Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1068210
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63398
USSR: 34616
NSČR: 120863
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420795
Krajské súdy (ČR): 41572
Posledná aktualizácia
16.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: nedostatočne zistený skutkový stav


Približný počet výsledkov: 2857 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nedostatočne zistený skutkový stav
  • dostatocny nájdené 60333 krát v 22243 dokumentoch
  • zisteny nájdené 74335 krát v 23672 dokumentoch
  • skutkovy nájdené 153633 krát v 30608 dokumentoch
  • stava nájdené 125470 krát v 30548 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 896 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 2 dokumenty
Krajské súdy SR 5798 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 5 dokumentov


Právna veta: Správny orgán, aj keď má možnosť rozhodnúť podľa vlastnej úvahy, či odníme cestovný doklad občanovi alebo nie, nemôže rozhodnúť automaticky bez toho, aby nemal k svojmu rozhodnutiu dostatočné podklady. Pokiaľ by tak postupoval, konal by v rozpore so zákonom č. 71/1967 Zb., ktorý ho zaväzuje postupovať v súlade so zákonom, teda pri konečnom rozhodnutí vychádzať z dostatočne zisteného skutkového stavu veci.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán výrok Krajského riaditeľstva Policajného zboru v B., odboru hraničnej a cudzineckej polície, v rozhodnutí zo dňa 3. novembra 1998 zmenil tak, že odňal žalobcovi cestovný doklad, postupujúc podľa ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch (ďalej len „zákon č. 381/1997 Z. z.“). Žalobca podanou žalobou sa domáhal zrušenia tohto rozhodnutia s odôvodnením, že žalovaný správny orgán nedodržal podmienky procesného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o .
Právna veta: Krajský súd zároveň poukázal na nepreskúmateľnosť rozhodnutia odporkyne pre nedostatok dôvodov. Zdôraznil, že odôvodnenie rozhodnutia, v ktorom sú uvedené len citácie príslušného ustanovenia zákona a percentuálne zistený rozsah poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, bez uvedenia skutočností, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie odporkyne, akými úvahami sa odporkyňa riadila pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, ako sa odporkyňa vysporiadala s námietkami účastníka, ktoré uviedol v opravnom prostriedku a s jeho návrhmi na doplnenie dokazovania, nespĺňa zákonné ná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Anny Žákovej a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Violy Takáčovej, v právnej veci navrhovateľky I. Š., bytom v P., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, na odvolanie odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 20Sd/511/2006-37 z 18. septembra 2007, takto r o z h o d o l : .
Právna veta: Odvolací súd konštatuje, že sa v rozhodnutí odporkyne nedôvodí dikciou zákona podľa ktorej je potrebné vyjadriť „pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca...“. Z obsahu posudku (z 10.1.2007) vyplýva, že pracovné zaradenie na pôvodnom pracovisku nebolo posudzované (k príslušnej rubrike v predtlači nie je uvedený žiadny údaj) a v posudku uvedené zaradenie na trhu práce (s poznámkou „áno“) nie je vyjadrením posúdenia miery poklesu, v akej môže vykonávať doterajšiu činnosť (pričom súd má za to, že ide o činnosť v príčinnej súvislosti s ktorou choroba z povolania vznikla). Ani v po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 9 So 14/2008 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členiek senátu JUDr. Viery Nevedelovej a JUDr. Violy Takáčovej v právnej veci navrhovateľa V. T., proti odporkyni SP - ú., v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporkyne, o odvolaní odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne č. k. 14 Sd/110/2007-27 z 19.11.2007, takto r o z h o d o l : Najvyšší .
Právna veta: Ak ide o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu, súd vychádza zo skutkových zistení správneho orgánu, môže opätovne vykonať dôkazy už vykonané správnym orgánom alebo vykonať dokazovanie podľa tretej časti druhej hlavy (§ 250i ods. 2 O.s.p.), avšak nemôže sa jednať o podstatné doplnenie dokazovania, keďže nedostatočne zistený skutkový stav je dôvodom, aby súd zrušil rozhodnutie ako nezákonné podľa § 250j ods. 2 písm. c) O.s.p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Szd /1/2010 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členiek senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej vec i žalobcu: N. n.o , K. X., Z. , zast. advokátskou kanceláriou AK I. D. , s.r.o. , so sídlom N. X. , Z. , IČO X. , v mene ktorej koná JUDr . I. D. , advokát, proti žalovanému: Úrad pre dohľad nad zdravotnou .
Kľúčové slová: obavy z perzekúcie, nedostatočne zistený skutkový stav, neudelenie azylu

