Nájdené rozsudky pre výraz: návrh na vklad

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3634

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

207 dokumentov
7659 dokumentov
1 dokument
18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Súd podľa § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdí rozhodnutie o zamietnutí návrhu na vklad nehnuteľnosti podľa § 31 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam ak zistí, že kúpna zmluva je neplatná.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím Okresného úradu K. II, katastrálneho odboru v K., zo dňa 6. augusta 1998 bolo podlá § 64 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.M) zrušené rozhodnutie Okresného úradu K. II, katastrálneho odboru, zo dňa 25. februára 1998, ktorým bolo rozhodnuté o návrhu na vklad vlastníckeho práva na základe zmluvy uzavretej medzi predávajúcimi M. F., Š. N., J. P., H. C. a kupujúcim E., spol. s r. o., B., predmeto
Právna veta: Konanie o povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností predstavuje rozhodovací procesný postup, pri ktorom okresný úrad, ako správny orgán, na základe predložených písomných podkladov podľa § 31 ods. 1, 2 katastrálneho zákona posudzuje skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu. Výsledkom tohto procesného postupu je rozhodnutie o povolení vkladu alebo rozhodnutie o zamietnutí návrhu na vklad (§ 31 ods. 3 katastrálneho zákona). Predpokladom povolenia vkladu vlastníckeho práva k pozemku do katastra nehnuteľností na základe zmluvy v predmetnom prípade bolo splneni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžrk/13/2018 4016200648 21. 02. 2019 JUDr. Milan Morava ECLI:SK:NSSR:2019:4016200648.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členiek senátu JUDr. Petry Príbelskej, PhD. a JUDr. Jarmily Urbancovej, v právnej veci žalobcu: Poľnohospodárska Pôda s.r.o., so sídlom Sibírska 55,
Právna veta: Ak rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností ne-nadobudlo právoplatnosť za života prevodcu (a právne účinky vkla-du nenastali ku dňu podania návrhu na vklad alebo v deň uvedený v návrhu na vklad), nehnuteľnosti boli v čase smrti prevodcu v jeho vlastníctve a patria do dedičstva po ňom.

