Nájdené rozsudky pre výraz: návrh na vklad vecného bremena

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 23

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
67 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Najvyšší súd konštatuje, že pokiaľ v rámci konania o povolení vkladu došlo k opomenutiu spoločnosti Perul, s.r.o. ako oprávneného vecného z bremena nie je právne prípustné nezapísaný údaj doplniť opravou, keď malo ohľadne neho prebehnúť vkladové konanie. Tento údaj mohol byť doplnený iba rozhodnutím o vklade, pretože správa katastra nerozhodla o celom predmete konania. V tejto súvislosti bolo nevyhnutné postupovať nie podľa zmluvy, ale návrhu na vklad, ktorý mal obsahovať i výslovný údaj o zápise vecného bremena in personam v prospech spoločnosti Perul s.r.o. Súd z obsahu administratívneho spi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a sudcov JUDr. Soni Langovej a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalobcu: PaedDr. M. Ď. , nar . X. , bytom R. , právne zastúpený: Lion Law Partners, s. r.o., Advokátska kancelária, so sídlom Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica, proti žalovanému: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných pro
Právna veta: Záväzok záložcu, podľa ktorého po dobu trvania záložného práva založenú nehnuteľnosť neprevedie na iného, ani predmet zálohu nezaťaží v prospech iného, nie je vecným bremenom a nemá charakter vecného práva. Rozhodnutie, ktorým bol zamietnutý návrh na zápis vkladu takéhoto záväzku do evidencie v katastri nehnuteľností preto zodpovedá zákonu.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. rozsudkom zo 17. marca 1997, č. k. 6 S 6/96-8, potvrdil rozhodnutie Katastrálneho úradu v K. správy katastra v H. z 22. januára 1996, ktorým bol povolený v prospech záložného veriteľa vklad záložného práva na nehnuteľnosti, evidované na liste vlastníctva č. 10 katastrálneho územia U., pare. č. 355/1, pare. č. 356, pare. č. 357, pare. č. 358 a pare. č. 359 v celkovej výmere 1861 m2 a stavby súpisného čísla 79, ktorých vlastníkmi sú záložcovia a ktorým bol zamietnutý návrh na vkla
Právna veta: V prípade, že piata časť Občianskeho súdneho poriadku má svoju špeciálnu úpravu o prerušení konania v správnom súdnictve pre prípad, že orgánmi prokuratúry dôjde k podaniu protestu prokurátora (§ 250 i ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku), a to proti rozhodnutiu, ktoré je predmetom súdneho prieskumu, neexistuje potom zákonný dôvod, aby správny súd vyhovel návrhu navrhovateľov na prerušenie súdneho konania v zmysle § 109 ods. 2 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku a za situácie, ak navrhovatelia ešte len dali podnet na podanie protestu prokurátora, naviac proti inému rozhodnutiu, než tomu rozh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 9Sp/35/2013-86, 9Sp/36/2013 zo dňa 29.11.2013 zamietol návrh na prerušenie konania, ktorý podali navrhovatelia 1/, 2/ podľa § 109 ods. 2 písm. c/ Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“). Konanie žiadali prerušiť do vybavenia ich podnetu, resp. do vybavenia protestu prokurátora. Domnievali sa, že ak by bol podaný protest prokurátora a ak by mu odporca vyhovel, zmenila by sa právna situácia navrhovateľov, v dôsledku čoho by nebolo možné zamietnuť n
Právna veta: Rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností nie je rozhodnutím, ktoré je z hľadiska obligačne právnych účinkov podmienkou pre nadobudnutie účinnosti zmluvy v zmysle § 47 OZ. Avšak zároveň odvolací súd poukazuje na to, že cieľom akejkoľvek zmluvy je vyvolanie určitých vecne právnych následkov. V prípade zmluvy o prevode vlastníckeho alebo iného majetkového práva k nehnuteľnostiam, je podmienkou toho, aby k vecne právnym následkom došlo, právoplatné rozhodnutie správy katastra nehnuteľností o povolení vkladu takéhoto práva do katastra nehnuteľností. J ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžo/ 248 /2010 Slovenskej republiky ROZS UDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Poláčkovej , PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Jozefa Milučkého, v právnej veci navrhovateľov: 1. Ing. I. H. a 2. Ing. G. H. , obaja bytom D. , zastúpení: JUDr. R. D. , advokát , AK so sídlom B. , proti odporcovi: Správa katastra Košice , so sídlom Košice , Južná trieda č. 82, za účasti: V. Ž. ,
Právna veta: Za daného skutkového a právneho stavu procesný postup, na ktorý poukazuje krajský súd a ktorý by v ďalšom priebehu katastrálneho konania mala rešpektovať správa katastra, nemá a nemôže mať podľa názoru odvolacieho súdu právny význam. Takýto postup, aký naznačuje prvostupňový súd, by bol však právne relevantný za takej skutkovej situácie, kedy by bolo nesporné, že k uzavretiu príslušného právneho úkonu zo strany účastníkov katastrálneho konania došlo. O takýto prípad však v danej veci nejde. Podľa právneho názoru odvolacieho súdu v danom prípade je preukázané, že obchodná spoločnosť A., s.r.o. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Jany Henčekovej, PhD., v právnej veci navrhovateľov: 1) Ing. K. R., 2) M. R., proti odporcovi: Správa katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, za účasti obchodnej spoločnosti A., s.r.o., zastúpenej JUDr. R. Ž., advokátom, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č.