Zbierka NS 6/2011
R 90/2011
Rozsudok
Právna veta: Skutočnosť, že správny orgán v rozhodnutí o neudelení azylu nevyhodnotil žiadateľom vyslovené obavy z perzekúcie zo strany štátnych orgánov vzhľadom na jestvujúcu politickú situáciu v krajine pôvodu, je dôvodom na to, aby správny súd zrušil rozhodnutie a vec vrátil správnemu orgánu na ďalšie konanie z dôvodu nedostatočne zisteného skutkového stavu veci.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Sž a/56 /20 10 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z preds edu senátu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, v právnej veci navrhovateľ a: S., nar. X. , štátneho príslušníka Iránu, naposledy bytom T. , Pobytový táb or Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky R. , na dlhodobej priepustke na adrese D. , z ast úpen .
Kľúčové slová: nedostatočne zistený skutkový stav, správa katastra , prekluzívna lehota, vyporiadanie BSM podľa § 149 OZ

Zbierka NS 2/2008
R 22/2008
Rozsudok
Právna veta: Ak správa katastra pred vydaním rozhodnutia o zamietnutí návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti podľa dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov nezisťovala, z akého dôvodu bola dohoda uzavretá po uplynutí trojročnej prekluzívnej lehoty stanovenej v ustanovení § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka, vychádzala z nedostatočne zisteného skutkového stavu veci, čo bolo dôvodom, aby súd zrušil jej rozhodnutie a vec jej vrátil na ďalšie konanie.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom krajský súd potvrdil rozhodnutie Správy katastra v P. ďalej len „odporkyne", ktorým odporkyňa rozhodla tak, že podľa § 31 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov zamietla návrh na vklad vlastníckeho práva podľa dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov zo dňa 11. januára 2007. Rozhodnutie odporkyňa odôvodnila tým, že rozsudkom Okresného súdu P. bolo manželstvo .
Právna veta: Ak škodca nemal v čase dopravnej nehody uzavreté povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov a poisťovateľ poskytol poškodenému poistné plnenie z titulu havarijného poistenia, poskytnutím tohto plnenia vstúpil poisťovateľ v zmysle § 813 ods. 1 Občianskeho zákonníka do práv poškodeného na náhradu škody voči škodcovi a vzniklo mu právo na uplatnenie práva na poistné plnenie z garančného fondu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... právne posúdenie ve ci oboma súdmi v pripustenej dovolacej otázke je dôvodné a v dôsledku nesprávneho právneho posúdenia preto nebol dostatočne zistený skutkový stav. Existenciu vád podľa § 237 O.s.p. dovolací súd po preskúmaní veci nezistil. Ostatné námietky dovolateľky preto považoval za .
Kľúčové slová: voľné hodnotenie dôkazov, chyby znaleckého posudku, dokazovanie v správnom konaní, dôkazné prostriedky, znalecké dokazovanie

Zbierka NS 2/2013
R 16/2013
Rozsudok
Právna veta: Ak medzi dôkazy hodnotené správnym orgánom patrí aj znalecký posudok, ktorého vypracovanie bolo potrebné na účely odborného posúdenia skutočností dôležitých pre rozhodnutie správneho orgánu, potom zásada voľného hodnotenia dôkazov sa uplatní obmedzene. Správny orgán preto nemôže znalecký posudok označiť za nesprávny a nahradiť ho vlastným posúdením skutočnosti z odbornej stránky.

Úryvok z textu:
... znalecký posudok. V tejto súvislosti tiež namietal závery krajského súdu, že jednak jeho rozho dnutie vychádza z nedostatočne zisteného skutkového stavu veci a tiež, že „žalovaný správny orgán nemohol sám posudzovať odborné otázky, keď vo veci boli ... . Preto vzhľadom na vyššie uvedené závery kr ajský súd konštatova l, že rozhodnutie žalovaného správneho orgánu vychádza z nedostatočne zisteného skutkového stavu veci (§ 250j ods. 2 písm. c/ OSP) a tiež z nesprávneho právneho posúdenia veci (§250j .
Kľúčové slová: určenie druhu sankcie a jej výmery, správny orgán , súbeh viacerých deliktov, správne trestanie

Zbierka NS 5/2014
R 74/2014
Rozsudok
Právna veta: I. Ustanovenie § 12 ods. 2 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov upravujúce postup pri ukladaní sankcií za viac priestupkov stanovuje, že za viac priestupkov toho istého páchateľa prejednávaných v jednom konaní sa uloží sankcia podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na priestupok najprísnejšie postihnuteľný. II. Zbiehajúce sa delikty sú tak postihnuté sankciou určenou pre najzávažnejší z nich. Pri rovnakých sadzbách pokút správny orgán uloží sankciu podľa sadzby za ktorýkoľvek z týchto deliktov v zmysle absorpčnej zásady.

