Nájdené rozsudky pre výraz: návrh na vylúčenie sudcu z prejednávania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
2 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Aj v prípade, keď strana sporu v námietke zaujatosti neuviedla konkrétny deň, kedy sa dozvedela o dôvode vylúčenia sudcu, konajúci súd námietku prejedná za predpokladu, že je možné jednoznačne určiť deň, kedy sa strana sporu mohla prvýkrát dozvedieť o zmene osoby zákonného sudcu a zároveň ide o včasné podanie.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n en i a : 1. V spore vedenom na Okresnom súde Michalovce (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) sp. zn. 22Cb/37/2010 podala žalovaná odvolanie proti rozsudku okresného súdu z 9. marca 2015, č. k. 22Cb/37/2010-344, ktorým súd prvej inštancie vyhovel žalobe o určenie neplatnosti právnych úkonov. Predmetná vec bola pridelená na rozhodnutie o podanom odvolaní senátu Krajského súdu v Košiciach (ďalej aj „odvolací súd“ alebo „krajský súd“)
Meritum o 75 060,- Sk
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu L, zastúpeného JUDr. A, proti žalovanému M, zastúpenému JUDr. L o zaplatenie 75 660 Sk, o návrhu na vylúčenie sudcov z prejednávania a rozhodovania veci, vedenej na Krajskom súde v Košiciach pod č. k. 2 Cob 137/2007, takto r o z h o d o l : Sudcovia Krajského súdu v Košiciach JUDr. Vladimír Hrib, JUDr. Katarína Pramuková a JUDr. Janka Kočišová nie sú vylúčení z prejednávani
Meritum o zapl. 6 345 280 Sk
Najvyšší súd 1 Ndob 57 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: C.T. , s.r.o. , Š., H. , zastúpeného JUDr. J.K. , advokátom, Advokátska kancelária N. , M. proti žalovanému: JUDr. A.K. , advokát, Advokátska kancelária L. , správca konkurznej podstaty úpadcu C.H. , a.s. , H. , Š., o zaplatenie 6 345 280 Sk , ktorá sa viedla na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 9 Cbi 129/2005, o mimoriadnom dovolaní, podanom generálnym pr
Meritum o rozvrhu speňaženého majetku z konkurznej podstaty
Najvyšší súd 5Nd ob/40 /20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci úpadcu : I., a. s., so sídlom D. , s ustanoveným správcom konkurznej podstaty J.J. J., so sídlom T. , o rozvrhu speňaženého majetku z konkurznej podstaty , o námietke zauj atosti proti predsedovi senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. J . Š., takto r o z h o d o l : Predseda senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. J . Š. n i e j e v y l ú č e
Meritum o zaplatenie 105 364,29 eur s prísl.
Najvyšší súd 1ObdoV/11/2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: B. , spol. s r.o., so sídlom M. , IČ O: X. , zast. JUDr. E. G. , advokátkou, so sídlom L. , proti žalovanému: Ing. F. L. , CSc., nar. X. , bytom N. , zast. JUDr. S. J., advokátom , so sídlom K. , o zaplatenie 105 364,29 eur s prísl ušenstvom, vedenej na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 28Cb /16/2001, na dovolanie žalovaného proti uzneseniu Najvyššieho súdu S
MENU