Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
813015
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48278
USSR: 30515
NSČR: 104501
NSSČR: 56115
USČR: 68941
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399877
Krajské súdy (ČR): 29903
Posledná aktualizácia
17.10.2017 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: nedostatky žaloby


Približný počet výsledkov: 63 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nedostatky žaloby
  • nedostatok nájdené 42965 krát v 15823 dokumentoch
  • zaloba nájdené 84766 krát v 17619 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 145 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 7 dokumentov
Krajské a okresné súdy SR 218 dokumentov


Zásada iudex ne eat ultra petita partium v správnom súdnictve (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Nakoľko predmetom súdneho preskúmania je predovšetkým zákonnosť rozhodnutia (nie iba jeho vecná správnosť) má včasné, správne a úplné formulovanie žalobných dôvodov zásadný význam. Táto požiadavka na žalobcu je v správnom súdnictve o to významnejšia, že podľa § 250h OSP je súd viazaný rozsahom žaloby od jej podania a žalobca uplynutím dvojmesačnej lehoty od doručenia napadnutého rozhodnutia správneho orgánu, nemá možnosť požadovať odpustenie zmeškania tejto lehoty. Je žiaduce pripojiť k žalobe aj odpis napadnutého rozhodnutia. Podľa ustanovenia § 247 ods. 1 OSP ako aj súdnej judikatúry a ust ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Nedostatok žalobcovho tvrdenia, že vydaním napadnutého rozhodnutia bol porušený zákon alebo iný právny predpis predstavuje vadu žaloby, ktorá bráni jej vecnému vybaveniu v zmysle § 250d ods. 3 OSP (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa citovaných zákonných ustanovení ako aj súdnej judikatúry a ustálenej súdnej praxe (bližšie napr. ZSP 1/1997, R 64/1998, ZSP 8/1998, R 58/2001, R 95/2004, ZSP 5/2005) treba považovať za osobitnú náležitosť žaloby aj konkrétne tvrdenie a zdôvodnenie žalobcu, že rozhodnutím alebo postupom, ktorý napáda, bol ukrátený na svojich právach, pričom musí ísť o subjektívne práva vyplývajúce z právneho predpisu. Ďalej musí žalobca tvrdiť, že správny orgán pri vydaní napadnutého rozhodnutia porušil zákon, a to tak, že odkáže na konkrétne ustanovenia právnych predpisov, či už hmotného, alebo procesnéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ústavy), každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky. Podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom, ktorý rozhodne o jeho občianskych právach a záväzkoch (...). Podľa ustálenej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd) zmyslom a účelom základného pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... patriacu do súdnej právomoci. Pokiaľ dovolatelia spochybňujú opodstatnenosť takto uplatneného práva (napríklad pre nedostatok naliehavého právneho záujmu, prípadne namietajú iné nedostatky žaloby), jedná sa o vecné námietky, ktoré môžu mať dopad len na výsledok sporu. Dovolateľmi uplatnený dôvod prípustnosti dovolania preto nie ...
Súvisiace predpisy:
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: Z ustanovenia § 41 ods. 2 O.s.p. vyplýva, že každý úkon posudzuje súd podľa jeho obsahu, aj keď je úkon nesprávne označený. Ak účastník v lehote podľa odseku 1 podanie neopraví alebo nedoplní a pre uvedený nedostatok nemožno v konaní pokračovať, súd odmietne podanie, ktoré by mohlo byť podľa svojho obsahu návrhom na začatie konania (§ 43 ods. 2 veta prvá O.s.p.). Citované ustanovenie § 43 ods. 2 prvá veta O.s.p. v spojitosti s § 211 ods. 2 O.s.p. primerane platí aj pre odvolacie konanie. Odmietnutie odvolania v zmysle citovaného ustanovenia § 218 ods. 1 písm. d) O.s.p. pre nedostatok ná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pred súdom v zmysle § 237 písm. f) O.s.p. Bol toho názoru, že záver súdu prvého stupňa o nedostatkoch žaloby, ktoré by bránili pokračovať v konaní, neobstojí. Mal za to, že nemožnosť pokračovať v konaní zavinil súd prvého stupňa, pretože ...
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: Rozhodnutiami správnych orgánov sa rozumejú rozhodnutia vydané nimi v správnom konaní, ako aj ďalšie rozhodnutia, ktoré zakladajú, menia alebo zrušujú oprávnenia a povinnosti fyzických alebo právnických osôb alebo ktorými môžu byť práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb priamo dotknuté. Postupom správneho orgánu sa rozumie aj jeho nečinnosť (ods. 3). Rozsah preskúmavacej činnosti súdov je daný tzv. generálnou klauzulou, v zmysle ktorej preskúmaniu súdom v správnom súdnictve podliehajú v zásade všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, ktorými sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... opakovane v spise odkazoval) a z jeho nového rozsudku nie je nepochybné, že by vykonal činnosť smerujúcu k odstráneniu prípadných nedostatkov žaloby. Zamietol žalobu o preskúmanie záznamu, ktorý podľa jeho názoru nie je rozhodnutím podliehajúcim súdnemu prieskumu, hoci v takomto prípade by ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
162/2015 - Správny súdny poriadok
Právna veta: Je potrebné poznamenať, že do 30.06.2013 bola tarifná odmena za poskytovanie jednotlivých úkonov právnych služieb v civilnom, trestnom alebo priestupkovom konaní jednotne upravená v ustanovení § 14 vyhlášky č. 655/2004 Z. z.. V zmysle uvedenej právnej úpravy nebolo z hľadiska poskytnutia odmeny potrebné rozlišovať medzi úkonmi právnej služby v spomínaných konaniach, pretože odmena sa v jednotlivých konaniach priznávala za obdobný okruh úkonov rovnako. Novelou vyhlášky č. 184/2013 Z. z. došlo od 01.07.2013 k rozlišovaniu odmeny za jednotlivé úkony právnej služby v rôznych konaniach. V ust. § 13 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... blokovej pokuty, žalovaný má za to, že v tomto prípade nedošlo k preukázaniu dôvodov nezákonnosti rozhodnutia správneho orgánu a tento nedostatok žaloby bráni jej vecnému vybaveniu. Na základe uvedeného žalovaný navrhol, aby odvolací súd rozsudok krajského súdu zrušil a vec vrátil na ...
Súvisiace predpisy:
655/2004 - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
Právna veta: V § 19 správneho poriadku sa ustanovuje, akú formu má mať procesný úkon (podanie), ktorý podávajúca osoba uskutočňuje voči správnemu orgánu v správnom konaní, aby jej podanie malo sledované procesné účinky. Zákon rozoznáva písomnú formu (list), ústnu do zápisnice (§ 22) alebo elektronickým podaním podpísaným zaručene elektronickým podpisom v zmysle osobitného zákona. Tieto formy podania sú rovnocenné a je len na osobe uskutočňujúcej procesný úkon, ktorú formu si zvolí. Ak osoba uskutoční podanie telegraficky alebo telefaxom a súčasne ide o podanie obsahujúce návrh vo veci, musí byť takéto poda ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozšíreniu rozsahu predmetu konania podľa § 250h ods. 1 O.s.p. Postup, v ktorom musí najskôr dôjsť k odstráneniu nedostatkov žaloby o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu a až následne k rozhodovaniu o nej, navyše predpokladá aj § 246c O.s.p ... konania. Postup súdu podľa § 43 O.s.p. v spojení s § 246c O.s.p. smerujúci k odstráneniu nedostatkov žaloby o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu vedie síce k doplneniu náležitostí žaloby až po uplynutí lehoty ustanovenej v § 250b ods ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
71/1967 - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Právna veta: Občianske súdne konanie sa musí v každom jednotlivom prípade stať zárukou zákonnosti a slúžiť na jej upevňovanie a rozvíjanie (§ 3 O.s.p.). Prílišný formalizmus pri posudzovaní úkonov účastníkov občianskeho súdneho konania a nadmerný tlak na dopĺňanie takých náležitostí do procesných úkonov účastníkov, ktoré nemajú oporu v zákone, ktoré idú nad rámec zákona alebo nemajú základný význam pre ochranu zákonnosti, nie sú v súlade s ústavnými princípmi spravodlivého procesu.