Úryvok z textu:
... objektívnej zodpovednosti žalobcu sa spáchaný správny delikt. Dôvodom zrušenia preskúmavaného rozhodnutia krajským súdom bol nedostatočne zistený skutkový stav a nedostatok dôvodov. Pokiaľ žalovaný v priebehu súdneho konania argumentoval objektívnou zodpovednosťou, je nepochybné ... nemožno postup správnych orgánov považovať za zákonný a je potrebné konštatovať, že rozhodnutie vychádzalo z nedostatočne zisteného skutkového stavu. Správne orgány sa tak ďalej nezaoberali otázkou, či skutočne p. H. konal na .
Právna veta: I. Oblasť správneho trestania je sférou, v ktorej sa uplatňuje plná jurisdikcia správneho súdu preskúmavajúceho administratívne rozhodnutie sankčného charakteru. Uvedená požiadavka vyplýva z interpretácie čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. II. Žalobca je vo veciach správnych deliktov oprávnený uviesť a poukázať v žalobe i na taký dôkaz, pre ktorý považuje napadnuté rozhodnutie správneho orgánu za nezákonné a nebráni tomu ani skutočnosť, že ho neuplatnil v odvolacom správnom konaní, resp. rozkladovom konaní, ak tak objektívne nemohol urobiť. Krajský súd preto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prijatí pacienta hodnotu 8,62 mmol/l. V odôvodnení rozsudku krajský súd poukázal na tvrdenie žalobcu o nedostatočne zistenom skutkovom stave, keď tvrdil, že zdravotná starostlivosť bola zo strany žalobcu pacientovi poskytnutá správne, na preukázanie ktorého označil ako ... . k. 23S/160/2008-129 z 18. februára 2009, ktorým došlo k zrušeniu rozhodnutia žalovaného pre nedostatočne zistený skutkový stav pre posúdenie veci, ak v konaní bol žalobcom predložený znalecký posudok s rozdielnymi závermi, k akým dospel .
Kľúčové slová: práva dieťaťa, starostlivosť súdu o maloletých , výsluch maloletej

Zbierka NS 2/2018
R 22/2018
Uznesenie
Právna veta: V mimosporových konaniach je odvolací súd povinný nariadiť pojednávanie iba v prípadoch uvedených v ustanovení § 385 ods. 1 Civilného sporového poriadku.

Úryvok z textu:
... procese obstarávania skutkových podkladov pre rozhodnutie, nesprávnosť v hodnotení výsledkov dokazovania, či neúplne a nedostatočne zistený skutkový stav veci, dovolací súd pripomína, že už podľa predchádzajúcej právnej úpravy nebolo dôvodom znemožňujúcim realizáciu ... a došlo medzi nimi k vytvoreniu kladnej citovej väzby. Ďalšie znalecké dokazovanie nepripustil vzhľadom na dostatočne zistený skutkový stav veci. Proti tomuto rozhodnutiu podali odvolanie náhradní rodičia. 2. Krajský súd v Trenčín rozsudkom .
Kľúčové slová: skutková podstata , hospodárska súťaž, generálna klauzula, zneužitie dominantného postavenia

Zbierka NS 5/2015
R 70/2015
Rozsudok
Právna veta: I. Konštrukcia generálnej klauzuly, ako je zakotvená v zákone číslo 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (§ 8 ods. 2) vo vzťahu k jednotlivým demonštratívne vymenovaným skutkovým podstatám je nevyhnutná, pretože v súťažnom práve nikdy nemožno normatívne zakotviť úplný výpočet spôsobov, ktorými možno zneužiť moc na trhu na ujmu ostatných účastníkov trhu. II. Význam ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Slovenskej republiky s ohľadom na obsah podaného odvolania žalovaného posudzoval, či žalovaný, ako i krajský súd, pri rozhodovaní vychádzali z dostatočne zisteného skutkového stavu veci a s ohľadom na námietky žalovaného, ako i žalobcu zisťoval, či konanie pred žalovaným ako i krajským súdom, bolo .
Kľúčové slová: všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky zamestnanca, poskytovanie nemocenského

