Nájdené rozsudky pre výraz: navrhované dôkazy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2169

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2019 dokumentov
6335 dokumentov
3 dokumenty
12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: K námietkam odporcu uvedeným v dovolaní, že odvolací súd nesprávne postupoval tým, že sa nevyporiadal s novými navrhovanými dôkazmi, pri hodnotení dôkazov nevysvetlili čo bolo preukázané a z akého dôvodu, teda súd nesprávne vyhodnotil výsledky vykonaného dokazovania treba uviesť, že zmysle § 132 O.s.p. dôkazy hodnotí súd podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti; pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo za konania najavo, včítane toho, čo uviedli účastníci. Nesprávne vyhodnotenie dôkazov nie je vadou konania v zmysle § 237 O.s.p. Pokiaľ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: V., bytom T., v dovolacom konaní zastúpeného Mgr. R., advokátom v Š., proti odporcovi: I., bytom B., o obnovu konania, vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 17 C 200/2006, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove zo 22. novembra 2007 sp. zn. 5 Co 172/2007 takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a. Odporcovi náhradu trov dovolaci
Právna veta: Je potrebné uviesť aj to, že podľa ustálenej právnej teórie a súdnej praxe dokazovanie v sporovom konaní je založené na iných základoch, ako dokazovanie v konaní nesporovom. Sporové konanie je ovládané prejednávacou zásadou, ktorá je tradične historicky chápaná tak, že tvrdiť skutočnosti a navrhovať na ich preukázanie dôkazy je vecou účastníkov konania. To znamená, že iniciatíva pri zhromažďovaní dôkazov zaťažuje zásadne účastníkov a ukladá im povinnosť označiť dôkazy k preukázaniu ich tvrdení. Účastník má preto povinnosť tvrdenia (§ 79 ods. 1 O.s.p.) a povinnosť dôkaznú. Táto skutočno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky D. O., bývajúcej v R., zastúpenej JUDr. D. K., advokátom v B., proti odporkyni Š., J., zastúpenej JUDr. K. U., advokátkou v B., o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, vedenej na Okresnom súde v Rimavskej Sobote pod sp.zn. 11 C 294/2005, o dovolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 11. marca 2008, sp.zn. 14 Co 28/2008, takto r o z h o d o
Právna veta: I. V konaniach taxatívne vymenovaných v ustanovení § 120 ods. 2 O. s. p. sa uplatňuje systém úplnej apelácie. II. Nové skutočnosti a nové dôkazy možno uplatniť ako odvolací dôvod proti uzneseniu vo veci samej, vydanému vo veciach obchodného registra podľa ustanovenia § 120 ods. 2 O. s. p., pretože ustanovenie § 205a ods. 1 O. s. p. neplatí v konaniach uvedených v ustanovení § 120 ods. 2 O. s. p. III. Ak odvolací súd neprihliadol na nový (listinný) dôkaz predložený účastníkom konania v odvolacom konaní vo veciach obchodného registra, tomuto účastníkovi konania svojím postupom odňal možnos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Trnava uznesením z 28. marca 2014, č. k. 23Nsre/21/2014-11 zamietol námietky navrhovateľa podané proti odmietnutiu vykonania zápisu. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že navrhovateľ návrhom na zápis, podaným 27. februára 2014, požadoval vykonanie zmeny zapísaných údajov. Vyšší súdny úradník Oznámením o odmietnutí vykonania zápisu z 1. marca 2014 odmietol zápis vykonať s poukazom na § 8 ods. 4 Zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákono
Právna veta: Zákon v ustanovení § 120 ods. 1 veta tretia O.s.p. vychádza z toho, že súd nie je pri vykonávaní dôkazov odkázaný len na formálny návrh účastníka na vykonanie dôkazu, ale pripúšťa možnosť vykonať aj iné, než účastníkmi konania nenavrhované dôkazy. Ich vykonanie však podmieňuje ich výnimočnosťou, ako aj ich nevyhnutnosťou pre rozhodnutie vo veci. Ide teda o také dôkazy, ktoré vyplynú z doterajšieho priebehu konania bez toho, aby zákon ukladal súdu povinnosť takéto dôkazy vyhľadávať. Pritom právo súdu vykonať aj účastníkmi konania neoznačené a nenavrhnuté dôkazy zostáva len v polohe možnosti a n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu B. so sídlom v B. , proti žalovanej P. K. , bývajúcej v B. , zastúpenej Mgr. J. P., advokátom v B. , o vypratanie bytu , vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 10 C 16/2007, o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 13. februára 2012 sp. zn. 15 Co 364/2010, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Žalob covi náhradu trov dovolac
