Nájdené rozsudky pre výraz: návrh na vyhlásenie konkurzu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 405

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

258 dokumentov
5950 dokumentov
15 dokumentov
36 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa ust. § 8 ods. 3 prvá veta zák.č. 328/1991 Zb. v znení neskorších zmien správca má nárok na náhradu výdavkov a na odmenu. Podľa ust. § 6 písm. a/ cit. vyhl. odmeny správcu konkurznej podstaty (ďalej len konkurzná odmena) tvorí suma, ktorá bola v konkurze získaná speňažením konkurznej podstaty a suma určená na uspokojenie veriteľov, ktorá bola získaná pri výkone funkcie správcu. V zmysle citovaného ust. § 6 vyhlášky, podľa ktorej je možné priznať odmenu správcovi konkurznej podstaty len zo sumy presne v zákone špecifikovanej a to sumy získanej speňažením konkurznej podstaty a sumy určenej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Obo 28/2008 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: E., o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka S., IČO: X. s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr. M., so sídlom N., na odvolanie navrhovateľa a dlžníka proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 10. januára 2008 č.k. 27 K 49/05-724, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu
Právna veta: Podľa § 14 ods. 1 O.s.p. sudcovia sú vylúčení z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na ich pomer k veci, k účastníkom alebo ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Z ust. § 7 zák. č. 328/1991 Zb., ktorým sa tento konkurz spravuje, vyplýva, že k zmene účastníka konkurzu v dôsledku zmeny veriteľa pohľadávky dochádza na základe oznámenia tejto skutočnosti súdu pôvodným a novým veriteľom, doloženým listinou preukazujúcou prevod pohľadávky, ktorá predpokladá platný právny úkon. Keďže nový veriteľ, spoločnosť A., ktorá mala postupovanú pohľadávku nadobudnúť, platnosť to ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Ndob/10/2008 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu Ing. P., IČO: X., vedenej na Krajskom súde v Košiciach pod č. k. 5K 7/03, o návrhu konkurznej veriteľky E., na vylúčenie sudcu takto r o z h o d o l : Sudca Krajského súdu v Košiciach JUDr. Roman Rizman nie je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci vedenej na Krajskom súde v Košiciach pod č. k. 5K 7/03. O d ô v o d n e n i e : Podaním zo dňa 23.4.20
Právna veta: Zákon č. 7/2005 Z.z. síce zrušuje zákon č. 328/1991 Zb., o konkurze a vyrovnaní (§ 208 ods. 1), ale všetky konkurzné konania ako aj vyrovnacie konania, ktoré začali ešte pred účinnosťou novej právnej úpravy sa dokončia podľa doterajšej právnej úpravy. V prejednávanej veci sa konkurzné konania začalo 28. apríla 2005, kedy došiel súdu prvého stupňa návrh navrhovateľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka. Preto predmetný spor je potrebné dokončiť podľa zákona č. 328/1991 Zb. Odvolateľ sa teda mylne domáha svojho práva podľa zákona č. 7/2005 Z.z. na priznanie náhrady trov za výkon jeho činnos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Z. S., a.s., S. X., P., IČO: X. proti dlžníkovi Č., s.r.o., P. c. X., B.n.B., IČO: X., o návrhu na vyhlásenie konkurzu, na odvolanie advokáta JUDr. J.H., predbežného správcu, proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 10. januára 2007, č.k. 2K 20/05-152, takto r o z h o d o l : Napadnuté uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 10. januára 2007, č. k. 2K 20/05-152 s a
Právna veta: Z ustanovenia § 4 ods. 7 ZKV vyplýva, že správca dane nemá povinnosť zložiť na účet súdu preddavok na úhradu odmeny predbežného správcu. Už pri podaní návrhu je od tejto povinnosti oslobodený. V zmysle tohto ustanovenia odmena predbežnému správcovi môže byť vyplatená výlučne z preddavku, zloženého podľa § 9a vyhl. č. 493/1991 Zb. Preto, aj keď predbežný správca má právo na odmenu, v určitých prípadoch mu túto odmenu, nie je možné priznať, keďže priznanie tejto odmeny je závislé od zloženia preddavku na túto odmenu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, B., proti dlžníkovi Ing. I., r. č. X. o návrhu na vyhlásenie konkurzu, na mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 6. marca 2006 č. k. 28K 26/2005-170 a uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 22. novemb
Právna veta: Správca konkurznej podstaty je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka úpadcu.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. zamietol návrh, ktorým navrhovateľ žiadal vyhlásiť konkurz na majetok dlžníka. Zároveň rozhodol o vrátení 10 000 Sk preddavku na odmenu predbežného správcu a vyslovil, že účastníci nemajú právo na náhradu trov konania. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že podľa § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/1991 Zb.“) prechádza vyhlásením konkurzu na správcu podstaty dispozícia s majetkom úpadcu, to však n
