Nájdené rozsudky pre výraz: návrh na odročenie pojednávania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 89

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

54 dokumentov
2056 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak odvolací súd vyhlásil rozsudok v neprítomnosti účastníka po tom, čo predchádzajúce konanie len za týmto účelom odročil (§ 156 ods. 2, § 211 O. s. p.) a účastník túto skutočnosť vzal na vedomie, neodňal svojím postupom neprítomnému účastníkovi konania možnosť konať pred súdom, hoci tento dodatočne žiadal pojednávanie odročiť.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. dovolaním napadnutým rozsudkom potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o zamietnutí žaloby proti žalovanej Slovenskej republike - Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, ako aj vo výroku o trovách konania vo vzťahu žalobcu a žalovanej Slovenskej republiky - Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky. Zrušil rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o zamietnutí žaloby vo vzťahu žalobcu a žalovanej Slovenskej republiky - Národnej rade Slovenskej republiky a kon
Právna veta: Choroba účastníka preukázaná lekársky uznanou práceneschopnosťou je dôležitým dôvodom v zmysle § 101 ods. 2 O.s.p. Ak účastník konania v takomto prípade požiadal včas o odročenie pojednávania, prejednanie veci v jeho neprítomnosti treba kvalifikovať ako odňatie možnosti účastníkovi konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p..

