SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1116817
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64071
USSR: 35194
NSČR: 122921
NSSČR: 66298
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423348
Krajské súdy (ČR): 43533
Posledná aktualizácia
05.04.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: návrh na obnovu konania


Približný počet výsledkov: 853 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: návrh na obnovu konania
  • navrh nájdené 237171 krát v 41231 dokumentoch
  • na nájdené 2272532 krát v 63991 dokumentoch
  • obnova nájdené 13902 krát v 2229 dokumentoch
  • konanie nájdené 1410176 krát v 63422 dokumentochPrávna veta: Obnova konania je mimoriadny opravný prostriedok, ktorým možno napadnúť právoplatné rozhodnutie súdu prvého stupňa alebo odvolacieho súdu. Skutočnosti, rozhodnutia a dôkazy môžu byť dôvodom obnovy konania v zmysle citovaného ustanovenia len vtedy, ak ich účastník, ktorý obnovu navrhuje, nemohol bez svojej viny použiť v pôvodnom konaní (sú pre účastníka v porovnaní s pôvodným konaním „nové") a súčasne môže pre neho privodiť priaznivejšie rozhodnutie vo veci. Nový dôkaz je spôsobilým dôvodom obnovy vtedy, ak je nim možné preukázať právne spôsobilú skutočnosť, ktorá môže privodiť pre navrhovat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobkyne M. J., bývajúcej v P., zastúpenej JUDr. L. L., advokátom v P., proti žalovanému M., H., právne zastúpenému P., so sídlom v P., o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, o návrhu žalovaného na obnovu konania vedeného na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 12 C 4/1996, vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 11 C 78/2007, o dovolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu .
Právna veta: Podľa § 234 ods. 1, ods. 2 O.s.p. návrh na obnovu konania súd uznesením buď zamietne alebo obnovu konania povolí. Ak súd zamieta návrh na obnovu konania preto, že nie je prípustný alebo preto, že ho podal niekto, kto naň nebol oprávnený, alebo preto, že je zrejme oneskorený, nemusí nariaďovať pojednávanie. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že o návrhu na obnovu konania rozhoduje súd po nariadení pojednávania, na ktoré predvolá účastníkov a všetkých, ktorých prítomnosť je potrebná pre riadne objasnenie veci. Ak preto súd zamietol návrh na obnovu konania z dôvodu nedostatku zákonných podm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Obo 94 /2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : Č., s. r. o., P. proti žalovanému v I/ rade I. Š., nar. X. , byto m D. , žalovanému v II/ rade I. Š., nar. X. , bytom V. , o zaplatenie 5 674,30 Eur /170 230 Sk / s príslušenstvom , na odvolanie žalovaného v I/ rade proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave , č. k. Z-2-47 Cb 86/1994 zo dňa 17. júla 2009 , takto r o z h o d o l: Najvyšší súd Slovenskej republiky n .
Právna veta: Podľa § 394 ods. 1 Tr. por., obnova konania, ktoré sa skončilo právoplatným rozsudkom, alebo právoplatným trestným rozkazom sa povolí, ak vyjdú najavo skutočnosti, alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu, alebo k pomerom páchateľa, alebo uložený druh trestu by bol v zrejmom rozpore s účelom trestu, alebo vzhľadom na ktoré upustenie od potrestania, alebo upustenie od uloženia súhrnného trestu by b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z preds edu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci odsúdeného D. K. , pre trestný čin vraždy podľa § 219 ods. 1, ods. 2 písm. c/ Trestného zákona účinného do 1. januára 2006 (ďalej len Tr. zák.) ako obzvlášť nebezpečný recidivista podľa § 41 ods. 1 Tr. zák., o sťažnosti odsúdeného D. K. pr oti uzneseniu Krajského súdu v .
Právna veta: Obnovu konania ako mimoriadny opravný prostriedok upravuje druhá hlava štvrtej časti O.s.p., ktorá sa na konanie podľa piatej časti O.s.p. použije podľa prvej vety § 246c ods. 1 O.s.p. primerane. Najvyšší súd konštatuje, že obnova konania vo veciach rozhodovania o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. nie je v zmysle § 246c veta druhá O.s.p. prípustná. Prípustnosť obnovy konania nie je totiž v druhej hlave piatej časti O.s.p. upravená. Vzhľadom na to, že zákon tento mimoriadny opravný prostriedok nepripúšťa, procesný postup súdu prvého ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Sž r/13 /201 4 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slov enske j republiky v právnej veci žalob kyne : Ing. R. W. , S., právne zastúpen á: JUDr. Anna Líšková, advokátka, Šafárikovo námestie 7 , Bratislava , proti žalovanému : Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor , Ružová dolina 27 , Bratislav a, v konaní o návrhu na obnovu konania , konajúc o odvolaní žalo bkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislav e č. k. 6S/ 282 /20 13-26 zo dňa 20. dece mbr a 201 3, takto .
