Nájdené rozsudky pre výraz: nedostatočne zistený skutkový stav

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3236

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1060 dokumentov
7101 dokumentov
2 dokumenty
7 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 315/1996 Z. z. účastník cestnej premávky je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky ustanovené v tomto zákone. Podľa § 4 ods. 2 písm. c/ zákona č. 315/1996 Z. z. vodič je povinný venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke. Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 315/1996 Z. z. na ceste sa jazdí vpravo, a ak tomu nebránia osobitné okolnosti, pri pravom okraji vozovky. Podľa § 13 ods. 1 zákona 315/1996 Z. z. vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, alebo pri obchádzaní prekážky cestnej premávky alebo chodca vybočuje ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej, v právnej veci žalobkyne V. L. , bytom A. , zastúpenou JUDr. T. S., advokátom so sídlom N. , proti žalovanému Krajské mu riaditeľstvu Policajného zboru v Trnave , Krajský dopravný inšpektorát, Trnava, o preskúmaní rozhodnu tia a postupu žalovaného a o
Právna veta: Dovoz tovaru a dodanie tovaru sú dva rozdielne pojmy, upravené samostatnými ustanoveniami zákona o DPH, a preto dovoz tovaru do tuzemska nemožno stotožňovať s pojmom dodanie tovaru v tuzemsku. Z citovaných ustanovení vyplýva, že nárok na vrátenie DPH sa odvíja predovšetkým od skutočnosti či v období, za ktoré zahraničná osoba podáva žiadosť o vrátenie dane nedodala tovar ani službu v tuzemsku. Miestom dodania tovaru je miesto, kde sa do dispozičnej sféry príjemcu dostane tovar dovezený z tretej krajiny a nie miesto, kde vykonávajú svoje právomoci colné orgány. V danom prípade podľa názoru najv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf /10 /2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej v právnej veci žalobkyne obchodnej spolo čnosti B. K. , so sídlom D. , zastúpenej JUDr. O. K. , advokátom so sídlom v B.B. proti žalovanému Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky, so sídlom v Banská Bystrica, Nová ulica č. 13, v konan
Právna veta: Z ustanovenia § 34 zákona o účtovníctve vyplýva, že samotný subjekt pokiaľ zistí chybu, môže vykonať opravu účtovného záznamu, a tým zabezpečiť účel účtovania, a to v čase, kedy na túto chybu príde. Túto zásadu treba rešpektovať aj vtedy, ak daňovník v bežnom zdaňovacom období zistí, že základ dane za niektoré z predchádzajúcich zdaňovacích období vyčísli v rozpore s vtedy platným právnym alebo skutkovým stavom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf /45 /2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a člen iek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej , v právnej veci žalobcu P. , s miestom podnikania v K. , zastúpeného Mg r. Soňou Grošaftovou, advokátkou so sídlom v Žiline, Makovického 7 , proti žalovanému Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky, so síd
Právna veta: Podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky možno takúto dohodu považovať za povolenie platenia dane v splátkach zo strany správcu dane v zmysle § 59 zákona o správe daní, pričom na zabezpečenie daňového nedoplatku je zriadené záložné právo v zmysle § 71 ods. 1 zákona o správe daní, a to rozhodnutím č. 632/320/5578/08/Bc zo dňa 16. apríla 2008. Skutočnosť, že povolenie platenia dane v splátkach nevydal správca dane vo forme rozhodnutia, nemôže byť na ujmu žalobcu. V danom prípade je rozhodujúcou skutočnosťou, že správca dane žalobcovi platenie dane v splátkach povolil. Z uvedenéh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Naj vyšší súd 5S žf /40/ 2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v B. v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jarmily Urbancovej v právnej veci žalobcu : S. D. C. , s. r. o., S.S. , IČO: X. , zastúpeného : Advokátskou kancel áriou K. , K. a partneri, s . r. o., so sídlom v B.B. , proti žalovanému : Colný úrad Nitra, Rázusova 2A, Nitra, o preskúmanie záko nnosti roz
Kľúčové slová: neudelenie azylunedostatočne zistený skutkový stavobavy z perzekúcie
R 90/2011
Právna veta: Skutočnosť, že správny orgán v rozhodnutí o neudelení azylu nevyhodnotil žiadateľom vyslovené obavy z perzekúcie zo strany štátnych orgánov vzhľadom na jestvujúcu politickú situáciu v krajine pôvodu, je dôvodom na to, aby správny súd zrušil rozhodnutie a vec vrátil správnemu orgánu na ďalšie konanie z dôvodu nedostatočne zisteného skutkového stavu veci.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Sž a/56 /20 10 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z preds edu senátu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, v právnej veci navrhovateľ a: S., nar. X. , štátneho príslušníka Iránu, naposledy bytom T. , Pobytový táb or Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky R. , na dlhodobej priepustke na adrese D. ,
