Nájdené rozsudky pre výraz: Nazeranie do spisov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 54

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

37 dokumentov
187 dokumentov
1 dokument
21 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: nazeranie do spisovúkon právnej služby
Právna veta: Ak ustanovený obhajca v rámci obhajoby študuje, resp. nahliada do materiálov inak než v zmysle § 69 Tr. por., napr. tým, že študuje fotokópie časti spisu, ktoré má k dispozícii, alebo študuje poznámky obvineného, judikatúru či iné materiály získané od obvineného alebo inak (z kníh, periodík alebo internetu), o ktorých sa domnieva, že s vecou súvisia, nemožno túto jeho činnosť považovať za úkon právnej služby podľa § 14 ods. 8 v spojení s § 14 ods. 1 písm. c/ vyhlášky č. 655/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. júna 2010, ale ide vlastnú prípravu obhajoby, za ktorý mu patrí odmena podľa § 14 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Karabína a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Szaba v tre stnej veci proti obžalovanému Ing. F. M. a spol. pre trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 5 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 , na neverejnom zasadnutí konanom 29. novembra 2011 v Bratislave, o sťažnosti obhajcu obžalovaného JUDr. I. P. proti uzneseniu predsedníčky senátu Špe
Kľúčové slová: povinné osobysprístupnenie informácieNazeranie do spisov
Právna veta: Právna norma ustanovená v § 3 zákona o slobode informácií je hmotnoprávnou úpravou práva na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Právna úprava ustanovená v § 23 ods. 2 správneho poriadku má procesnoprávny charakter a oprávňuje správny orgán konajúci vo veci, aby povolil nazrieť do spisov, urobiť si výpis, poskytnúť kópiu alebo informáciu zo spisov iným spôsobom aj iným osobám ako účastníkom konania, ak preukážu odôvodnenosť svojej požiadavky. Odvolací súd súhlasí s tvrdením žalovaného, že aj na konanie v danom prípade sa vzťahujú ustanovenia správneho por ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd <0016008e00910098008700900095008d0087008c000300940087009200970084008e008b008d009b00030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300 03000300030003000300030003000300030003000300030003> R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúr
Právna veta: Je si potrebné uvedomiť, že v prípade požiadavky účastníka stavebného konania o vyhotovenie kópie celej projektovej dokumnetácie dochádza k stretu dvoch oprávnených záujmov, resp. verejných práv, a to jednak práva na autorskoprávnu ochranu diela- projektovej dokumentácie na jednej strane a práva účastníka konania oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia, resp. práva na prístup k administratívnemu spisu v zmysle § 23 Správneho poriadku na strane druhej. V rámci povinnosti vyplývajúcej správnemu orgánu z ustanovenia § 23 ods. 1 Správneho poriadku a súčasne jeho povinnosti dbať o dodržiavanie ochran ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Sžk/26/2019 5018200074 10. 09. 2020 JUDr. Jana Zemková ECLI:SK:NSSR:2020:5018200074.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a zo sudcov JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Milana Moravu, v právnej veci žalobcu: D.. L. A., Z.. XX.XX.XXXX, Z. X. Č.. XXXX, A. Z. F., právne zas
Kľúčové slová: nazeranie do spisuďalšie obmedzenia prístupu k informáciám
Právna veta: Základnou zásadnou právnou otázkou je, či danie pokynu nadriadeným prokurátorom podriadenému prokurátorovi je alebo nie je informáciou , ktorú by mala prokuratúra ako povinná osoba poskytnúť žiadateľovi. Táto situácia nie je explicitne vyjadrená v zákone č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na to je nevyhnutné riešiť vec výkladom jednotlivých ustanovení zákona o slobode informácii a zákona o prokuratúre. Táto právna úvaha musí byť vyjadrená v odôvodnení rozhodnut ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jany Zemkovej, PhD. v právnej veci žalobcu: E., O. Z. so sídlom v T., právne zastúpeného Mgr. V. Š., advokátom so sídlom v B., proti žalovanému: Krajská prokuratúra v Bratislave, Vajnorská č. 47, Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. Ei 13/08-3 zo
