Nájdené rozsudky pre výraz: navrátenie lehoty pre podanie odvolania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: navrátenie lehotynavrátenie lehoty na podanie odvolania
Právna veta: Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že povolenie navrátenia lehoty na podanie opravného prostriedku je podmienené v prvom rade tým, že obvinený zmeškal túto lehotu z dôležitých dôvodov. Za také sa v súlade s ustálenou súdnou praxou považuje napr. ochorenie v posledných dňoch lehoty brániace obvinenému podať včas opravný prostriedok, živelná udalosť (napr. požiar, povodeň, snehová kalamita), ktorá zabránila obvinenému podať opravný prostriedok v lehote, a pod. Zároveň však musí byť splnená i ďalšia podmienka a to, že obvinený požiadal o navrátenie lehoty do troch dní od odpadnutia preká ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v senáte zloženom z jeho predse du JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Dany Wänkeovej v trestnej veci proti o dsúde nému J. B. pre zločin lúpeže podľa § 173 ods. 1 českého Trestného zákonníka na neverej nom zasadnutí konanom 25. apríla 2017 v Bratisla ve o žiadosti odsúden ého J. B. na navrátenie lehoty na podanie odvolania proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bys
Právna veta: Podľa § 64 ods. 1 Tr. por. ak obvinený, jeho obhajca, poškodený alebo zúčastnená osoba zmešká z dôležitých dôvodov lehotu na podanie opravného prostriedku, povolí jej orgán, ktorému patrí rozhodovať o opravnom prostriedku, navrátenie lehoty. O navrátenie lehoty môže oprávnená osoba požiadať do troch dní od odpadnutia prekážky. Ak nebol opravný prostriedok ešte podaný, je potrebné ho so žiadosťou spojiť. Ak ide o odvolanie proti rozsudku, možno odvolanie odôvodniť ešte v lehote ôsmich dní od doručenia uznesenia o povolení navrátenia lehoty. Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že povole ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6018010007 Dátum vydania rozhodnutia: 7. novembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Pavol Farkaš Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6018010007.2 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr. Patrika Príbelského, PhD. v trestnej ve ci odsúdeného Z. M. pre prečin výtržníctva podľa § 358 ods. 1 Trestného zákona Českej republiky a iné, n
Právna veta: Súd prijal vyhlásenie obvineného o vine podľa § 257 ods. 6 Tr. por. a vykonal dokazovanie len v rozsahu čo do uloženia trestu. Obvinený však v čase vyhlásenia o vine nemal vedomosť o tom, aký trest je možné mu uložiť za skutky označené v obžalobe, najmä nebol poučený o tom, že u neho prichádza do úvahy uloženie trestu pri použití zostrujúcej zásady. Práve presvedčenie súdu, že obvinený spáchal skutok závažnejším spôsobom konania spôsobilo, že mu bol ukladaný trest odňatia slobody postupom podľa § 41 ods. 2 a ods. 3 Tr. zák. V tejto súvislosti obvinený poukazoval na nález Ústavného súdu S ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 3 Tdo 35/201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Igora Burgera na neverejnom zasadnutí v Bratislave 18. septembra 2013 v trestnej veci obvineného S. P. pre zločin neoprávneného vyrobenia a používania elektronického platobného prostriedku a inej platobnej karty podľa § 219 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. f/ T
Právna veta: Práceneschopnosť obhajcu v dôsledku takej choroby, ktorá mu charakterom a závažnosťou nebráni podať opravný prostriedok v mene obvineného a na jeho pokyn, nie je „dôležitým dôvodom“ na navrátenie lehoty podľa § 61 ods. 1 Trestného poriadku.

Úryvok z textu:
Vyšší vojenský súd nepovolil navrátenie lehoty obvinenému na podanie opravného prostriedku proti rozsudku Vojenského obvodového súdu v Banskej Bystrici z 23. januára 2003, sp. zn. 4 T 137/02. Z odôvodnenia: Rozsudkom Vojenského obvodového súdu Banská Bystrica, sp. zn. 4 T 137/02, zo dňa 23. januára 2003 bol obžalovaný voj. v zál. R. T. uznaný vinným z trestného činu ublíženia na zdraví podlá § 222 ods. 1, 3 Trestného zákona v súbehu s trestným činom výtržníctva podlá § 202 ods. 1 Trestného z
Meritum uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia - Rakúsko
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Urto/4/2021 9021200022 1. júna 2021 JUDr. Pavol Farkaš sudca ECLI:SK:NSSR:2021:9021200022.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Pavla Farkaša a sudkýň JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Martiny Zeleňakovej v trestnej veci proti odsúdenému X. B. pre zločin vraždy podľa § 75 Trestného zákonníka Rakúskej republiky a iné na neverejn
Meritum uznanie cudzozem. rozsudku - žiadosť o navrátenie lehoty
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 4017200350 Dátum vydania rozhodnutia: 17. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Pavol Farkaš Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:4017200350.2 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Patrika Príbelského PhD. a JUDr. Dany Wänkeovej v trestnej vec i proti odsúdenému T. Y. pre zločin zneužitia strelnej zbrane podľa § 325 ods. 1 písm. c) Trestného zákon
Meritum navrátenie lehoty
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti odsúdenému M. K. pre trestný čin lúpeže pod ľa § 234 ods. 1, ods. 2 písm. a/ , písm. c/ , ods. 3 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 na neverejno m zasadnutí 20. októbra 2011 v Bratislave , o žiados ti odsúdeného M. K. o navrátenie lehoty na podanie odvolania proti rozsudku Kra jsk ého súdu v Žiline zo 4. marca 2002, sp. zn. 4T 5/00, rozhodol t a k t o : Podľa § 61
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Daniela Hudáka a JUDr. Aleny Šiškovej v trestnej veci obvineného A. A. pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 Tr. zák. , v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Tr. zák. a iné na neverejnom zasadnutí 20. mája 2015 v Bratislave , o dovolaní obvineného A. A. , ktoré podal prostredníctvom obhajcu JUDr. O. V. , proti uznesen
Meritum § 222/1, 3/a Tr. zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2110010969 Dátum vydania rozhodnutia: 18. júla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Michálik Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2110010969.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského na nev erejnom zasadnutí konanom dňa 18. júla 2018 v Bratislave, v trestnej veci obvinenej T. W., pre zločin úvero
MENU