Nájdené rozsudky pre výraz: návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 44

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

19 dokumentov
117 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: vkladprávo nakladať s nehnuteľnosťou
Právna veta: Podľa § 31 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), Správa katastra preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada správa katastra aj na sk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišov ej a z členov JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Milana Moravu v právnej veci žalobcu Krajská prokuratú ra v Bratislave , Vajnorská 47, Bratislava , proti žalovanému Katastrálnemu úradu v Bratislave, Správa katastra Senec, Hurbanova 21, 903 01 Senec , za účasti 1/ C. T. , 2/ K. T. , obaja b
Právna veta: Účinnosť zmluvy nastáva súčasne so vznikom platnej zmluvy za predpokladu, že zákon alebo dohoda strán neustanovuje inak. K nadobudnutiu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam dochádza až vkladom do katastra. Aj po smrti účastníka zmluvy trvá viazanosť prejavu vôle, takže právni nástupcovia zomrelého sú viazaní jeho prejavom vôle v zmluve. Tieto závery sa nepriečia právnemu názoru prezentovanému v rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Cdo 196/2005, v zmysle ktorého ak rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností nenadobudlo právoplatnosť za života por ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovesnkej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ S. S., bývajúcej v Ž. , 2/ G. C. , bývajúce ho v Ž. , 3/ V. S., bývajúc ej v Ž. , zastúpených JUDr. A. K. V. , ad vokátkou so sídlom v R. , proti odporkyni R. G. , bývajúce j v Ž. , o určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva , vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 6 C 206/2006, o dovolaní navrhovateľov proti rozsudku Krajského sú du v Žiline z 9. septembra 2
Právna veta: Katastrálny zákon umožňuje správe katastra podľa § 42 ods. 4 opraviť len chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti. Inak v zmysle zákonnej povinnosti, uloženej mu ustanovením § 31 katastrálneho zákona, skúma, okrem iného, platnosť zmluvy a v súvislosti s ňou aj platnosť udelených splnomocnení. Obsah relevantných listín pritom posudzuje a vykladá v súlade s interpretačnými pravidlami výkladu vôle účastníka, formulovanými v § 35 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka. Pri vzniku pochybnosti o obsahu právneho úkonu treba ich odstrániť výkladom - gramatickým, logickým, systematickým - prito ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zrušil napadnuté rozhodnu­ tie odporcu, ktorým bol zamietnutý návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi predáva­ júcim SR - Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a kupujúcim Mes­ tom Banská Bystrica, predmetom ktorej bol prevod nehnuteľnosti - pozem­ ku, parcely vo výmere 172 m2, zastavanej plochy v kat. úz. Banská Bystrica, vedenej na liste vlastníctva Správy katastra Banská Bystrica. Z odôvod
Právna veta: Dovolať sa relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode nehnuteľnosti podľa § 40a Občianskeho zákonníka možno i námietkou v katastrálnom konaní o povolení vkladu. Správa katastra je povinná vznesenú námietku doručiť účastníkom katastrálneho konania o povolení vkladu a vysporiadať sa s ňou v odôvodnení rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom krajský súd zrušil rozhodnutie odporcu a vec vrátil odporcovi na ďalšie konanie. V odôvodnení uviedol, že preskúmavaným rozhodnutím odporca podľa § 31 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (katastrálny zákon) zamietol návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej zmluvy, predmetom ktorej sú nehnuteľnosti v kat. úz. L. Odporca
Právna veta: Právo na odstúpenie od zmluvy sa uplatňuje mimosúdnou cestou jednostranným právnym úkonom adresovaným druhému účastníkovi zmluvy. Odstúpenie sa stane účinným (perfektným), len čo prejav o odstúpení dôjde druhému účastníkovi. Toto právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť len dotknutý účastník. Právo na odstúpenie od zmluvy pre vadnosť právneho úkonu uzavretého v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok treba uplatniť zrejme vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe (§ 101 Občianskeho zákonníka). Účinným odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od začiatku (ex tunc), ak nie je právnym predpisom u ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Ľuboša Szigetiho a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: S. O., zastúpeného Mgr. D. Š., proti žalovanému: KÚ v N, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. Vo 25/2006-5/Br zo dňa 23. mája 2007, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Nitre č. k. 28 S 43
