Nájdené rozsudky pre výraz: nedostatočné odôvodnenie súdneho rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 398

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

297 dokumentov
225 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje, že súd nemôže argumentáciu účastníka iba odmietnuť ako nesprávnu, ale jeho povinnosťou je tiež uviesť v čom jej nesprávnosť spočíva. Argumenty súdu musia byť jasné, zrozumiteľné a dostatočne konkrétne. Konštatovanie súdu, že argumenty účastníka sú nesprávne alebo irelevantné, bez toho, aby súd uviedol, prečo ich považuje za nesprávne alebo irelevantné, možno považovať za arbitrárne. Za stavu, že súd prvého stupňa sa s argumentmi žalovaného dostatočne nezaoberal, odvolaciemu súdu nezostávalo nič iné ako skonštatovať, že odôvodnenie napadnutého rozsudku nezodpovedá požia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší sú d 6Sžf /150/2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej rep ubliky v právnej veci žalobcu : VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. , IČO: 35 757 442, so sídlom J. Jonáša, Bratislava, právne zastúpen ý : JUDr. Peter Bak, advokát spoločnosti BBH advokátska kancelária, s.r.o., so síd lom Gorkého 3, Bratislava , proti žalovanému : Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , so sídlom Lazovná 63, Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie zákon nosti rozhodnutia žalov
Právna veta: Právo na určitú kvalitu súdneho konania, ktorej súčasťou je aj právo strany na dostatočné odôvodnenie súdneho rozhodnutia, je jedným z aspektov práva na spravodlivý proces. Z práva na spravodlivé súdne konanie vyplýva totiž aj povinnosť všeobecného súdu zaoberať sa účinne námietkami, argumentmi a dôkaznými návrhmi strán (avšak) s výhradou, že majú význam pre rozhodnutie (I. ÚS 46/05). Štruktúra práva na odôvodnenie rozsudku je rámcovo upravená v § 157 ods. 2 O. s. p., primerane platí aj na rozhodnutia vydané v procesnej forme uznesení (§ 167 ods. 2 O. s. p.) a tieto normy sa uplatňujú aj v odv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Cdo/199/2016 4106899961 27. 04. 2017 Mgr. Dušan Čimo ECLI:SK:NSSR:2017:4106899961.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu X. E., bývajúceho v I., t. č. v Y., zastúpeného JUDr. Pavlom Hegerom, advokátom v Trenčíne, Mníšna 496/13, proti žalovanej News and Media Holding a. s., so sídlom v Bratislave, Einsteinova 25, o ochranu osobnosti a náhrad
Právna veta: Vo svetle uvedeného dospel odvolací súd k záveru, že vlastné odôvodnenie rozhodnutia súd prvého stupňa je vo vzťahu k vyriešeniu kľúčovej otázky (splnenie podmienok podľa § 120 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z.) nedostatočné s tým, že právny názor súdu prvého stupňa v odôvodnení napadnutého rozsudku v naznačenom smere úplne absentuje, čo nezodpovedá zákonným požiadavkám na odôvodnenia rozhodnutia v zmysle ustanovenia § 157 ods. 2 O.s.p. V zmysle ustálenej judikatúry krajský súd sa v odôvodnení napadnutého rozhodnutia nemusí vysporiadať so všetkými námietkami účastníka konania, ale len s tými, kto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sžso/ 47 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne : Sociálna poisťovňa - ústredie , Oddelenie vymáhania pohľadávok, Ul. 29. augusta 8 -10 , Bratislava , proti žalovanému : INSOLVENCY T RUSTEE, k. s. , Vajanského 24 , Galanta , správca úpadcu: FIT möbel SK, s.r.o., IČO: 36 823 384, Kračanská cesta 2913/ 52, Dunajská Streda, právne zastúpenému: EMPIRI s.r.o., Advokátska kancelária, Bárdošová 2/A, Bratislava,
Kľúčové slová: právo na spravodlivý procesrozsudok súdu v sporovom konaní
Právna veta: Právo na určitú kvalitu súdneho konania, ktorej súčasťou je aj právo účastníka na dostatočné odôvodnenie súdneho rozhodnutia, je jedným z aspektov práva na spravodlivý proces. Z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, ako aj z rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky totiž vyplýva, že tak základné právo podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy, ako aj právo podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru v sebe zahŕňajú aj právo na rovnosť zbraní, kontradiktórnosť konania a odôvodnenie rozhodnutia (II. ÚS 383/06); právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia patrí medzi základné zásady spravodlivého súdneh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 1 26 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne E. , bývajúcej V. , zastúpenej B. s.r.o., so sídlom V. , IČO : X. , v mene a na účet ktorej koná Mgr. P., advokát a konateľ, proti žalovan ej S., a.s. , so sídlom V. , IČO: X. , zastúpenej JUDr. R. , advokátom so sídlom V. , o 954, 62 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava II I pod sp. zn. 45 C 108 /20 10 , o dovolaní žalo vanej proti rozsudku
Právna veta: Súd pri vykonávaní dokazovania nie je viazaný návrhmi účastníkov konania a nemá povinnosť všetky navrhnuté dôkazy vykonať. Nevykonanie všetkých navrhnutých dôkazov nie je vadou spôsobujúcou účastníkovi odňatie možnosti konať pred súdom (porovnaj R 37/1993), pretože v zmysle ustanovenia § 120 ods. 1 veta druhá O.s.p. je vecou súdu, aby rozhodol, ktoré z navrhovaných dôkazov vykoná. Toto oprávnenie súdu sa neviaže na návrhy účastníka konania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Mgr. P. B. , bývajúceho v M. , zastúpeného Mgr. M. C. , advokátkou v K. , proti odporkyni R. B. , bývajúcej v M. , zastúpenej Mgr. V. H. , advokátom v H. , o určenie manželského výživného , v edenej na Okr esnom súde Humenné pod sp.zn. 12 C 135/2010, o dovolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Pr ešove zo 14. novembra 2011, sp. zn. 18 CoP 19/2011, takto r o z
Právna veta: Nesprávnosťou rozhodnutia je aj jeho nepreskúmateľnosť. Pokiaľ sa súd dopustí tejto nesprávnosti a svoje rozhodnutie dostatočne neodôvodní, neodníma tým účastníkovi konania možnosť realizovať jeho procesné oprávnenia v zmysle „náležite skutkovo aj právne argumentovať proti rozhodnutiu súdu (v rovine polemiky s jeho dôvodmi) v rámci využitia prípadných riadnych alebo mimoriadnych opravných prostriedkov“. Aj účastník odvolacieho konania má v prípade, že rozhodnutie odvolacieho súdu považuje za nedostatočne odôvodnené, nepreskúmateľné alebo arbitrárne, zachované procesné oprávnenie poukazovať na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 229/ 2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu R. K. , bývajúceho v K. , proti žalovanej Slovenskej republike , zastúpen ej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, Bratislava, o náhradu škody , vedenej na Okresnom súde Kežmarok pod sp. zn. 3 C 237/2010, o dovol aní žalovanej proti rozsudku Krajského s údu v Prešove z 9. decembra 2011, sp. zn. 11 Co 30/2011, takto r o z h o d o l
Právna veta: Pokiaľ súd neodročil pojednávanie, pričom neakceptoval riadnu žiadosť strany sporu o odročenie pojednávania bez toho, aby podľa ustanovenia § 119 ods. 2 písm. c/ O. s. p. (resp. § 183 ods. 4 C. s. p.) túto skutočnosť oznámil strane sporu na emailovú adresu uvedenú spôsobom určeným zákonom, ide o postup, ktorým súd znemožnil realizovať strane sporu jej procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces.

