Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
985338
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60563
USSR: 33761
NSČR: 115490
NSSČR: 61979
USČR: 75181
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 414077
Krajské súdy (ČR): 37965
Posledná aktualizácia
26.03.2019 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: nečinnosť orgánu verejnej správy


Približný počet výsledkov: 879 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nečinnosť orgánu verejnej správy
  • cinnost nájdené 94996 krát v 22693 dokumentoch
  • organ nájdené 267763 krát v 26778 dokumentoch
  • verejny nájdené 84111 krát v 21128 dokumentoch
  • sprava nájdené 95680 krát v 18980 dokumentochPrávna veta: Územný plán obce nie je rozhodnutím o právach a právom chránených záujmoch jednotlivca, ale ide o dokument, ktorý po schválení obecným (mestským) zastupiteľstvom má všeobecne záväzný charakter. Z uvedeného vyplýva, že územný plán nie je rozhodnutím správneho orgánu, ktorým by bolo zasiahnuté do subjektívnych práv fyzickej alebo právnickej osoby, a teda nejde o rozhodnutie, ktoré by bolo preskúmateľné súdom. Ani postup obce (mesta), ktorý predchádza vydaniu územného plánu, nie je z rovnakých dôvodov preskúmateľný súdom podľa piatej časti O.s.p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. Ľ. B., proti žalovanému: Mesto Nové Mesto nad Váhom, v konaní o porušení základného práva žalobcu podľa čl. 20 ods. 4 a čl. 48 Ústavy Slovenskej republiky a iné, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne č.k. 13 S 43/2008-23 zo dňa 27. júna 2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Trenčíne č.k. 13 S 43/2008-23 .
Súvisiace predpisy:
50/1976 - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Právna veta: Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá tvrdí, že orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom\ ustanoveným príslušným právnym predpisom tým, že je v konaní nečinný, môže sa domáhať, aby súd vyslovil povinnosť orgánu verejnej správy vo veci konať a rozhodnúť. Návrh nie je prípustný, ak navrhovateľ nevyčerpal prostriedky, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. M. G. , bytom B. ul. č. X. proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, (v záhlaví neprávne uvedenej ako Sociálna poisťovňa, pobočka v Bratislave, Záhradnícka č. 31) o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 30. marca 2010 č. 700 -021140 3410 -GC 04/10, vo veci predpísania poistného, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v .
Súvisiace predpisy:
162/2015 - Správny súdny poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: Predovšetkým Najvyšší súd zdôrazňuje tu procesnú požiadavku zakotvenú zákonodarcom v Občianskom súdnom poriadku (najmä § 43, § 103 v spojení s § 246c ods. 1 a § 250d ods. 3 O.s.p.), že v správnom súdnictve je možné konať iba o takých návrhoch (podaniach), ktoré svojím obsahom jednoznačne preukazujú naplnenie zákonnej požiadavky na ich obsah. Konajúci súd, ktorý stojí nad účastníkmi (dominus litis) nie je oprávnený za účastníka podávajúceho návrh do jeho obsahu akýmkoľvek spôsobom zasahovať.

Úryvok z textu:
U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: J. F. , bytom J., L ., proti žalovanému: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Banská Bystica , so sídlom ulica Zvolenská cesta č. 27, Banská Bystrica, o nečinnosti orgánu verejnej správy, na odvolanie žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 31. októbra 2011 č. k. 23 S/25/2011 -14, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uzneseni e Krajského súdu v Banskej .
Súvisiace predpisy:
162/2015 - Správny súdny poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: Podľa § 249 ods. 1, 2 OSP konanie sa začína na návrh, ktorý sa nazýva žalobou. Žaloba musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať označenie rozhodnutia a postupu správneho orgánu, ktoré napáda, vyjadrenie, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie a postup napáda, uvedenie dôvodov, v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia a postupu správneho orgánu, a aký konečný návrh robí. Podľa štvrtej hlavy piatej časti OSP ustanovujúcej konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy sa postupuje, ak fyzická osoba alebo právnická osoba tvrdí, že orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sž r/169/2011 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne: J., bytom J., proti žalovan ým: 1/ Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Lučenec, M. Rázusa č. 32, Lučenec, 2/ Obvodný pozemkový úrad v Lučenci, Nám. Republiky č. 26, Lučenec, v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy, o odvolaní žalob kyne proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č . k. 23S/28/2008 -56 zo dňa 21.2.2 01 1, takto r o z h o d o l : .
