SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1346318
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129664
NSSČR: 71765
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431111
Krajské súdy (ČR): 50264
Posledná aktualizácia
18.04.2021 04:07

Nájdené rozsudky pre výraz: navrhovateľ


Približný počet výsledkov: 17659 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: navrhovateľ
  • navrhovatel nájdené 214553 krát v 17659 dokumentochKľúčové slová: účastníci občianskeho konania, účastníci, navrhovateľ, odporca

Právna veta: Podľa ust. § 90 OSP účastníkmi konania sú navrhovateľ (žalobca) a odporca (žalovaný), alebo tí, ktorých zákon za účastníkov označuje. Navrhovateľom je ten, kto sa na súd obrátil s návrhom na začatie konania, odporcom je ten, koho navrhovateľ vo svojom návrhu za odporcu označil (je nezaujímavé, či takémuto odporcovi svedčí vecná legitimácia). Z tohto vyplýva, že účastníctvo je pojmom čisto procesným, nie hmotnoprávnym. Navrhovateľom je preto tiež každý subjekt, ktorý návrh podal a odporcom je každý, koho za odporcu navrhovateľ v návrhu označil.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky 2 Obo 2/2008 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. J,K., správca konkurznej podstaty úpadcu P, IČO: X, proti žalovanému: W ,spol. s.r.o. P., IČO: X, o neúčinnosť kúpnej zmluvy a o pristúpení účastníka do konania, na odvolanie pristupujúceho účastníka proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 6. decembra 2007 č.k. 10 Cbi 9/2005 -101, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie .
Právna veta: Obnova konania ako mimoriadny opravný prostriedok je v zásade v konaniach podľa 5. časti O.s.p. neprípustná. Opravný prostriedok (t.j. aj obnova konania) je prípustný, len ak je to ustanovené v tejto časti. Tak je tomu napríklad v ustanovení § 250ja ods. 1 a ods. 5 O.s.p. alebo v ustanovení § 250s. Vzhľadom k tomu, že piata časť O.s.p. je špeciálnou úpravou vo vzťahu k všeobecnej (prvej, tretej a štvrtej) časti O.s.p., ustanovenia piatej časti sa použijú prioritne, a v prípade, ak niečo nie je upravené, použijú sa subsidiárne ustanovenia všeobecnej (prvej, tretej a štvrtej) časti O.s.p.. Platí ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ M. V. , nar. X. , bytom U. , 2/ E. R. , nar. X. , bytom U. , 3/ Ľ. V. , nar. X. , bytom Ď. , 4/ J. V. , nar. X. , bytom U. , proti odpor covi : Okresný úrad Lučenec , Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec , o návrhu na obnovu konania Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 23Sp/7/2005 , o odvolaní navrhovateľov proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 28Sp/32/2013 -38 .
Právna veta: V zmysle § 241 ods. 1 O.s.p. musí byť dovolateľ zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná. Uvedené ustanovenie zakotvuje osobitnú podmienku dovolacieho konania, ktorej nedostatok je odstrániteľný, avšak len za súčinnosti dovolateľa; dovolací súd je pritom povinný skúmať (preverovať), či táto podmienka je splnená.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 Cdo 396 /2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľ a MUDr. M. S., bývajúceho v C. proti odporco m 1/ Slovenská republik a, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky , Bratislava, Pribinova 2, 2/ O. , o porušenie základných práv a iné , vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 16 C 83/2007 , o dovolaní odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 19 . septembra 201 1, sp. zn. 23 Co 5/201 0, takto r o z h .