Právna veta: Súd v občianskom súdnom konaní nie je viazaný návrhmi účastníkov na vykonanie dokazovania a nie je povinný vykonať všetky navrhované dôkazy. Posúdenie návrhu na vykonanie dokazovania a rozhodnutie, ktoré z nich budú v rámci dokazovania vykonané, je vždy vecou súdu (viď § 120 ods. 1 O.s.p.), a nie účastníkov konania. Nevykonanie určitého dôkazu môže mať za následok len neúplnosť skutkových zistení (vedúcu prípadne k vydaniu nesprávneho rozhodnutia), nie však procesnú vadu v zmysle § 237 O.s.p. (viď R 37/1993). Zo samej skutočnosti, že súd v priebehu konania nevykonal všetky ním navrhované dôkaz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti o maloletého A. D. , narodeného X. , zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine, so sídlom v Martine, Novomestského č. 4, bývajúceho u matky, dieťa matky A. B. , bývajúcej v M. , zastúpenej JUDr. M. A. , advokátom so sídlom v B. , a otca MV Dr. M. D. , bývajúceho v M. , zastúpeného JUDr. A. F., advokátom so sídlom v K. , o zvýšenie výživnéh
Právna veta: Nevykonanie určitého dôkazu (nevyhovenie návrhu účastníka, aby súd vykonal ten - ktorý dôkaz) môže mať za následok len neúplnosť skutkových zistení vedúcu prípadne k vydaniu nesprávneho rozhodnutia, nie však procesnú vadu v zmysle § 237 O.s.p. (viď R 37/1993). Zo samej skutočnosti, že súd v priebehu konania nevykonal všetky navrhované dôkazy alebo vykonal iné dôkazy na zistenie skutkového stavu, nemožno vyvodiť, že dovolanie proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je podľa § 237 písm. f/ O.s.p. prípustné (viď R 125/1999, R 6/2000).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 14 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. P. P. , bývajúceho v P., proti žalovanej R. , a.s., so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej advokátsk ou kanceláriou H. , so sídlom v B. , o ochranu osobnosti , vedenej na Okresnom súde Pezinok pod sp. zn. 4 C 613/2008, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 15. augusta 2012 sp. zn. 15 Co 202/2011 v spojení s opravným uznesením tohto s
Právna veta: Občiansky súdny poriadok ukladá účastníkom konania povinnosť označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Posúdenie návrhu na vykonanie dokazovania a rozhodnutie, ktoré z dôkazov budú v rámci dokazovania vykonané, je však už vecou súdu (por. § 120 ods. 1 O.s.p.), a nie účastníkov konania. Ak by aj súd v priebehu konania nevykonal všetky navrhované dôkazy alebo vykonal iné dôkazy ako navrhli účastníci, následkom môže byť len neúplnosť skutkových zistení (vedúca k vydaniu nesprávneho rozhodnutia), nie procesná vada podľa § 237 písm. f/ O.s.p. (por. napr. rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. , bývajúceho v S., zastúpeného Mgr. M. , advokátom v Ž. , proti žalovanej O. , so sídlom v S., IČO: X. , o 11.107,55 Eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 4 C 10/2010, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 22. októbra 2013 sp. zn. 5 Co 101/2013, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a. Žalovanej náhradu trov dov
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 241 ods. 2 O.s.p. dôvodom dovolania nemôže byť samé osebe nesprávne skutkové zistenie. Dovolanie totiž nie je „ďalším“ odvolaním, ale je mimoriadnym opravným prostriedkom určeným, na nápravu len výslovne uvedených procesných (§ 241 ods. 2 písm. a/ a b/ O.s.p.) a hmotnoprávnych (§ 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p.) vád. Preto sa dovolaním nemožno úspešne domáhať ako revízie skutkových zistení urobených súdmi prvého a druhého stupňa, tak ani prieskumom nimi vykonaného dokazovania. To isté platí aj o nesprávnom právnom posúdení veci (§ 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p.). Ťažisko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Cdo/444/2015 8110216816 30. 06. 2016 JUDr. Jozef Kolcun ECLI:SK:NSSR:2016:8110216816.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobkyne Slovenskej republiky, za ktorú koná Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, so sídlom v Bratislave, Námestie slobody č. 6, proti žalovaným 1/ G. F., bývajúcemu v W., 2/ F. N., bývajúcemu v W., 3
Právna veta: Občiansky súdny poriadok ukladá účastníkom konania povinnosť označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. V zmysle § 120 ods. 1 O.s.p. však súd rozhodne o tom, ktoré z označených dôkazov vykoná. To znamená, že súd nie je viazaný návrhmi účastníkov na vykonanie dokazovania a ani nie je povinný vykonať všetky navrhované dôkazy. Nevykonanie všetkých navrhnutých dôkazov preto nie je vadou spôsobujúcou účastníkovi konania odňatie možnosti konať pred súdom a zakladajúcou tým prípustnosť dovolania. (porovnaj aj rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky uverejnené v Zbierke stanovísk najv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ A. M. , bývajúce j v N. , zastúpenej JUDr. A. F., advokátom so sídlom v N. , 2/ I. M. , naposledy bytom v B. a 3/ A. S., naposledy bytom v N. , proti žalovaným 1/ Ing. M. P. , bývajúcemu v N. a 2/ Mgr. E. P. , bývajúcej v N. , o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy , vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 12 C 246/2006 , o dovolaní žalobkyne 1/ proti rozsudku Krajského súdu
MENU