Súvisiace predpisy:
162/2015 - Správny súdny poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Právna veta: Vôľou zákonodarcu vyjadrenou v zákonnej úprave ustanovenej v § 250t O.s.p. bolo zabezpečiť ochranu práv fyzických alebo právnických osôb, ak orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom tým, že je v konaní nečinný tak, že sa fyzická alebo právnická osoba môže domáhať, aby súd vyslovil povinnosť orgánu verejnej správy konať a rozhodnúť. Predpokladom priznania uvedenej ochrany fyzickej alebo právnickej osobe súdom, v zmysle uvedenej právnej normy je preukázanie, že orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom ustanoveným príslušným ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Sžnč/ 1/201 4 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľ ky : JUDr. M. B. , PhD., MPH, bytom P., proti odporcovi: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70, Bratislava, zastúpený: JUDr. Michaela T öröková, advokátka, Advokátska kancelária so sídlom 29. augusta 5, 811 08 Bratislava, v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy, jednomyseľne r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky návrh z a .
Súvisiace predpisy:
162/2015 - Správny súdny poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: Účel ochrany práv v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy spočíva v úmysle zákonodarcu zabezpečiť ochranu práv fyzických alebo právnických osôb, ak orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom tým, že je v konaní nečinný tak, že sa fyzická alebo právnická osoba môže domáhať, aby súd vyslovil povinnosť orgánu verejnej správy konať a rozhodnúť. Predpokladom priznania uvedenej ochrany fyzickej alebo právnickej osoby súdom v zmysle uvedenej právnej normy je preukázanie, že orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom ustanov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4Sž nz /3/2015 -63 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Hygeia, s.r.o. , so sídlom Krížna 251/2, Turany, IČO: 47049928 , zastúpený advokátkou JUDr. Michaela Macaláková, J. Milca 11, Žilina , proti odporcovi : Štátny ústav na kontrolu liečiv , Kvetná 11 , Bratislava , v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky návrh z a m i e t a . Navrhovateľovi .
Súvisiace predpisy:
162/2015 - Správny súdny poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: Pod postupom správneho orgánu treba rozumieť aj nečinnosť správneho orgánu (§ 244 ods. 3 OSP), ktorou správny orgán realizuje svoju právomoc vymedzenú osobitnými zákonmi. Činnosť predstavuje aktívny po stup podľa procesných a hmotnoprávnych predpisov, ktoré správny orgán oprávňujú a súčasne zaväzujú na úkony v priebehu konania. Za nečinnosť treba považovať pasivitu správneho orgánu vo veciach, v ktorých bolo začaté konanie, hoci niet žiadnej zákonnej alebo faktickej prekážky na to, aby správny orgán vo veci konal a rozhodol. Pritom nie je rozhodujúce, či ide o správne konanie začaté na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvy šší súd 2 Sžnč 2/2010 -20 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: J. K. , právne zastúpe ný: Mgr. M. T. , advokát, proti odporcovi: Ministerstvo obrany Slovenskej repub liky , v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky návrh navrhovateľa zamieta. Účastníkom náhradu trov konania n e p r i z n á v a . O d ô v o d n e n i e : Navrhovateľ sa návrhom podaným .
Súvisiace predpisy:
99/1963, 2/2010, 229/1991
Právna veta: Dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa (§ 236 ods. 1 O.s.p.). Dovolanie je mimoriadnym opravným prostriedkom podľa tretej hlavy štvrtej časti Občianskeho súdneho poriadku. Vychádzajúc s citovanej právnej úpravy Občianskeho súdneho poriadku ustanovujúcej správne súdnictvo vyplýva, že proti rozhodnutiu súdu konajúceho podľa štvrtej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy) opravný prostriedok nie je prípustný, teda vychádzajúc zo znenia právnej normy upravujúcej prípustnosť opravného pro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľ ky: L. Z. , bytom V. X. , R. T. , zastúpená JUDr. Michalom Feciľakom, advokátom so sídlom v Prešove, Jesenná 8, proti odpor covi : Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, Prešov, ako právnemu nástupcovi po Obvodnom pozemkovom úrade Prešov, o návrhu proti nečinnosti orgánu verejnej správy , o dovolaní navrhovateľ ky proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove č. k. 13 .