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 95 ods. 1 O.s.p. navrhovateľ môže za konania so súhlasom súdu zmeniť návrh na začatie konania. Zmenený návrh treba ostatným účastníkom doručiť do vlastných rúk, pokiaľ neboli prítomní na pojednávaní, na ktorom došlo k zmene. K tomuto procesnému úkonu navrhovateľa je však potrebný súhlas súdu. Zmeniť návrh na začatie konania môže navrhovateľ tak v priebehu prvostupňového, ako aj odvolacieho konania. V dovolacom konaní je zmena návrhu vylúčená. Zmenou návrhu na začatie konania je predovšetkým rozšírenie návrhu, čo do jeho rozsahu, t.j. že navrhovateľ žiada viac než požad ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobkyne : A. T. , bývajúca K. , zastúpená AK JUDr. P. K. , JUDr. A. S., s.r.o., so sídlom D. , proti žalovaným : P. , bývajúci L. , 6/ M. P. , bývajúci T.T. , 7/ Š. M. , bývajúci B. , 8/ Ľ. M. , bývajúca B. , o určenie neplatnosti darovacej zmluvy , vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 13 C 1197/1998, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 30. januára 2008 .
Právna veta: Podľa § 243b ods. 5 veta druhá O.s.p. ak dovolateľ vezme dovolanie späť, dovolací súd konanie uznesením zastaví. So zreteľom na jednoznačný, právne účinný dispozitívny úkon dovolateľky, ktorým vzala dovolanie späť, Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.) konanie o jej dovolaní zastavil podľa § 243b ods. 5 O.s.p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 263 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci poručiteľa prof. MUDr. J. J., CSc., narodeného X. , naposledy bývajúc eho v M. , zomrel ého X. , v konaní o návrhu na obnovu konania sp. zn. 21 D 260/2005 Okresného súdu Martin, vedenom na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 18 D 260/2012, na dovolanie dedičky G. J. proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 3 1. októbra 201 2, sp. zn. 6 Co D 22 /201 2, takto r o z h o d o l : .
Právna veta: Rozhodnutie o trovách konania je vnútorne jednotnou procesnoprávnou otázkou, pri ktorej nemožno samostatne hovoriť na jednej strane o ustanoveniach upravujúcich náhradu trov konania podľa zásady úspechu (výsledku konania), a na druhej strane odlišných ustanoveniach v zmysle § 213 ods. 2 O.s.p. Takýto názor je aj v súlade s názormi prezentovanými v odbornej právnickej literatúre (napr. Števček/Ficová a kol. Občiansky súdny poriadok – Komentár, Nakladatelství C. H. Beck, 2009, str. 635). Procesné rozhodnutie odvolacieho súdu o trovách konania nemôže mať atribúty tzv. prekvapivého rozhodnutia a p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ OB. , 2/ O. , 3/ O. , všetci zastúpení JUDr. P. J., advokátom, Advokátska kancelária G. , so sídlom v T. , proti odporcom 1/ Lesy Slovenskej republiky, š.p. , so sídlom v Banskej Bystrici, Námestie SNP č. 8, 2/ Slovenský pozemkový fond Bratislava , so sídlom v Bratislave, Búdková cesta č. 36, 3/ K. R. , bývajúcej v K. , 4/ U. , so sídlom vo V., o určenie neplatnos ti nájomnej zmluvy .
Právna veta: Podľa § 174b ods. 4 na rozkaz na plnenie sa primerane použijú ustanovenia § 172 ods. 2, 3, 5 až 7 a 9 a § 173 a § 174. Rozkaz na plnenie predstavuje novú formu rozhodnutia v skrátenom konaní. Súd môže vydať rozkaz na plnenie na základe žalobného návrhu, a to aj bez výslovnej žiadosti navrhovateľa a bez vypočutia odporcu, v prípade, ak sa v návrhu uplatňuje právo na plnenie inej povinnosti, než je zaplatenie peňažnej sumy vyplývajúce zo skutočností uvedených navrhovateľom. Navrhovateľ nemá na jeho vydanie žiaden procesný nárok. Súd preto sám posúdi právo uplatňované navrhovateľom a na z ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2MCdo/3/2015 1113208543 29. 04. 2016 JUDr. Jozef Kolcun ECLI:SK:NSSR:2016:1113208543.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Stavebného bytového družstva Bratislava I, so sídlom v Bratislave, Palackého 24, proti odporkyni U. H., bývajúcej v D., zastúpenej JUDr. Antonom Blahom, advokátom so sídlom v Bratislave, Mickiewiczova 6, o vypratanie .
