Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1047704
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62956
USSR: 34402
NSČR: 119734
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419295
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
23.10.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: návrh obvineného na povolenie obnovy konania


Približný počet výsledkov: 17 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: návrh obvineného na povolenie obnovy konania
  • navrh nájdené 233964 krát v 40559 dokumentoch
  • obvineny nájdené 126602 krát v 6257 dokumentoch
  • na nájdené 2211399 krát v 62874 dokumentoch
  • povolenie nájdené 26289 krát v 4775 dokumentoch
  • obnova nájdené 13676 krát v 2186 dokumentoch
  • konanie nájdené 1381235 krát v 62305 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty
Krajské súdy SR 2 dokumenty


Právna veta: "Z hľadiska právneho poriadku Slovenskej republiky je právnym rámcom mimoriadnych opravných prostriedkov proti rozhodnutiam súdu v trestnom konaní obnova konania a dovolanie (druhý a tretí diel ôsmej hlavy tretej časti Trestného poriadku). V prejednávanej veci bolo podané dovolanie. Dovolanie je prípustné v prípade porušenia zákona v konaní alebo pri rozhodovaní (§ 368 ods. 1 Trestného poriadku) len proti rozhodnutiam, ktoré sú uvedené v § 368 ods. 2\ Trestného poriadku, ak (rovnako podľa tohto ustanovenia) Trestný poriadok neustanovuje inak...Po novelizácii Trestného poriadku zákonom číslo 2 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Tdo 12 /2013 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. Ing. Antona Jakubíka v trestnej veci proti obvinené mu T. H. , pre trestný čin nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 269 ods. 1 Tr. zák. v znení účinnom pred 1. januárom 2006 na neverejnom zasadnutí 19. marca 2013 v Bratislave o dovolaní obvineného proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 23. .
Kľúčové slová: dovolanie v trestnom konaní
Právna veta: Citované ustanovenie § 368 ods. 2 Trestného poriadku upravuje (pokiaľ Trestný poriadok neustanoví inak) taxatívny výpočet tých rozhodnutí vo veci samej, proti ktorým je možné podať dovolanie. Keďže v uvedenom taxatívnom výpočte vyššie uvedené uznesenie odvolacieho súdu (ktorým súd rozhodol o sťažnosti obvineného JUDr. L. Y., proti 1/ zamietnutiu návrhu obvineného na povolenie obnovy konania podľa § 399 ods. 2 Trestného poriadku v trestnej veci vedenej na Okresnom súde Liptovský Mikuláš, sp. zn. 1T/154/2013 a proti 2/ zamietnutiu návrhu obvineného na prerušenie výkonu trestu odňatia slobody pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... taxatívnom výpočte vyššie uvedené uznesenie odvolacieho súdu (ktorým súd rozhodol o sťažnosti obvinenéh o JUDr. L. Y., proti 1/ zamietnutiu návrhu obvineného na povolenie obnovy konania podľa § 399 ods. 2 Trestného poriadku v trestnej veci vedenej na Okresnom súde Liptovský Mikuláš, sp. zn. 1T/154 .
Právna veta: Námietku zaujatosti voči všetkým sudcom dotknutého súdu je potrebné považovať za návrh na odňatie a prikázanie veci v zmysle § 23 ods. 1 Tr. por. Podľa tohto ustanovenia z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. O námietkach ktoré sa týkajú len procesného postupu orgánov činných v prípravnom konaní a v nadväznosti na to aj súdu v súdnom konaní sa ako o podklade na rozhodnutie o vylúčení sudcu v zmysle § 32 ods. 6 Tr. por. nekoná (ani v konan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a . O d ô v o d n e n i e Okresný súd Trenčín uznesením z 18. októbra 2012 návrh obvineného na povolenie obnovy konania v trestnej veci tohto súdu, sp. zn. 1 T 27/2008, zamietol podľa § 399 ods. 2 Tr. por. Proti .
Právna veta: Nezákonne zloženým súdom sa rozumie súd, ktorý je obsadený v rozpore s ustanoveniami určujúcimi zloženie súdneho orgánu, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť. Zásadným porušením práva na obhajobu (§ 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por.) sa rozumie najmä porušenie ustanovení o povinnej obhajobe alebo stav, keď obvinený po určitú časť trestného konania nemal obhajcu napriek tomu, že ho mal mať, keď orgány činné v trestnom konaní alebo súd, v tomto čase skutočne vykonávali úkony trestného konania, ktoré smerovali k vydaniu meritórneho rozhodnutia, ktoré bolo napadnuté dovolaním.

