Nájdené rozsudky pre výraz: návrh na obnovu konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1465

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

772 dokumentov
3692 dokumentov
23 dokumentov
8 dokumentov
28 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Navrhovateľ súdny poplatok za podaný návrh o obnovu konania v stanovenej lehote nezaplatil, a preto súd prvého stupňa konanie o obnovu konania pre nezaplatenie súdneho poplatku podľa § 10 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch uznesením zastavil. Podľa § 12 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch, vo veciach poplatkov rozhoduje orgán, ktorý je oprávnený vykonať poplatkový úkon. Vo veciach poplatku za obnovu konania rozhoduje súd, ktorý rozhoduje o povolení obnovy (§ 12 ods. 2 veta tretia zákona).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: L. I., bytom Š., 821 08 Bratislava, proti odporcovi: JUDr. Ľ. L., Z., 821 08 Bratislava, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu E. a. s., Š. v konkurze, o návrhu navrhovateľa na obnovu konania proti uzneseniu Krajskému súd v Bratislave zo dňa 3. júla 2008 č. k. 5Cbi 12/2007-64, takto rozhodol: Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 3. júla 2
Právna veta: Nezmeniteľnosť a záväznosť rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť, je jednou zo záruk právnej istoty. Náprava rozhodnutia sa spravidla môže docieliť v riadnom dvojinštančnom postupe formou odvolania ako riadneho opravného prostriedku. Výnimkou z tohto pravidla sú mimoriadne opravné prostriedky, ktorými možno dosiahnuť nápravu právoplatných rozhodnutí, ak existuje niektorý z dôvodov, taxatívne uvedených v ust. § 228 ods. 1 O.s.p. Takýmito mimoriadnymi opravnými prostriedkami sú obnova konania a dovolanie. So zreteľom na mimoriadnosť týchto opravných prostriedkov platia pre ne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Obo 138/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa V., a. s., so sídlom V.B., IČO: X., právne zast. Advokátskou kanceláriou JUDr. F.S., s. r. o., so sídlom Z.B. proti odporkyni K.K., bytom P.K., právne zast. JUDr. I.R., advokátkou, so sídlom Š.K., o návrhu na obnovu konania, na odvolanie odporkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 29.09.2009, č. k. 9Cb 4/2008-52, takto r o z h o d o l: Uz
Právna veta: V zmysle ust. § 138 ods. 1 prvá veta O.s.p. môže súd priznať účastníkovi aj sčasti oslobodenie od súdneho poplatku, ak spĺňa dve zákonné podmienky. Prvou podmienkou sú pomery účastníka, ktoré preukazujú, že žiadateľ sa nachádza v situácii, kedy nie je schopný zo svojich zdrojov uhradiť vyrubený súdny poplatok bez toho, aby si tým privodil také zhoršenie životnej úrovne, ktorá by jemu, resp. jeho rodine mohla spôsobovať existenčné problémy. Uvedené pomery sa preukazujú Potvrdením o osobných, majetkových a zárobkových pomeroch žiadateľa. Zároveň žiadateľ musí kumulatívne splniť aj druhú zákon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Obo 53/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. L.D. , D. , P. proti žalovanému: Ing. E.Č. , Z. , B. , správca konkurznej podstaty úpadcu V. , s.r.o. , so sídlom L. , P., IČO: X. , o návrhu na obnovu konania , na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratis lave zo dňa 07.06.2006, č. k. 5 Cbi 83/05 -20, takto r o z h o d o l: Žalobcovi sa oslobodenie od súdneho poplatku za odvolanie n e p
Právna veta: Obnova konania je mimoriadnym opravným prostriedkom, ktorý má povahu výnimky zo zásadnej nezmeniteľnosti právoplatného rozhodnutia. Vzhľadom na to je jeho prípustnosť vo viacerých smeroch obmedzená. Právoplatný rozsudok môže účastník napadnúť návrhom na obnovu konania, ak sú tu skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy, ktoré bez svojej viny nemohol použiť v pôvodnom konaní, pokiaľ môžu pre neho privodiť priaznivejšie rozhodnutie vo veci (§ 228 ods. 1 písm. a/ Občianskeho súdneho poriadku). Citované ustanovenie tak, ako i ustanovenie § 228 ods. 1 písm. b/ O. s. p. upravuje procesný prostriedok, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu L., s.r.o., IČO: X., zast. JUDr. Z., proti žalovanému 1/ Ing. P. a proti žalovanému 2/ Ing. B., obaja zastúpení JUDr. M., o návrhu na obnovu konania, na odvolanie žalovaných 1/ a 2/ proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 2. mája 2008 č. k. 6 Cb 18/2004-35, takto r o z h o d o l : Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 2. mája 2008, č. k. 6 Cb 18/2004-35 p o t
Právna veta: Posúdenie, či vnávrhu na obnovu konania uvádzané skutočnosti napĺňajú znaky niektorého z dôvodov obnovy konania v zmysle § 228 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, je v konaní o obnove právnym posúdením veci. Nesprávne právne posúdenie veci samo o sebe prípustnosť dovolania nezakladá.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa JUDr. P. S. so sídlom v T. , správcu konkurznej podstaty úpadcu Z. proti odporcovi S., so sídlom v B. , za účasti vedľajšieho účastníka na strane odporcu T. , s.r.o. so sídlom v B. , zastúpeného Mgr. F. P., advokátom so sídlom v B. , o návrhu na obnovu konania vedeného na Okresnom súde Bratislava V pod sp.zn. 11 C 184/2004, ktorá právna vec sa viedla na Okresnom súde Bratis
