Nájdené rozsudky pre výraz: návrh na opravu rozsudku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 24

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

23 dokumentov
124 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 164 O.s.p. súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O oprave vydá opravné uznesenie, ktoré doručí účastníkom. Pritom môže odložiť vykonateľnosť rozsudku na čas, kým opravné uznesenie nenadobudne právoplatnosť. Zásada nemennosti vysloveného súdneho rozhodnutia ovláda vyhotovovanie jeho písomnej formy. Výnimku z tejto zásady tvorí ustanovenie § 164 O.s.p., na základe ktorého je možné vykonať opravu rozhodnutia, avšak len v prípade, že ide o chyby v písaní a počítaní a o také chyby, ku ktorým došlo na základe zjavného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5Sžf/13/2009 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v právnej veci žalobcu: N., a.s., IČO: X., so sídlom N., zast.: JUDr. I., advokátom z advokátskej spoločnosti Č., s.r.o. so sídlom P., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, pracovisko Trnava, so sídlom Hlboká ul.č.8/1, Trnava, zast.: JUDr.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podmienkami pre vykonanie opravy odôvodnenia rozsudku súdu v zmysle ustanovenia § 165 OSP teda sú: - žiadosť účastníka konania o vykonanie opravy odôvodnenia rozsudku, - podanie žiadosti pred tým, než predmetný rozsudok nadobudne právoplatnosť, - odôvodnenie rozsudku nemá podklad v zistení skutkového stavu. Oprava odôvodnenia rozhodnutia v zmysle § 165 OSP sa môže týkať len skutkových zistení a nie právneho posúdenia veci. Ustanovenie § 165 ods. 2 O.s.p., konkrétne slovné spojenie „o oprave rozhodne“ je nutné vykladať tak, že odvolací súd v rámci svojej právomoci (1. hlava 4. časti O.s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžr/158/2011 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov: v rade A/ P., bytom D., v rade B/ A., bytom D., obaja právne zastúpení: Advokátskou kanceláriou JUDr. Stopka JUDr. Blendovský, s. r. o., so sídlom Potočná 2835/lA, Čadca, proti odporcovi: Správa katastra Čadca, so sídlom Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca, za účasti účastn
Merito veci ochranu osobnosti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Co/3/2019 1098899098 30.06.2021 Mgr. Dušan Čimo sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1098899098.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Dušana Čima a sudcov JUDr. Petra Brňáka a JUDr. Ľubora Šeba v spore žalobcov 1/ I.. N. R. a 2/ Š. R., oboch trvale bytom v C. XXX, proti žalovanej V.. Z. T., trvale bytom v H., H. X, zastúpenej JUDr. Mi
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžr/162/2012 Identifikačné číslo spisu: 2009200164 Dátum vydania rozhodnutia: 25.11.2013 Meno a priezvisko: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2013:2009200164.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ R. T., bytom U. XXX XX. R., 2/ R. T., bytom U., XXX XX R.,
Merito veci starobný dôchodok
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 9So/3/2016 Identifikačné číslo spisu: 1015200059 Dátum vydania rozhodnutia: 26.09.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Nevedelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1015200059.5 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: O. bytom O. XXXX/XX, S., právne zastúpeného advokáto
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sžo/76/2015 Identifikačné číslo spisu: 5014200749 Dátum vydania rozhodnutia: 26.07.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:5014200749.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: STAMART REAL, s. r. o., so sídlom Robotnícka 1 E, Martin, zastúp
Merito veci zvýšenie výživného - späťvzatie dovolania
Najvyšší súd 5 Cdo 262/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o maloletú V. K.K., bývajúcu u matky, zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny K., na návrh matky A. H., za účasti otca Š. K., o zvýšenie výživného, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp.zn. 23P 58/2008, o dovolaní otca p
Merito veci zvýšenie výživného - späťvzatie dovolania
Najvyšš í súd 5 Cdo 262 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o maloletú V. K.K. , bývajúcu u matky, zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny K. , na návrh matky A. H. , za účasti otca Š. K. , o zvýšenie výživného , vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp.zn. 23 P 58/2008 , o dovolaní otca pr oti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 25. marca 2010, sp.zn. 7CoP 209/2009 , takto r o z h
Merito veci zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Sžo/145/2015 Identifikačné číslo spisu: 3513200166 Dátum vydania rozhodnutia: 25.05.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:3513200166.4 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. P. V., bytom A. XXX, proti žalovanému: 1/ Ok
MENU