Nájdené rozsudky pre výraz: nedostatky v poučení

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
16 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: petit žalobynaliehavý právny záujemnávrh na začatie konania
R 22/2017
Právna veta: Naliehavý právny záujem v zmysle § 80 písm. c/ Občianskeho súdneho poriadku (§ 137 písm. c/ Civilného sporového poriadku) nie je daný, ak sa petit žaloby, jej skutkové tvrdenia a právne hodnotenie neviažu na odstránenie konkrétnej spornosti žalobcom uplatneného práva.

Úryvok z textu:
1. Okresný súd v Martine rozsudkom z 9. júla 2014 č.k. 5C/50/2013-86 (v poradí druhým) určil, že dohoda o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam zo dňa 21. októbra 2012, vklad ktorej bol povolený rozhodnutím pod č.k. x zo dňa 7. februára 2013 v časti nehnuteľností zapísaných na LV č. X, k.ú. X (ďalej v texte „Dohoda“), je neplatný právny úkon. Odvolávajúc sa na závery uznesenia odvolacieho súdu, ktorým bol jeho predchádzajúci zamietajúci rozsudok v prejednávanej veci zrušený
Kľúčové slová: dôkaz listinou dokazovanieštátny jazyk
R 142/2014
Právna veta: Ustanovenie § 129 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku neumožňuje vykonať dokazovanie prečítaním listiny, ktorej preklad nebol vyhotovený v štátnom alebo českom jazyku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne K. , so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanému Ľ. , bývajúcemu v Ž. , zastúpenému JUDr. L. , advokátom , so sídlom v Ž. , o 2 197,01 €, vedenej na Okresn om súde Žilina pod sp. zn. 13 C 164/2009, o dovolaní žalovaného proti ro zsudku Krajského súdu v Žiline z 29. marca 2012 sp. zn. 10 Co 185/2011 v znení opravného uznesenia z 21. júna 2012 sp. zn. 10 Co 185/2011, takto r o
Právna veta: Oprávnená držba popri všeobecných znakov držby musí spĺňať požiadavku dobrej viery držiteľa, že mu vec patrí. Dobrá viera (ako predpoklad oprávnenej držby) je presvedčením nadobúdateľa, že nekoná bezprávne, keď si prisvojuje určitú vec. Iba samotná detencia k vydržaniu nestačí. Oprávnená držba sa musí opierať o právny titul (formálne správny, neplatný, či domnelý) a súčasne musí byť poctivá v zmysle existencie dobrej viery držiteľa. Len výnimočne sa môže zakladať na ospravedlniteľnom právnom omyle. Ospravedlniteľný je omyl, ku ktorému došlo napriek tomu, že mýliaci sa postupoval s obvy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7MCdo/4/2013 3108209005 19.02.2014 JUDr. Marián Sluk ECLI:SK:NSSR:2014:3108209005.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a sudcov JUDr. Mariána Sluka, PhD. a JUDr. Oľgy Trnkovej, v právnej veci žalobcu Mesta Trenčín, Mierové námestie č. 2, IČO: 00 312 037, proti žalovaném
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Cdo/914/2015 8113208346 20. 12. 2016 JUDr. Ivan Machyniak ECLI:SK:NSSR:2016:8113208346.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Mgr. Y. Y., bývajúcej v L., časť I., C.. XXX/XX 2/ Mgr. U. Y., bývajúceho vo U. L., U. L. XX, zastúpených JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s. r. o., so sídlom v Košiciach, Popradská 82, v mene kto
Meritum o náhradu škody
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a sudcov JUDr. Mariána Sluka, PhD. a JUDr. Oľgy Trnkovej, v právnej veci žalobcu M. , bývajúceho v T. , zastúpeného JUDr. T. , advokátom , so sídlom v T. , proti žalovaným 1/ P. , bývajúcemu v T. , 2/ Slovenskej republike, za ktorú koná M. , so sídlom v B. , 3/ K. , so sídlom v T. , o náhradu škody, vedenej na Okre
Meritum o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne E. M. , bývajúcej v M.M. , zastúpenej JUDr. Vladimírom Kašubom, advokátom v Martine, Holubyho č. 51, proti žalovanej GERONT DSS, s.r.o. , so sídlom v Trnave, Tama škovičova č. 17, IČO: 36 686 409, za účasti vedľajších účastníkov na strane žalovanej 1/ OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom v Bratislave, Štúrova č. 5, IČO: 31 318 916, 2/ K. K. , bývajúceho v B. , 3/ Mgr. A. F.,
Meritum o náhradu škody na zdraví
Najvyšší súd 8 Cdo 9/2014 Slovenskej republiky Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Oľgy Trnkovej a členov senátu JUDr. Mariána Sluka, PhD., a JUDr. Ladislava Górásza, v právnej veci žalobcu H. K., bývajúceho v Z., zastúpeného JUDr. Ing. Michalom Plentom, advokátom vo Vranove nad Topľou, Sídlisko Okulka 19/42, proti žalovanej VRANOVSKEJ TEHEĽNI, s.r.o., so sídlom vo Vranove nad Topľou, Čemernianska č. 137, IČO: 36 457 183, za účasti vedľajšej účastní
Meritum určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5111239313 Dátum vydania rozhodnutia: 27. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Helena Haukvitzová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5111239313.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Heleny Haukvitzovej a členov senátu JUDr. Soni Mesiarkinovej a JUDr. Danice Koči čkovej, v spore žalobkyne N. Y. L., bývajúcej v Z., zastúpenej advokátskou kanceláriou JUDr. Magda Poliači
Meritum určenie veci do dedičstva
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7013897930 Dátum vydania rozhodnutia: 12. júla 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Soňa Mesiarkinová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:7013897930.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a členov senátu JUDr. Heleny Haukvitzovej a JUDr. Mariána Sluk a, PhD., v spore žalobcu A. E., bývajúceho vo G., zastúpeného advokátom Mgr. Štefanom Jakabom, so sídlom v
MENU