Právna veta: Ak žiadateľ žiada o sprístupnenie informácie, ktorá bola zverejnená na základe osobitného zákona, povinná osoba nemôže hneď rozhodnúť o nesprístupnení informácie, ale najprv musí podľa § 7 ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám do 5 dní od podania žiadosti oznámiť žiadateľovi údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie - napríklad že informácia je zverejnená na internetovej stránke Štatistického úradu SR. Ak sa žiadateľ napriek tomu dožaduje sprístupnenia informácií, povinná osoba vydá rozhodnutie o nesprístupnení informácií s tým, že v rozhodnutí uvedie, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1014201780 Dátum vydania rozhodnutia: 22. júna 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Jaroslava Fúrová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1014201780.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Eleny Kováčovej v p rávnej veci žalobcu: Š. Č., N. XX, XXX XX U., právne zastúpeného: JUDr. Samuel Baránik, advokát so sídlom P
Právna veta: Oprávnené osoby môžu požadovať len informácie o takých im neznámych skutočnostiach, ktoré má povinná . osoba k dispozícii, a ktoré je povinná na žiadosť poskytnúť. Rozširujúci výklad, podľa ktorého by povinná osoba musela spracovávať údaje do inej formy, ako je tá, v ktorej sa nachádzajú, alebo poskytovať oprávnenej osobe kompletné podklady, ktoré má k dispozícii, by žiadosť o poskytnutie informácie v skutočnosti zmenil na pokyn nadriadeného, čo nebolo a nie je účelom zákona o informáciách Žiadosť o poskytnutie informácie má za cieľ sprístupniť verejnosti jej neznáme údaje vo veciach ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členiek senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Evy Baranovej v právnej veci žalobcu: E., O. Z., zastúpeného advokátom Mgr. V. Š., proti, žalovanému: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Stromová 1, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 22. mája 2007, č. CD-2007-9843/20415-1:
Právna veta: Oprávnenie účastníka správneho konania podľa § 23 ods. 1, § 33 ods. 2 Správneho poriadku na nazeranie do spisov a podkladov je v pomere špeciality k všeobecnému právu na prístup k informáciám podľa § 3 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a právne konzumuje jeho všeobecné právo na poskytnutie informácií. Právo účastníka správneho konania na oboznámenie sa podkladmi rozhodnutia je širšie a za podmienok ustanovených správnym poriadkom zahŕňa prístup k všetkým podkladom správneho rozhodnutia, ktoré správny orgán použil na rozhodnutie. Odopretie tohto práva účas ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Szd 7/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu F., so sídlom V., proti žalovanému Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom v Bratislave, Grösslingova č. 5, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia predsedu žalovaného č. ZS 503/00011/2007/R zo dňa
Kľúčové slová: nahliadnutie do spisuodpis listinysprístupnenie informácie
Právna veta: Samotný zákon o slobode informácií nepoužíva v § 16 ods. 1 taxatívny výpočet všetkých spôsobov sprístupnenia informácií. Naopak, využíva demonštratívny výpočet, ktorý je vyjadrený slovom „najmä“. Neobmedzuje teda sprístupňovanie len na v § 16 výslovne uvedené spôsoby. Vytvára tým určitý priestor, v rámci ktorého je prípustná miera flexibility, ako povinnej osoby, tak aj žiadateľa. Tento priestor má predovšetkým viesť k čo najefektívnejšiemu a najlepšiemu poskytnutiu informácií a umožňuje sprístupniť aj informáciu, ktorú by napríklad nebolo možné sprístupniť nahliadnutím do spisu, lebo sa v nej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a člen ov senátu JUDr. V ioly Takáčovej, PhD. a Mgr. Petra Melichera , v právnej veci žalob kyne: Ing. Ľ. T. , B. , zastúpená Mgr. K. B. , advokátkou so sídlom v P. , proti žalovan ému : Krajská prokuratúra Bratislava , Vajnorská 47, Bratislava , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ž
Právna veta: Všeobecná úprava nahliadania do administratívnych spisov orgánov verejnej správy v zmysle zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov má svoj osobitný špecifický režim, ktorý nie je možné spájať s nemožnosťou sprístupnenia informácií z katastrálnych spisov podľa ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, a preto nemožno inštitút nahliadania do spisov považovať na účely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Sž o/106 /201 5 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Jozefa Milučkého a zo sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobcu : Bc. Ing. P. Ď. , H. H. , právne zastúpen ý: JUDr. Edita Gavorová , advokát ka , AK Gavorová a partner, s.r.o., Lombardiniho 22/ B, Bratislava , proti žalovan ému : Okresný úrad Bratislava , odbor o
MENU