Nájdené rozsudky pre výraz: návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 88

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

17 dokumentov
220 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Katastrálny zákon zakotvuje tri druhy zápisov vecných a iných práv k nehnuteľnostiam do katastra (vklad, záznam a poznámku), pričom každý z týchto právnych inštitútov má iné právne účinky. V súlade s platnou právnou úpravou v Slovenskej republike sa k nadobudnutiu vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam vyžadujú dva úkony. Prvým úkonom je uzavretie právneho úkonu medzi účastníkmi konania (napr. podľa Občianskeho a obchodného zákonníka), ktorý predstavuje tzv. titul nadobudnutia práva podľa hmotného práva. Ďalším úkonom je rozhodnutie správy katastra, ako správneho orgánu podľa k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Ľuboša Szigetiho a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci navrhovateľa: P., s.r.o., B., zastúpeného advokátom JUDr. D. R., K., B., proti odporkyni: S. K. L., M. R., L., za účasti M. K., bytom R., H., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporkyne zo dňa 29. mája 2007, č. V 1025/200
Právna veta: Podľa zákonnej úpravy (§ 31 ods. 2 katastrálneho zákona) a aj ustálenej súdnej praxe (napríklad vo veci 2 Sž-o-KS 1/2005) správa katastra rozhoduje podľa skutkového aj právneho (s prihliadnutím na prechodné ustanovenia zákonov) stavu, existujúceho v čase rozhodovania o povolení vkladu, z čoho vyplýva, že nie je významné, či skutočnosti, ktoré bránia povoleniu vkladu nastali až po uzavretí zmluvy, resp. až po začatí vkladového konania. Ak sa počas vkladového konania začne exekúcia predajom nehnuteľností (pričom v katastrálnom konaní sa jedná o práva k týmto nehnuteľnostiam) a do katastra ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členiek senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Marianny Reiffovej v právnej veci žalobcu: H., spol. s r.o., A. P. P – S, zastúpeného advokátom JUDr. M. M., proti žalovanému: Katastrálny úrad v P., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 30. júna 2005, číslo Vo 3/2005, o odvolaní žalobcu proti rozs
Právna veta: Podľa § 31 ods. 1 zák. č. 162/1995 Z.z. v hore uvedenom znení správa katastra preskúma platnosť zmluvy, a to najmä oprávnenie prevodcov nakladať s nehnuteľnosťou, či je úkon urobený v predpísanej forme, či sú prejavy vôle hodnoverné, či sú dostatočne určité a zrozumiteľné a či zmluvná voľnosť, prípadne právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené. Zistenie, či je predkladaná zmluva platná alebo neplatná, je v správnom konaní úsudkom prijatým na základe inštitútu predbežnej otázky (najmä § 40 Správneho poriadku), a následne sa stáva jedným z podkladov rozhodnutia, ktoré musí správa ka ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: Krajský prokurátor v Banskej Bystr ici , so sídlom Partizánska cesta č. 1, 975 62 Banská Bystrica, proti žalovan ej: Správa katastra Zvolen so sídlom Študentská č. 12. 960 01 Z
Právna veta: Ak správa katastra pred vydaním rozhodnutia o zamietnutí návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti podľa dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov nezisťovala, z akého dôvodu bola dohoda uzavretá po uplynutí trojročnej prekluzívnej lehoty stanovenej v ustanovení § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka, vychádzala z nedostatočne zisteného skutkového stavu veci, čo bolo dôvodom, aby súd zrušil jej rozhodnutie a vec jej vrátil na ďalšie konanie.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom krajský súd potvrdil rozhodnutie Správy katastra v P. ďalej len „odporkyne", ktorým odporkyňa rozhodla tak, že podľa § 31 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov zamietla návrh na vklad vlastníckeho práva podľa dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov zo dňa 11. januára 2007. Rozhodnutie odporkyňa odôvodnila tým, že rozsudkom Okresného súdu P. bolo