Právna veta: Ak správa katastra pred vydaním rozhodnutia o zamietnutí návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti podľa dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov nezisťovala, z akého dôvodu bola dohoda uzavretá po uplynutí trojročnej prekluzívnej lehoty stanovenej v ustanovení § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka, vychádzala z nedostatočne zisteného skutkového stavu veci, čo bolo dôvodom, aby súd zrušil jej rozhodnutie a vec jej vrátil na ďalšie konanie.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom krajský súd potvrdil rozhodnutie Správy katastra v P. ďalej len „odporkyne", ktorým odporkyňa rozhodla tak, že podľa § 31 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov zamietla návrh na vklad vlastníckeho práva podľa dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov zo dňa 11. januára 2007. Rozhodnutie odporkyňa odôvodnila tým, že rozsudkom Okresného súdu P. bolo
Právna veta: Krajský súd zároveň poukázal na nepreskúmateľnosť rozhodnutia odporkyne pre nedostatok dôvodov. Zdôraznil, že odôvodnenie rozhodnutia, v ktorom sú uvedené len citácie príslušného ustanovenia zákona a percentuálne zistený rozsah poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, bez uvedenia skutočností, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie odporkyne, akými úvahami sa odporkyňa riadila pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, ako sa odporkyňa vysporiadala s námietkami účastníka, ktoré uviedol v opravnom prostriedku a s jeho návrhmi na doplnenie dokazovania, nespĺňa zákonné ná ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Anny Žákovej a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Violy Takáčovej, v právnej veci navrhovateľky I. Š., bytom v P., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, na odvolanie odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 20Sd/511/2006-37 z 18. septembra 2007, takto r o z h o d o l
Právna veta: Ak ide o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu, súd vychádza zo skutkových zistení správneho orgánu, môže opätovne vykonať dôkazy už vykonané správnym orgánom alebo vykonať dokazovanie podľa tretej časti druhej hlavy (§ 250i ods. 2 O.s.p.), avšak nemôže sa jednať o podstatné doplnenie dokazovania, keďže nedostatočne zistený skutkový stav je dôvodom, aby súd zrušil rozhodnutie ako nezákonné podľa § 250j ods. 2 písm. c) O.s.p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Szd /1/2010 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členiek senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej vec i žalobcu: N. n.o , K. X., Z. , zast. advokátskou kanceláriou AK I. D. , s.r.o. , so sídlom N. X. , Z. , IČO X. , v mene ktorej koná JUDr . I. D. , advokát, proti žalovanému: Úrad pre dohľad nad z
Právna veta: Odvolací súd konštatuje, že sa v rozhodnutí odporkyne nedôvodí dikciou zákona podľa ktorej je potrebné vyjadriť „pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca...“. Z obsahu posudku (z 10.1.2007) vyplýva, že pracovné zaradenie na pôvodnom pracovisku nebolo posudzované (k príslušnej rubrike v predtlači nie je uvedený žiadny údaj) a v posudku uvedené zaradenie na trhu práce (s poznámkou „áno“) nie je vyjadrením posúdenia miery poklesu, v akej môže vykonávať doterajšiu činnosť (pričom súd má za to, že ide o činnosť v príčinnej súvislosti s ktorou choroba z povolania vznikla). Ani v po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 9 So 14/2008 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členiek senátu JUDr. Viery Nevedelovej a JUDr. Violy Takáčovej v právnej veci navrhovateľa V. T., proti odporkyni SP - ú., v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporkyne, o odvolaní odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne č. k. 14 Sd/110/2007-27 z 19.11.2007, takto r o z h o d o l :
Právna veta: Správny orgán, aj keď má možnosť rozhodnúť podľa vlastnej úvahy, či odníme cestovný doklad občanovi alebo nie, nemôže rozhodnúť automaticky bez toho, aby nemal k svojmu rozhodnutiu dostatočné podklady. Pokiaľ by tak postupoval, konal by v rozpore so zákonom č. 71/1967 Zb., ktorý ho zaväzuje postupovať v súlade so zákonom, teda pri konečnom rozhodnutí vychádzať z dostatočne zisteného skutkového stavu veci.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán výrok Krajského riaditeľstva Policajného zboru v B., odboru hraničnej a cudzineckej polície, v rozhodnutí zo dňa 3. novembra 1998 zmenil tak, že odňal žalobcovi cestovný doklad, postupujúc podľa ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch (ďalej len „zákon č. 381/1997 Z. z.“). Žalobca podanou žalobou sa domáhal zrušenia tohto rozhodnutia s odôvodnením, že žalovaný správny orgán nedodržal podmienky procesného konania podľa zákona č. 71/
MENU