Právna veta: Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia správy katastra o jeho povolení (§ 28 ods.3 zákona č. 162/1995 Z.z. katastrálny zákon). Z uvedeného je zrejmé, že pred povolením vkladu účinky právneho úkonu nenastanú. Z tohto dôvodu zmluva, ktorej účinky nenastali nemôže byť v rozpore so súdnym rozhodnutím ukladajúcim zákaz nakladania s nehnuteľnosťou.V zmysle § 31 ods.2 katastrálneho zákona medzi skutkové a prebiehajúce právne skutočnosti, súdne konanie, ktoré majú vplyv v ktorom bol na povolenie vkladu súčasne však dočasne vydaný zákaz nakladania s nehnuteľnosťo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Marianny Reiffovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci navrhovateľa: V. L. S., s.r.o., S. Ľ., zastúpeného JUDr. Z. L., advokátom so sídlom v B., proti odporkyni: Správa katastra Stará Ľubovňa, so sídlom v S. Ľ., za účasti A. S., s.r.o. so s
R 9/1998
Právna veta: K posuzování subjektivní stránky jednání pachatele trestného činu podvodu podle § 250 tr. zák. spáchaného v souvislosti s privatizací majetku státního podniku formou veřejné dražby.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud České republiky zrušil k stížnosti pro porušení zákona usnesení krajského státního zástupce v Brně ze dne 5. 8. 1996 sp. zn. 2 Kzv 23/95 a tomuto orgánu přikázal, aby ve věci znovu jednal a rozhodl. Z odůvodnění: Usnesením krajského státního zástupce v Brně ze dne 5. 8. 1996 sp. zn. 2 Kzv 23/95 bylo podle § 172 odst. 1 písm. b) tr. ř. zastaveno trestní stíhání obviněného J. S. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák. Skutek, jehož se rozhodnutí o zastavení tres
Právna veta: Povinný z vecného bremena sa môže zaviazať strpieť právo oprávnenej z vecného bremena len vo svojej časti ½ spoluvlastníckeho podielu. Avšak zmluva účastníkov v tomto prípade nebola koncipovaná v súlade so zákonom, keďže vecné bremeno bolo zriadené de facto i na podiel oprávnenej, čo ani v zmysle súdnych rozhodnutí nie je možné akceptovať. Inštitút vkladu je založený na základe konštitutívnosti, čo znamená, že zmluvné vecné práva k nehnuteľnostiam vznikajú, menia sa a zanikajú vkladom do katastra. Vkladové konanie ako návrhové správne konanie sa začína na návrh účastníka konania, pričom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4Sžo/ 39 /201 5 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sud kýň JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej PhD. v právnej veci navrhovateľ a: 1. Ing. J. S., bytom T. , H ., 2. Ing. E. L. , bytom B. , zastúpená JUDr. Jánom Šoltésom, advokátom, Bratislava, Karadžičova 8 , proti odporcovi: Okresný úrad T. , Piaristická 25, T. ,
Kľúčové slová: hospodárenie s majetkom obcenakladanie s majetkovými právami
Právna veta: Podľa § 9 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. c) citovaného zákona zásady hospodárenia s majetkom obce, ktoré urči obecné zastupiteľstvo, upravia najmä postup prenechávania majetku do užívania. Schváleniu obecným zastupiteľstvom podlieha vždy nakladanie s majetkovými právami v určenej hodnote.Najvyšší súd Slovenskej republiky sa stotožnil s právny názorom odporcu a krajského súdu v tom, že v súlade s § 9 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb pre vyslovenie nepotrebnosti približne 17ha pozemku vo vlastníctve mesta, pre účely mesta, a následné zaťaženie takéhoto majetku vecným bremenom je nepo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8 Sžo 71/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov JUDr. Ľuboša Szigetiho a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci navrhovateľa: D. L., proti odporcom: 1/ Správa katastra B.Š., 2/ Mesto B.Š., odporca 2/ zastúpený JUDr. R. F., advokátom, o preskúmanie rozhodnutia odporcu zo dňa 3. apríla 2007, č. V 149/2007, o odvolaní navrhovateľa
MENU