Právna veta: Podľa § 556 ods. 1 Tr. por. kto podal celkom bezvýsledne dovolanie alebo návrh na obnovu konania, je povinný nahradiť štátu trovy konania o tomto dovolaní alebo návrhu na obnovu konania, a to paušálnou sumou, ktorú ustanoví ministerstvo spravodlivosti všeobecne záväzným právnym predpisom. Ďalej je povinný nahradiť štátu odmenu a náhradu obhajcovi, ak bol v súvislosti s týmto konaním ustanovený, ak obvinený nemá nárok na bezplatnú obhajobu alebo na obhajobu za zníženú odmenu. Pri rozhodovaní o tom, či obvinený nemá nárok na bezplatnú obhajobu alebo na obhajobu za zníženú odmenu, sa vychádza z c ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Daniela Hudáka a JUDr. Ing. Antona Jakubíka na neverejnom zasad nutí konanom 15. decembra 2011 v Bratislave v trestnej veci odsúdeného D. B. pre trestný čin vraždy podľa § 219 ods. 1 Tr. zák. spáchaný vo forme spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2 Tr. zák. a iné (zák. č. 140/1961 Zb. v znení zmien a doplnkov), o sťažnosti krajského .
Právna veta: Podľa § 399 ods. 2 Tr. por. súd návrh na povolenie obnovy konania zamietne, ak nezistí podmienky obnovy konania podľa § 394 Tr. por. Účelom obnovy konania nie je posúdiť celkovú zákonnosť a odôvodnenosť pôvodného rozhodnutia a správnosť postupu konania, ktoré mu predchádzalo. Súdu konajúcemu o návrhu odsúdeného na povolenie obnovy konania neprislúcha prieskumná právomoc, z čoho vyplýva, že nemôže preskúmavať zákonnosť postupu v pôvodnom konaní v tom smere, či sa súd pri rozhodovaní vyrovnal so všetkými okolnosťami a obhajobou obvineného, či rešpektoval zásadu bezprostrednosti a ústnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 T ost 15/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JU Dr. Martina Piovartsyho a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí 21. júna 2011 v trestnej veci proti o dsúdenému R. T. , pre trestný čin lúpeže spolupáchateľstvom podľa § 9 o ds. 2, § 234 ods. 1, ods. 3 zákona č. 140/1961 Zb. – Trestný zákon (účinný do 31. decembra 2005) a iné o sťažnosti odsúdeného R. T. proti .
Právna veta: Podľa § 233 OSP, ak je pravdepodobné, že sa návrhu na obnovu konania vyhovie, môže súd nariadiť odklad vykonateľnosti rozhodnutia o veci. O odklade vykonateľnosti, návrhom na obnovu konania napadnutých rozhodnutí súdu, môže súd rozhodnúť kedykoľvek do rozhodnutia o návrhu na obnovu konania. Základným predpokladom nariadenia odkladu vykonateľnosti rozhodnutia o veci je existencia pravdepodobnosti, že návrhu na obnovu konania bude vyhovené. Posúdenie pravdepodobnosti vyhovenia návrhu na obnovu konania patrí súdu, ktorý k záveru pravdepodobnosti dospeje na základe obsahu spisu, najmä vychá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A. S., s.r.o., V.X., B., zast.: JUDr. O.W. – advokát, Š.X., B., proti žalovanému: Ing. K.Š., R.X., B., o návrhu žalovaného na obnovu konania, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č.k. 7 Cbs22/06–174 zo dňa 11. júna 2007, takto r o z h o d o l : Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č. k. 7 Cbs 22/06–174 zo dňa 11. júna 2007 z r u š u j e a vec v r a c i a .
Právna veta: Obnova konania je mimoriadny opravný prostriedok, ktorým možno napadnúť právoplatné rozhodnutie súdu prvého stupňa alebo odvolacieho súdu. Právoplatný rozsudok môže účastník napadnúť návrhom na obnovu konania, ak sú tu skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy, ktoré bez svojej viny nemohol použiť v pôvodnom konaní, pokiaľ môžu privodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie vo veci [§ 228 ods. 1 písm. a/ O.s.p.]. Skutočnosti, rozhodnutia a dôkazy môžu byť dôvodom obnovy konania v zmysle citovaného ustanovenia len vtedy, ak ich účastník, ktorý obnovu navrhuje, nemohol bez svojej viny použiť v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 79/2 010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. J.S. bývajúceho v N. proti žalovanej M.H. , bývajúcej v N. , zastúpenej Mgr. E.S. , advokátkou so sídlom v N. , v konaní o návrhu žalovanej na povolenie obnovy konania vo veci určenia neplatnosti darovacej zmluvy vedenej na Okresnom súde Komárno pod sp.zn. 4 C 39/1999, na dov olanie žalovanej proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 30. septembra 2009, sp. zn. 5 Co 135/ .
Kľúčové slová: návrh na obnovu konania, dôvody prípustnosti obnovy konania, dovolanie vedľajšieho účastníka