Právna veta: Podľa ustanovenia § 21 ods. 3 O. s. p., za právnickú osobu nemôže konať ten, koho záujmy sú v rozpore so záujmami právnickej osoby. U právnických osôb spôsobilosť byť účastníkom konania a procesná spôsobilosť vznikajú a zanikajú zároveň. Právnické osoby pred súdom môžu konať len prostredníctvom fyzických osôb. Nedostatok procesnej spôsobilosti u právnickej osoby môže nastať, iba ak tu nie je žiadna osoba, ktorá by mohla za ňu konať pred súdom, napr. ide o takú situáciu, keď právnická osoba nemá v rozpore so zákonom ustanovený štatutárny orgán, alebo je sporné, kto je týmto štatutárnym orgánom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne : Ing. M. , nar. X. , bytom B. , zastúpenej advokátom JUDr. P., M. , proti žalovanému : A. , s. r. o., B. , IČO: X. , o návrhu na obnovu konania, vo veci vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 1 CbZm 102/2011, na dovolanie žalobkyne proti uzneseniu Kraj ského súdu v Bratislave z 31. októbra 2012, č. k. 3 CoZm 25/2012 -76, takto r o z h o d o l : Dovolanie žalobky
Právna veta: Podľa § 243b ods. 5 veta druhá O.s.p. ak dovolateľ vezme dovolanie späť, dovolací súd konanie uznesením zastaví. So zreteľom na jednoznačný, právne účinný dispozitívny úkon dovolateľky, ktorým vzala dovolanie späť, Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.) konanie o jej dovolaní zastavil podľa § 243b ods. 5 O.s.p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 263 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci poručiteľa prof. MUDr. J. J., CSc., narodeného X. , naposledy bývajúc eho v M. , zomrel ého X. , v konaní o návrhu na obnovu konania sp. zn. 21 D 260/2005 Okresného súdu Martin, vedenom na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 18 D 260/2012, na dovolanie dedičky G. J. proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 3 1. októbra 201 2, sp. zn. 6 Co D 22 /201 2, takto r o z h o d
Právna veta: V konaní o návrhu na obnovu konania v štádiu do rozhodnutia o povolení obnovy konania alebo rozhodnutia o zamietnutí návrhu na obnovu konania nie je aplikovateľný čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v časti týkajúcej sa práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, pretože nejde o rozhodovanie o občianskom práve alebo záväzku a odstránenie stavu právnej neistoty v primeranej lehote právoplatným rozhodnutím vo veci. Právna istota už bola nastolená právoplatným rozhodnutím a trvá do prípadného povolenia obnovy konania.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 15. júna 2005 predbežne prerokoval sťažnosť P. S., B., ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 20 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Krajského súdu v Bratislave v konaní vedenom pod sp. zn. 29 Cb 285/94 a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v konaní vedenom pod sp. zn. 3 Obo 127/1997, a takto r o z h o d o l :
Právna veta: Z ust. § 232 ods. 2 a § 115 O. s. p. O. s. p. možno dovodiť, že súd je povinný k prejednaniu návrhu na obnovu konania nariadiť pojednávanie, na ktoré predvolá účastníkov a všetkých, ktorých prítomnosť je potrebná. Prípady, v ktorých súd môže rozhodnúť i bez pojednávania taxatívne stanovuje § 234 ods. 2 O. s. p., a to vtedy, ak súd návrh na obnovu konania zamieta preto, že nie je prípustný, alebo preto, že ho podal niekto, kto naň nebol oprávnený, alebo preto, že je zrejme oneskorený. O neprípustný návrh na obnovu konania ide vtedy, ak to výslovne stanovuje zákon. Patria sem prípady, ak návrh n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : Ing. arch. A. M. , P., zast. Mgr. M. B. , advokátom , X. , proti žalovanému : B. H. , Ľ. , zast. JUDr. A. D. , advokátom , X. , o návrhu žalovaného na obnovu konania , na dovolanie žalovaného proti uznes eniu Krajs kého súdu v Bratislave zo dňa 27. 07. 2006 č. k. 2Cob 74/06 -58 , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uzn esenie Krajského súdu v Bratisla
Právna veta: Návrh na obnovu súdneho preskúmavacieho konania (§ 2501 a nasl. O.s.p.) neprípustný ani vo veciach dôchodkového zabezpečenia, zamietne súd, ktorý vo veci rozhodoval v prvom stupni.

Úryvok z textu:
Navrhovateľ sa domáhal obnovy preskúmavacieho konania Mestského súdu v Bratislave na tom základe, že získal nový poznatok a dôkaz oprávnenosti svojho nároku na odškodnenie podľa § 24 ods. 4 zák. č. 87/1991 Zb. v znení zák. č. 267/1992 Zb. za dobu služby v 51. pomocnom technickom prápore od 2. januára 1950 do 22. apríla 1950. Mestský súd návrh na obnovu konania zamietol podľa § 234 O.s.p., v spojení s § 250s O.s.p. Proti uzneseniu mestského súdu sa navrhovateľ včas odvolal a domáhal sa jeho
MENU