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach potvrdil rozsudok Okresného súdu Ko- šice-vidiek z 23. apríla 1992, č.k. 6 C 1180/91-42, vo výroku o zrušení práva spoločného nájmu bytu účastníkmi o určení, že predmetný byt bude ďalej užívať ako nájomca žalobkyňa. Súčasne zrušil výrok rozsudku, ktorým bola vyslovená povinnosť žalovaného vypratať byt (vysťahovať sa z neho) po pridelení bytovej náhrady, tiež výrok o trovách konania v opravnom uznesení zo 17. júna 1992, č.k. 6 C 1180/91-51, a v rozsahu tohto zrušenia vec v
Kľúčové slová: odročenie pojednávaniazdravotný stav účastníka
Právna veta: Súd môže uskutočniť pojednávanie v neprítomnosti účastníka len vtedy, ak účastník konania bol na pojednávanie riadne predvolaný, ak nepožiadal o odročenie pojednávania alebo dôvod, pre ktorý požiadal o odročenie, nebol dôležitý. Ak teda účastník konania chce využiť svoje právo byť prítomný na prejednaní veci, ale mu v tom bráni prekážka, je jeho povinnosťou požiadať o odročenie pojednávania (nestačí len ospravedlnenie neprítomnosti na pojednávaní) a o odročenie pojednávania musí požiadať z dôležitého dôvodu. Aké náležitosti má obsahovať návrh na odročenie pojednávania upravuje ustanovenie § 11 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 574 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u: I. S., bytom B. , zast. advokát skou kanceláriou MST PARTNERS, s. r. o. , so sídlom Laurinská 3 , 811 01 Bratislava, IČO: 36 861 545 , v mene ktorej koná advokátka a konateľka Mgr. Martina Mudierová, proti žalovanému : DARDAN, s.r.o. , so sídlom Michalská 19 , 811 03 Bratislava , IČO: 35 902 272 , zastúpený: Advokátska kancelária MARCEL BIZNÁR, s. r. o. , so síd
Právna veta: Ak je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu, návrh na odročenie pojednávania musí obsahovať ako ďalšiu, osobitnú náležitosť, vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu neumožňuje účasť na pojednávaní a upravila, čo musí ošetrujúci lekár vo svojom vyjadrení výslovne skonštatovať, aby vyjadrenie bolo možné považovať za právne relevantné. To znamená, že zdravotný stav účastníka podľa súčasnej právnej úpravy možno považovať za dôležitý dôvod pre odročenie pojednávania spravidla vtedy, ak účastník pripojí k návrhu vyjadre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republi ky v právnej veci navrhovateľky M. Š., bývajúcej v H. , t.č. bytom H. , proti odporcovi P. Š., bývajúcemu v H. , t.č. bytom H. , v dovolacom konaní zastúpenému JUDr. F. S., advokátom so sídlom v H. , o určenie výživného , vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 12 C 61/2011 , o dovolaní odporcu p roti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 27. júna 2012 sp. zn. 15 CoP 13/2012 , takto r o z h o d o l :
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na tú skutočnosť, že závažnosťou riešenia problematiky odročovania pojednávaní z dôvodu lekársky uznanej práceneschopnosti a jej prípadného zneužívania ako prostriedku zámernej procesnej obštrukcie si bol vedomý aj samotný zákonodarca, keď s účinnosťou od 1. januára 2012 (zák. č. 388/2011 Z.z.) upravil pravidlá pre odročenie pojednávania v prípadoch, keď je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu upravené v procesnom predpise. V takých prípadoch musí návrh na odročenie pojednávania okrem náležitostí podľa § 119 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcu L. J., bývajúceho v B. , zastúpeného L.L. , proti žalovanému 1/ V .., so sídlom v B. IČO: X. , 2/ V., so sídlom v B.,, IČO: X. , vedenej na Okr esnom súde Bratislava V pod sp. zn. 7 C 253/2010, o určenie vlastníctva k nehnuteľnostiam, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Brat islave zo 6. decembra 2012, sp. zn. 3 Co 376/2012 , takto r o z h o d o l : Dovolanie o
Právna veta: Právo účastníka, aby jeho vec bola prejednávaná verejne a v jeho prítomnosti, zaručené v čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, nemožno chápať tak, že súd by nemohol konať a rozhodnúť vo veci bez prítomnosti účastníka, ale tak, že súd je povinný umožniť účastníkovi uplatnenie tohto práva. Ustanovenie § 101 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku umožňuje vec prejednať v neprítomnosti účastníka, ktorý i keď bol riadne predvolaný, nedostavil sa na pojednávanie, ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o jeho odročenie. Z tohto predpokladu vychádza aj ustanovenie § 119 Občianskeho súdneho poriad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Cdo 45/2007 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: V., bytom R., proti žalovanému: J., bytom R., zastúpený JUDr. M., advokátkou v Ž., o zaplatenie 108 000 Sk s prísl., ktorá sa viedla na Okresnom Čadca pod sp.zn. 5 C 113/2004, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Žiline zo 6. decembra 2006 sp.zn. 9 Co 48/2005, takto r o z h o d o l : Dovolanie žalovaného o d m i e t a . Žalobcovi náhradu t
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na tú skutočnosť, že závažnosťou riešenia problematiky odročovania pojednávaní z dôvodu lekársky uznanej práceneschopnosti a jej prípadného zneužívania ako prostriedku zámernej procesnej obštrukcie si bol vedomý aj samotný zákonodarca, keď s účinnosťou od 1. januára 2012 (zák. č. 388/2011 Z.z.) upravil pravidlá pre odročenie pojednávania v prípadoch, keď je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu v procesnom predpise. V takých prípadoch musí návrh na odročenie pojednávania okrem náležitostí podľa § 119 ods. 2 O. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 12 1/20 13 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právne j veci žalobcov : žalovaným : 1/ A. C. , bývajúca v N. , 2/ D. N. , bývajúca v K. , obe zastúpené Mgr. J. S., advokátom v N. , o 312 732,82 € s príslu šenstvom , vedenej na Okresnom súde Komárno pod sp. zn. 9 C 205/2006 , o dovolaní žalobcov 1/ a 2/ proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 24 . mája 201 2 sp. zn. 8 Co 133 /20 11 t a k t o : Dovolanie žalobcov 1/ a 2/
Právna veta: Podľa ustanovenia § 101 ods. 2 OSP, ak sa riadne predvolaný účastník nedostaví na pojednávanie ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie, môže súd vec prejednať v neprítomnosti takého účastníka; prihliadne pritom na obsah spisu a dosiaľ vykonané dôkazy. Po účastníkovi, ktorý sa chce na pojednávanie súdu včas dostaviť, nemožno spravodlivo požadovať, aby musel strpieť prejednanie a rozhodnutie veci vo svojej neprítomnosti, ak nastane prekážka alebo iná okolnosť, ktorá mu bráni sa pojednávania zúčastniť. Táto prekážka alebo iná okolnosť súčasne musí predstavovať "dôležitý dôvod". Príčina to ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Obdo/45/2016 1211228876 08. 02. 2017 JUDr. Andrea Moravčíková ECLI:SK:NSSR:2017:1211228876.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne WESTWOOD, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 35 831 839, právne zastúpeného Advokátska kancelária JUDr. Gabriel Almáši, spol. s r.o. Niťová 3, 821 08 Bratislava, proti žalovanej ARAN YACHT INV
Právna veta: Súdna prax sa zhodla na tom, že: „V zmysle § 119 ods. 2 a 3 Občianskeho súdneho poriadku v znení účinnom od 1. januára 2012 je zdravotný stav účastníka konania dôvodom na odročenie pojednávania len ak je súdu, a to už spravidla pred rozhodnutím o žiadosti o odročenie pojednávania, preukázané vyjadrením ošetrujúceho lekára, že účastník konania nie je schopný bez ohrozenia života alebo závažného zhoršenia zdravotného stavu zúčastniť sa pojednávania.“ (rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 24. apríla 2013, sp. zn. 7 Cdo 130/2012 prijatý občianskoprávnym kolégiom Najvyššieho súdu Sloven ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne ŠTUREC, s.r.o. , so sídlom vo Svätý Anton 118, IČO : 36 311 324, právne zastúpenej Advokátskou kanceláriou Natália Silnická , s.r.o., so sídlom v Bratislave, Klincová 24, zastúpenou konateľkou a advokátkou Mgr. Natáliou Silnickou, proti žalovaným 1/ Slovenskej sporiteľni, a.s. v skratke SLSP, a.s., so sídlom v Bratislave, Tomášikova 48, IČO : 00 151 653, 2/ GENERAL FACTORING,
Právna veta: V zmysle § 119 ods. 2 a 3 Občianskeho súdneho poriadku v znení účinnom od 1. januára 2012 je zdravotný stav účastníka konania dôvodom na odročenie pojednávania len ak je súdu, a to už spravidla pred rozhodnutím o žiadosti o odročenie pojednávania, preukázané vyjadrením ošetrujúceho lekára, že účastník konania nie je schopný bez ohrozenia života alebo závažného zhoršenia zdravotného stavu zúčastniť sa pojednávania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 130/2 012 Slovenskej republiky R o z s u d o k v m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Mariána Sluka, PhD., v právnej veci navrhovateľky D. T. , bývajúcej v Ž. , zastúpenej JUDr. J. F., advokátkou so sídlom v Ž. , proti odporcovi Ľ. T. , bývajúcemu v Ž. , v dovolacom konaní zastúpenému Mgr. S. K. , advokátkou so sídlom v
MENU