Nájdené rozsudky pre výraz: nedostatok majetku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 252

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

120 dokumentov
2074 dokumentov
6 dokumentov
27 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Nie je sporné, že ak sa v priebehu exekúcie zistí, že povinný nemá ani taký majetok, ktorý by postačoval na úhradu trov exekúcie, je takéto zistenie dôvodom zastavenia exekúcie podľa ustanovenia § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku. Podľa dovolacieho súdu iný dôvod zastavenia exekúcie tu nie je ani v prípade, keď povinný, ktorý je právnickou osobou, zanikne výmazom z obchodného registra bez právneho nástupcu z dôvodu zamietnutia návrhu na konkurz pre nedostatok majetku na jeho strane. Zániku povinného a strate jeho právnej spôsobilosti totiž predchádza zistenie jeho nemajetnosti a práve tá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6MCdo/7/2012 7201898972 30.04.2012 JUDr. Rudolf Čirč ECLI:SK:NSSR:2012:7201898972.2 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Sociálnej poisťovne, so sídlom v Bratislave, pobočka Košice, Festivalové nám. č. 1, proti povinnej PROMETAL, s.r.o., naposledy so sídlom v Košiciach, Humenská č. 16, IČO: 36 176 141, o vymoženie 1 274,38 EUR s
Právna veta: Pokiaľ správca konkurznej podstaty zistí, že majetok podstaty nepostačuje na úhradu všetkých nákladov konkurzu, je povinný bez zbytočného odkladu predložiť súdu: návrh na vylúčenie z podstaty nedobytných pohľadávok, vecí a iných majetkových hodnôt, ktoré nebolo možné predať, konečnú správu a vyúčtovanie odmeny a hotových výdavkov a súčasne predloží návrh na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku (§ 44 ods.1 písm. d/ ZKV). K zrušeniu konkurzu pre nedostatok majetku by teda malo dôjsť vtedy, keď je celkom vyčerpaný majetok doteraz vzniknutými nákladmi konkurzu a v konkurze už nie je možné pok ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 6 Obo 100/2009 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: T., a.s., M.G., IČO: X., so správkyňou konkurznej podstaty JUDr. M.M., advokátkou, Š.B., o návrhu na zrušenie konkurzu, na odvolanie konkurzného veriteľa T.N.C. proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 11. augusta 2009, č. k. 4K 367/99-808, takto r o z h o d o l: Napadnuté uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 11. augusta 2009, č. k. 4K 367/99-808 s
Právna veta: Podľa ust. § 196 ZoKR ak tento zákon neustanovuje inak, na začatie konkurzného konania, na konkurzné konanie, na začatie reštrukturalizačného konania, na reštrukturalizačné konanie a konanie o oddlžení ( ďalej len "konanie podľa tohto zákona" ) sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku. Podľa ust. § 198 ods. 1, druhej vety ZoKR dovolanie ani mimoriadne dovolanie proti uzneseniu vydanému v konaní podľa tohto zákona nie je prípustné. Ustanovenie § 196 ZoKR upravuje subsidiárnu (podpornú) pôsobnosť Občianskeho súdneho poriadku na konanie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Obdo/6/2012 – 173 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa - dlžníka A. F., bytom N., podnikajúceho pod obchodným menom A. F., s miestom podnikania N., IČO: X., zastúpeného Mgr. M. M., advokátom so sídlom P., Č., o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 41CoKR/75/2011-156 z 18.januára 2012, takto rozhodol: Dovolanie navrhovateľa o d m i
Právna veta: Ak nie je zrejmé, či majetok dlžníka bude stačiť aspoň na úhradu trov konkurzného konania, súd nemôže veriteľovi, ktorý podal návrh na vyhlásenie konkurzu, uznesením uložiť povinnosť zaplatiť zálohu na predpokladané trovy konkurzného konania.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici napadnutým uznesením uložil veriteľovi zaplatiť zálohu na predpokladané trovy konkurzného konania v sume 50 000 Sk. Rozhodnutie odôvodnil tým, že veriteľ, ktorému je dlžník dlžný sumu vo výške 299 959 Sk podal návrh na vyhlásenie konkurzu. Počas dohodovacieho konania prihlásili ďalší veritelia svoje pohľadávky v celkovej výške 10,164 006,42 Sk. Pretože jednou z podmienok vyhlásenia konkurzu je dostatočný majetok, postačujúci aspoň na úhradu trov tohto konania, zavi
Právna veta: Pohľadávky uvedené v druhej vete § 14 ods. 1 písm. e) zákona o konkurze a vyrovnaní majú osobitné postavenie prednostných pohľadávok proti podstate len za predpokladu, že bol speňažený majetok dlžníka v exekučnom konaní a výťažok z exekúcie nebol vydaný oprávnenému.

