Nájdené rozsudky pre výraz: navrátenie do predošlého stavu v exekučnom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
35 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vydražiteľ, ktorému bol v exekučnom konaní udelený príklep a zaplatil najvyššie podanie, nadobudol vlastníctvo k vydraženým veciam. Takto nadobudnuté vlastnícke právo nemôže byť dotknuté ani prípadnými vadami exekučného konania. Správnosť postupu v exekučnom konaní môže byť na podnet účastníkov s účinkami pre exekučné konanie skúmaná len v rámci tohto konania, v rozsahu a prostriedkami stanovenými predpisom upravujúcim toto konanie.

Úryvok z textu:
Dovolaním napadnutým rozsudkom Najvyšší súd Slovenskej republiky, rozhodujúc o odvolaní žalobcu, potvrdil rozsudok krajského súdu z 24. júla 2002, č. k. 35 Cbi 212/01-26, a žalobcovi nepriznal náhradu trov konania. Uvedeným rozsudkom súd prvého stupňa vyhovel žalobe a uložil žalovanému, ako správcovi konkurznej podstaty, aby zo súpisu konkurznej podstaty vylúčil vymenované hnuteľné veci (10 obrábacích strojov). V odôvodnení rozsudku, rovnako ako súd prvého stupňa, uviedol, že udelením prí
Právna veta: Ust. § 61 Exekučného poriadku vylučuje, aby sa dotknutá osoba domáhala opätovného nadobudnutia práva po tom, čo na základe exekúcie nastala zmena subjektu práva, t.j. v prípade, ak vykonaním exekúcie určité právo stratila. Toto ustanovenie je aplikovateľné na prípady, kedy bola exekúcia vykonaná na základe neexistujúceho alebo zrušeného exekučného titulu alebo kedy Exekučný poriadok priznáva dobromyseľnému vydražiteľovi nadobudnutie vlastníckeho práva od nevlastníka. Ak právny poriadok vylučuje, aby určitú vec alebo právo nadobudla od štátu iná osoba, potom zmena subjektu práva exekúciou nemôž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 MObdo 3/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: T. , spol. s.r.o. V.H.V. , IČO: X. , proti odporcovi: T. , a.s. , so sídlom Š.B. , IČO: X. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr . I.G.H.D. , za účasti vedľajšieho účastníka na strane odporcu: S.M.B. , zastúpeného advokátom JUDr. M. , AK K.G.B. , o vydanie poverenia zvolať m imoriadne valné zhromaždenie spoločnosti T. , a.s. Bratislava , o mimoriadnom do
Najvyšší súd Slovenskej republiky 6 Cdo 74 /20 12 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného Minor spol. s r.o. , naposledy so sídlo m v Bratislave, Račianska 66, proti povinnému Jednota, spotrebné družstvo Rimavská Sobota „v likvidácii“ , so sídlom v Rimavskej Sobote , Čerenčianska 24, o vymoženie 7282 eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Rimavská Sobota pod sp. zn. 1 Er 675/96 , o dovolaní súdnej exek útorky JUDr. Viery Šovčíkovej proti
Kľúčové slová: exekučné konanieúčinky vyhlásenia konkurzu
R 98/2002
Právna veta: Za „iné konania“, ktoré sa v dôsledku vyhlásenia konkurzu prerušujú v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. d/ zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení platnom do 1. februára 1998, treba považovať všetky ďalšie súdne konania, v ktorých je úpadca účastníkom, vrátane konania exekučného vedeného podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Okresný súd D. K. uznesením nevyhovel námietkam správcu konkurznej podstaty povinného JUDr. V. B. a Colného úradu v T. proti rozvrhu výťažku z dražby nehnuteľností vykonanej súdnym exekútorom JUDr. J. K. 10. mája 1999 a súčasne schválil rozvrh výťažku z dražby nehnuteľností uvedených vo výroku tohto uznesenia vykonaného súdnym exekútorom 10. mája 1999. Vychádzal zo stanoviska, že námietky správcu konkurznej podstaty povinného JUDr. V. B. spočívajúce v tom, že exekučné konanie malo byť v súlade s
Právna veta: Súdy poskytujú pri plnení svojich úloh účastníkom v občianskom súdnom konaní poučenia o ich procesných právach a povinnostiach (§ 5 ods. 1 O.s.p.). Súdy povinnosť podľa odseku 1 nemajú, ak je účastník v občianskom súdnom konaní zastúpený advokátom (§ 5 ods. 2 O.s.p.). Rozsah poučenia o procesných právach a povinnostiach, ktoré je súd povinný poskytnúť účastníkovi konania nezastúpenému advokátom, vždy závisí od konkrétneho prípadu. Táto povinnosť nesmie byť chápaná ako bezbrehá. Súd ju realizuje len v takom čase a v takom procesnom rámci, v ktorom je jej poskytnutie účelné vzhľadom na procesnú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. S. B. , bytom B. , zastúpeného JUDr. J. Č. , advokátom so sídlom v B. , proti žalovaným 1/ B. V. , bytom V. , 2/ R. M. , s.r.o. so sídlom vo S., IČO: X. , zastúpen ým Advokátskou kanceláriou A., s.r.o. so sídlom v B. , I ČO: X. , 3/ Z. , s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , 4/ F. H. , bytom P., o určenie vlastníckeho práva , vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 1
Právna veta: I. Na základe absolútne neplatného právneho úkonu nie je možné nadobudnúť vlastnícke právo, a to ani v prípade, že na jeho podklade bol uskutočnený vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. II. S poukazom na právnu zásadu, podľa ktorej nikto nemôže previesť na iného viac práv, ako sám má (nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet), nemôže platne previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti na inú osobu ten, kto je na základe absolútne neplatného právneho úkonu vedený v katastri nehnuteľností ako vlastník nehnuteľností. III. Dobrá viera nadobúdateľa, že hnuteľnú al ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1VObdo/2/2020 2108207113 27. apríla 2021 JUDr. Katarína Pramuková predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:2108207113.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veľkom senáte obchodnoprávneho kolégia zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Pramukovej a členiek senátu JUDr. Beáty Miničovej, JUDr. Aleny Priecelovej, JUDr. Gabriely Mederovej, JUDr. Ivany Izakovičov
Meritum § 5 ods. 3 zákona o pôde č. 229/1991
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Ivana Rumanu a sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Jany Zemkovej PhD. v prá vnej veci navrhovateľa : D. H. , a.s., B., právne zastúpeného JUDr. M. K. , advokátom so sídlom v K., proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad Košice – mesto , Popradská 78, 040 11 Košice, za účasti ďalších účastníkov konania: 1/ M. K.
Meritum určenie veci patriacej do dedičstva
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7108225512 Dátum vydania rozhodnutia: 21. júna 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Petríková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7108225512.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Y. V., bývajúcej v T., zastúpenej JUDr. Jánom Martinecom, advokátom so sídlom v Košiciach, Werferova č. 1, pro ti žalovaným 1/ W. C., bývajúcemu v C., prechodne v C., 2/ W. C., bývajúcej v C., prechodne v C., obaja zas
MENU