Nájdené rozsudky pre výraz: nečinnosť správneho orgánu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1514

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

284 dokumentov
3935 dokumentov
27 dokumentov
45 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Právo na konanie bez zbytočných prieťahov je považované za súčasť práva na súdnu ochranu. Toto právo sa netýka iba konania na súde, ale aj konaní pred inými orgánmi, ktoré rozhodujú o právach a záväzkoch fyzických a právnických osôb. Takýmito právami sú spravidla aj práva, ktorých proces podlieha súdnemu preskúmaniu podľa piatej časti OSP. Nečinnosť správneho orgánu ako nezákonný a negatívny jav nastáva vtedy, keď správny orgán vo veci nekoná, je pasívny, aj keď podľa zákona je povinný konať. V prípadoch, keď obsahom príslušnej právnej normy je povinnosť správneho orgánu konať, je nečinnosť ne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd -224 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci navrhovateľa: Krajská prokuratúra Bratislava, Vajnorská 47, Bratislava , proti odporcovi: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, Bratislava za účasti: ASSOCIATES s.r.o., Záhradnícka 46, Bratislava, 2/ Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bra tislava, zastúpený advokátskou kanceláriou Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s.r.o., Prievoz
Právna veta: Nečinnosť správneho orgánu ako nezákonný jav nastáva vtedy, keď správny orgán vo veci nekoná (je pasívny), hoci podľa zákona je povinný konať. To znamená, že v zmysle § 250t ods. 1 O.s.p. možno nečinnosť správneho orgánu považovať za nezákonnú a protiprávnu len v takých prípadoch, keď obsahom príslušnej právnej normy je povinnosť správneho orgán konať. Nečinnosťou orgánu verejnej správy sa teda rozumie jeho pasivita vo veciach napriek absencii zákonnej alebo faktickej prekážky v konaní a rozhodovaní správneho orgánu. Takéto nekonanie však musí byť v rozpore s konkrétnym zákonným ustanove ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Sžnč/3/2013 1013200357 28.01.2014 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec ECLI:SK:NSSR:2014:1013200357.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: JUDr. T. U., M., Q., právne zastúpenej JUDr. Milanom Cíbikom, advokátom v Bratislave, Tomášikova 4, proti odporcovi: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava, v konaní prot
Právna veta: Pod postupom správneho orgánu treba rozumieť aj nečinnosť správneho orgánu (§ 244 ods. 3 OSP), ktorou správny orgán realizuje svoju právomoc vymedzenú osobitnými zákonmi. Činnosť predstavuje aktívny postup podľa procesných a hmotnoprávnych predpisov, ktoré správny orgán oprávňujú a súčasne zaväzujú na úkony v priebehu konania. Za nečinnosť treba považovať pasivitu správneho orgánu vo veciach, v ktorých bolo začaté konanie, hoci niet žiadnej zákonnej alebo faktickej prekážky na to, aby správny orgán vo veci konal a rozhodol. Nerozhoduje pritom, či ide o správne konanie začaté na základe n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžnč/2/2013 9013010116 05.02.2014 JUDr. Elena Kováčová ECLI:SK:NSSR:2014:9013010116.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: I.. S. F., bytom N. X/XXXX, Q., zastúpeného advokátskou kanceláriou Škubla & Partneri s.r.o. so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 36 861 154, proti odporkyni: Slovenská informačná slu
Právna veta: Výkon rozhodnutia v správnom konaní nenastupuje automaticky, ale na jeho začatie zákon vyžaduje buď návrh účastníka alebo podnet správneho orgánu, že po začatí konania je správny orgán povinný skúmať rovnako ako exekútor, či sa návrh podáva na príslušnom orgáne, či má všetky zákonom požadované náležitosti, je povinný oznámiť účastníkovi konania, ktorého sa výkon týka, začatie výkonu rozhodnutia. Okrem toho skúma, splnenie podmienok pre možný odklad výkonu rozhodnutia, pre upustenie od výkonu rozhodnutia, prípadne pre jeho prerušenie. Aj v tomto prípade výkon rozhodnutia prebieha prostre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 177 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Slovensk ej konsolidačn ej, a.s., so sídlom v Bratislave, Cintorínska č. 21, IČO: X. , proti povinn ej M. O. , bývajúcemu v D. , o vymoženie 33,19 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 49 Er 3834/2011 , o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Tr enčíne z 29. marca 2012 sp. zn. 2 CoE 77/2012 takto r o z h o d o l :
