Nájdené rozsudky pre výraz: nedostatok odôvodnenia rozhodnutia súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 47

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
97 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Tvrdeniu dovolateľky, že rozhodnutia súdov nižších inštancií sú nedostatočne odôvodnené a v dôsledku toho nepreskúmateľné, dovolací súd poznamenáva, že už dávnejšia judikatúra najvyššieho súdu (R 111/1998) zastávala názor, že nepreskúmateľnosť (nedostatok odôvodnenia) rozhodnutia nezakladá zmätočnosť rozhodnutia a prípustnosť dovolania; nepreskúmateľnosť bola považovaná za vlastnosť rozhodnutia súdu, v ktorej sa navonok prejavila tzv. iná vada v konaní, majúca za následok nesprávne rozhodnutie veci (§ 241 ods. 1 písm. b) OSP). 26. Na zásade, podľa ktorej nepreskúmateľnosť zakladá (len) „inú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Cdo/209/2021 Identifikačné číslo spisu: 4115229413 Dátum vydania rozhodnutia: 23.11.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Erika Šobichová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:4115229413.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne: D. B., nar. XX.XX.XXXX, bytom D. S. XXX, XXX XX M.Ý. E., právne zast
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pri nariaďovaní samotného predbežného opatrenia prevláda požiadavka rýchlosti nad požiadavkou úplnosti skutkových zistení a to z dôvodu, že nariadenie predbežného opatrenia má dočasný (predbežný charakter). Z toho dôvodu nie je síce potrebné zisťovať všetky tie skutočnosti, ktoré má mať súd zistené pred vydaním konečného rozhodnutia (vo veci samej), ale musia byť osvedčené okolnosti, z ktorých sa vyvodzuje opodstatnenosť návrhu na toto dočasné opatrenie. Miera osvedčenia sa riadi danou situáciou, najmä naliehavosťou jej riešenia. Preukázanie alebo aspoň osvedčenie skutočností odôvodňujúcich na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa M. , so sídlom v B. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou P. spol. s.r.o., so sídlom v P., proti odporc om správca konkurznej podstaty úpadcu I., zastúpeného Mgr. V. V. , advokátom v H. , o nariadenie predbežného opatrenia, vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 3 C 59/2004, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského s
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Dovolací súd uznáva, že skutková podstata trestného činu neodvedenia dane a poistného tak, ako je vyjadrená v druhej alinei ustanovenia § 277 ods. 1 Trestného zákona môže zvádzať k tomu, že sa ho môže dopustiť len špeciálny subjekt trestného činu, teda subjekt, ktorý má postavenie platiteľa určitej dane. Páchateľom, respektíve spolupáchateľom tohto trestného činu však môže byť nielen subjekt dane, ale ktokoľvek, kto svojím úmyselným konaním spôsobí, že došlo k neoprávnenému vyplateniu nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty, respektíve k vráteniu spotrebnej dane (Puchalla, M.: § 277 [Neodve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Tdo/66/2019 5113011474 21. apríla 2020 JUDr. Martin Piovartsy ECLI:SK:NSSR:2020:5113011474.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Františka Moznera v trestnej veci obvineného Ing. F. B. a spol. pre zločin neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 1, ods. 4 Trestn
Merito veci o vrátenie horúcovodnej prípojky do pôvodného stavu alebo zaplatenie 84 000 Sk s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: I., B., N., proti žalovanému: B., S., N., o vrátenie horúcovodnej prípojky do pôvodného stavu alebo zaplatenie 84 000 Sk s príslušenstvom, na dovolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre sp. zn. 15 Cob 275/2005-39 zo dňa 21. decembra 2005, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a. Žalovanému trovy dovolacieho konania nepriznáva. O d ô v o d n e n i e :
Merito veci o vrátenie horúcovodnej prípojky do pôvodného stavu alebo zaplatenie 84 000 Sk s príslušenstvom
Najvyšší súd 1 Obdo 15/2006 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: I., B., N., proti žalovanému: B., S., N., o vrátenie horúcovodnej prípojky do pôvodného stavu alebo zaplatenie 84 000 Sk s príslušenstvom, na dovolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nit
Merito veci o zaplatenie 271 832,50 € s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej repub liky v právnej veci žalobcu K. , s.r.o. , so sídlom v K. , IČO: X. , proti žalovanému M estu K ., so sídlom v K. , zastúpenému JUDr. V. J., advokátom so sídlom v K. , o zaplatenie 271 832,50 € (8 189 22 6 Sk) s príslušenstvom, ve denej na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 10 C 383/2004 , o mimoriadnom dovolaní generáln eho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudko m Krajského súdu v Košiciach z 11
Merito veci o zaplatenie 271 832,50 € s príslušenstvom
Najvyšší súd 3 M Cdo 10/2009 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu K., s.r.o., so sídlom v K., IČO: X., proti žalovanému Mestu K., so sídlom v K., zastúpenému JUDr. V. J., advokátom so sídlom v K., o zaplatenie 271 832,50 € (8 189 226 Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 10 C 383/2004, o mim
Merito veci o vdanie vecí
Najvyšší súd 4 Obdo/59/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu F., zastúpeného spoločnosťou I., proti žalovanému:I., zastúpenému Advokátskou kanceláriou K., o vydanie vecí, vedenej na Okresnom súde Piešťany pod sp. zn, 7Cb/116/2012, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave č. k. 21Cob/86/2013-114 z 1
Merito veci o nariadenie predbežného opatrenia
Najvyšší súd 2 M Cdo 3/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa M., so sídlom v B., zastúpeného Advokátskou kanceláriou P. spol. s.r.o., so sídlom v P., proti odporcom 1/ JUDr. K. R. - správca konkurznej podstaty úpadcu M., so sídlom v K., 2/ Ing. P. M. - správca konkurznej podstaty úpadcu I., zastúpeného Mgr. V. V., a
Merito veci náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch v konaní o ochranu oso
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Cdo/390/2013 Identifikačné číslo spisu: 9013898785 Dátum vydania rozhodnutia: 12.11.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Vladik Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:9013898785.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu B., bývajúceho v I. v Y., M., občan Y., zastúpený JUDr. Jo
MENU