Nájdené rozsudky pre výraz: návrh na vydanie platobného rozkazu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 289

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

837 dokumentov
8566 dokumentov
23 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: prikázanie veci inému súdu
Právna veta: Vo všeobecnosti totiž zdravotné problémy, či problémy týkajúce sa toho, že účastník konania alebo svedok v konaní nemá bydlisko v obvode miestne príslušného súdu, alebo že musí, či už za účelom dostavenia sa na súd, alebo absolvovania úkonov súvisiacich s dokazovaním prekonať väčšie vzdialenosti, vynaložiť zvýšené úsilie, či znášať náklady na cestovné, sú skôr bežného charakteru a nemôžu (bez ďalšieho) predstavovať dôvod na prikázanie veci inému súdu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Ndc 10 /201 7 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu B. F. , bývajúceho v L. , zastúpeného Mgr. Martinom Alušicom, advokátom so sídlom v Ružomberku, Madačová 1/A, proti žalovan ej Generali Poisťovňa a. s., so sídlom v Bratislave , Lamačská cesta 3/A , o návrhu na vydanie platobného rozkazu , veden om na Okresnom súde Bratislava I V pod sp. zn. 25Ro/1440/2014 , o návrhu žalobcu na prikázanie veci Okresnému súdu Ružomberok
Právna veta: Podľa § 172 ods. 1 O.s.p. nevyhnutnou náležitosťou návrhu na vydanie platobného rozkazu je skutkové odôvodnenie nároku uplatneného návrhom (R 42/1973); a tiež, že predpokladom na vydanie platobného rozkazu je, aby už v návrhu bol popísaný skutkový stav uplatneného nároku a aby v ňom boli uvedené údaje potrebné na to, aby platobný rozkaz mohol byť podkladom na výkon súdneho rozhodnutia (Zboru IV str. 757).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Cdo 115 /20 13 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu O. Z. , bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. D. S., advokátom v T. , proti žalovanému Ing. P. Z. , bývajúcemu v P., o obnovu konania , vedenej na Okresnom súde Piešťany pod sp. zn. 12 C 85 /201 1, o dovolaní žalob cu proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 31. augusta 2012 sp. zn. 10 Co 176 /201 1, rozhodol t a k t o : Dovolanie o d m i e t a . Žiaden z ú
Právna veta: Právny vzťah, obsahom ktorého je nárok (právo navrhovateľa) na úhradu dlhu poručiteľa voči jeho dedičovi, je súkromnoprávnym (občianskoprávnym) vzťahom. Smrťou poručiteľa zanikol jeho verejnoprávny vzťah zo zdravotného poistenia, teda právny vzťah medzi poručiteľom a poisťovňou. Smrť poistenca (poručiteľa) je právna skutočnosť, ktorá má za následok v zmysle § 460 v súvislosti s § 470 ods. 1 Občianskeho zákonníka vznik povinnosti dedičov uhradiť dlhy poručiteľa. Táto povinnosť je obsahom právneho vzťahu medzi veriteľom a dedičom, ktorý vznikol v dôsledku dlhu a uvedenej právnej skutočnosti, t. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Rks/7/2009 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: V., a. s., B., proti odporcovi: J., rod. T., bytom P. o návrhu na vydanie platobného rozkazu a splnenie poručiteľovho dlhu, o návrhu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., Bratislava, v spore o právomoc, takto r o z h o d o l : Prejednanie a rozhodnutie veci p a t r í do právomoci Okresného súdu Trenčín. O d ô v o d n e n i e V., a. s., M., B. (ďalej
Právna veta: Je zhodného názoru, že vzhľadom na charakter zmluvnou pokutou zabezpečenej zmluvnej povinnosti, nie je možné uložiť povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu formou opakujúcich sa plnení do budúcna. Výška zmluvnej pokuty je síce závislá od doby, po ktorú trvá porušenie zmluvnej povinnosti, ale zmluvnú pokutu nemožno priznať ako opakujúce sa plnenie v zmysle § 154 ods. 2 O.s.p.; o opakujúce sa plnenie ide totiž vtedy, keď plnenie je vymedzené určením jednotlivých, opakujúcich sa a v budúcnosti splatných dávok (napr. výživné, renta), o ktorý prípad však v prejednávanej veci nejde.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcu R. P. , bývajúceho v T. , proti žalovanému I. Ľ. , bývajúcemu v N. , o zaplatenie zmluvnej pokuty , vedenej na Okresnom súde Nové Zámky pod sp. zn. 10 Ro 144/2010 , o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Sl ovenskej republiky proti platobnému rozkazu Okresného súdu Nové Zámky z 26. mája 2010 č.k. 10 Ro 144/2010 -20, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej re
Kľúčové slová: súdne poplatkyodpor proti platobnému rozkazusadzobník súdnych poplatkov
Zbierka NS 7/1994
R 97/1994
Právna veta: Poplatok za odpor proti platobnému rozkazu v obchodných veciach sa vyberá podľa Sadzobníka súdnych poplatkov I. časti, položky 1, poznámky 7 v prílohe zákona SNR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení zákona NR SR č. 150/1993 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení zákona NR SR č. 89/1993 Z. z..

