Nájdené rozsudky pre výraz: navrátenie lehoty

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 128

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

47 dokumentov
159 dokumentov
1 dokument
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 64 ods. 1 Tr. por. ak obvinený, jeho obhajca, poškodený alebo zúčastnená osoba zmešká z dôležitých dôvodov lehotu na podanie opravného prostriedku, povolí jej orgán, ktorému patrí rozhodovať o opravnom prostriedku, navrátenie lehoty. O navrátenie lehoty môže oprávnená osoba požiadať do troch dní od odpadnutia prekážky. Ak nebol opravný prostriedok ešte podaný, je potrebné ho so žiadosťou spojiť. Ak ide o odvolanie proti rozsudku, možno odvolanie odôvodniť ešte v lehote ôsmich dní od doručenia uznesenia o povolení navrátenia lehoty. Je potrebné dať do pozornosti nález Ústavného súd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obvinenému J. D. pre zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a/, ods. 2 písm. d/ Trestného zákona účinného od 01. januára 2006 a iné , na never ejnom zasadnutí 3 . mája 2012 v Bratislave, o žiadosti obvineného o navrátenie lehoty na podanie dovola nia p roti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 12. februára 2008, sp. zn. 3To 4/2008, rozhodol
Kľúčové slová: navrátenie lehotynavrátenie lehoty na podanie odvolania
Právna veta: Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že povolenie navrátenia lehoty na podanie opravného prostriedku je podmienené v prvom rade tým, že obvinený zmeškal túto lehotu z dôležitých dôvodov. Za také sa v súlade s ustálenou súdnou praxou považuje napr. ochorenie v posledných dňoch lehoty brániace obvinenému podať včas opravný prostriedok, živelná udalosť (napr. požiar, povodeň, snehová kalamita), ktorá zabránila obvinenému podať opravný prostriedok v lehote, a pod. Zároveň však musí byť splnená i ďalšia podmienka a to, že obvinený požiadal o navrátenie lehoty do troch dní od odpadnutia preká ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v senáte zloženom z jeho predse du JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Dany Wänkeovej v trestnej veci proti o dsúde nému J. B. pre zločin lúpeže podľa § 173 ods. 1 českého Trestného zákonníka na neverej nom zasadnutí konanom 25. apríla 2017 v Bratisla ve o žiadosti odsúden ého J. B. na navrátenie lehoty na podanie odvolania proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bys
Právna veta: Podľa § 64 ods. 3 Tr. por. ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane aj vtedy, ak sa ukáže, že lehota na podanie opravného prostriedku, ktorý bol zamietnutý ako omeškaný, zmeškaná nebola. Z citovaných ustanovení je zrejmé, že zmeškať lehotu na podanie opravného prostriedku možno len z dôležitých dôvodov, aj to len do troch dní od odpadnutia prekážky, ktorá bránila v danom prípade odsúdenému vo včasnom podaní sťažnosti proti zamietavému uzneseniu druhostupňového súdu...Doručovanie súdnych rozhodnutí na čiastočne nepresnú adresu, na ktorej si však odsúdený bežne preberal všetky súdne zásiel ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Harabina a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského, na neverejnom zasadnutí 29. mája 2015 v trestnej veci odsúdeného J. Š. o navrátenie lehoty na podanie sťažnosti proti uzneseniu Okresného súdu Žilina z 5. septembra 201 3, sp. zn. 1Nt 14/2012, o sťažnosti odsúdeného proti uzneseniam Krajského súdu v Žiline z 19. novembra 2014, sp
Právna veta: Podľa § 64 ods. 1 Tr. por. ak obvinený, jeho obhajca, poškodený alebo zúčastnená osoba zmešká z dôležitých dôvodov lehotu na podanie opravného prostriedku, povolí jej orgán, ktorému patrí rozhodovať o opravnom prostriedku, navrátenie lehoty. O navrátenie lehoty môže oprávnená osoba požiadať do troch dní od odpadnutia prekážky. Ak nebol opravný prostriedok ešte podaný, je potrebné ho so žiadosťou spojiť. Ak ide o odvolanie proti rozsudku, možno odvolanie odôvodniť ešte v lehote ôsmich dní od doručenia uznesenia o povolení navrátenia lehoty. Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že povole ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6018010007 Dátum vydania rozhodnutia: 7. novembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Pavol Farkaš Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6018010007.2 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr. Patrika Príbelského, PhD. v trestnej ve ci odsúdeného Z. M. pre prečin výtržníctva podľa § 358 ods. 1 Trestného zákona Českej republiky a iné, n
Právna veta: Práceneschopnosť obhajcu v dôsledku takej choroby, ktorá mu charakterom a závažnosťou nebráni podať opravný prostriedok v mene obvineného a na jeho pokyn, nie je „dôležitým dôvodom“ na navrátenie lehoty podľa § 61 ods. 1 Trestného poriadku.