Zbierka NS 5/2006
R 50/2006
Rozsudok
Právna veta: Ak podľa § 37 zákona č. 98/1995 Z. z. o liečebnom poriadku v zne­ní neskorších predpisov vystavil ošetrujúci lekár potvrdenie o do­časnej práceneschopnosti, zodpovedá za jeho správnosť a obsah, ak sa nepreukázal opak.

Úryvok z textu:
... poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Liečebný poriadok") tak, ako to súd v odô­ vodnení uviedol. Poukázal predovšetkým na nedostatočne zistený skutkový stav veci, pretože nebola vypočutá ošetrujúca lekárka MUDr. A. K., ktorá jeho predmetnú práceneschopnosť vypisovala na základe ošetrenia pohoto­ vostnej chirurgickej .
Kľúčové slová: naliehavý právny záujem, súpis majetku podstát

Zbierka NS 9/2018
R 91/2018
Rozsudok
Právna veta: Správca konkurznej podstaty nemá naliehavý právny záujem na žalobe o určenie vlastníctva úpadcu k nehnuteľnostiam, ak má za to, že k zápisu vlastníckych práv tretej osoby do katastra nehnuteľností došlo na základe absolútne neplatného právneho úkonu.

Úryvok z textu:
... pri posudzovaní otázky naliehavého právneho záujmu žalobcu nezohľadnil špecifické, zákonom upravené postavenie žalobcu ako správcu úpadcu, ako aj z dôvodu nedostatočne zisteného skutkového stavu, keď nevykonal dokazovanie navrhnuté žalovaným 1/ práve za účelom preukázania obrany žalovaného 1/, ktorý tvrdil, že kúpne zmluvy, na základe .
Právna veta: I. Za zákonný spôsob získania dôkazu v zmysle § 89 ods. 2 Trestného poriadku treba považovať jednak splnenie formálnych, t.j. procesných podmienok vyžadovaných Trestným poriadkom na vykonanie konkrétneho dôkazu a jednak splnenie obsahových (materiálnych) podmienok, t. j. aby úkon - použitý dôkazný prostriedok na vykonanie dôkazu - bol zameraný na zistenie tých skutočností, na ktoré zameraný a použitý môže byť. II. Výsledky vyšetrenia obvineného na polygrafe, tzv. detektore lži, nemožno v trestnom konaní použiť ako dôkaz, pretože podstatou takéhoto vyšetrenia je výsluch obvineného ku skutočn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyšetrenia na detektore lži a nevypočuli ani tých, ktorí vyšetrenie vykonali, a tým podlá jeho názoru rozhodli predčasne na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu. Najvyšší súd Slovenskej republiky však nezistil pochybenie zo strany súdov ani z uvedeného dôvodu. Podlá § 89 ods. 2 Trestného .
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom, spôsobilosť byť účastníkom konania, objektívna prípustnosť dovolania

Zbierka NS 4-5/1996
R 54/1996
Uznesenie
Právna veta: Ak odvolací súd zrušil napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa a vec mu vráti na ďalšie konanie z dôvodu, že súd neprihral za účastníka konania toho, kto ním mal byť (§ 221 ods. 1 O.s.p.), nemožno túto okolnosť považovať za dôvod prípustnosti dovolania proti zrušujúcemu uzneseniu odvolacieho súdu podľa § 237 písm. b/ O.s.p. Za odňatie možnosti konať pred súdom (§ 237 písm. f/ O.s.p.) nemožno považovať skutočnosť, že odvolací súd po zistení, že niektorý z účastníkov zomrel, neuskutočnil predtým nariadené pojednávanie a vo veci rozhodí bez pojednávania podľa § 214 ods. 2 písm. e/ O.s.p.

Úryvok z textu:
... . 1. 1995 zrušil rozsudok súdu prvého stupňa a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Dôvodom pre takýto postup bol predovšetkým nedostatočne zistený skutkový stav veci a neujasnený okruh účastníkov konania (§ 221 ods. 1 písm. a/, d/ O. s. p.). Proti tomuto uzneseniu krajského .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.