Právna veta: Správny orgán zákonným spôsobom aplikoval v preskúmavanej veci platné právo, pretože inštitút zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (v danej veci na základe zmluvy o zabezpečovacom prevode práva), je potrebné chápať ako jeden celok, ktorý je tvorený jej platnosťou a účinnosťou, teda pre vznik a platnosť takejto zmluvy rozhodnutie štátneho orgánu nie je potrebné, avšak je potrebné pre jej účinnosť, pretože s poukazom na § 133 ods. 2 OZ až vkladom do katastra nehnuteľností nastáva jej účinnosť a dochádza k faktickému nadobudnutiu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, z ktorého dôvod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej PhD a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci navrhovateľa: F., s.r.o., so sídlom J., P., zastúpeného advokátom JUDr. L. S., Advokátska kancelária v K., K., proti odporcovi: Správa katastra pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu, R., B., za účasti:
Právna veta: Slovenský právny poriadok rozlišuje viacero situácií, kedy je plnoletej (fyzickej) osobe ustanovený opatrovník. Postavenie a oprávnenia, respektíve povinnosti, opatrovníka sa líšia podľa právneho predpisu, podľa ktorého bol ustanovený, ako aj podľa dôvodu, pre ktorý bol ustanovený.
Zákonným dôvodom pre ustanovenie opatrovníka podľa § 27 O. z. je pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony osoby (§ 10 O. z. a § 27 ods. 2 a 3 O. z.). Takto ustanovený opatrovník je zákonným zástupcom osoby, ktorej bol ustanovený, a je teda oprávnený svojimi úkonmi v jej mene a na jej účet právnymi úk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo /92/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej v právnej veci žalobkyne Z. Z. , bytom v R. , zastúpenej JUDr. M. B. , advokátom so sídlom advokátskej kancelárie vo V. , proti žalovanému Katastrálnemu úradu v Košiciach, so sídlom v Košiciach, Južná trieda 82, o preskúmanie zákon nosti
Právna veta: Inštitút opravy chyby v katastrálnom operáte v zmysle ustanovenia § 59 ods. 1 písm. a/ katastrálneho zákona slúži výlučne na zosúladenie údajov katastra nehnuteľnosti s verejnými a inými údajmi katastra nehnuteľností. Opravou údajov katastra nemožno riešiť spor o vlastníctvo. Žalobcovia sa na základe uvedeného ustanovenia katastrálneho zákona domáhali v podstate výmazu zápisu práv k nehnuteľnostiam vykonaného záznamom verejnej listiny - právoplatného rozsudku Okresného súdu Topoľčany o určení vlastníctva, avšak ich žiadosti správa katastra nemohla vyhovieť, pretože údaje katastra neboli v rozp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžr/ 107 /2014 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Jozefa Ha rgaša , v právnej veci žalobcov: 1/ P. , bytom S. X. , 2/ I., bytom L. , zastúpených Advokátskou kanceláriou Melničák a Semančíková, s.r.o., so sídlom Miletičova 1, Bratislava, proti žalovanému: Okresný úrad Nitra, so
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na tú skutočnosť, že závažnosťou riešenia problematiky odročovania pojednávaní z dôvodu lekársky uznanej práceneschopnosti a jej prípadného zneužívania ako prostriedku zámernej procesnej obštrukcie si bol vedomý aj samotný zákonodarca, keď s účinnosťou od 1. januára 2012 (zák. č. 388/2011 Z.z.) upravil pravidlá pre odročenie pojednávania v prípadoch, keď je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu upravené v procesnom predpise. V takých prípadoch musí návrh na odročenie pojednávania okrem náležitostí podľa § 119 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcu L. J., bývajúceho v B. , zastúpeného L.L. , proti žalovanému 1/ V .., so sídlom v B. IČO: X. , 2/ V., so sídlom v B.,, IČO: X. , vedenej na Okr esnom súde Bratislava V pod sp. zn. 7 C 253/2010, o určenie vlastníctva k nehnuteľnostiam, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Brat islave zo 6. decembra 2012, sp. zn. 3 Co 376/2012 , takto r o z h o d o l : Dovolanie o
MENU