Úryvok z textu:
Uznesením doručeným 18. novembra 1993 krajský súd uložil odporcovi povinnosť zaplatiť 500 Sk súdneho poplatku za odpor, ktorý podal proti platobnému rozkazu z 22. septembra 1993 č. k. 36 Rob 6204/92-9. Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie odporca a žiadal, aby ho odvolací súd zrušil a od uloženia poplatkovej povinnosti upustil. V odvolaní uviedol, že poznámka 7 k položke 1 Sazdobníka súdnych poplatkov sa nevzťahuje na veci obchodné, pre ktoré je stanovená osobitná sadzba poplatku, ktorá je uv
Právna veta: Ak zdravotná poisťovňa, resp. postupník (§ 85g ods.1 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) uplatňuje nárok na uhradenie dlhu poručiteľa na poistnom [§ 85g ods.2 písm. a) a b) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov] a návrhom sa jeho splnenia domáha voči dedičovi, na rozhodnutie o takom návrhu je daná právomoc súdu v konaní podľa prvej až štvrtej časti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“) podal predsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky návrh na prijatie stanoviska k zjednoteniu výkladu v spore o právomoc medzi Úradom a súdmi v prípadoch dlžného poistného na zdravotné poistenie, ak jeho platiteľ zomrel. Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhol správnemu kolégiu Najvyššieho súdu Slovenskej repub
Kľúčové slová: spis súdnej správyvšeobecné plnomocenstvozástupcovia účastníkov na základe plnomocenstva
Zbierka NS 3/2003
R 43/2003
Právna veta: Tzv. „všeobecné plnomocenstvo“ oprávňujúce zástupcu zastupovať zastúpeného v každom súdnom konaní, možno založiť do spisov súdnej správy príslušného súdu a v konkrétnej veci sa naň odvolať. Súd však nie je povinný zisťovať, či všeobecné plnomocenstvo bolo udelené a založené v spise súdnej správy; na existenciu plnomocenstva musí účastník alebo ním zvolený zástupca upozorniť súd.

Úryvok z textu:
Na Okresnom súde Bratislava II bol 10. októbra 1997 podaný návrh na vydanie platobného rozkazu, ktorým navrhovateľka žiadala, aby súd uložil odporcovi povinnosť zaplatiť jej 2 000,- Sk s prísl. a náhradu trov konania. Návrh za navrhovateľku podal advokát Mgr. J. L. ako ňou splnomocnený zástupca. Okresný súd Bratislava I, ktorému bola vec postúpená podľa § 105 ods. 2 O. s. p., vyzval zástupcu, aby návrh doplnil zmluvou medzi navrhovateľkou a odporcom, dokladom o vyplatení sumy odporcovi a orig
Právna veta: Podľa § 11 ods. 1 OSP, konanie sa uskutočňuje na tom súde, ktorý je vecne a miestne príslušný. Príslušnosť sa určuje podľa okolností, ktoré tu sú v čase začatia konania, a trvá až do jeho skončenia. Citované ustanovenie vyjadruje tzv. zásadu perpetuatio fori, ktorá priamo súvisí s ústavou zaručeným právom na zákonného sudcu (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky) a znamená zásadnú nezmeniteľnosť vecnej a miestnej príslušnosti súdu. Podľa tejto zásady je pre určenie vecne a miestne príslušného súdu rozhodujúci výlučne stav v čase začatia konania, pričom takto založená vecná a miestna ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Ndob /5/201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : S., k. s., H. , X. B. , IČO: X. , správca konkurznej podstaty úpadcu G. spol. s . r. o. „v konkurze“, N. , X. L. , IČO: X. proti žalovanému: S. a. s., M. , X. K. , IČO: X. , o zaplatenie 139,07 e ur s príslušenstvom , o nesúh lase Okresného súdu Košice I s postúpen ím veci z Okresného súdu Banská Bystrica , sp. zn. 30Cbi/34/2011 , takto r o z h o d o l :
Právna veta: Podľa § 105 ods. 1 O.s.p. súd skúma miestnu príslušnosť iba podľa § 88. Ak však navrhovateľ vystupuje v rôznych veciach opätovne ako navrhovateľ alebo ak miestnu príslušnosť namieta odporca, súd skúma miestnu príslušnosť aj podľa § 84 až 87. Súd skúma miestnu príslušnosť prv, než začne konať o veci samej. Neskôr ju skúma len na námietku účastníka, ak ju uplatní najneskôr pri prvom úkone, ktorý účastníkovi patrí. Z uvedených ustanovení vyplýva, že pokiaľ už súd začal konať vo veci samej, môže svoju miestnu príslušnosť skúmať len na námietku účastníka, a to iba vtedy, ak ju účastník uplat ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 178 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky H. P. , bývajúce j v O. , proti odporkyni A. E. , bývajúcej v D. , zastúpenej JUDr. D. J., advokátkou so sídlom v B. , o zaplatenie 1 700 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Komárno pod sp. zn. 6 Ro 411/2010, o dovolaní odporkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 29. apríla 2011 sp. zn. 25 Co 47/2011 , takto r o z h o d o l : Dovolanie
Právna veta: Zmenkový platobný rozkaz sa môže účinne doručiť do vlastných rúk aj náhradným doručením podľa § 47 ods. 2 OSP.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zrušil zmenkový platobný rozkaz zo 16. októbra 1998, č. k. Zm 78/98-9, z dôvodu, že ho nebolo možné doručiť odporky- ni 2) do vlastných rúk. Zrušil ho s poukazom na ustanovenie § 173 ods. 2 O. s. p. Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie navrhovateľ. Žiadal napadnuté uznesenie zmeniť a zmenkový platobný rozkaz ponechať v platnosti. V odvolaní uviedol, že ustanovenie § 173 ods. 2 O. s. p. sa týka len platobného rozkazu a § 175 O. s. p. nevylučuje pri zmenko
MENU