Právna veta: V zmysle zákona o konkurze a vyrovnaní navrhovatelia súčasne s podaním návrhu zložia na účet súdu preddavok na úhradu odmeny predbežného správcu. Túto povinnosť nemá likvidátor, ktorý po ustanovení bez zbytočného odkladu vykonal likvidačnú účtovnú súvahu a zistil, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu preddavku a správca dane. Vzhľadom na túto skutočnosť nemôže byť výrokom rozhodnutia uložená povinnosť zaplatiť predbežnej správkyni odmenu, náhradu výdavkov, keďže táto sa vypláca zo zloženého preddavku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, proti dlžníkovi: O., spol. s r. o., R., X., IČO: X., o návrhu na vyhlásenie konkurzu, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici, č. k. 28K 32/2005-74 zo dňa 14. februára 2006, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Banskej
Právna veta: Úspešnosť návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka je podmienená splnením viacerých podmienok. Okrem obligatórnych obsahových náležitostí návrhu, vrátane zloženia preddavku na úhradu odmeny predbežného správcu, je to predovšetkým existencia úpadku dlžníka. Ďalšou zo zákonných hmotnoprávnych podmienok pre vyhlásenie konkurzu je existencia majetku dlžníka, ktorý by postačoval aspoň na úhradu trov konania (ust. § 5 ods.1 zákona o konkurze a vyrovnaní). Od 1. februára 1998, teda od účinnosti zákona č. 12/1998 Z. z., ktorým bol zmenený a doplnený zákon o konkurze a vyrovnaní, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa I. K., s. r. o., so sídlom K., IČO: X. a navrhovateľa II. S.., spol. s r. o., so sídlom H., IČO: X., proti dlžníkovi S.., spol. s r. o., so sídlom H., IČO: X., o vyhlásenie konkurzu, na odvolanie navrhovateľa I. proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 30. novembra 2009, č. k. 36K 48/2005-791, takto r o z h o d o l : Odvolanie navrhovateľa I. o d m i e t
Právna veta: Výťažok speňaženia majetku neskoršieho úpadcu získaný v exekučnom konaní pred vyhlásením konkurzu sa nezapočítava do základu pre výpočet odmeny správcu konkurznej podstaty.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd -583 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu A., ktorá sa viedla na Krajskom súde v Banskej Bystrici pod sp. zn. 46–24K 269/98, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 7. apríla 2006 č. k. 46–24K 269/98–469 a uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 23. mája 2006 č. k. 6 Obo 142/2006–483, takto r o z h o d o l : Mimoriadne
Právna veta: Podľa § 5 ods. 1 ZKV podmienkou vyhlásenia konkurzu je, aby mal dlžník majetok postačujúci aspoň na úhradu trov konkurzného konania. Podľa § 13 ods. 1 ZKV, ak súd zistí, že sú splnené podmienky vyhlásenia konkurzu, rozhodne o vyhlásení konkurzu uznesením, ktoré musí obsahovať odôvodnene. Inak návrh na vyhlásenie konkurzu zamietne. Podľa ust. § 9 ods. 3 ZKV predbežný správca vykonáva svoju činnosť do vyhlásenia konkurzu, zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu, alebo do zastavenia konania. Súd zároveň v týchto rozhodnutiach určí odmenu predbežného správcu, ktorú mu vyplatí z preddavku zložen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4Obo 2l/2OO8 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej navrhovateľa: 1/ I., s.r.o.,Nábrežie J.J.X., L.M., IČO:X., 2/ U.,a.s., Š.X., B., IČO: X., o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: I., s.r.o., L.M., o odvolaní predbežnej správkyni dlžníka JUDr. A.B. proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 47 -24K 166/00-411 zo dňa 20. decembra 2007, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajsk
Právna veta: Podľa ust. § 196 ZoKR ak tento zákon neustanovuje inak, na začatie konkurzného konania, na konkurzné konanie, na začatie reštrukturalizačného konania, na reštrukturalizačné konanie a konanie o oddlžení ( ďalej len "konanie podľa tohto zákona" ) sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku. Podľa ust. § 198 ods. 1, druhej vety ZoKR dovolanie ani mimoriadne dovolanie proti uzneseniu vydanému v konaní podľa tohto zákona nie je prípustné. Ustanovenie § 196 ZoKR upravuje subsidiárnu (podpornú) pôsobnosť Občianskeho súdneho poriadku na konanie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Obdo/6/2012 – 173 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa - dlžníka A. F., bytom N., podnikajúceho pod obchodným menom A. F., s miestom podnikania N., IČO: X., zastúpeného Mgr. M. M., advokátom so sídlom P., Č., o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 41CoKR/75/2011-156 z 18.januára 2012, takto rozhodol: Dovolanie navrhovateľa o d m i
MENU