Úryvok z textu:
Vyšší vojenský súd nepovolil navrátenie lehoty obvinenému na podanie opravného prostriedku proti rozsudku Vojenského obvodového súdu v Banskej Bystrici z 23. januára 2003, sp. zn. 4 T 137/02. Z odôvodnenia: Rozsudkom Vojenského obvodového súdu Banská Bystrica, sp. zn. 4 T 137/02, zo dňa 23. januára 2003 bol obžalovaný voj. v zál. R. T. uznaný vinným z trestného činu ublíženia na zdraví podlá § 222 ods. 1, 3 Trestného zákona v súbehu s trestným činom výtržníctva podlá § 202 ods. 1 Trestného z
Právna veta: Začiatok plynutia odvolacej lehoty na doručenie písomného vyhotovenia rozsudku môže spôsobiť, avšak iba vtedy, ak tomuto doručeniu nepredchádzalo oznámenie rozsudku jeho vyhlásením v prítomnosti toho, komu sa má písomné vyhotovenie rozsudku neskôr doručiť. Keďže obvinený a jeho obhajca boli prítomní pri vyhlásení rozsudku (čiže § 309 ods. 2 Tr. por. sa nepoužije), potom obligatórne prednostne zohľadňovanou právnou skutočnosťou, spôsobujúcou začatie plynutia odvolacej lehoty, je v tomto prípade oznámenie rozsudku jeho vyhlásením a nie až oznámenie rozsudku jeho doručením. Totiž ak lehota na po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvy šší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 31. mája 201 1 v Bratislave v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci proti obvinenému P. R. , pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia po dľa § 34 8 ods. 1 písm. d/ Tr. zák. a iné , o dovo laní obvineného proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 28 . septemb ra 2010, sp. z
Právna veta: Ustanovenie § 368 ods. 1, ods. 2 Trestného poriadku je po novelizácii Trestného poriadku zákonom číslo 262/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2011, novou úpravou pôvodného ustanovenia § 368 ods. 1 Trestného poriadku upravujúcou možnosť podať dovolanie proti rozhodnutiu súdu, ktorým bola vec právoplatne skončená. V tomto pôvodnom ustanovení okruh rozhodnutí, voči ktorým bolo možné podať dovolanie, nebol explicitne (priamo) stanovený, ale vychádzal z justičnej praxe odvolávajúcej sa na judikatúru, konkrétne rozhodnutie R 19/2007. Ak je po uvedenej novelizácii okruh predmetných rozhodnutí da ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Daniela Hudáka a JUDr. Aleny Šiškovej v trestnej veci obvineného A. A. pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 Tr. zák., v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Tr. zák. a iné na neverejnom zasadnutí 20. mája 2015 v Bratislave , o dovolaní obvineného A. A. , ktoré podal prostredníctvom obhajcu JUDr. O. V. , proti uzneseni
Právna veta: Podľa § 187 ods. 1 veta prvá Tr. por. sťažnosť sa podáva orgánu, proti ktorého uzneseniu smeruje, a to do troch dní od oznámenia uznesenia...Ak obvinený, jeho obhajca, poškodený alebo zúčastnená osoba zmešká z dôležitých dôvodov lehotu na podanie opravného prostriedku, povolí jej orgán, ktorému patrí rozhodovať o opravnom prostriedku, navrátenie lehoty. O navrátenie lehoty môže oprávnená osoba požiadať do troch dní od odpadnutia prekážky. Ak nebol opravný prostriedok ešte podaný, je potrebné ho so žiadosťou spojiť. Ak ide o odvolanie proti rozsudku, možno odvolanie odôvodniť ešte v lehote ôsmi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 6 Tost 12/20 13 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a sudcov Štefana Michálika a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí konanom 16 . máj a 20 13 v Bratislave v trestnej veci odsúdeného M. W. a spol. pre pokračovací trestn ý čin neodvedenia dane a poistného podľa § 148a ods. 1, ods. 4 Tr. zák. (zákon č. 140/1961 Zb. v znení účinnom do 30. júna 2002 ) o sťažnosti odsúdeného M.
Právna veta: 1. Fyzická osoba je oprávnená podnetom namietať porušenie ústavného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Ústavný súd Slovenskej republiky v nadväznosti na toto oprávnenie má právomoc (oprávnenie a povinnosť) preskúmať, či v konaní pred ktorýmkoľvek všeobecným súdom došlo alebo nedošlo k porušeniu tohto ústavného práva. 2. Slovenská republika môže znášať zodpovednosť za ujmu na ústavne zaručených právach osoby (čl. 46 a nasl. Ústavy Slovenskej republiky), zapríčinenú štátom ustanoveným obhajcom. Táto zodpovednosť nie je absolútna. Od štátneho orgánu Slovenskej republiky (v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach v senáte na neverejnom zasadnutí 22. júla 1997 o podnete Ing. R. P., CSc., bytom K., zastúpeného advokátom JUDr. V. B., vo veci porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky konaním Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci vedenej pod sp. zn. Tz 123/92 takto r o z h o d o l : Právo Ing. R. P., CSc., priznané čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky p o r u š e n é n e b o l o . O d ô v o d n
MENU