Úryvok z textu:
... uviedla, že dovolacie tvrdenia obvineného nezodp ovedajú stavu veci. Z obsahu predloženého spisu vyplýva, že o návrhu obvineného na povolenie obnovy konania rozhodol senát v inom zložení ako ten, ktorý trestnú vec obvineného prejednal a rozhodol, obvinený má ... rozhodol senát v zložení JUDr. Daniel Miženko, JUDr. Mária Csizmadiová a JUDr. Hilda Teplanská a o návrhu obvineného na povolenie obnovy konania rozhodol senát v zložení JUDr . Miroslav Studenčan, Miroslav Čulák a Emília Kariková (viď č. l. .
Právna veta: V trestnom konaní platia zákonom stanovené pravidlá pre zisťovanie skutkového stavu veci a pre hodnotenie dôkazov. Podľa nich je potrebné zisťovať skutkový stav veci v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre rozhodnutie. Trestný poriadok nestanovuje žiadne pravidlá, pokiaľ ide o mieru dôkazov potrebných na preukázanie určitej skutočnosti, ani váhu jednotlivých dôkazov. Platí zásada voľného hodnotenia dôkazov vyjadrená v § 2 ods. 12 Tr. por., podľa ktorej orgány činné v trestnom konaní a súd hodnotia dôkazy získané zákonným spôsobom podľa svojho vnútorného presvedčenia založeného na starostlivom uváže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ods. 1, ods. 2 Tr . por. zrušil uznesenie Okresného súdu Martin vo výroku, ktorým bolo rozhodnuté o zamietnutí návrhu obvineného na povolenie obnovy konania. Súdu prvého stupňa vytkol formálne pochybenie, nakoľko zamietnuť návrh na obnovu konania možno iba ako celok. Pri po volení ... septembra 2012, sp. zn. 2 Tdo 53/2012 podľa § 382 písm. c/ Tr. por. odmietol. Na základe návrhu obvineného na povolenie obnovy konania, Okresný súd Martin uznesením z 5. marca 2015, sp. zn. 3 Nt 32/2014 podľa § 394 ods. 1 .
Merito sťažnosť obv.
... predmetný skutok spáchali V. G. a L.. Predmetný list obvineného krajský súd posúdil vzhľadom na jeho obsah ako návrh obvineného na povolenie obnovy konania, nakoľko aj z ďalších jeho podaní vyplýva, že sa dožaduje výsluchu V. G. a muža menom L., ktorého ... uznesením toho istého dňa, sp. zn. 2 Ntok 2/2007, podľa § 399 ods. 2 Tr. por. zamietol návrh obvineného na povolenie obnovy konania. Senát krajského súdu dospel k záveru, že dôkaz výsluchom navrhovaného svedka V. G. nie je možné vykonať, nakoľko svedok .
Merito dovolanie obvinenej
... vo výške 5 000 Sk. Zo spisu vedeného Okresným súdom Trenčín pod sp. zn. 3 Nt 67/2005 vyplýva, že návrh obvinenej na povolenie obnovy konania v predmetnej trestnej veci (vedenej týmto súdom pod sp. zn. 5 T 149/02) bol uznesením uvedeného súdu z 23 .
Merito dovolanie obvineneho
... výmere 8 (mesiacov) vykoná v prvej nápravnovýchovnej skupine. Už citovaným uznesením z 01. augusta 2007 Okresný súd Ružomberok okrem zamietnutia návrhu obvineného na povolenie obnovy konania podľa § 398 ods. 3 Tr. por. zamietol aj jeho návrh na odklad výkonu trestu odňatia slobody, ktorý mu bol .
Merito dovolanie obvineného
... , podľa § 283 písm. d/ zák. č. 141/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len Trestný poriadok) zamietnutý. Podstatou návrhu obvineného na povolenie obnovy konania bola požiadavka na opätovný výsluch (posudok) znalkyne z odboru psychológia PhDr. M. G.; tvrdil totiž, že znalkyňa vo svojom posudku .
Merito sťažnosť obvineného
... hodnotenia dôkazov aj vyhodnotené. Najvyšší súd sa sto tožňuje s tým, čo uviedol krajský súd v odôvodnení rozhodnutia, ktorým zamietol návrh obvineného na povolenie obnovy konania, že obra nné tvrdenia obvineného v pôvodnom konaní sú založené na tých istých skutočno stiach, ktoré obvinený uvádza v návrhu .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.