Nájdené rozsudky pre výraz: nedostatok funkčnej príslušnosti súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 436

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Rozhodnutie o nevylúčení sudcu v zmysle § 16 ods. 1 O.s.p. je teda rozhodnutie konečné a je vynesené mimo rámca inštančného postupu, v ktorom krajský súd nekoná ani ako súd prvého stupňa, ani ako súd odvolací. Proti takému rozhodnutiu zákon nepripúšťa žiadny opravný prostriedok a neexistuje ani žiadny funkčne príslušný súd, ktorý by mohol o takomto opravnom prostriedku rozhodnúť. .. Súd je povinný kedykoľvek za konania prihliadať na to, či sú splnené podmienky konania (§ 103 O.s.p.), predovšetkým či vec patrí do právomoci súdu, a je daná jeho vecná alebo funkčná príslušnosť. Ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd ..Slovenskej republiky .. ..U Z N E S E N I E .. .. ..Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa M. D. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. A. , proti odporcovi M. P. , zastúpenému JUDr. P. L. o určenie, že navrhovateľ je vlastníkom stavby parkoviska , vedenej na Okresnom súde Považská Bystrica pod sp. zn. 8C 67/2010, o odvolaní navrhovateľa proti uznes eniu Krajského súdu v Trenčíne z 21. septembra 2010 , sp.zn. 19 NcC 30/2010 , takto .. .. ..
Právna veta: Nadriadeným súdom, zakotveným v ustanovení § 54 ods. 2 C. s. p. sa rozumie súd v hierarchii všeobecných súdov Slovenskej republiky, ktorý rozhoduje o námietke zaujatosti uplatnenej stranou sporu, využijúc svoje procesné právo prameniace z článku 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky. Nadriadeným súdom príslušným na rozhodovanie o námietke zaujatosti týkajúcej sa zákonného sudcu na súde prvej inštancie, je príslušný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Obdo/113/2019 7516202194 30. júla 2020 JUDr. Alena Priecelová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:7516202194.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: K. P., nar. XX. XX. XXXX, bytom A. M. XX, XXX XX M., zast. Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 567 942, proti žalovanému: Okresné stavebné byt
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 236 ods. 1 O.s.p., účastník konania môže dovolaním napadnúť iba právoplatné rozhodnutia odvolacieho súdu. Odvolacím súdom je krajský súd, ak rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu okresného súdu (§ 10 ods. 1 O.s.p.) a Najvyšší súd Slovenskej republiky, ak rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu krajského súdu ako súdu prvého stupňa (§ 10 ods. 2 O.s.p.). Keďže dovolanie môže byť podané len proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, Občiansky súdny poriadok ani neupravuje funkčnú príslušnosť na prejednanie dovolania smerujúceho proti rozhodnutiu iného než odvolacieho súdu. Nedosta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8 Cdo 161 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne POHOTOVOSTI, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, zastúpenej Advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r .o., so sídlom v Bratislave, Grö sslingova 4, v mene a na účet ktorej koná advokát a konateľ doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD., proti žalovane j Slovenskej republike, zastúpenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky , so sídlom v Brati
Právna veta: Vzhľadom na to, že dovolanie môže byť podané len proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, Občiansky súdny poriadok ani neupravuje funkčnú príslušnosť na prejednanie dovolania smerujúceho proti rozhodnutiu iného než odvolacieho súdu. Nedostatok funkčnej príslušnosti súdu na prejednanie veci patriacej do právomoci súdov je pritom neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, so zreteľom na ktorý súd konanie zastaví (§ 104 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 243c O.s.p.).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J. J., bývajúceho v T. , zastúpeného JUDr. M. M. , advokátom so sídlom v N. , proti odporcom 1/ Mgr. V. P. , bývajúcemu v T. , zastúpenému JUDr. E. P., advokátkou so sídlom v T. , 2/ Ing. P. P. , bývajúcej v T. a 3/ R. J., bývajúcej v T. , o vylúčenie vecí z exekúcie , vedenej na Okresnom súde Topoľčany pod sp. zn. 4 C 221/2013, o dovolaní odporcu 1/ proti uzneseniu Krajskéh
