Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1002114
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60886
USSR: 33976
NSČR: 116511
NSSČR: 62646
USČR: 75993
EUR-LEX (sk): 11443
EUR-LEX (cz): 11481
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 415710
Krajské súdy (ČR): 38884
Posledná aktualizácia
23.05.2019 21:38

Nájdené rozsudky pre výraz: nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru


Približný počet výsledkov: 18 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru
  • narok nájdené 106707 krát v 27207 dokumentoch
  • z nájdené 1708842 krát v 60664 dokumentoch
  • platny nájdené 42276 krát v 16113 dokumentoch
  • skoncenie nájdené 15942 krát v 6145 dokumentoch
  • pracovny nájdené 38758 krát v 7877 dokumentoch
  • pomer nájdené 68187 krát v 33543 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 26 dokumentov
Krajské súdy SR 90 dokumentov


Právna veta: Nároky účastníkov z neplatného rozviazania pracovného pomeru sa riadia ustanoveniami § 77 - § 80 Zák. práce, ktoré upravujú práva a povinnosti účastníkov pracovného pomeru v období, v ktorom sú ich vzťahy sporné v dôsledku rozviazania pracovného pomeru, ktoré urobil jeden účastník pracovného pomeru a ktorého platnosť druhý účastník neuznáva, a v ktorom je neistota, či pracovný pomer účastníkov skutočne skončil (podľa urobeného rozviazania pracovného pomeru), alebo či bude (môže) pokračovať. Ak bola neplatnosť rozviazania pracovného pomeru určená právoplatným súdnym rozhodnutím a ak trvá pracov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci navrhovateľa I., bývajúceho v B., zastúpeného JUDr. M., advokátom v B., proti odporcovi J., advokátovi so sídlom v P., správcovi konkurznej podstaty úpadcu D., a.s. v konkurze, B., o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy, vedenej na Okresnom súde .
Právna veta: Predpokladom vzniku práva na náhradu mzdy v zmysle ustanovenia § 79 ods. 1 Zákonníka práce je neplatné skončenie pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým zrušením alebo v skúšobnej dobe a oznámenie zamestnanca, že trvá na ďalšom zamestnávaní. Právo na náhradu mzdy pri neplatnom rozviazaní pracovného pomeru môže preto vzniknúť najskôr odo dňa, keď zamestnanec oznámi zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby bol ďalej zamestnávaný. Pri náhrade mzdy ide nepochybne o uspokojenie peňažného nároku, ktorý zaniká splnením, pričom účastník je povinný nárok druhého účastníka uspokojiť včas a riadne. K omeškan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Doc. Ing. P. P. , v dovolacom konaní zastúpeného JUDr. Ľubomírom Hlbočanom, advokátom so sídlom v Bratislave, Vajnorská 20 , proti žalovanému Technickej univerzite v Košiciach , so sídlom v Košiciach, Letná 9 , o náhradu mzdy s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 16 C 167/2004 , o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 28. októbra 2009 sp. zn. 3 .
Právna veta: Ustanovenia § 61 až § 64 Zákonníka práce (označené ako „Nároky z neplatného rozviazania pracovného pomeru") upravujú práva a povinnosti účastníkov pracovného pomeru v období pretrvávajúcej spornosti ich vzťahov v dôsledku rozviazania pracovného pomeru, ktoré urobil jeden z účastníkov pracovného pomeru a ktorého platnosť druhý účastník neuznáva. V tomto období panuje neistota, či pracovný pomer účastníkov skutočne skončil, alebo či bude pokračovať. Určením neplatnosti rozviazania pracovného pomeru súdnym rozhodnutím (ak trvá pracovný pomer účastníkov naďalej) sa tento stav neistoty odstraňuje a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci navrhovateľa J., bývajúceho vo V., proti odporkyni S., ústrediu B., so sídlom v B., o zaplatenie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku, vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 18 C 32/2001, o dovolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 10. mája .
Právna veta: Ak nedošlo k určeniu neplatnosti skončenia pracovného pomeru podľa § 77 Zákonníka práce, treba vychádzať z toho, že pracovný pomer bol skončený platne; na podaní žaloby o určenie trvania tohto pracovného pomeru nemôže mať žalobca v takom prípade naliehavý právny záujem [§ 80 písm. c) O. s. p.].

Úryvok z textu:
... prípadným dodatočným písomným potvrdením). Len v takom prípade začne plynúť dvojmesačná lehota v zmysle § 77 Zákonníka práce na uplatnenie nároku z neplatného skončenia pracovného pomeru. Pokiaľ odvolací súd vychádzal z iného právneho názoru, tento bol nesprávny, a preto Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodnutie odvolacieho súdu .
Zbierka NS 4-5/1997
R 50/1997
Rozsudok
Právna veta: Žalobca, ktorý uplatňuje nároky z neplatného rozviazania pracovného pomeru, je v občianskom súdnom konaní oslobodený od platenia poplatkov (§ 4 ods. 2 písm. d/ zákona č. 71/1992 Zb. v platnom znení.) Toto oslobodenie sa vzťahuje aj na konanie o odvolaní, dovolaní a výkone rozhodnutia. Zastavenie konania pre nezaplatenie súdneho poplatku podľa § 10 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb., hoci pre tento postup nebol zákonný dôvod, je odňatím možností účastníkovi konať pred súdom podľa § 237 písm. f) O.s.p.