Úryvok z textu:
Dovolaním napadnutým rozsudkom Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací, zmenil rozsudok súdu prvého stupňa tak, že určil, že pohľadávka žalobcu (vo výroku je omylom uvedené pohľadávka žalovaného) v sume 4 070,- Sk je pohľadávkou proti podstate. V dôvodoch svojho rozsudku uviedol, že súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom určil, že žalobcom prihlásená pohľadávka v konkurznom konaní proti úpadcovi S., s. r. o., Ž., ktorú správca podstaty poprel, sa považuje za zistenú so zaradením
Právna veta: Vyhláseniu konkurzu predchádza začatie konkurzného konania o ktorom súd rozhoduje uznesením. Právne účinky spojené so začatím konkurzného konania (pozri napr. § 14 ods. 4 až 6 zákona o konkurze a reštrukturalizácii) je potrebné odlišovať od právnych účinkov spojených s vyhlásením konkurzu (pozri napr. § 44 - § 56 zákona o konkurze a reštrukturalizácii). Začatie konkurzného konania má také účinky, že na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú (§ 14 ods. 5 písm. b/ zákon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
7M Cdo 2/2010 Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného M. K. bývajúceho v K. , proti povinnej V. K. s.r.o., so sídlom v N. , IČO X. , o vymoženie 829,78 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Zvolen pod sp.zn. 11 Er 947/2007 a u súdnej exekútorky JUDr. A. D. , Exekútorský úrad B ., pod číslom EX 231/07, o mimoriadnom dovola ní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v B
Právna veta: Ak totiž dôvod zastavenia exekúcie spočíva v dôvode uvedenom v § 57 ods. l písm. h/ Exekučného poriadku, o trovách exekúcie treba rozhodnúť podľa § 203 ods. 2 Exekučného poriadku, v tomto prípade musí uhradiť trovy exekúcie oprávnený/á. V danej veci je zrejmé, že povinná v priebehu konania zanikla výmazom z obchodného registra bez likvidácie podľa § 68 ods. 3 písm. c/ Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka. Predpokladom výmazu z obchodného registra v zmysle uvedených ustanovení Obchodného zákonníka je nedostatok majetku dlžníka (§ 68 ods. 9 Obchodného zákonníka) ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej V. , so sídlom v B. , proti povinn ej M. , so sídlom v K. , o vymoženie 62,97 € s príslušenstvom a trov exekúcie , vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 38 Er 377/2007 , o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 19. októbra 2011 č. k. 38 Er 377/2007 –10, takto r o z h o d o l : Z r u š u j e uz
Právna veta: Dovolací súd sa stotožňuje s názorom generálneho prokurátora, že v prípade, ak súd zistil nedostatok majetku a konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka zastavil, prichádza do úvahy zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, a nie podľa § 57 ods. 1 písm. g/ Exekučného poriadku z dôvodu existencie iného dôvodu, pre ktorý nemožno exekúciu vykonať. Právne závery súdov nižších stupňov, ktorými ustálili dôvod zastavenia exekúcie podľa § 57 ods. l písm. g/ Exekučného poriadku, treba považovať bez zohľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5MCdo/16/2011 3805213814 26.01.2012 JUDr. Soňa Mesiarkinová Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného W. IČO : XX XXX XXX, proti povinnému I., pre vymoženie 1 353,38 €, vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp.zn. 16 Er 1530/2005, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Okresného súdu Prie
Právna veta: I. Podľa § 12 ods. 1 a 2 v spojení s § 234 ods. 6 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov má zamestnávateľ povinnosť vrátiť dávky garančného poistenia po zastavení konania o návrhu na vyhlásenie konkurzu, ku ktorému došlo v dôsledku späťvzatia návrhu z iného dôvodu, ako pre nedostatok majetku. II. Pri preskúmaní jeho rozhodnutia nemusí súd v konaní podľa V. časti OSP posudzovať spôsob prihlasovania pohľadávky alebo jej uplatnenia v prípadnom konkurznom konaní a skúmať, či ide o pohľadávku prednostnú.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B.B. rozsudkom z 1. októbra 2010 č.k. 24S/72/2010- 53 zamietol žalobu o zrušenie rozhodnutia žalovanej z 28. júla 2010, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka v Z. z 3. mája 2010 o povinnosti žalobcu vrátiť žalovanej podľa § 234 ods. 6 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) vyplatenú dávku garančného poistenia vo výške 306 539,30 eur a odvolanie žalobcu zamietnuté. V odôvodnení
MENU