Úryvok z textu:
1. V predmetnej právnej veci krajský súd vo svojom, v poradí prvom, rozsudku č. k. 7Cbi/133/2006 z 10. novembra 2010 uložil povinnosť žalovanému, aby vylúčil z konkurznej podstaty úpadcu P. D. P. nehnuteľnosti, zapísané na LV č. X, parc. č. X - zastavaná plocha o výmere X m2, parc. č. X, zastavaná plocha o výmere X m2, parc. č. X - zastavaná plocha o výmere X m2, parc. č. X, - ostatné plochy o výmere X m2, parc. č. X - trvalé trávnaté porasty o výmere X m2 parc. č. X - ostatné plochy o výmere X
Právna veta: Štruktúra práva na odôvodnenie je rámcovo upravená v § 157 ods. 2 O. s. p., podľa ktorého v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa navrhovateľ (žalobca) domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca (žalovaný), prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé. Citovaná norma sa v rovnakej miere uplatňuje aj v odv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Banskobystrického samosprávneho kraja , so sídlom v Banskej Bystrici, Nám. SNP 23, proti žalovanej Všeobecnej nemoc nici s poliklinikou Lučenec, n. o., so sídlom v Lučenci, Nám. Republiky 15, zastúpenej Advokátskou kanceláriou Ivan Dlhopolec, s.r. o., so sídlom vo Zvolene, Nám. SNP 41, o určenie , že neexistuje právny vzťah medzi sporovými stranami založený zmluvou , vedenej na
Právna veta: Z ustanovenia § 580 Občianskeho zákonníka vyplýva úprava započítania jednostranným právnym úkonom, pričom započítanie je oprávnením ktorejkoľvek strany a možno vykonať aj bez súhlasu ba i proti vôli druhej strany (hovorí sa preto tiež o započítaní na základe zákona). Zákon pripúšťa jednostranné započítanie len medzi pohľadávkami, ktorých predmetom je plnenie rovnakého druhu, ktorými sú predovšetkým peňažné plnenia, t. j. zaplatenie určitej peňažnej sumy. Forma tohto jednostranného právneho úkonu pritom nie je predpísaná, takže môže byť urobená i ústne. Právne účinky započítania nastávajú v mom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenske j republiky 3Obdo /44 /2016 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: P. , nar. X. , bytom P., zast. JUDr. J., advokátom , so sídlom R. , proti žalovanej: MUDr. K. , nar. X. , bytom M. , zast. JUDr. M. , advokátom , so sídlom F., o zaplatenie 9 462,17 eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Košice I I pod. sp. zn. 31 Cb /608 /1998 , o dovolaní žalo bcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 30. júna 2015, č. k. 3 Co
MENU