Úryvok z textu:
... konanie. Uviedla, že právny názor súdov ohľadne platenia poplatkov bol nesprávny, lebo pod pojmom uplatnenie nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru treba rozumieť ako samotnú neplatnosť jeho skončenia, tak aj prípadné mzdové či iné nároky ... písm. d) Zákona o súdnych poplatkoch. Tento svoj záver odôvodnil tým, že treba rozlišovať uplatnenie nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru (ako napr. náhrada mzdy ap.), ktoré sú oslobodené od poplatkov, od uplatnenia neplatnosti skončenia pracovného .
Právna veta: Zákonník práce vymedzuje svoju subsidiárnu pôsobnosť vo vzťahu k štátnej službe nasledovne: „na právne vzťahy pri výkone štátnej služby sa vzťahuje tento zákon, len ak to ustanovuje osobitný predpis,“ t.j. zákon o štátnej službe v ustanovení § 149. Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou a nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru sú upravené v Zákonníku práce v ustanoveniach § 77 – § 80. Tieto ustanovenia sa však na oblasť štátnej služby nevzťahujú (porovnajte s § 149 zákona o štátnej službe). Nie je preto možné z t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... štátnej službe v ustanovení § 149. Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou a nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru sú upravené v Zákonníku práce v ustanoveniach § 77 – § 80. Tieto ustanovenia sa však na oblasť štátnej služby nevzťahujú .
Právna veta: 1. Právo účastníka pracovnoprávneho vzťahu domáhať sa určenia neplatnosti zrušovacieho prejavu uvedeného v § 77 Zákonníka práce zaniká márnym uplynutím dvojmesačnej lehoty. Pokiaľ neplatnosť skončenia pracovného pomeru podľa § 77 Zákonníka práce nebola vyslovená právoplatným rozsudkom, treba vychádzať z toho, že pracovný pomer bol skončený platne. Platnosť skončenia pracovného pomeru nemôže byť neskôr posudzovaná súdom 2. Ak však zamestnanec v priebehu konania o neplatnosť skončenia pracovného pomeru t.j. o určenie neplatnosti uvedeného právneho úkonu zomrie, nemožno konan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... spln ené podmienky. S konaním o určenie neplatnosti výpovede z pracovného pomeru je úzko spojené majetkové právo na uplatňovanie príslušných nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru. Neobstojí názor prvostupňového súdu, v zmysle ktorého súd konanie zast avil z dôvodu, že účastník stratil spôsobilosť byť účastníkom konania .
Právna veta: Základným a rozhodujúcim predpokladom vzniku nároku zamestnanca na náhradu mzdy v súvislosti so skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je neplatnosť tohto skončenia pracovného pomeru, ktorá neplatnosť musí byť určená rozhodnutím súdu. Právna úprava pri týchto nárokoch je rozdielna podľa toho, či zamestnanec trvá alebo netrvá na tom, aby ho zamestnávateľ ďalej zamestnával. Ustanovenie § 79 ods. 3 Zák. práce upravuje skončenie pracovného pomeru v dôsledku zákonom ustanovenej nevyvrátiteľnej domnienky, kedy platí, že sa pracovný pomer skončí dohodou. Predpokladom skončenia pracovnéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a náhradu mzdy v sume svojho priemerného zárobku podľa § 134 za výpovednú dobu dvoch mesiacov. Citované zákonné ustanovenia upravujú nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru. Základným a rozhodujúcim predpokladom vzniku nároku zamestnanca na náhradu mzdy v súvislosti s o skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa .
Právna veta: Z citovaných ustanovení vyplýva, že uplatnenie nárokov zamestnanca z neplatného skončenia pracovného pomeru (výpoveďou, okamžitým zrušením, dohodou alebo zrušením v skúšobnej dobe) sú ponechané na vôľu zamestnanca . Ak po neplatnom skončení pracovného pomeru trvá na tom, aby ho zamestnávateľ ďalej zamestnával, jeho pracovný pomer neskončí a zamestnávateľ je povinný voči nemu plniť všetky záväzky, ktoré mu z pracovného pomeru vyplývajú. Nevyhnutým predpokladom vzniku nároku zamestnanca na náhradu mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru (ak nedôjde k mimosúdnej dohode) je práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... právna úprava obsiahnutá v ustanovení § 77 a § 79 Zákonníka práce sa týka nárokov, ktoré spolu súvisia. Ide o nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru. Základným nárokom je právo zamestnanca domáhať sa na súde určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru . Ďalej ide o nárok, ktorý z .
Merito o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru a finančné nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru
... M. , právne zastúpenej JUDr. D. V. , advokátom, so sídlom v M. , o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru a finančné nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru , vedenej na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 10 Cpr 1/2012 , o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.