Právna veta: Na konanie podľa zákona č. 543/2002 Z. z. oochrane prírody akrajiny vznení neskorších predpisov sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa ktorého je povinnosťou správneho orgánu vyzvať účastníka konania na odstránenie vád podania, prípadne jeho doplnenie, s poučením o následkoch nevyhovenia výzve.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a člen iek senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a JUDr. Jarmily Urbancovej , v právnej veci žalobcu: L. Z. V. , T. , IČO: X. , zastúpeného JUDr. I. R. , K. , proti žalovanému: Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Dobrovičova č. 12, Brat
Právna veta: Nečinnosť správneho orgánu ako nezákonný jav nastáva vtedy, keď správny orgán vo veci nekoná (je pasívny), hoci podľa zákona je povinný konať. To znamená, že v zmysle § 250t ods. 1 O.s.p. možno nečinnosť správneho orgánu považovať za nezákonnú a protiprávnu len v takých prípadoch, keď obsahom príslušnej právnej normy je povinnosť správneho orgánu konať. Nečinnosťou orgánu verejnej správy sa teda rozumie jeho pasivita vo veciach napriek absencii zákonnej alebo faktickej prekážky v konaní a rozhodovaní správneho orgánu. Takéto nekonanie však musí byť v rozpore s konkrétnym zákonným ustanovením, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sžnz /3/2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Na jvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľ a: P. S., trvale bytom H. , právne zastúpen ého JUDr. Milanom Kuzmom, advokátom AK JUDr. Katunský, JUDr. Kuzma a spol., so sídlom v Košiciach, Floriánska 16 , proti odpor kyni : Sociálna poisťovňa – ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy, takto r o z h o d o l : Na jvyšší súd Slovenskej republiky n ávrh
Právna veta: V daňovom konaní platí nielen procesná zásada voľného hodnotenia dôkazov vykonaných v tomto konaní kompetentným orgánom, ale i zásada prejednávacia. Tým sa daňové konanie líši od všeobecného správneho konania, v ktorom platí zásada vyhľadávacia. Úlohou súdu v správnom súdnictve nie je nahradzovať činnosť správnych orgánov (súd nemá na to kompetenciu), ale len preskúmavať zákonnosť rozhodnutí správnych orgánov, teda či kompetentné orgány pri riešení konkrétnych otázok (vymedzených žalobou) rešpektovali príslušné hmotnoprávne a procesné predpisy.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán (Ústredné daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky) rozhodnutím zo dňa 12. augusta 1999 na odvolanie žalobcu zmenil rozhodnutie Daňového úradu K. II zo dňa 18. mája 1999 tak, že dodatočnú daň z príjmov právnických osôb za rok 1995 žalobcovi vyrubil (namiesto sumy 440 400 Sk) sumou 437 600 Sk. Proti tomuto rozhodnutiu podal žalobca včas žalobu. Domáhal sa ňou jeho zrušenia s tvrdením, že je v rozpore so všeobecne záväznými predpismi. Konkrétne z dôvodu neuznania mu nákla
Kľúčové slová: svedkoviasprávny orgán správne súdnictvopodklad rozhodnutia
R 60/2000
Právna veta: Zákonné požiadavky na konanie o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb stanovené zákonom č. 71/1967 Zb. (prípadne iným procesným predpisom), nie sú naplnené tým, že správny orgán v rozhodnutí doslovne paragrafovaným znením alebo voľne uvedie ich znenie a ustálenými formuláciami deklaruje, že sa nimi pri rozhodovaní riadil. Úlohou súdu v správnom súdnictve podľa druhej hlavy piatej časti Očianskeho súdneho poriadku nie je nahrádzať činnosť správnych orgánov, ale preskúmavať zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, teda posúdiť, či správne orgány splnili povinnosti stano ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán rozhodnutím zo dňa 23. februára 1999 zamietol odvolanie žalobcu a súčasne potvrdil rozhodnutie Oblastného telekomunikačného úradu Banskobystrického kraja, pracovisko B. B., zo dňa 28. decembra 1998, ktorým boli zamietnuté námietky žalobcu proti výške telekomunikačného účtu za mesiac august 1997. Žalobca včas podanou žalobou sa domáhal zrušenia tohto rozhodnutia ako nezákonného s odôvodnením, že žalovaný ani v doplnenom konaní, po zrušení jeho predchádzajúceho rozhodnutia
Právna veta: Personálnym rozkazom č. 462 zo dňa 4. septembra 2008 bol žalobca podľa § 192 ods. 1 písm. e/ zákona č. 73/1998 Z.z. prepustený zo služobného pomeru príslušníka PZ z dôvodu, že porušil svoju prísahu zvlášť hrubým spôsobom a preto jeho ponechanie v služobnom pomere príslušníka PZ by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby. Pokiaľ ide o námietku, že súd pri postupe podľa druhej hlavy piatej časti OSP nie je súdom skutkovým a že nemá nahrádzať činnosť správnych orgánov, podľa odvolacieho súdu činnosť správneho orgánu súd ani nenahrádzal, ale len preskúmal jeho postup, kde zistil, že pred r ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžo/71/2015 9009010054 30. 11. 2016 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2016:9009010054.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členov senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu: K., bytom B. XXX/X, K., zastúpený advokátom JUDr. Štefanom Strakom,
MENU