Právna veta: Správny orgán zákonným spôsobom aplikoval v preskúmavanej veci platné právo, pretože inštitút zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (v danej veci na základe zmluvy o zabezpečovacom prevode práva), je potrebné chápať ako jeden celok, ktorý je tvorený jej platnosťou a účinnosťou, teda pre vznik a platnosť takejto zmluvy rozhodnutie štátneho orgánu nie je potrebné, avšak je potrebné pre jej účinnosť, pretože s poukazom na § 133 ods. 2 OZ až vkladom do katastra nehnuteľností nastáva jej účinnosť a dochádza k faktickému nadobudnutiu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, z ktorého dôvod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej PhD a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci navrhovateľa: F., s.r.o., so sídlom J., P., zastúpeného advokátom JUDr. L. S., Advokátska kancelária v K., K., proti odporcovi: Správa katastra pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu, R., B., za účasti:
Právna veta: Slovenský právny poriadok rozlišuje viacero situácií, kedy je plnoletej (fyzickej) osobe ustanovený opatrovník. Postavenie a oprávnenia, respektíve povinnosti, opatrovníka sa líšia podľa právneho predpisu, podľa ktorého bol ustanovený, ako aj podľa dôvodu, pre ktorý bol ustanovený.
Zákonným dôvodom pre ustanovenie opatrovníka podľa § 27 O. z. je pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony osoby (§ 10 O. z. a § 27 ods. 2 a 3 O. z.). Takto ustanovený opatrovník je zákonným zástupcom osoby, ktorej bol ustanovený, a je teda oprávnený svojimi úkonmi v jej mene a na jej účet právnymi úk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo /92/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej v právnej veci žalobkyne Z. Z. , bytom v R. , zastúpenej JUDr. M. B. , advokátom so sídlom advokátskej kancelárie vo V. , proti žalovanému Katastrálnemu úradu v Košiciach, so sídlom v Košiciach, Južná trieda 82, o preskúmanie zákon nosti
Právna veta: V konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy podľa štvrtej hlavy piatej časti O.s.p. nie je proti rozhodnutiu súdu prípustný opravný prostriedok (§ 250t ods. 7 O.s.p.). Konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy je teda vzhľadom na ustanovenie § 250t ods. 7 O.s.p. konaním jednostupňovým, a to bez ohľadu na to, či ide o rozhodnutie meritórne alebo rozhodnutie procesnej povahy vydané počas konania vedeného podľa § 250t O.s.p. V prejednávanej veci súd prvého stupňa rozhodol síce podľa § 250d ods. 3 O.s.p. o zastavení konania z dôvodu späťvzatia návrhu, avšak rozhodoval v konaní proti neč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sžr/131/2014 8014200942 08.07.2015 JUDr. Viera Nevedelová ECLI:SK:NSSR:2015:8014200942.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Z. bytom A. zastúpeného JUDr. Jozefom Tomkom, advokátom so sídlom Floriánova 2, Prešov, proti odporcovi: Okresný úrad Prešov, Nám. mieru č. 3, Prešov, o návrhu proti nečinnosti orgánu verejnej správy, na
Právna veta: K tomu treba uviesť, že ak účastník zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy prevedie vec, ktorej budúci prevod je obsahom tejto zmluvy, platnou zmluvou na tretiu osobu, práva a povinnosti zo zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy zaniknú pre nemožnosť plnenia a medzi účastníkmi zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy vznikne zodpovednostný vzťah. Pretože porušenie povinností zo zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy má právne dôsledky len pre účastníkov tejto zmluvy, nespôsobuje bez ďalšieho neplatnosť prevodu veci na tretiu osobu

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a z členov JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. P. Paludu v právnej veci navrhovateľky B. B. , rod. S., nar. X. , bytom K. , prechodne V. , proti odporkyni Správe katastra Žilina , so sídlom A. Kmeťa 17, Žilina, za účasti účastníčky konania V. B. , rod. B. , nar. X. , bytom S. a vedľajších
Právna veta: Rozhodnutím o určení neplatnosti kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prevod nehnuteľností sa obnovuje vlastnícke právo pôvodného vlastníka k týmto nehnuteľnostiam. Preto sa vyžaduje, aby kúpna zmluva bola označená i svojim predmetom. Určením, že neplatná je kúpna zmluva označená nielen dátumom uzavretia, ale i svojim predmetom a evidenciou na príslušnej správe katastra sa nič nemení na predmete konania, ani právnom postavení žalovaného

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. V. , bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. M. M. , advokátom v B. , proti žalovanému J. K. , bývajúcemu v T. , zastúpenému JUDr. L. D. , advokátkou v B. , o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy , vedenej na Ok resnom súde Bratislava III pod sp. zn. 41 C 234/2005, v konaní o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratisl ave z 24. apríla 2012 sp. zn. 5 Co 103/2011, tak
MENU