Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1092690
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63945
USSR: 34960
NSČR: 122249
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422360
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
19.02.2020 21:07

Nájdené rozsudky pre výraz: návrh na odklad exekúcie


Približný počet výsledkov: 34 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: návrh na odklad exekúcie
  • navrh nájdené 236658 krát v 41133 dokumentoch
  • na nájdené 2263885 krát v 63837 dokumentoch
  • odklad nájdené 5063 krát v 2952 dokumentoch
  • exekucia nájdené 64296 krát v 5931 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 212 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 321 dokumentov


Právna veta: Ak sa v exekučnom konaní pred začatím dražby preukáže, že bola podaná žaloba o vylúčenie veci z exekúcie, je súdny exekútor povinný informovať o tom záujemcov; dražbu však, pokiaľ tomu nebráni povolenie odkladu exekúcie, môže vykonať. Žalobca, ktorý podal (excindačnú) žalobu o vylúčenie veci z exekúcie, sa v exekučnom konaní môže domáhať povolenia odkladu exekúcie z dôvodu, že možno očakávať zastavenie exekúcie.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 M Cdo 20 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Na jvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne A. P. , bývajúcej v D. , zastúpenej JUDr. J. P., advokátom so sídlom v D. , proti žalovanému J. M. , súdnemu exekútorovi so sídlom v K. , o zaplatenie 159 330,81 € s príslušenstvom , za účasti vedľajšej účastníčky K. , a.s. V. , so sídlom v B. , vedenej na Okresnom súde Košice I I pod sp. zn. 22 C 138 /2000, v konaní o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora .
Kľúčové slová: procesná spôsobilosť, fyzická osoba, právna subjektivita, právnická osoba, spôsobilosť na právne úkony

Zbierka NS 5/2009
R 49/2009
Uznesenie
Právna veta: Uznesenie, ktorým sa nepovolil odklad exekúcie, nadobúda právoplatnosť doručením oprávnenému a povinnému v zmysle § 56 ods. 8 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov; z hľadiska nadobudnutia právoplatnosti tohto uznesenia nemá jeho doručenie súdnemu exekútorovi právny význam.

Úryvok z textu:
... úlohy štátneho orgánu. Táto odlišnosť sa (okrem iného) prejavuje aj v zmysle, v podstate a účinkoch doručenia uznesenia o nevyhovení návrhu na odklad exekúcie. Pokiaľ § 56 ods. 8 (EP) ukladá súdu doručiť uznesenie o nepovolení odkladu exekúcie oprávnenému a povinnému, ide o ... /2005 námietky zamietol. Dňa 12. apríla 2006 podal povinný na súd návrh na zastavenie exekúcie a 13. apríla 2006 návrh na odklad exekúcie. Okresný súd Bratislava III uznesením z 17. júla 2006 č.k. 35 Er 2403/2005-156, Ex 460/2005 .
Právna veta: O povolení odkladu exekúcie z dôvodu, že možno očakávať, že exekúcia bude zastavená, môže súd, na rozdiel od ostatných dôvodov odkladu exekúcie rozhodnúť aj z úradnej povinnosti. Súd však musí mať preukázané, že tu je dôvodný predpoklad, že exekúcia bude z niektorého zákonného dôvodu zastavená. Povolenie odkladu exekúcie § 56 ods. 2 Exekučného poriadku predpokladá preukázanie takých okolností, z ktorých vyplýva, že možno dôvodne očakávať zastavenie exekúcie v dôsledku splnenia podmienok ustanovených na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 Exekučného poriadku. Pred povolením odkladu exekúcie z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... z 2. apríla 2008 na tretí subjekt (spoločnosť D . V priebehu exekúcie povinní 1/ a 2/ 4. júna 2010 podali návrh na odklad exekúcie z dôvodov, že je neúnosné, aby exekučné konanie ďalej prebiehalo, vzhľadom na vzniknutý stav právnej neistoty všetkých účastníkov konania k .
Právna veta: Povinnosťou exekútora pri vykonávaní exekúcie predajom ne-hnuteľnosti je doručiť upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti oprávnenému a povinnému, ako aj spoluvlastníkom nehnuteľnosti a ďalším osobám a orgánom uvedeným v ustanovení § 135 ods. 2 Exekučného poriadku. Exekučný poriadok explicitne nestanovuje lehotu, v ktorej je exekútor povinný tak urobiť. Exekúciu predajom nehnuteľnosti vykonáva exekútor jednotlivými krokmi upravenými Exekučným poriadkom, ktoré sú predpokladom ďalšieho postupu v konaní. Z ustanovení Exekučného poriadku je možné vyvodiť, že upovedomenie o začatí exek ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sťažnosti resp. návrhu na začatie discipl inárneho konania exekučný príkaz vydaný nebol, keďže bol povolený odklad exekúcie. Ak je podaný návrh na odklad exekúcie, do rozhodnutia súdu o odklade exekúcie môže exekútor vykonávať len úkony smerujúce k zabezpečeniu majetku povinného (§ 56 ods. 5 .
Kľúčové slová: zastavenie exekúcie, návrh na zastavenie exekúcie

Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na tú skutočnosť, že od účinnosti novely, vykonanej zákonom č. 280/1999 Z.z. možno podať odvolanie proti niektorým uzneseniam, ktorými sa rozhodovalo o návrhu (alebo aj bez návrhu) na zastavenie exekúcie. Pritom je právne irelevantné, či sa návrhu na zastavenie exekúcie vyhovelo alebo nie. Odvolanie proti uzneseniu o zastavení exekúcie je prípustné v závislosti od dôvodu, pre ktorý bola exekúcia zastavená (§ 58 ods. 4 Exekučného poriadku). Ak súd uznesením zamietne návrh na zastavenie exekúcie, je odvolanie tiež prípustné, ak sa v návrhu uplatňovali ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 8 presne špecifikuje, pre ktoré dôvody je možné povoliť odklad exekúcie. Mal za to, že skutočnosti uvádzané povinným v návrhu na odklad exekúcie (že došlo k vzájomnému započítaniu pohľadávok v zmysle § 580 Občianskeho zákonníka) však v tomto prípade nie je možné ... ods. 1 písm. f/ Exekučného poriadku. Na odvolanie povinného, čo do výroku o zamietnutí návrhu na zastavenie exekúcie a návrhu na odklad exekúcie, Krajský súd v Trnave uznesením zo 17. júna 2009, sp. zn. 23 CoE 83/2009 jeho opravný prostriedok .
Právna veta: Z ustanovenia § 421 ods. 1 CSP vyplýva, že otázkou relevantnou pre prípustnosť dovolania podľa tohto ustanovenia môže byť len otázka právna (hmotnoprávna alebo procesnoprávna, ktorej vyriešenie viedlo k právnym záverom vyjadreným v rozhodnutí odvolacieho súdu), a nie otázka skutková. Riešenie skutkovej otázky (quaestiofacti) je v civilnom sporovom konaní spojené s obstarávaním skutkových poznatkov súdu v procese dokazovania; to znamená, že pri jej riešení sa súd zameriava na skutkové okolnosti významné napríklad z hľadiska toho, čo a kedy sa stalo alebo malo stať,čo (ne)urobil žalobca alebo ža ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je len povinný, sa stotožnil s názorom súdu prvej inštancie, že žalovaný nebol aktívne legitimovaný na podanie návrhu na odklad exekúcie. Konštatoval, že napokon s výnimkou žalovaným uvedeného rozhodnutia najvyššieho súdu, ktoré sa okrem iného vzťahovalo na ... neexistuje žiadne zákonné ustanovenie, ktoré by prikazovalo súdnemu exekútorovi tieto zrušiť len z dôvodu, že bol podaný návrh na odklad exekúcie. Exekútor ako osoba nadaná právomocou štátu v oblasti výkonu exekučnej činnosti môže konať len to, čo mu .
Právna veta: Zmyslom odkladu exekúcie je zabrániť nepriaznivým dôsledkom exekúcie, a to jednak na návrh povinného podľa § 56 ods. 1 Exekučného poriadku alebo podľa § 56 ods. 2 Exekučného poriadku aj bez návrhu v prípade, ak možno očakávať, že exekúcia bude zastavená.

Úryvok z textu:
... konníka uznali dlh vo výške 549 800, - € voči oprávnenému z titulu pôžičky. Dňa 17. júna 2011 podali povinní na súde návrh na odklad exekúcie, ktorý odôvodňovali podaním žaloby o určenie neplatnosti zmluvy o pôžičke, určenie neplatnosti vyhlásenia o uznaní dlhu a súhlase povinných osôb .
Merito o vymoženie výživného
... .500,- Sk mesačne vopred zrážkami zo mzdy povinného. Proti tomuto uzneseniu podal povinný odvolanie a žiadal exekúciu zastaviť. Zároveň podal návrh na odklad exekúcie podľa § 56 Exekučného poriadku. V prípade, ak súd jeho procesnému návrhu nevyhovie, žiadal povoliť odklad exekúcie v časti prevyšujúcej .
Merito o vymoženie 64 617 319 Sk s príslušenstvom
... ktorý exekúciu nemožno vykonať. Súd preto aj zamietol námietky Mesta proti exekučnému príkazu, ako aj návrh na odklad exekúcie z dôvodu, že námietky ako i návrh na odklad exekúcie môže podať len účastník exekučného konania, ktorým Mesto B.B. nie je. Proti tomuto uzneseniu ... a.s., B.B., IČO: X.. Na základe námietok proti exekučnému príkazu, návrhu Mesta na zastavenie exekúcie a návrhu na odklad exekúcie z 12. júla 2005 konal vo veci Okresný súd Banská Bystrica, ktorý uznesením z 12. septembra 2005, č. .
Merito určenie neplatnosti právneho záväzkui obsiahnutého v notárskej zápisnici
... .2005 č. k. 27 Er 46/05. Týmto uznesením súd zamietol námietky žalobcu (ako povinného) proti exekúcii a nevyhovel jeho návrhu na odklad exekúcie vo veci žalovaného 1/ (JUDr. Š. - ako oprávneného) pre sumu 17.066.840 Sk. Ďalej prihliadol na skutočnosť, že navrhovateľ .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.