Nájdené rozsudky pre výraz: návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 406

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

234 dokumentov
541 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zákonodarca v právnych normách zákona o súdnych poplatkoch ustanovil podmienky platenia súdnych poplatkov určením osoby poplatníka, kedy vzniká poplatková povinnosť a súčasne následky nezaplatenia súdneho poplatku v súdom stanovenej lehote. Zákonodarca v právnej norme § 138 ods. 1 O.s.p. ustanovuje, že súd môže priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Predpokladom priznania oslobodenia od súdnych poplatkov je jednak samotný návrh pre priznanie osl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sž o/21 /201 4 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci navrhovateľa: I., bytom Š., proti odporcovi: Centrum právnej pomoci Žilina, so sídlom Národná 34, Žilina , o preskúmanie zákonnosti rozhodnuti a a postupu odporcu č. 5N 2769/12, zo dňa 16. augusta 2012 , v znení upovedomenia o oprave rozhodnutia zo dňa 6. septembra 2012, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici, č. k. 27 Sp/26/2012 -55 zo
Právna veta: Podľa ustálenej judikatúry sú pre rozhodovanie o priznaní oslobodenia o súdnych poplatkov rozhodujúce aktuálne majetkové pomery účastníka súdneho konania a jeho reálna možnosť prístupu k súdu pri uplatňovaní a bránení práva zaplatením súdneho poplatku. Zároveň je potrebné brať do úvahy, že ustanovenie § 138 OSP nepripúšťa podmieňovanie poskytnutia individuálneho oslobodenia od platenia súdnych poplatkov skúmaním dôvodov, pre ktoré sa účastníkove majetkové pomery stali tak ťaživými, že nie je spravodlivé zvyškom spoločnosti od neho požadovať niesť zákonom stanovenú poplatkovú povinnosť. Avšak j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžf/ 7/201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : J. S., bytom Č. , právne zastúpený JUDr. Máriou Konrádovou, advokátkou, Farská 9, Nitra, proti žalovanému : Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , Lazovná 63, Banská Bystrica , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1100304/1/ 63418/ 2014 zo dňa 31.01.2014 , konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre č. k. 15S /1
Právna veta: Ustanovenie § 138 O.s.p. neobmedzuje účastníka konania na podanie návrhu na oslobodenie od platenia súdnych poplatkov celkom alebo sčasti len do meritórneho rozhodnutia súdu prvého stupňa. Takýto návrh môže účastník konania podať aj po rozhodnutí prvostupňového súdu s tým, že o tomto návrhu je oprávnený rozhodovať tento súd. Len v prípade, že o ňom nerozhodol súd prvého stupňa o ňom rozhoduje odvolací súd.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne A. , bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. V. , advokátkou v K. , proti žalovaným 1/ P. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou L. , so sídlom v B. , IČO: X. , za ktorú koná JUDr. M. , advokát a konateľ, 2/ P. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou P., so sídlom v P., IČO: X. , o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy, vedenej
Právna veta: Účelom ustanovenia § 138 OSP je, aby účastníkovi nebolo len pre jeho majetkové a sociálne pomery znemožnené uplatňovať alebo brániť svoje právo. Pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov musia byť súčasne splnené dve podmienky. Prvou je nepriaznivá finančná, resp. majetková situácia a druhou skutočnosť, že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva (teda quasi pravdepodobnosť úspechu v ďalšom konaní na strane žiadateľa). V prípade fyzických osôb sa prihliada aj na osobné a rodinné pomery. Vychádzajúc, ako z jazykového výkladu uvedeného zákonného ustanoveni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti MIMIX -SK , s.r.o. , so sídlom vo Veľkej Bare 5, zastúpenej JUDr. Pavlom Gombosom, advokátom so sídlom v Košiciach, Moldavská cesta 21/A, proti žalovanému Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky , so sídlom v Banskej Bystrici, Lazovná 63, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 14. marca 2013, č. 1100306/1/129245/2013 /5048, o odvola
Právna veta: Zákonodarca v citovanom ustanovení Občianskeho súdneho poriadku pripúšťa možnosť čiastočného, prípadne úplného oslobodenia od súdnych poplatkov. Predpokladom priznania oslobodenia od súdnych poplatkov je v prvom rade samotná žiadosť účastníka konania, preukázanie dôvodov, spočívajúcich v majetkových, sociálnych, finančných a pod. pomeroch účastníka, odôvodňujúcich oslobodenie od súdnych poplatkov a súčasne preukázanie, že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Povinnosťou súdu je skúmať splnenie podmienok pre oslobodenie od súdnych poplatkov v každom prípa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa : Ing. P. Ď. , bytom H. , zastúpený: JUDr. Samuel Baránik, advokát, Podjavorinskej 7, Bratislava , proti odporcovi: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, Bratislava, o opravnom prostriedku navrhovateľa zo dňa 08.06.2012 proti rozhodnutiu odporcu sp. zn. 4N 1053/12, Ev. č. 2217/12 zo dňa 15. 05.2012 , konajúc o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského
Právna veta: Účelom ustanovenia § 138 OSP je, aby účastníkovi nebolo len pre jeho majetkové a sociálne pomery znemožnené uplatňovať alebo brániť svoje právo. Pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov musia byť súčasne splnené dve podmienky. Prvou je nepriaznivá finančná, resp. majetková situácia a druhou skutočnosť, že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva (teda quasi pravdepodobnosť úspechu v ďalšom konaní na strane žiadateľa). V prípade fyzických osôb sa prihliada aj na osobné a rodinné pomery. Vychádzajúc, ako z jazykového výkladu uvedeného zákonného ustanoveni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf/ 104 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci ž alobkyne obchodnej spoločnosti TOKAJ FURMINT SK , s.r.o. , so sídlom Malá Tŕňa 105, IČO: 36 603 201 , pr ávne zastúpený JUDr. Ľubošom Petrovským, advokátom, so sídlom Štúrova 20, Košice , proti žalovanému Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky , so sídlom v Banskej Bystrici, Lazovná 63, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 4. septembra 2012, č
Právna veta: Účelom ustanovenia § 138 O.s.p. je, aby účastníkovi nebolo len pre jeho majetkové a sociálne pomery znemožnené uplatňovať alebo brániť svoje právo. Pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov musia byť súčasne splnené dve podmienky. Prvou je nepriaznivá finančná, resp. majetková situácia a druhou skutočnosť, že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva (teda quasi pravdepodobnosť úspechu v ďalšom konaní na strane žiadateľa). V prípade fyzických osôb sa prihliada aj na osobné a rodinné pomery. Vychádzajúc, ako z jazykového výkladu uvedeného zákonného ustanov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4Sžo/2 23/2015 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A.L.K. Humenné, spol. s r. o., so sídlom Štefánikova 22, Humenné , IČO: 36 471 046 , právne zastúpený : JUDr. Ján Spišák, advokát , so sídlom Idanská 17, Košice , proti žalovanému: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky , so sídlom Dobrovičova 12, Bratislava , v konaní o preskúmanie zákonnosti r ozhodnutia žalovaného č. 19293/2014,
Kľúčové slová: návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov
Právna veta: Z ustanovenia § 138 ods. 1 OSP vyplýva, že pri rozhodovaní o oslobodení od súdnych poplatkov súd prihliada k celkovým majetkovým pomerom žiadateľa, k výške súdneho poplatku i k povahe uplatňovaného nároku. Pre posúdenie dôvodnosti žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov je tiež rozhodujúce, či účastník svojvoľne alebo zrejme bezúspešne uplatňuje alebo bráni svoje práva. U právnických a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi súd berie zreteľ i na povahu ich podnikateľskej činnosti, stav a štruktúru majetku, platobnú schopnosť a pod. Nepriaznivá hospodárska situácia obchodnej spoločnosti ako ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžf/ 70/2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. P. B. , bytom S., S., zastúpeného advokátom JUDr. Vladimírom Novákom, Mlynárska 16, Košice proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , Lazovná č. 63, Banská Bystrica , o preskúmanie zák onnosti rozhodnutia žalovaného č. 1100305/328717/2014/5053 zo dňa 17. júla 2014 , o odvolaní žalobcu proti uznese niu Krajského súdu v Košiciach č. k. 7S/106
Kľúčové slová: návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov
Právna veta: Účelom ustanovenia § 138 OSP je, aby účastníkovi nebolo len pre jeho majetkové a sociálne pomery znemožnené uplatňovať alebo brániť svoje právo. Pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov musia byť súčasne splnené dve podmienky. Prvou je nepriaznivá finančná, resp. majetková situácia a druhou skutočnosť, že nejde o svojvoľné alebo zrejmé bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva (teda quasi pravdepodobnosť úspechu v ďalšom konaní na strane žiadateľa). V prípade fyzických osôb sa prihliada aj na osobné a rodinné pomery. Vychádzajúc, ako z jazykového výkladu uvedeného zákonného ustanoveni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: NAFT – SM Gastro Slovakia s.r.o., so sídlom Veľká Bara 45 , IČO: 36 196 029 , zast. JUDr. Pavlom Gombosom , advokátom so sídlom v Košiciach, Moldavská cesta 21/A, proti žalovanému : Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , so sídlom v Banskej Bystrici, Lazovná 63, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ža lovaného z 11 . február a 2013 , č. 110030 4/1/ 54232 /2013, o odvolaní
Kľúčové slová: návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov
Právna veta: Zákonodarca v citovanom ustanovení Občianskeho súdneho poriadku pripúšťa možnosť čiastočného, prípadne úplného oslobodenia od súdnych poplatkov. Predpokladom priznania oslobodenia od súdnych poplatkov je v prvom rade samotná žiadosť účastníka konania, preukázanie dôvodov, spočívajúcich v majetkových, sociálnych, finančných a pod. pomeroch účastníka, odôvodňujúcich oslobodenie od súdnych poplatkov a súčasne preukázanie, že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Povinnosťou súdu je skúmať splnenie podmienok pre oslobodenie od súdnych poplatkov v každom prípa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8S žf/ 84/2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: PREFA Bytča - Hrabové.SK, s.r.o. , so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 31 630 405, zastúpeného : Burian & partners, s.r.o. , advokátska kancelári a so sídlom V. Tvrdého 819/1 , 010 01 Žilina, IČO: 47 254 483 , proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti r ozhodnutia
MENU