Úryvok z textu:
Žalobca sa v konaní domáhal určenia, že do dedičstva po poručiteľke A. Dž., ktorá sa narodila 19. júna 1918, naposledy bývala v J. č. 12 a zomrela 19. januára 2002 (ďalej len „poručiteľka"), patria aj nehnuteľnosti v katas­ trálnom území J., ktoré sú vedené na liste vlastníctva č. 58 ako parcela č. 122 - zastavaná plocha vo výmere 923 m2, parcela č. 123 - záhrada vo výmere 2237 m2, parcela č. 141/2 - zastavaná plocha vo výmere 144 m2 a rodinný dom súpisné číslo 12 na parcele č. 122, resp. aj rod
Právna veta: Plnenie povinností, ktoré vyplýva z predpisu spadajúceho do oblasti verejného (daňového) práva, nemôže byť škodou v zmysle zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánov štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom. Nedodržanie lehoty určenej § 32 ods. 1 katastrálneho zákona je jednoznačne procesný postup priečiaci sa zákonu. Na druhej strane ale nemožno prehliadať, že tento postup môže mať za následok vznik zodpovednosti podľa zákona č. 58/1969 Zb. len vo vzťahu k takému zmenšeniu majetku účastníka katastrálneho konania, ktoré bolo priamo a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a členov senátu JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobkyne S., s.r.o., so sídlom v B., zastúpenej JUDr. M., advokátom so sídlom v B., proti žalovanej S., so sídlom v B., o náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 17 C 171/2003, na dovolanie žal
Kľúčové slová: zastavenie konania o návrhu na vkladprocesné rozhodnutiesprávny orgán
R 85/2004
Právna veta: Rozhodnutie o zastavení správneho konania - je síce svojím charakterom procesným rozhodnutím, netýka sa však vedenia konania, ale ukončuje konanie bez meritórneho rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením krajský súd zastavil konanie podľa § 250d ods. 3 O. s. p. s odôvodnením, že rozhodnutie správneho orgánu o zastavení konania, ktoré je napadnuté žalobou, je rozhodnutím procesným, zasiahlo len do procesných práv žalobcov, a je vylúčené z preskúmavacej súdnej právomoci podľa § 248 písm. a) O. s. p. Proti tomuto uzneseniu podali odvolanie žalobcovia a navrhli ho zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie. Namietli, že napadnuté rozhodnutia nie sú rozhodnutiami predbežnej povahy
Právna veta: Vo svetle uvedeného možno dospieť k záveru, že rozpor Zmluvy s dobrými mravmi spočíva v neprimeranosti zabezpečovanej pohľadávky k hodnote predmetu zabezpečenia, pretože v dôsledku dojednania neprimeraných zmluvných sankcií za oneskorené plnenie zabezpečovanej pohľadávky dôjde k podstatnému navýšeniu dlžnej pohľadávky. Podľa názoru odvolacieho súdu Zmluva nerešpektuje vyváženosť medzi predmetom zabezpečenia, čo sa týka výšky pohľadávky a jej príslušenstva a predmetom záložnej Zmluvy, ktorá sa dotýka nehnuteľného majetku záložcu v nepochybne ďaleko väčšej hodnote než je výška plnenia, čím sa vý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10S žo/109 /201 5 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Henčekovej, PhD. v právnej veci navrhovateľa : WR Credit, s.r.o. , IČO: 46 394 613 , Belopotockého 2 , Bratislava , právne z astúpeného: Mgr. Barbora Kleinová Bučková , advokátka , Severná 14, Martin, proti odporcov
Právna veta: Je tiež jednoznačné, že orgán správy katastra tým, že na darovaciu listinu pripojil odtlačok pečiatky s údajmi vkladového rozhodnutia, tak formálne deklaroval svoju vrchnostenskú vôľu v celom rozsahu návrhu vyhovieť a pripojenú listinu tým v zmysle § 31 ods. 1 zák. č. 162/1995 Z.z. implicitne označil za vkladu schopnú listinu, tzn. že neobsahuje nedostatky, ktoré zákon jednoznačne označuje ako prekážky vkladu práva k nehnuteľnostiam. Naopak, ak počas interného prenosu dôjde k vneseniu chybných údajov do katastrálnej evidencie, tzn. ak by vznikol rozpor medzi vadnými údajmi v katastri a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci žalob cu : R. , bytom S.X. , zast. JUDr. Mgr. Štefanom Buchom , advokátom so sídlom advokátskej kancelárie Námestie M. R. Štefánika, Žilina, proti žalovanému: Katastrálny úrad Žilina so s
Právna veta: I. Pevné spojenie (zošitie) jednotlivých listín (hárkov) zmluvy o prevode nehnuteľností vrátane jej nedielnych príloh a geometrického plánu, ktorým má dôjsť k rozdeleniu nehnuteľností, predstavuje tzv. technickú jednotu zmluvy o prevode nehnuteľností. II. Pokiaľ zmluva nie je technicky jednotná, ide o nedostatok, na odstránenie ktorého musí byť navrhovateľ vyzvaný príslušným orgánom katastra.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom krajský súd potvrdil rozhodnutie odporcu, ktorým odporca zamietol návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti z kúpnej a darovacej zmluvy. Krajský súd mal z obsahu spisu zistené, že kúpnou a darovacou zmluvou boli prevádzané na navrhovateľov v konám o vklade nehnuteľnosti v kat. úz. D., pozemky a rodinný dom. V zmysle článku I. ods. 2 zmluvy parcely boli vytvorené geometrickým plánom z pôvodnej KN parcely v kat. úz. D. Návrhom na zápis vlastníckeho práva do kata
Kľúčové slová: prijatie návrhuzastavenie konania o návrhu na vklad
Právna veta: Podľa § 31b písm. b/ katastrálneho zákona, konanie o návrhu na vklad sa zastaví, ak účastník konania odstúpil od zmluvy pred vydaním rozhodnutia o návrhu na vklad. Zákonné ustanovenie § 48 je zaradené do prvej časti štvrtej hlavy Občianskeho zákonníka. Má teda všeobecnú platnosť, a preto ho treba aplikovať aj na úkony, ktorých dôsledkom je prevod nehnuteľností. Žiadne zákonné ustanovenie preto účastníkovi zmluvy o prevode nehnuteľnosti nebráni využiť právo na odstúpenie od zmluvy, ak má pre takýto postup zákonný dôvod, a to bez zreteľa na to, či tento dôvod nastal pred alebo po vyko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: K. Š., bytom P. X., X. M., právne zast. Mgr. J. O., advokátom, Š. X., X. B. proti odporcovi: Správa katastra pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu, Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava, za účasti L. F. ml., R. X., X. B. a za účasti vedľajšieho účastníka na strane navrhovateľa JUDr. J. H., súdneho exekútora, E., C. X. ,X. S., o návrhu na preskúmanie rozhodnutia od
MENU