy, potom je tým oznámenie zamestnanca voči zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, nahradené dňom jej doručenia.

Úryvok z textu:
... . 3 písm. b) Zák. práce). Citované ustanovenie § 61 Zák. práce upravuje teda zamestnancove nároky z neplatného rozviazania pracovného pomeru zamestnávateľom. Môže ísť o neplatnú výpoveď, či neplatné okamžité zrušenie pracovného pomeru (zrušenie v skúšobnej dobe ... ustanoveniach §§ 61 až 64 Zák. práce sa týka nárokov, ktoré spolu súvisia. Ide o nároky z neplatného rozviazania pracovného pomeru. Základným nárokom je právo zamestnanca domáhať sa na súde určenia neplatnosti rozviazania pracovného pomeru. Ďalej .
Právna veta: Dvojmesačná lehota vyplývajúca z ustanovenia § 64 Zákonníka práce (zákon č. 65/1965 Zb. v znení platnom do 1. apríla 2002) sa týka len uplatnenia neplatnosti rozviazania pracovného pomeru a nie aj uplatnenia nárokov na náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru.

Úryvok z textu:
... v ustanovení § 61 až § 64 Zákonníka práce sa týka nárokov, ktoré spolu súvisia. Ide o nároky z neplatného rozviazania pracovného pomeru. Základným nárokom je právo zamestnanca domáhať sa na súde určenia neplatnosti rozviazania pracovného pomeru. Ďalej ide ... zmysle § 61 ods. 1 Zákonníka práce, dospel krajský súd k záveru, že žalobca sa svojich nárokov z neplatného rozviazania pracovného pomeru výpoveďou domáhal až po uplynutí zákonnej dvojmesačnej lehoty, keď až na pojednávaní 13. októbra 1993 uplatnil .
Právna veta: Rozhodnutím súdu o určení platnosti alebo neplatnosti skončenia pracovného pomeru je súd rozhodujúci o náhrade mzdy viazaný a bez kladného rozhodnutia o neplatnosti skončenia pracovného pomeru sa nemožno s úspechom domáhať nároku na náhradu mzdy. Rozsah nároku na náhradu mzdy závisí od toho, kedy zamestnanec oznámil zamestnávateľovi svoje rozhodnutie, aby ho ďalej zamestnával. Nárok na náhradu mzdy trvá až do času, kedy mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo keď dôjde k platnému skončeniu pracovného pomeru. Náhrada mzdy podľa § 61 ods. 1 Zákonníka práce sa môže zamestnancovi priznať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , ak je splatná v čase vydania súdneho rozhodnutia, nemožno ju zásadne priznať ako opakujúcu sa dávku do budúcnosti. Osobitná úprava nárokov z neplatného rozviazania pracovného pomeru v ustanoveniach § 61 a nasl. Zákonníka práce vylučuje použitie všeobecných ustanovení o náhrade mzdy pri prekážkach v práci na .
Právna veta: Zákonník práce vymedzuje svoju subsidiárnu pôsobnosť vo vzťahu k štátnej službe nasledovne: „na právne vzťahy pri výkone štátnej služby sa vzťahuje tento zákon, len ak to ustanovuje osobitný predpis,“ t.j. zákon o štátnej službe v ustanovení § 149. Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou a nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru sú upravené v Zákonníku práce v ustanoveniach § 77 – § 80. Tieto ustanovenia sa však na oblasť štátnej služby nevzťahujú (porovnajte s § 149 zákona o štátnej službe). Nie je preto možné z t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ktorý sa žalobca odvoláva, sa vzťahuje na všetky veci týkajúce sa nárokov z neplatného rozviazania pracovného pomeru a pri uplatnení nárokov z neplatného rozviazania pracovného pomeru podľa Zákonníka práce. Toto oslobodenie má charakter osobného oslobodenia a súd ... o rozviazaní štátnozamestnaneckého pracovného pomeru so žalobcom, a ktorých zrušením si žalobca uplatňuje nároky z neplatného rozviazania pracovného pomeru. Následne Krajský súd v Nitre zisťoval u žalobcu dôvody na priznanie oslobodenia od .
Právna veta: V sporovom konaní, o ktoré ide aj v prejednávanej veci, platí dispozičná a prejednacia zásada. Účastníci sú v ňom povinní prispieť k tomu, aby sa dosiahol účel konania najmä tým, že pravdivo a úplne opíšu všetky potrebné skutočnosti a označia dôkazné prostriedky (viď § 101 ods. 1 O.s.p.). Súdna prax je jednotná v tom, že ak súd v priebehu konania nevykoná všetky navrhované dôkazy, nezakladá to vadu konania v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. (viď R 37/1993, R 125/1999, R 6/2000). Pokiaľ súd niektorý navrhovaný dôkaz nevykoná, môže to viesť (nanajvýš) k nesprávnym skutkovým zisteniam a v koneč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... za nedoručenú, a preto ani neskúmal dôvody okamžitého skončenia pracov ného pomeru a vyhovel žalobe a vylúčil na samostatné konanie nároky z neplatného rozviazania pracovného pomeru a to náhradu mzdy. Na odvolanie odporkyne Krajský súd v Košiciach rozsudkom z 31. augusta 2009 sp. zn. 7. apríla .
Právna veta: Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na nadobúdateľa majetku podniku ( jeho organizačnej zložky) je odôvodnený tým, aby zostala v záujme ekonomického využitia podniku (jeho organizačnej zložky) zachovaná jednota hmotných, osobných a nehmotných zložiek podnikania. V rámci prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov však prechádzajú na nadobúdateľa práva a povinnosti nielen voči tým zamestnancom, ktorých pracovnoprávny vzťah v dobe prechodu voči privatizovanému podniku (doterajšiemu zamestnávateľovi) trval, prípadne voči organizačnej zložke. Uvedený prechod p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pomeru zo strany zamestnávateľa môže domáhať ochrany svojho tvrdeného práva návrhom na určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru s tým, že nároky z neplatného rozviazania pracovného pomeru upravujú ustanovenia § 61 až § 64 Zákonníka práce. V prípade, že by navrhovateľka žiadala vyslovenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru .
Právna veta:   Premlčacia doba na uplatnenie nároku na náhradu mzdy z neplatného rozviazania pracovného pomeru nezačína plynúť od právoplatnosti rozsudku o určení neplatnosti rozväzovacieho prejavu, ale od splatnosti každej jednotlivej náhrady mzdy za príslušný mesiac, za ktorý sa požaduje (porovnaj tiež uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 1 Cdo 180/2009). Správne, zákonu zodpovedajúce sú úvahy odvolacieho súdu, že pre začiatok plynutia premlčacej lehoty práva na náhradu mzdy z neplatného rozviazania pracovného pomeru, je rozhodujúci okamih, kedy nastáva splatnosť náhrady mzdy a ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... neplatnosť rozviazania pracovného pomeru. Vytýkal odvolaciemu súdu, že nedôvodne aplikoval na ve c ustanovenie § 119 Záko nníka práce , lebo nároky z neplatného rozviazania pracovného pomeru majú špeciálnu právnu úpravu nachádzajúcu sa v ustanovení § 61 a nasl. Zákonníka práce. Náhrada mzdy v zmysle § 61 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.