Právna veta: Spôsobilosť byť účastníkom konania znamená spôsobilosť mať procesné práva a povinnosti, ktoré zákon účastníkovi konania priznáva alebo ukladá. Jej predpokladom je hmotnoprávna subjektivita vo význame spôsobilosti mať práva a povinnosti podľa hmotného práva. Hmotnoprávna spôsobilosť mať práva a povinnosti fyzických osôb vzniká narodením a zaniká smrťou fyzickej osoby, prípadne vyhlásením za mŕtveho.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: J. K. , ktorý naposledy býval vo V. a zomrel X. , proti odporkyni: V. F. , bývajúca v P., zastúpená JUDr. L. K. , advokátkou so sídlom v B. , o určenie, že záložná zmluva trvá , ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Piešťany pod sp. zn. 7 C 91/2008, o mimoriadnom dovo laní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 27. novembra 2012 , sp. zn. .
Právna veta: Dovolanie proti uzneseniu je prípustné, ak je ním napadnuté zmeňujúce uznesenie odvolacieho súdu (§ 239 ods. 1 písm. a/ O.s.p.) alebo ak odvolací súd rozhodoval vo veci postúpenia návrhu Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev na zaujatie stanoviska (§ 239 ods. 1 písm. b/ veta prvá O.s.p.). Podľa § 239 ods. 2 O.s.p. je dovolanie prípustné tiež proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bolo potvrdené uznesenie súdu prvého stupňa, ak a/ odvolací súd vyslovil vo svojom potvrdzujúcom uznesení, že je dovolanie prípustné, pretože ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu, b/ ide o uznesen ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Mgr. O. F. , bývajúceho v B. , proti odporcom 1/ JUDr. D. Š. , 2/ JUDr. O. T. , 3/ Mgr. R. H. , 4/ JUDr. Z. M. , 5/ JUDr. O. B. , o pozbavení spôsobilosti na právne úkony odporcov navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30. apríla 2012 sp. zn. 11 CoP 160/2012 takto r o z h o d o l : Dovolanie navrhovateľa o d m i e t a . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 92 ods. 2, 3 O.s.p., ak po začatí konania nastala právna skutočnosť, s ktorou právne predpisy spájajú prevod alebo prechod práv a povinností, o ktorých sa koná, môže navrhovateľ alebo ten, na koho boli tieto práva a povinnosti prevedené alebo na koho prešli, navrhnúť, aby do konania na miesto doterajšieho účastníka vstúpil ten, na koho tieto práva a povinnosti prevedené alebo na koho prešli. Súd vyhovie návrhu, ak sa preukáže, že po začatí konania nastala právna skutočnosť uvedená v odseku 2, a ak s tým súhlasí ten, kto má vstúpiť na miesto navrhovateľa; súhlas odporcu a ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Viery Petríkovej a JUDr. Jozefa Kolcuna, v právnej veci žalobkyne V. K. , bývajúcej v S., zastúpenej JUDr. J. Š., advokátom, S., za účasti vedľajšieho účastníka JUDr. A. H. , advokáta, K. , proti žalovaným 1/ A. , a.s., B. , 2/ S., zastúpená A. , a.s., B. , o náhradu škody na zdraví s príslušenstvo m , vedenej na Okresnom súde Svidník pod sp. zn. .
Kľúčové slová: právo na ochranu osobnosti , ochrana osobnosti, neoprávnený zásah do osobnosti fyzickej osoby

