Nájdené rozsudky pre výraz: nedostatočné odôvodnenie odvolacieho rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 51

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Nepreskúmateľnosť rozhodnutia odvolacieho súdu je ale judikatúrou najvyššieho súdu (viď R 111/1998) považovaná (len) za tzv. inú vadu konania, teda nie za procesnú vadu konania uvedenú v § 237 písm. f/ O.s.p. Podľa presvedčenia dovolacieho súdu je názor zaujatý v uvedenom judikáte plne opodstatnený aj v prejednávanej veci a nie je dôvod odkloniť sa od tohto judikátu. Takáto právna kvalifikácia nepreskúmateľnosti vyplýva aj z ďalších rozhodnutí najvyššieho súdu (porovnaj napríklad sp. zn. 1 Cdo 140/2009, 1 Cdo 181/2010, 2 MCdo 18/2008, 2 Cdo 83/2010, 4 Cdo 310/2009, 5 Cdo 290/2008, 5 Cdo 216/20 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne R. , F., so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpen ej advokátskou kanceláriou M. , so sídlom v B. , IČO : X. , proti žalovan ým X. , 2/ H. , so sídlom v B. , IČO: X. , o navrátenie vlastníckeho práva a vydanie nehnuteľností , vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 21 C 96 /20 07 , o dovolaní žalo bkyne proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 28 . mája 2012 sp. zn.
Právna veta: Notárska zápisnica uvedená v § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku je síce verejná listina (viď § 3 ods. 4 Notárskeho poriadku), nemá však pre účastníkov účinky právoplatnosti a záväznosti, ktoré má napríklad rozhodnutie súdu v občianskom súdnom konaní (porovnaj § 159 O.s.p.). Takáto notárska zápisnica nie je samostatným zaväzovacím dôvodom a ani sa ňou nezakladá domnienka existencie dlhu v čase jej spísania. Skutočnosť, že dôvodom spísania notárskej zápisnice uvedenej v § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku je dosiahnutie toho, aby na jej podklade bolo možné v exekučnom konaní vynútiť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 ECdo 154 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej S., a.s. so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou S., s.r.o. so sídlom v B. , IČO : X. , proti povinn ej C. , s.r.o. , so sídlom v B. , IČO: X. , o vymoženie 21 752,74 € s príslušenstvom , veden ej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 5 Er 1409/2012 , o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 27. februára
Právna veta: Vada konania uvedená v § 237 písm. f/ O.s.p. znamená vždy porušenie čl. 46 ods. 1 ústavy aj čl. 6 ods. 1 Dohovoru. To však [aj podľa názoru ústavného súdu (viď ďalej)] neznačí, že by zároveň nevyhnutne platil aj opak, teda to, že každé porušenie práva na spravodlivý súdny proces dosahuje intenzitu (až) vady konania v zmysle § 237 O.s.p. Ústava neupravuje, aké dôsledky majú jednotlivé procesné nesprávnosti, ku ktorým v praxi dochádza v konaní pred súdmi, ani nestanovuje predpoklady ich možnej nápravy v opravnom konaní. Bližšiu úpravu ústavne garantovaného práva na súdnu ochranu obsahuje Občians ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky M. Č. , bývajúcej v T. , zastúpenej JUDr. L. M. , euroadvokátom so sídlom v P., proti odporkyni Slovenskej republike , za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné námestie č. 13, o zaplatenie 8,30 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 4 C 224 /2012 , o dovolaní odporkyne proti uzneseniu Kraj
Právna veta: Nepreskúmateľnosť rozhodnutia zakladá inú vadu konania v zmysle § 241 ods. 2 písm. b/ Občianskeho súdneho poriadku. Výnimočne, keď písomné vyhotovenie rozhodnutia neobsahuje zásadné vysvetlenie dôvodov podstatných pre rozhodnutie súdu, môže ísť o skutočnosť, ktorá zakladá prípustnosť dovolania podľa § 237 ods. 1 písm. f/ Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
Predsedníčka občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 3 písm. a/ zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj podľa čl. 17 ods. 4 písm. c/ Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. Pls 1/2006 (č. 291/2006 Z.z.) navrhla občianskoprávnemu kolégiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, aby zaujalo zjednocujúce stanovisko v otázke, či nepreskúmateľnosťou rozhodnutia dochádza k odňatiu možnosti účastníka ko
Právna veta: Nepreskúmateľnosť rozhodnutia zakladá inú vadu konania v zmysle § 241 ods. 2 písm. b/ Občianskeho súdneho poriadku. Výnimočne, keď písomné vyhotovenie rozhodnutia neobsahuje zásadné vysvetlenie dôvodov podstatných pre rozhodnutie súdu, môže ísť o skutočnosť, ktorá zakladá prípustnosť dovolania podľa § 237 ods. 1 písm. f/ Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
Predsedníčka občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 3 písm. a/ zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj podľa čl. 17 ods. 4 písm. c/ Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. Pls 1/2006 (č. 291/2006 Z.z.) navrhla občianskoprávnemu kolégiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, aby zaujalo zjednocujúce stanovisko v otázke, či nepreskúmateľnosťou rozhodnutia dochádza k odňatiu možnosti účastníka ko
Meritum nahradenie prejavu vôle, o nariadení PO
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/70/2016 7715202498 14.04.2016 JUDr. Martin Vladik sudca ECLI:SK:NSSR:2016:7715202498.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa D., s.r.o., so sídlom J. č. XXXX, XXX XX J. U., zastúpeného Mgr. Štefanom Jakabom, advokátom v Košiciach, Nerudova 9, proti odporcovi N. družstvo D., so sídlom v Malčiciach, zastúpenému Advokátskou kanceláriou
Meritum o náhradu ušlého zisku a zaplatenie odškodnenia
Najvyšší súd 3 Cdo 349/2014 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Ing. Mgr. J. S., bývajúceho v B., proti odporkyni Slovenskej republike, za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné námestie č. 13, IČO: 00166073, o N., vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 10 C 167/2010, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 27. januára 2014 sp. zn. 8 Co 23/20
Meritum o zaplatenie 1 339,35 €
Najvyšší súd 3 Cdo 380 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. M. L. , bývajúceho v L. , zastúpeného Mgr. J. F., advokátom so sídlom v R. , proti žalovanej M. K. , bývajúcej v L. , zastúpenej S T. , s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , o zaplatenie 1 339,35 €, vedenej na Okresnom súde Lipt ovský Mikuláš pod sp. zn. 5 C 244 /2013, o dovolaní žalobcu prot i rozsu dku Krajského súdu v Žiline z 18. novembra 2014 sp. zn. 5 Co 49
Meritum o zaplatenie 1 339,35 €
Najvyšší súd 3 Cdo 380/2015 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. M. L., bývajúceho v L., zastúpeného Mgr. J. F., advokátom so sídlom v R., proti žalovanej M. K., bývajúcej v L., zastúpenej ST., s.r.o. so sídlom v B., IČO: X., o zaplatenie 1 339,35 €, vedenej na Okresnom súde Liptovský Mikuláš pod sp. zn. 5 C 244/2013, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 18. novembra 2014 sp. zn. 5 Co 495/2014, takto rozhodol: Roz
MENU