Súvisiace predpisy:
162/2015 - Správny súdny poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Právna veta: Vychádzajúc z právnej úpravy Občianskeho súdneho poriadku ustanovujúcej správne súdnictvo vyplýva, že proti rozhodnutiu súdu konajúceho podľa štvrtej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy) opravný prostriedok nie je prípustný, teda vychádzajúc zo znenia právnej normy upravujúcej prípustnosť opravného prostriedku proti rozhodnutiu krajského súdu podľa § 250t O.s.p. je zrejmé, že proti rozhodnutiu krajského súdu nie je prípustný tak riadny ako aj mimoriadny opravný prostriedok a súčasne zo žiadneho ustanovenia piatej časti Občianskeho s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Sdo /9/2014 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľ ky: M.. S., bytom A. X. , P., zastúpená JUDr. Michalom Feciľakom, advokátom so sídlom v Prešove, Jesenná 8, proti odpor covi : Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, Prešov, ako právnemu nástupcovi po Obvodnom pozemkovom úrade Prešov, o návrhu proti nečinnosti orgánu verejnej správy , o dovolaní navrhovateľ ky proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove .
Súvisiace predpisy:
162/2015 - Správny súdny poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: I. Lehota na podanie kasačnej sťažnosti sa u každého oprávneného subjektu odvíja samostatne od skutočnosti doručenia rozhodnutia krajského súdu (§ 443 ods. 1 Správneho súdneho poriadku), a preto je možné v aplikačnej praxi dôvodne predpokladať vznik i takých procesných situácií, keď v čase podania kasačnej sťažnosti oprávneným subjektom nebude logicky napadnuté rozhodnutie krajského súdu ešte právoplatné, pretože ešte nebolo doručené všetkým účastníkom konania. II. V čase podania kasačnej sťažnosti sťažovateľom je postačujúca tzv. relatívna právoplatnosť, ktorá vo veciach uvedených v § 145 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli porušené alebo
priamo dotknuté rozhodnutím orgánu verejnej správy, opatrením orgánu verejnej správy, nečinnosťou
orgánu verejnej správy alebo iným zásahom orgánu verejnej správy, sa môže za podmienok ustanovených
týmto zákonom domáhať ochrany na správnom súde.
 32. Podľa .
Súvisiace predpisy:
311/2001 - Zákonník práce
40/1964 - Občiansky zákonník
369/1990 - Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení
Právna veta: Predmetom konania podľa štvrtej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (§ 250t) – konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy – nie je skúmanie a posudzovanie otázky, či bol navrhovateľ ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy na svojich právach a právom chránených záujmoch, ale tvrdená bezdôvodná nečinnosť tohto orgánu.

Úryvok z textu:
... rozhodnúť o žiadosti navrhovateľa z 26. januára 2005. Predmetom konania podľa štvrtej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku – konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy (§ 250t) nie je skúmanie a posudzovanie otázky, či bol navrhovateľ ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy na svojich právach a .
Súvisiace predpisy:
162/2015 - Správny súdny poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: Vedenie správneho konania nie je nezákonným zásahom orgánu verejnej správy podľa § 250v OSP. V prípade, ak sa navrhovateľ chce domáhať vydania rozhodnutia v správnom konaní, je potrebné, aby využil iný inštitút správneho súdnictva, konkrétne konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy v zmysle § 250t OSP. Súd ale nie je oprávnený rozhodnúť o spôsobe rozhodnutia správneho orgánu, t.j. o druhu a ani o obsahu rozhodnutia, ktoré má správny orgán vydať.

Úryvok z textu:
... , ak sa navrhovateľ chce domáhať vydania rozhodnutia v správnom konaní, je potrebné využiť iné inštitúty správneho súdnictva, konkrétne konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy v zmysle § 250t O.s.p., avšak za predpokladu, že súd v žiadnom prípade nemôže rozhodnúť o spôsobe rozhodnutia .
