Nájdené rozsudky pre výraz: návrh žalobcu na opravu uznesenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: príslušnosť prokurátorarozhodnutie prokuratúrysúd v správnom súdnictve
R 70/2014
Právna veta: Na preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia prokuratúry pri plnení jej úloh, nie je daná právomoc súdu v správnom súdnictve, ale je daná právomoc prokuratúry.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: J. Š., nar. X. , bytom S., proti žalovanému: Okresná prokuratúra Žilina, Moyzesova 20, Žilina, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1Pn 14/12 -8 zo dňa 20. marca 2012, o návrhu žalobcu na opravu uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. zo dňa 21. augusta 2013 , jednohlasne, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovens kej republiky návrhu žalobcu
Meritum § 164 Občianskeho súdneho poriadku, Návrh na opravu zrejmých nesprávností
Najvyšší súd 2Sžf/ 43/2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : NOWACO Slovakia , s.r.o., so sídlom Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom , zastúpeného JUDr. Eugenom Kostovčíkom , advokátom so sídlom Gelnická 33, Košice , proti žalovanému : Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , so sídlom Lazovná 63 , Banská Bystrica (právny nástupca Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky), o návrhu žalobcu na opravu uzneseni
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5307206449 Dátum vydania rozhodnutia: 30. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Janka Cisárová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5307206449.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov: 1/ V., bytom Y., 2/ I., bytom Y., proti žalovaným: 1/ N., bytom M., 2/ I., bytom M., o zaplatenie zmluvnej poku ty, vedenom na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 4 C 133/2007, o návrhu žalobcov na opravu uznesenia Najvyš
Meritum pozemkové veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Sžrk/1/2017 1016200628 09.05.2017 JUDr. Zdenka Reisenauerová sudca ECLI:SK:NSSR:2017:1016200628.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: LÁNY s.r.o., Fučíkova 29, 908 51 Holíč, IČO: 46 663 177, právne zastúpený: advokát Mgr. Tomáš Kováč, so sídlom Mýtna 42, 811 05 Bratislava, proti žalovanému: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho ro
Meritum o zrušenie vyhlásenia dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. K. , bývajúceho v N. , zastúpen ého Mgr. O. F., advokátom so sídlom AK v S., proti žalovanej C. , so sídlom v B. , IČO : X. , o zrušenie vyhlásenia dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti , vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 14 C 220/2011, o do volaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitr e z 28 . novembra 2012, sp. zn. 25 Co 74/2012, 25 Co 75/2012, takto r o z h o
Meritum o zrušenie vyhlásenia dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti
Najvyšší súd 4 Cdo 181/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. K., bývajúceho v N., zastúpeného Mgr. O. F., advokátom so sídlom AK v S., proti žalovanej C., so sídlom v B., IČO : X., o zrušenie vyhlásenia dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti, vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 14 C 220/2011, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 28. novembra 2012, sp. zn. 25 Co 74/2012, 25 Co 75/2012, takto rozhodol: Dovolaci
Meritum návrh na opravu rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenske j republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: J. Š., nar. X. , bytom S., K. N. M.. , proti žalovan ej: „Konfiškačná komisia v Bratislave, sídlo neznáme resp. jej právny nástupca“ - Obvodný pozemkový úrad v Bratislave, so sídlom Trenčianska 55, Bratislava , v konaní o zrušenie rozhodnutia Konfiškačnej komisie v Bratislave č. 11230/1948 zo dňa 7. a 10. mája 1948 , o návrhu žalobcu na opravu uznesenia Najvyššieho súdu Slovens
MENU