Zbierka NS 4-5/1996
R 36/1996
Právna veta: Vyjadrenie subjektívneho názoru vysloveného v rámci uplatňovania procesných práv účastníka priestupkového konania, nemožno označiť za neoprávnený zásah do ochrany osobnosti občana, i keď by sa inak týkal osobnosti navrhovateľa, ak sa tak stalo spôsobom primeraným okolnostiam za akých malo k zásahu dôjsť.

Úryvok z textu:
... . Preto pri výkone týchto procesných práv mala odporkyňa právo vyjadriť subjektívny názor na duševnú stránku zdravotného stavu navrhovateľa, pričom tak urobila spôsobom primeraným okolnostiam, za akých malo k zásahu dôjsť. Preto odvolací súd nepovažoval ... a nemožno ho ani kvalifikovať ako výkon subjektívneho práva. Odporkyňa navrhla, aby dovolací súd dovolanie navrhovateľa zamietol a zaviazal navrhovateľa na náhradu trov dovolacieho konania. Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý konal ako súd dovolací (§ .
Právna veta: k poručiteľ bol vlastníkom viacerých poľnohospodárskych alebo lesných pozemkov, pri úvahe, či vyporiadaním dedičstva bol znížený dedičský podiel ostatných dedičov v zmysle § 13 zákona SNR č. 293/1992 Zb. treba vychádzať z toho, či k zníženiu dedičského podielu došlo vo vzťahu ku všetkým uvedeným pozemkom a nielen k tomu z nich, o ktorý má navrhovateľ záujem. Pri posúdení toho, či bol znížený dedičský podiel dediča, treba vychádzať zo stavu, ktorý bol v čase vyporiadania dedičstva.

Úryvok z textu:
... Stotožnil sa so závermi súdu prvého stupňa, že v danej veci nedošlo k zníženiu dedičského podielu navrhovateľa. Pokiaľ navrhovateľ aj v priebehu odvolacieho konania zotrval na svojich tvrdeniach o porušení procesných predpisov v dedičských konaniach ... úspešného uplatnenia nároku na vyrovnanie dedičských podielov, a to existencia krivdy, spočívajúcej v znížení dedičského podielu navrhovateľa. Z preskúmaných dedičských rozhodnutí je zrejmé, že kým do vlastníctva odporkyne pripadla poľnohospodárska pôda v kat. .
Kľúčové slová: ochrana osobnosti, späťvzatie návrhu na začatie konania

Zbierka NS 6-7/1998
R 95/1998
Právna veta: Späťvzatie návrhu na začatie konania v dovolacom konaní je právne neúčinné. Právo na ochranu osobnosti (§ 11 a nasl. Obč. zák.) ako aj právo na opravu uverejnených nepravdivých údajov (§ 19 a nasl. Zákona č. 81/1966 Zb.), je právom osobnej povahy, ktoré zaniká smrťou fyzickej osoby a neprechádza na dedičov. Ak navrhovateľ v priebehu tohto konania zomrie, súd konanie zastaví; osobám uvedeným v § 15 Obč. zák. vzniká originálne právo na ochranu zomrelej fyzickej osoby, do práv ktorej bolo zasiahnuté.

Úryvok z textu:
... na ochranu osobnosti smrťou fyzickej osoby, do práv ktorej bolo zasiahnuté. V predmetnej veci teda deti pôvodného zomrelého navrhovateľa majú samostatné právo domáhať sa ochrany osobnosti ich zomrelého otca. Ak však toto svoje právo chcú využiť, musia ... súd uložil povinnosť vo svojom denníku uverejniť opravu v znení uvedenom v návrhu petitu. Ďalšími doplnenými podaniami sa navrhovateľ domáhal okrem zverejnenia tlačovej opravy a ospravedlnenia, aj ochrany osobnosti s náhradou nemajetkovej ujmy v sume 980 000 .
Právna veta: Nesplnenie povinnosti pripojiť k návrhu (žalobe) listinné dôkazy uložené navrhovateľovi ustanovením § 79 ods. 2 O.s.p. v konaní o novoobjavenom majetku podľa ustanovenia § 175x O.s.p. nemôže byť dôvodom pre zastavenie konania. Aj v tomto konaní povinnosť vyžiadať si od príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru, výpisy z listov vlastníctva alebo identifikáciu parciel ohľadne vlastníckych práv k nehnuteľnostiam poručiteľa, zaťažuje aj súdneho komisára alebo súd.