Súvisiace predpisy:
162/2015 - Správny súdny poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Zbierka NS 5/2012
R 108/2012
Uznesenie
Kľúčové slová: konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy, správny orgán , predĺženie lehoty
Právna veta: Aj po rozhodnutí súdu o určení lehoty na vydanie rozhodnutia podľa § 250 t ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku nie je vylúčené, aby súd vyhovel návrhu správneho orgánu na predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia, najmä ak je to odôvodnené verejným záujmom na riadnom zistení skutkového stavu veci.

Úryvok z textu:
... možné vyhovieť. Zodôvodnenia: V zmysle § 250t ods. 3 veta prvá a druhá OSP súd o návrhu proti nečinnosti orgánu verejnej správy rozhodne bez pojednávania uznesením. Ak súd návrhu vyhovie, vo výroku uvedie označenie orgánu, ktorému sa povinnosť ukladá, predmet ... novembra 2010 sp. zn. III. ÚS 70/2010 – www.concourt.sk), s ohľadom na skutočnosť, že o návrhu proti nečinnosti orgánu verejnej správy súd rozhoduje bez nariadenia ústneho pojednávania (§ 250t ods. 3 veta prvá OSP), takže sa účastníci lehotu na .
Súvisiace predpisy:
162/2015 - Správny súdny poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: Senát najvyššieho súdu už v obdobných veciach uzneseniami sp. zn. 3Sžf/70/2014 a sp. zn. 3Sžf/71/2014, obe zo dňa 4. augusta 2015, zrušil rozsudky súdu prvého stupňa, ktorými boli zamietnuté žaloby a zastavil konanie z dôvodu, že žalobou napadnuté oznámenia žalovaného o nevydaní osvedčenia podľa § 4 ods. 6 zákona o DPH, nepovažoval NS SR za administratívne rozhodnutie v zmysle § 247 ods. 1 OSP s konštitutívnymi účinkami, ktoré by zakladali, menili alebo rušili oprávnenia a povinnosti daňových subjektov. V oboch prípadoch išlo o žalobcov, ktorí sa dožadovali deklaratórneho vydania osvedče ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odmietnutia vydania osvedčenia o registrácii pre DPH vydať formálne rozhodnutie, ktorý bol vyslovený v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy. Najvyšší súd Slovenskej republiky sa na základe vyššie uvedených dôvodov stotožnil s rozsudkom krajského súdu a ... v dan ých veci ach, senát najvyššieho súdu s poukazom na ustanovenie § 250t OSP vyhodnotil ako nečinnosť orgánu verejnej správy ohľad ne právne významnej skutočnosti, ktorá nastala ex lege. Vzhľadom k tomu, že právna otázka charakteru .
Súvisiace predpisy:
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
Právna veta: O žalobe na určenie neplatnosti uznesení členskej schôdze poľovníckeho združenia sa koná a rozhoduje v civilnom sporovom konaní, na ktoré je v prvej inštancii vecne príslušný okresný súd.

Úryvok z textu:
... na základe žalôb zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, opatrení orgánov verejnej správy a iných zásahov verejnej správy, poskytujú ochranu pred nečinnosťou orgánov verejnej správy a rozhodujú v ďalších veciach ustanovených týmto zákonom. Podmienkou na to, aby niektoré rozhodnutia mohli byť preskúmané v rámci správneho .
Súvisiace predpisy:
162/2015 - Správny súdny poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
274/2009 - Zákon o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Je totiž nepochybné, že predmetom podnikania žalobcu je okrem iného aj chov brojlerov a produkcia jatočnej hydiny, teda žalobca mal povinnosť svoje prevádzkarne v ktorých túto činnosť vykonáva registrovať na príslušných regionálnych veterinárnych a potravinových správach, čo aj urobil. Na základe toho bolo potom zrejmé, že v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti ide o potravinársky podnik definovaný § 40 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z.z. a voda používaná v týchto podnikoch, resp. jednotlivých prevádzkach žalobcu smie byť len vodou, ktorá bola definovaná § 13c zákona č. 272/1994 Z.z. o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... to princíp spravodlivého procesu, ako aj princíp právnej istoty a predvídateľnosti zákona a jeho apliko vateľnosti pri rozhodovacej činnosti orgánov verejnej správy a kontinuity rozhodovania zakotvenej v § 3 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. Na základe toho navrhol ... 004 Z.z. v znení platnom do 31. decembra 2008 a či boli porušené princípy kontinuity pri rozhodovacej činnosti orgánov verejnej správy a či mal postupovať žalovaný tak, že mal rozhodovať o jednotlivých odberných miestach alebo za všetky odberné .