Zbierka NS 3/2012
R 54/2012
Uznesenie
Právna veta: Posúdenie, či vnávrhu na obnovu konania uvádzané skutočnosti napĺňajú znaky niektorého z dôvodov obnovy konania v zmysle § 228 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, je v konaní o obnove právnym posúdením veci. Nesprávne právne posúdenie veci samo o sebe prípustnosť dovolania nezakladá.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa JUDr. P. S. so sídlom v T. , správcu konkurznej podstaty úpadcu Z. proti odporcovi S., so sídlom v B. , za účasti vedľajšieho účastníka na strane odporcu T. , s.r.o. so sídlom v B. , zastúpeného Mgr. F. P., advokátom so sídlom v B. , o návrhu na obnovu konania vedeného na Okresnom súde Bratislava V pod sp.zn. 11 C 184/2004, ktorá právna vec sa viedla na Okresnom súde Bratislava V pod .
Právna veta: Podľa § 243b ods. 5 veta druhá O.s.p. ak dovolateľ vezme dovolanie späť, dovolací súd konanie uznesením zastaví. So zreteľom na jednoznačný, právne účinný dispozitívny úkon dovolateľky, ktorým vzala dovolanie späť, Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.) konanie o jej dovolaní zastavil podľa § 243b ods. 5 O.s.p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 263 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci poručiteľa prof. MUDr. J. J., CSc., narodeného X. , naposledy bývajúc eho v M. , zomrel ého X. , v konaní o návrhu na obnovu konania sp. zn. 21 D 260/2005 Okresného súdu Martin, vedenom na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 18 D 260/2012, na dovolanie dedičky G. J. proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 3 1. októbra 201 2, sp. zn. 6 Co D 22 /201 2, takto r o z h o d o l : .
Kľúčové slová: návrh na obnovu konania, príslušnosť súdu pri obnove konania, vylúčenie sudcu

Zbierka NS 6/2003
R 115/2003
Uznesenie
Právna veta: Okolnosť, že sudca rozhodol vo veci, v ktorej vydané rozhodnutie je napadnuté návrhom na obnovu konania, nie je dôvodom na jeho vylúčenie z prejednávania a rozhodovania vo veci obnovy konania.

Úryvok z textu:
... s týmto tvrdením navrhovateľa nestotožňuje. O návrhu na obnovu konania nerozhoduje nadriadený súd súdu, ktorého rozhodnutie je na základe návrhu na obnovu konania preskúmavané. Podlá ustanovenia § 232 ods. 1 O. s. p. návrh na obnovu konania prejedná súd, ktorý o veci rozhodol ... to umožňuje platný rozvrh práce konkrétneho súdu), že o návrhu na obnovu konania rozhoduje ten istý sudca alebo senát, ktorý rozhodoval vo veci, ktorej sa návrh na obnovu konania týka. To isté sa vzťahuje aj na odvolacie konanie, .
Právna veta: I. Ustanovenie § 394 ods. 1 Tr. por. upravuje podmienky obnovy konania, ktoré sa týkajú nedostatkov skutkových zistení, vrátane osoby páchateľa - ako skutočností alebo dôkazov súdu skôr neznámych, ktoré vyšli najavo až po právoplatnosti rozhodnutia. Netýkajú sa zmeny právneho stavu, t.j. zákonných podkladov posudzovania trestnosti činu a ukladania trestu. Nález Ústavného súdu SR, že právny predpis, jeho časť alebo niektoré ustanovenie nie je v súlade s Ústavou, preto nemôže byť „novou skutočnosťou súdu skôr neznámou“ v zmysle § 394 ods. 1 Tr. por. a tým len jednou z podmienok obnovy konania, a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... napr. Okresné súdy Stará Ľubovňa, Komárno, Piešťany, Nitra, Dolný Kubín, Krajský súd v Banskej Bystrici (senát 5To) takýto návrh na obnovu konania zamietajú, ak považujú uložený trest za primeraný aj bez použitia tej časti ustanovenia § 41 ods. 2 Tr. zák., ... zák. v znení účinnom do 21. decembra 2012, časti prvej vety za bodkočiarkou, na dotknuté prípady nedopadli, preto návrh na obnovu konania podaný na základe uvedeného nálezu ústavného súdu treba zamietnuť podľa § 399 ods. 2 Tr. por. Vyššie uvedené sa .
Kľúčové slová: nárok na jednorazové odškodnenie, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov

Zbierka NS 8/2018
R 61/2018
Rozsudok
Právna veta: Škodou pre účely zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení je aj nemajetková ujma spočívajúca v zásahu do osobnostných práv pozostalých obete dopravnej nehody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla. V spore o náhradu takejto ujmy je poisťovňa pasívne legitimovaná.

Úryvok z textu:
... požadovanú ochranu práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb alebo štátu možno dosiahnuť inými právnymi prostriedk ami, najmä návrhom na obnovu konania, dovolaním podaným samým účastníkom konania (dnes v sporoch stranou - pozn. NS), návrhom na zrušenie uznesenia o predbežnom opatrení, ako aj .
Kľúčové slová: konanie o povolení obnovy konania, obnova konania podľa Trestného poriadku

Zbierka NS 1-2/1997
R 6/1997
Uznesenie
Právna veta: V konaní o povolení obnovy nie je možné preskúmavať vecnú správnosť rozsudku vydaného v základnom konaní. Toto konanie sa v zmysle ustanovenia § 278 ods. 1 Tr. por. obmedzuje predovšetkým na riešenie otázky, či návrh na povolenie obnovy konania obsahuje skutočnosti alebo dôkazy, ktoré sú pre súd nové, skôr neznáme. Za nové skutočnosti alebo dôkazy v zmysle ustanovenia § 278 ods. 1 Tr. por. nemožno považovať skutočnosti alebo dôkazy, ktoré sú zistiteľné z obsahu spisov a to aj vtedy, keď sa súd s nimi v rozhodnutí nevysporiadal alebo ich dokonca prehliadol, resp. sa mýlil pri hodnotení vykonan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... situáciu urobil záver, že sa vlastne nedá spoľahlivo zistiť, kto z pištole vystrelil. Zo záznamov, ktoré okresný prokurátor pripojil k návrhu na obnovu konania, však vyplýva, že kriminalistický technik OV PZ SR pri ohliadke miesta činu zaistil daktyloskopické stopy len z pohárov a fliaš .
Kľúčové slová: obnova konania v konaní, konanie vo veciach služobného pomeru, nulita správnych aktov

Zbierka NS 4-5/1998
R 72/1998
Rozsudok
Právna veta: Skutočnosť, že o odvolaní proti rozhodnutiu o nepovolení obnovy konania rozhodol právny nástupca správneho orgánu prvého stupňa, predstavuje jeden z prípadov nulity správneho aktu, ku ktorej súd prihliada z úradnej povinnosti bez ohľadu na to, či žaloba poukazovala na vady (nulitu) aktu, alebo sa domáhala aj jeho zrušenia pre nezákonnosť. Povinnosť súdu zaoberať sa nulitou správneho rozhodnutia z úradnej povinnosti nie je prelomením dispozičnej zásady, ktorou je správne súdnictvo ovládané, ale jej logickým vyústením. Na týchto záveroch nič nemení to, že zákonodarca nulitu aktu výslovne neuprav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... textom: Mestské veliteľstvo PZ K. Súd sa v konaní zaoberal predovšetkým otázkou, či rozhodnutie o zamietnutí návrhu na obnovu konania vo veci služobného hodnotenia príslušníka Policajného zboru podlieha súdnemu prieskumu v konaní podľa druhej hlavy piatej časti O ... procesnej povahy, pretože sa ním rozhoduje súčasne o návrhu na zrušenie právoplatného rozhodnutia. Preto rozhodnutie o nevyhovení návrhu na obnovu konania podľa § 138 ods. 1 citovaného zákona podlieha súdnemu prieskumu v konaní podľa § 247 a nasl. .
Právna veta: Obnova konania je inštitút, ktorým sa odstraňujú skutkové omyly a nedostatky v skutkovom stave pre nevykonanie dôkazov, pričom zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov v ustanovení § 245 v porovnaní s ustanovením § 62 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zužuje dôvody, pre ktoré možno podať návrh na obnovu konania.