Právna veta: Podľa § 104 ods. 1 veta prvá O.s.p. ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví. Vyššie citované zákonné ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku upravujú funkčnú príslušnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na konanie o veci. Tento súd je oprávnený rozhodovať o 1/ riadnych opravných prostriedkoch, t.j. odvolaniach, vtedy, ak odvolanie smeruje proti rozhodnutiu krajského súdu ako súdu prvého stupňa (zhodne s tým je podľa § 201 O.s.p. spôsobilým predmetom odvolania len rozhodnutie súdu prvého stupňa) a o 2/ mimoriadnych opravných prostrie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. P. K., bývajúceho v B., proti žalovanému Ing. V. M., bývajúcemu v B., za účasti vedľajšieho účastníka A., a.s., so sídlom v B., o náhradu škody, vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 6 C 108/03, o odvolaní znaleckého ústavu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 11. apríla 2007 sp. zn. 6 Co 157/07, takto r o z h o d o l : Konanie o odvolaní znalecké
Právna veta: Rozhodnutie exekučného súdu o námietkach proti exekúcii nie je spôsobilým predmetom dovolania. Skutočnosť, že predmetné rozhodnutie vydáva súd po začatí exekúcie, vykonaním ktorej bol poverený súdny exekútor, neznamená, že by bolo možné námietky povinného proti exekúcii považovať za odvolanie a exekučný súd o nich rozhodujúci za súd odvolací. Námietky povinného proti exekúcii (§ 50 zák.č. 233/1995 Z.z.) nie sú opravným prostriedkom a nesmerujú proti určitému rozhodnutiu súdu. Sú jeho obranou, ktorou čelí proti nemu vedenej exekúcii. Ich cieľom nie je dosiahnuť zmenu alebo zrušen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného : Č. , IČO: X. , proti povinnému : M. K. , o vymoženie 46,47 € s príslušenstvom , ktorá vec je vedená na Okresnom súde Trenčín pod sp.zn. 60 Er 1838/2006 , o dovolaní povinného proti uzneseniu Okresného súdu Trenčín z 3. júna 200 9, č.k. 60 Er 1838/2006 takto r o z h o d o l : Konanie o dovolaní z a s t a v u j e . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov dovol
Právna veta: Podľa § 12 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch v znení účinnom v čase rozhodovania odvolacieho súdu, vo veciach poplatkov rozhoduje orgán, ktorý je oprávnený vykonať poplatkový úkon. Zákon o súdnych poplatkoch novelou účinnou od 1.1.2006 (do 30.6.2007) stanovil, že vo veciach poplatkov, rozhoduje orgán, ktorý je oprávnený poplatkový úkon vykonať. Keďže vo veciach poplatkov za odvolanie je týmto orgánom krajský súd, bol tento kompetentný rozhodnúť o zastavení odvolacieho konania, ak žalobca poplatok splatný podaním odvolania nezaplatil súčasne s podaním opravného prostriedku, a ani na výzvu odvo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M., bývajúceho v Ž., proti žalovaným 1/ A., 2/ P., obom bývajúcim v B., o určenie, že žalovaný 1/ nie je vlastníkom nehnuteľností, o určenie, že majetok poručiteľa patrí do dedičstva a o určenie, že vecné bremeno zriadené v prospech žalovanej 2/ je zriadené neplatne, vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 19 C 172/05, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského sú
Právna veta: Miestna príslušnosť sa riadi zásadou perpetuationis fori vyjadrenou v § 11 ods. l O.s.p., t.j. že miestna príslušnosť všeobecného súdu dieťaťa určená podľa okolností, ktoré tu boli v čase prvého rozhodnutia súdu, trvá po celú dobu konania. Je preto vylúčené, aby súd, ktorého miestna príslušnosť bola založená prvým rozhodnutím vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa, pri podaní ďalšieho návrhu na začatie konania reagoval na zmenu okolností, podľa ktorých sa posudzuje miestna príslušnosť súdu, vyslovením miestnej nepríslušnosti podľa § 105 O.s.p. Zmena okolností daná zmenou bydliska d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 81/2013 Slovenskej republiky 3 Cdo 82/2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti súdu o maloletého R. K. , narodeného X. , bývajúcej u matky, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou, so sídlom vo Vranove nad Topľou, Námestie slobody č. 5, dieťa rodičov M. Č. , bývajúcej vo V. a JUDr. PhDr. B. K. , bývajúceho v B. , o návrhu matky na úpravu práv a povinností k maloletému dieť
Meritum vymoženie 645,29 eura s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 4105203740 Dátum vydania rozhodnutia: 12. decembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:4105203740.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej: POHOTOVOSŤ, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: 35 807 598, zastúpenej: Adv okátska kancelária Fridrich Paľko, s. r. o., so sídlom Bratislava, Grösslingova 4, IČO: 36 864 421, pro
MENU