Nájdené rozsudky pre výraz: návrh podaný elektronickými prostriedkami

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
6 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: "Podľa § 150 ods.2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich, ktorý upravuje disciplinárnu zodpovednosť sudcu, pri jej posudzovaní sa primerane použije prvá časť Trestného zákona a na disciplinárne konanie sa primerane použije Trestný poriadok, ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak z povahy veci nevyplýva niečo iné, pri posudzovaní.\ "

Úryvok z textu:
U Z N E S E N I E Predseda D isciplinárneho senátu druhého stupňa Juraj Krupa v disciplinárnej veci, vedenej proti JUDr. G. B. v D isciplinárnom senáte prv ého stupňa pod sp. z n. 1 Ds 2/2011 , dňa 20. februára 2013 v Bratislave r o z h o d o l : Podľa § 312 ods.4 Tr. por. per analogiam, beriem na vedomie späťvzatie odvolania preds edom Krajského súdu v B. , podaného proti rozhodnutiu Disciplinárneho senátu , sp. zn. 1 Ds 2/2011 zo dňa 1. februára 2012 , o zastavení disciplinárneho
Právna veta: Ak ide o priestupok alebo konanie, ktoré môže byť postihnuté sankciami podľa osobitných predpisov, môže inak oprávnený orgán odovzdať alebo postúpiť vec orgánu činnom v trestnom konaní, súdu alebo orgánu oprávnenom na prejednávanie priestupkov alebo iného konania do jedného roka odo dňa jeho spáchania, inak návrh na disciplinárne konanie nemožno podať...S prihliadnutím na všetky skutočnosti v konaní sudkyne absentuje minimálne objektívna stránka skutkovej podstaty prečinu marenia úlohy verejným činiteľom podľa § 327 ods. 1, ods. 2. Trestného zákona a jej konanie možno posúdiť z formálne-právne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky – Disciplinárny s enát R O Z H O D N U T I E Najvyšš í súd Slovenskej republiky ako D isciplinárny s enát v senáte zloženom z predsedu JUDr. Renáty Janákovej a sudcov JUDr. Márie Képessyovej a JUDr. Vier y Kumovej v disciplinárnej veci vedenej proti JUDr. G. B. , sudk yni Okresného súdu B. , nar. , bytom K. , na neverejnom zasadnutí dňa 1.februára 2012 takto r o z h o d o l : Disciplinárny senát podľa § 124 písm. e/ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch
MENU