Úryvok z textu:
... 2 O. s. p., slúži na to, aby súd mohol bez zbytočných prieťahov pripraviť pojednávanie vo veci. Preto ak navrhovateľ nesplní túto povinnosť, súd ho vyzve, aby listinné dôkazy predložil dodatočne (spravidla skôr, než vo veci bude nariadené pojednávanie). ... návrhu, ktorý bráni pokračovať v konaní. Bude tomu tak v prípade, ak z obsahu návrhu nemožno zistiť, čoho sa navrhovateľ domáha, alebo ak návrh neobsahuje uvedenie skutočností, z ktorých odvodzuje svoje právo, ktorého ochrany sa domáha, a to aspoň .
Kľúčové slová: vznik a zánik členstva, družstvo, členská schôdza

Zbierka NS 1/1999
R 15/1999
Právna veta: Návrh, aby súd vyhlásil rozhodnutie členskej schôdze o vylúčení za neplatné, môže podať iba člen, ktorého sa rozhodnutie týka, a podľa § 231 Obchodného zákonníka je zaručením jeho práva na súdnu ochranu. Ak člen družstva, ktorý bol rozhodnutím členskej schôdze z družstva vylúčený, podal návrh,aby súd vyhlásil rozhodnutie členskej schôdze o vylúčení za neplatné (§ 231 ods. 4 Obchodného zákonníka), nemôže súd návrh zamietnuť s odôvodnením, že navrhovateľ nepožiadal o zaprotokolovanie námietky na členskej schôdzi, ktorá uznesenie o jeho vylúčení prijala, alebo že námietku neoznámil predstavenst ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... lehoty majú charakter prekluzívnych lehôt a žiadosť o zaprotokolovanie, či oznámenie námietky predstavenstvu je podmienkou zachovania nároku. Navrhovateľ nepožiadal o zaprotokolovanie námietky proti jeho vylúčeniu na členskej schôdzi konanej dňa 7. júna 1994, ktorá prijala ... člena predstavenstvu a s poukazom na čl. 9 stanov si vôbec predstavenstvo nezvolila. Nie je možné od navrhovateľa požadovať, aby podával ústnu námietku predstavenstvu, keď členská schôdza družstva, pozostávajúca z desiatich členov, ho ne* .
Kľúčové slová: zbrojný preukaz, rozhodovanie o opravných prostriedkoch, odňatie zbrojného preukazu

Zbierka NS 2/1999
R 40/1999
Právna veta: Fyzickej osobe možno zbrojný preukaz z dôvodu zmeny v jej spoľahlivosti len v prípade, ak u nej tieto zmeny nastali po vydaní zbrojného preukazu. V konaní podľa tretej hlavy piatej časti O.s.p. (rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) môže súd preskúmavané rozhodnutie potvrdiť alebo ho zrušiť a vrátiť správnemu orgánu na ďalšie konanie (§ 250q ods. 2 O.s.p..) Y tomto konaní súd nie je oprávnený ukladať správnemu orgánu povinnosť vydať navrhovateľovi zbrojný preukaz, predĺžiť jeho platnosť o dobu jeho odňatia a uložiť odporcovi ako správnemu orgánu povinnos ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vydaní zbrojného preukazu. V danom prípade právna skutočnosť, ktorá podľa odporcu mala za následok stratu spoľahlivosti navrhovateľa existovala už pred vydaním zbrojného preukazu. Pretože k tejto právnej skutočnosti nedošlo po vydaní zbrojného preukazu, ... nemohla odôvodňovať odňatie zbrojného preukazu navrhovateľovi. V konaní podľa tretej hlavy piatej časti O. s. p. (rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti .
Kľúčové slová: právomoc súdu, spory o právomoc, negatívny kompetenčný konflikt