Úryvok z textu:
... pokračovať v konaní v tomto zmysle je možnosť súdu konať a rozhodovať bez zásadnejších prekážok, ktorými sú neodstrániteľné alebo neodstránené nedostatky žalôb. Musí ísť o prekážky pre akýkoľvek ďalší postup všeobecného súdu (pozri napr. IV. ÚS 1/02). Z vyššie uvedeného vyplýva ...
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Merito o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... plnomocenstvo pre zvoleného právneho zástupcu podľa § 250a OSP. 3 1Sžo 148/2007 Žalobkyňa následne v poskytnutej lehote odstránila vytýkané nedostatky žaloby a zároveň súdu predložila plnú moc udelenú O. A. M., Juris Doctor, pričom uviedla, že tento zástupca ju zastupoval na ...
Súvisiace predpisy:
586/2003, 99/1963, 455/1991, 148/2007
Merito potvrdené - nepredloženie PM na KS
... žalobu v 2 vyhotoveniach. Uznesenie súdu bolo žalobkyni doručené dňa 26.09.2007. Žalobkyňa v stanovenej lehote odstránila súdom vytýkané nedostatky žaloby, plnomocenstvo udelené advokátovi súdu nepredložila. Podľa § 250a OSP (účinného do 31.12.2007) žalobca musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ ...
Súvisiace predpisy:
25/2008
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.