Úryvok z textu:
... č. 73/1998 Z. z. (v porovnaní so správnym poriadkom) zužuje dôvody, pre ktoré možno podať návrh na obnovu konania. Z predloženého spisu krajského súdu, súčasť ktorého tvoril administratívny spis, odvolací súd zistil, že žalobca bol prepustený zo ... sa nemohli vykonať v pôvodnom konaní, pokiaľ môžu privodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie vo veci. Podstatnou náležitosťou návrhu na obnovu konania je uvedenie dôvodov obnovy konania a skutočnosti svedčiace o tom, že návrh je podaný včas. Obnova konania .
Právna veta: Pokiaľ súd bez nariadenia pojednávania zamietol návrh na obnovu konania z iného dôvodu než preto, že je neprípustný alebo podaný neoprávneným subjektom alebo oneskorený, odňal svojim postupom účastníkovi konania možnosť konať pred súdom v zmysle ustanovenia § 237 písm. f/ O.s.p.

Úryvok z textu:
... nariaďovať pojednávanie (§ 234 ods. 2). Z vyššie citovaných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku možno vyvodiť, že o návrhu na obnovu konania rozhoduje súd p o nariadení pojednávania , na ktoré predvolá účastníkov a všetkých, ktorých prítomnosť potrebuje na riadne ... prítomnosť ktorých je potrebná (§ 11 5 ods. 1 ). Návrh na obnovu konania súd uznesením buď zamietne alebo obnovu konania povolí ( § 234 ods. 1 ). Ak súd zamietne návrh na obnovu konania preto, že nie je prípustný alebo pre to, že ho .
Kľúčové slová: účastníci občianskeho konania, úkony účastníkov, rozpor medzi obsahom a formou, prejav účastníka

Zbierka NS 3/2011
R 34/2011
Uznesenie
Právna veta: Podaním opravného prostriedku proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorý žalobkyňa označila ako dovolanie, a ktorý aj z hľadiska obsahu mal náležitosti dovolania zahrňujúce tiež dovolací petit a odkazy na konkrétne ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku týkajúce sa dovolania a dovolacieho konania, boli vyvolané procesné účinky, ktoré sú spojené s podaním dovolania. Tieto účinky nemôže žalobkyňa následne zmariť účelovým tvrdením, že v skutočnosti nešlo o dovolanie, ale návrh na obnovu konania.

Úryvok z textu:
... nemôže žalobkyň a v preskúmavanej veci následne zmariť účelovým tvrdením, že v skutočnosti nešlo o dovolanie, ale návrh na obnovu konania. Po vyriešení právnej povahy opravného prostriedku žalobkyne založeného na č .l. 363 spisu pristúpil Najvyšší súd Slovenskej ... a vyvolal účinky spojené s dovolaním, chcela neskorším podaním prekvalifikovať tak, akoby od počiatku išlo o návrh na obnovu konania. Najvyšší súd Slovenskej republiky posudzova l procesný úkon žalobkyne nachádzajúci sa na č.l. 363 spisu .
Kľúčové slová: obnova konania podľa Trestného poriadku, vylúčenie orgánu z vykonávania úkonov trestného konania

Zbierka NS 6/2006
R 52/2006
Uznesenie
Právna veta: Trestný poriadok (zákon č. 303/2005 Z. z. v znení zákona č. 650/2005 Z. z.), účinný od 1. januára 2006, v prechodnom ustanove­ ní § 567 ods. 2 zakotvuje povinnosť aplikovať tento zákon na prípa­ dy podaných návrhov na obnovu konania, o ktorých sa ešte neko­ nalo alebo nebolo do jeho účinnosti o návrhu na povolenie obnovy konania právoplatne rozhodnuté za predpokladu, že je to pre obvi­ neného priaznivejšie. Priaznivejšiu úpravu obnovy konania podľa § 567 ods. 2 Trestné­ ho poriadku nemožno zužovať len na porovnanie samotných pod­ mienok obnovy konania podľa § 278 Trestného poriadku v znení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... obnovy konania v posudzovanej veci, zaväzuje prechodné ustanovenie § 567 ods. 2 Trestného poriadku podľa ktorého, ak sa o podanom návrhu na obnovu konania ešte nekonalo alebo do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona (1. januára 2006) nebolo o návrhu na povolenie obnovy konania právoplatne .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.