Zbierka NS 6/1999
R 126/1999
Právna veta: Aj keď predmetom vzťahu medzi navrhovateľom a odporcom bolo poskytnutie návratného účelového príspevku na zabezpečenie verejného cieľa, možno tento vzťah považovať za vzťah občianskoprávny, o ktorom rozhodovanie podľa § 7 ods. 1 O.s.p. je v právomoci súdu. Prostriedky, podľa obsahu zmluvy boli poskytnuté z fondu, ktorý nie je štátnym fondom, ani nešlo o prostriedky štátneho rozpočtu. Prostriedky neboli poskytnuté na základe rozhodnutia orgánu verejnej správy, ale na základe zmluvy uzavretej medzi odporcom ako podnikateľom a príslušným úradom práce, ako orgánom štátnej správy v oblasti zamestna ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konanie a rozhodol, že po právoplatnosti uznesenia vec postúpi na ďalšie konanie Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky v Bratislave. Na odvolanie navrhovateľa Krajský súd v K. uznesením, č. k. 19 C 418/96-21, z 29. januára 1997 prvostupňové uznesenie ... Fondom zamestnanosti do štátneho rozpočtu vrátené v júli a v auguste 1994. Keďže zmluva o poskytnutí príspevku bola uzavretá medzi navrhovateľom a odporcom 3. novembra 1994, nemohlo dôjsť ani fakticky k tomu, že by sa odporca podieľal na zdrojoch štátneho .
Právna veta: I. Ak navrhovateľ ako dôkaz osvedčenia uplatneného nároku doloží zmenku, platí bez ohľadu na povahu procesného nástroja, ktorý navrhovateľ použil, že: 1. pokiaľ z akýchkoľvek okolností prejednávanej veci vyplynie konajúcemu súdu súvislosť s nekalou povahou či neprípustnosťou uplatneného nároku, je tento ex offo povinný zabezpečiť prieskum nároku v intenciách možnej absolútnej neplatnosti úkonu, v ktorom má nárok základ; 2. pokiaľ súd nevzhliadne žiadnu nekalosť či neprípustnosť predloženého návrhu, súd pristúpi k prieskumu uplatneného nároku v rozmedzí prípadne vznesených námietok zohľadňujú ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Potreba zjednotenia postupu súdov nižšieho stupňa je odôvodnená odlišným prístupom k právam uplatneným v predmetných konaniach, pričom navrhovateľ sa v nich domáha priznania nároku s poukazom na zmenku, ktorou odôvodňuje existenciu dlhu žalovaného. V súvislosti ... určí. Ak dospeje súd k záveru, že nárok je zjavne neopodstatnený alebo návrh je neprípustný alebo ak navrhovateľ formulár návrhu v určenej lehote nedoplnil alebo neopravil, súd návrh zamietne (neopodstatnenosť nároku alebo neprípustnosť návrhu sa .
Právna veta: Rozsudok súdu negatívne určujúci, že žalovaní nie sú vlastníkmi nehnuteľnosti, nemôže zlepšiť právne postavenie žalobkyne, ktorá svoje vlastnícke právo nepreukazuje na ňu znejúcim tzv. nadobúdacím titulom a dosiaľ nebola zapísaná ako vlastnícka predmetnej nehnuteľnosti v evidencii právnych vzťahov k nehnuteľnostiam. Na podaní žaloby, predmetom ktorej je takéto určenie, nemá žalobkyňa naliehavý právny záujem [§ 80 písm. c) O. s. p.].

Úryvok z textu:
... žalobcu voči žalovanému. Nemožno preto vylúčiť prípustnosť toho, že predmetom určovacieho petitu bude právny vzťah medzi žalovaným (ktorý je odporcom navrhovateľa) a treťou osobou. Podmienkou úspechu takéhoto návrhu je, že určenie existencie tohto právneho vzťahu, ktorého subjektom je tretia osoba, ovplyvní .
Právna veta: Skutočnosť, že vôľu vstúpiť do určitého konania prejaví právnická osoba, činnosť ktorej je zameraná na ochranu práv spotrebiteľa, neznamená, že spotrebiteľ musí s jej vstupom do konania súhlasiť. Povahe a účelu občianskeho súdneho sporového konania by sa priečil vstup takéhoto vedľajšieho účastníka do konania, ktorý by bol spotrebiteľovi nanútený.

Úryvok z textu:
... ZDRUŽENIE žiadal o dovolaním napadnuté uznesenie zrušiť a vec vrátiť odvolacie mu súdu na ďalšie konanie. Navrhovateľ vo vyjadrení k dovolaniu poprel prípustnosť aj vecnú opodstatnenosť tohto mimoriadneho opravného prostriedku ZDRUŽENIA. Žiadal dovolanie ... odvolacím súdom vykazuje znaky procesného postupu odnímajúceho možnosť pred súdom konať. Ako vedľajší účastník môže sa popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania ten, kto má právny záujem na jeho výsledku, pokiaľ nejde o konanie .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.