Súvisiace predpisy:
39/2007 - Zákon o veterinárnej starostlivosti
355/2007 - Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Ak z podania účastníka nemožno jednoznačne zistiť, či sa domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu alebo ochrany proti jeho nečinnosti, musí správny súd v uznesení, ktorým ho vyzve na odstránenie nedostatkov podania, žalobcovi jednoznačne a zrozumiteľne vysvetliť, v čom spočíva nedostatok jeho podania a ako treba jeho opravu (doplnenie) vykonať. Zrozumiteľnosť podania účastníka nemožno hodnotiť len podľa jeho petitu, ale z hľadiska jeho celého obsahu.

Úryvok z textu:
... v súlade so zákonom. Naďalej však zostal rozpor medzi zdôvodnením podaní žalobcu, ktoré smerujú proti nečinnosti orgánu verejnej správy a naposledy formulovaným petitom, ktorým sa navrhuje zrušenie rozhodnutia o vyrubení dane, bez vecnej argumentácie ... sa navrhovateľ domáha ochrany proti nečinnosti, opísanie rozhodujúcich skutočností, t.j. musí uviesť, v čom vidí nečinnosť orgánu verejnej správy, a na podporu svojich tvrdení musí predložiť dôkazy, včítane dôkazov, že bezvýsledne použil prostriedky na .
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Právna veta: Najvyšší súd dospel k záveru, že odporca odpovedal na sťažnosť podanú 25. augusta 2010 až 18. apríla 2011, teda sťažnosť navrhovateľa nevybavil v lehote 90 dní ustanovenej v § 13 ods. 1 ods. 2 zákona č. 9/2010 Z. z. a bezodkladne (najneskôr do konca lehoty na vybavenie sťažnosti) neoboznámil exekútora a Slovenskú komoru exekútorov o sťažnosti. Odporcaľ nevytvorením vhodných podmienok na správne a včasné prešetrenie a vybavenie sťažnosti nedodržal, respektíve prekročil zákonom ustanovené lehoty na vybavenie sťažnosti, čím spôsobil prieťah v konaní, čo je potrebné kvalifikovať ako nečinnosť. Pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... šestina výpočtového základu vo veciach zastupovania v konaniach podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku. Konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy začína na návrh jeho podaním. V tomto konaní zástupca navrhovateľa vykonal dva úkony právnej služby (prevzatie ... konať, je nečinnosť nezákonná a protiprávna. Je v hrubom rozpore so zásadou zákonnosti vo verejnej správe. Nečinnosťou orgánu verejnej správy sa teda rozumie jeho pasivita vo veciach, ktoré mu boli predložené na rozhodnutie, aj keď .
Súvisiace predpisy:
9/2010 - Zákon o sťažnostiach
233/1995 - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zbierka NS 6/2018
R 51/2018
Rozsudok
Kľúčové slová: právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, reťazový obchod, reálny obchod
Právna veta: V prípade pohybu toho istého tovaru, ktorý sa uskutoční od prvého k poslednému dodávateľovi, ak z celého komplexu okolností reťazového obchodu je dostatočným spôsobom zjavné, že obchodné operácie, vyhotovenie faktúr so slovenskou daňou z pridanej hodnoty medzi platiteľmi na území Slovenska, čiastočných medzinárodných nákladných listov, a faktúr za čas prepravnej trasy, uskutočnili sa zjavne iba formálne bez reálneho obchodu, došlo k podvodnému konaniu, ktorého cieľom a účelom je čerpanie nadmerných odpočtov zo štátneho rozpočtu.

Úryvok z textu:
... jeho práva alebo právom chránen é záujmy boli porušené alebo priamo dotknuté rozhodnutím orgánu verejnej správy, opatrením orgánu verejnej správy, nečinnosťou orgánu verejnej správy alebo iným zásahom orgánu verejnej správy, sa môže za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať ochrany na správnom súde (§ 2 .
Súvisiace predpisy:
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.