Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
959399
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 54693
USSR: 33181
NSČR: 114357
NSSČR: 61120
USČR: 74304
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 412432
Krajské súdy (ČR): 37042
Posledná aktualizácia
23.01.2019 05:30

Nájdené rozsudky pre výraz: návrh na opravu rozsudku


Približný počet výsledkov: 13 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: návrh na opravu rozsudku
  • navrh nájdené 212689 krát v 35524 dokumentoch
  • na nájdené 1919565 krát v 54637 dokumentoch
  • oprava nájdené 8170 krát v 2657 dokumentoch
  • rozsudok nájdené 440263 krát v 38210 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 19 dokumentov
Krajské a okresné súdy SR 27 dokumentov


Uverejnené v bulletine 2/2013
Právna veta: "Súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O návrhu na opravu súd rozhodne do 30 dní od jeho podania. O oprave vydá opravné uznesenie, ktoré doručí účastníkom. Pritom môže odložiť vykonateľnosť rozsudku na čas, kým opravné uznesenie nenadobudne právoplatnosť (§ 164 O.s.p.).\ Vychádzajúc z citovaného ustanovenia § 164 O.s.p., ak sa v písomnom vyhotovení súdneho rozhodnutia vyskytnú chyby v písaní a počítaní, súd ich kedykoľvek aj bez návrhu opraví. Opraviť teda chyby písania a počítania môže súd kedykoľvek, a to aj po nadobudnutí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Cdo 197/2012 Slovenskej republiky 4 Cdo 198/2012 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu I., bytom B., proti žalovaným 1/ Slovenskej republike, zastúpenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Drieňova 22, Bratislava, 2/ Slovenskej republike, zastúpenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4, Bratislava, 3/ Slovenskej republike, zastúpenej Obvodným úradom Prešov, Námestie mieru 3, Prešov, o neoprávnené pozastavenie ...
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: Podmienkami pre vykonanie opravy odôvodnenia rozsudku súdu v zmysle ustanovenia § 165 OSP teda sú: - žiadosť účastníka konania o vykonanie opravy odôvodnenia rozsudku, - podanie žiadosti pred tým, než predmetný rozsudok nadobudne právoplatnosť, - odôvodnenie rozsudku nemá podklad v zistení skutkového stavu. Oprava odôvodnenia rozhodnutia v zmysle § 165 OSP sa môže týkať len skutkových zistení a nie právneho posúdenia veci. Ustanovenie § 165 ods. 2 O.s.p., konkrétne slovné spojenie „o oprave rozhodne“ je nutné vykladať tak, že odvolací súd v rámci svojej právomoci (1. hlava 4. časti O.s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 6 1Sžr/158/2011 nie je možné od odvolacieho súdu vyžadovať, aby sám rozhodol o tom, či vyhovuje alebo nevyhovuje návrhu na opravu rozsudku nižšieho súdu. Na základe uvedených skutočností Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd príslušný na posúdenie rozhodnutia o návrhu navrhovateľa na ...
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: Podľa § 164 O.s.p. súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O oprave vydá opravné uznesenie, ktoré doručí účastníkom. Pritom môže odložiť vykonateľnosť rozsudku na čas, kým opravné uznesenie nenadobudne právoplatnosť. Zásada nemennosti vysloveného súdneho rozhodnutia ovláda vyhotovovanie jeho písomnej formy. Výnimku z tejto zásady tvorí ustanovenie § 164 O.s.p., na základe ktorého je možné vykonať opravu rozhodnutia, avšak len v prípade, že ide o chyby v písaní a počítaní a o také chyby, ku ktorým došlo na základe zjavného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .č.8/1, Trnava, zast.: JUDr. J., advokátom z advokátskej spoločnosti K., v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného, o návrhu na opravu rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Sžf/13/2009 z 08. septembra 2009, takto rozhodol: Najvyšší súd Slovenskej republiky záhlavie ...
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Merito o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... : Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Nová ulica č. 13, Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného, o návrhu na opravu rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 5 Sžf 10/2007 z 27. septembra 2007 takto rozhodol: Najvyšší súd Slovenskej republiky ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 10/2007, 71/1992
Merito sťažnosť obvineného
... porušená jeho ľudská 3 5 Tost 6/2011 dôstojnosť. Sťažnosťou sa teda obvinený domáhal zmeny napadnutého rozhodnutia v zmysle jeho návrhu na opravu rozsudku. Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 192 ods. 1 Tr. por. preskúmal správnosť výroku napadnutého uznesenia a konanie, ktoré mu ...
Súvisiace predpisy:
5/2009, 33/2008, 6/2011
Merito o určenie neúčinnosti darovacej zmluvy
... žalobe požadovali. Po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej, a teda po skončení súdneho konania s odstupom dvoch rokov žalobcovia podali návrh na opravu rozsudku podľa § 164 O.s.p. Tento návrh súd prvého stupňa uznesením z 11. júla 2005 č.k. 7 C ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 181/2009, 109/2008, 38/2009, 270/2005
Merito o určenie pravosti pohľadávky
... /2009 Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací, rozhodujúc o odvolaní žalovaného 2/ proti opravnému uzneseniu, zmenil uznesenie tak, že návrh na opravu rozsudku zamietol. Rozhodol tak s odôvodnením, že postupom podľa § 164 O. s. p. možno opraviť len chyby v písaní a ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 167/2006, 71/2008
Merito zvýšenie výživného - späťvzatie dovolania
... zo sumy 822,78 € na sumu 706,17 €, keďže podľa jeho názoru bola táto suma nesprávne stanovená. V prípade odmietnutia návrhu na opravu rozsudku žiadal, aby sa jeho podanie považovalo za dovolanie proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach, sp. zn. 7CoP 209/2009. Okresný ...
Súvisiace predpisy:
262/2010, 209/2009
Merito o určenie vlastníctva
... súd opomenul rozhodnúť aj o vydaní nehnuteľnosti - stavby, t.j. domu súpisného čísla X., postaveného na parcele č. X.. Ich návrh na opravu rozsudku uznesením z 30. decembra 2002 sp. zn. 15 Co 262/2000 zamietol s tým, že v časti predmetu konania, o ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 99/2003, 40/1964, 262/2000, 87/1991, 189/2007
... potrebné zmeniť alebo zrušiť uznesenie súdu prvého stupňa. Na rozhodnutie súdu v danej veci nemá vplyv podanie návrhu na opravu rozsudkov, ktorých výroky sa týkajú vlastníckym práv k nehnuteľnostiam, zápis práv ktorých je predmetom súdneho prieskumu, pretože ak ... doručený dňa 4.6.2012. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že pokiaľ ide o dôvod prerušenia v súvislosti s návrhom na opravu rozsudku Okresného súdu v Trnave, resp. Krajského súdu v Trnave, ktorých výroky sa týkajú vlastníckym pomerov k nehnuteľnosti, ...
Súvisiace predpisy:
757/2004
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.