Nájdené rozsudky pre výraz: nedostatok podmienky konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5649

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

456 dokumentov
7289 dokumentov
7 dokumentov
5 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: analýza relevantných trhov
R 20/2013
Právna veta: Analýza veľkoobchodného relevantného trhu ako výsledok posudzovania, či na relevantnom trhu existuje efektívna hospodárska súťaž, nezakladá pre fyzickú alebo právnickú osobu žiadne práva alebo povinnosti s konštitutívnym účinkom - nie je spôsobilá ukrátiť ich na právach, ale je len podkladom pri následnom rozhodovaní o určení významného podniku (§ 18 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S. a.s. , so sídlom K. , B. , IČO: X. , proti žalovanému: Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky , so sídlom Továrenská 7 , Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného – „Analýzy veľkoobchodného relevantného trhu č. 4 zo dňa 19. marca 2012 “, jednohlasne, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky konanie z a s t a v u j e .
Kľúčové slová: odstrániteľný nedostatok podmienky konania
R 94/2011
Právna veta: Postup podľa tretej časti Občianskeho súdneho poriadku, konkrétne podľa ustanovenia § 104 Občianskeho súdneho poriadku, sa použije primerane len na riešenie otázok, ktoré nie sú priamo upravené v piatej časti Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Sžo/7/2009 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky M. bytom v R., proti odporcovi Obvodnému pozemkovému úradu Rožňava, so sídlom v Rožňave, Šafárikova 71, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach č. k. 5Sp/23/2007- 48 zo dňa 11. novembra 2008, takto r o z h o d o l: Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnuté uzn
Právna veta: Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Toto ustanovenie zakotvuje osobitnú podmienku dovolacieho konania, ktorej nedostatok je odstrániteľný, avšak len za súčinnosti dovolateľa. Ak táto podmienka zostane nesplnená, dovolací súd konanie zastaví. Účastníka, ktorý požiada o ustanovenie advokáta a u ktorého sú predpoklady, aby bol oslobodený od súdnych poplatkov, súd odkáže na Centrum právnej pomoci. O tejto možnosti súd účastníka poučí (§ 30 O.s.p.).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E. S E. N I E. Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ J. D. a 2/ K. D. , bývajúc ich v J., proti žalovaným 1/ J. K. a 2/ K. K. , bývajúcim v J., zastúpe ným JUDr. M. G. , advokátom so sídlom v S., o vydanie nehnuteľností , vedenej na Okresnom súde Stará Ľubovňa pod sp. zn. 5 C 79/2012 , o dovolaní žalobcov proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 5. decembra 2013 sp. zn. 13 Co 61/2013 , takto r o z h o d o l : Konanie
Právna veta: Ak v konaní o predchádzajúcej žalobe o preskúmanie zákonnosti toho istého rozhodnutia žalovaného (týkajúce sa tých istých účastníkov) bolo už konanie právoplatne zastavené z dôvodu, že po účinnom doručení rozhodnutia žalobcovi žaloba bola podaná oneskorene, v konaní o novej (neskôr podanej) žalobe sa už nemožno zaoberať tvrdením žalobcu, že mu rozhodnutie doteraz nebolo doručené a nemožno skúmať ani včasnosť podania novej žaloby. Konanie je preto potrebné pre neodstrániteľnú prekážku res iudicatae podľa § 104 ods. 1 O. s. p. zastaviť.

Úryvok z textu:
Žalobou zo dňa 24. apríla 2001 (v poradí už treťou) žiadal žalobca zrušiť rozhodnutie žalovaného, ktorým zmenil rozhodnutie Krajského úradu v B. tak, že vyhovel protestu prokurátora a rozhodnutie bývalého Lesného úradu v B. zrušil. Žiadal vec vrátiť žalovanému na ďalšie konanie s odôvodnením, že mu rozhodnutie nebolo doručené, hoci na ňom bola vyznačená jeho právoplatnosť. Žalovaný navrhol konanie zastaviť s odôvodnením, že konanie o preskúmanie napadnutého rozhodnutia bolo už dvakrát zastave
Právna veta: Procesné podmienky v občianskom súdnom konaní, i napriek tomu, že ich Civilný sporový poriadok ako základný procesný predpis výslovne nevypočítava, možno považovať za predpoklady (existujúce tak na strane súdu, ako i v prípade strany sporu), ktoré musia byť nevyhnutne splnené, aby sa dosiahol cieľ súdneho konania. Procesné podmienky obsahovo vyjadrujú predpoklady rozhodovania vo veci samej a súd ich skúma ex offo. Ak pri ich skúmaní dôjde k záveru, že v konaní ide o taký ich nedostatok, ktorý nemožno odstrániť, konanie zastaví (ust. § 161 ods. 2 C. s. p.). Medzi tieto procesné podmienky nepoch ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3812219167 Dátum vydania rozhodnutia: 12. októbra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ivana Izakovičová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:3812219167.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova č. 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, zastúpenej JUDr. Katarín ou Hegedüšovou, poverenou zamestnankyňou, proti žalovanej: Slovenskej republike, za ktorú koná Ministers
Právna veta: Pod odňatím možnosti konať pred súdom treba rozumieť taký postup pred správnym súdom, ktorý predstavuje taký chybný procesný postup súdu, ktorým sa účastníkovi znemožní realizácia jeho procesných práv, priznaných mu v súdnom konaní za účelom ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. Za takýto postup treba považovať zastavenie konania o žalobe v prípade, že podmienky pre takýto postup súdu neboli splnené. Taktiež dáva odvolací súd krajskému súdu do pozornosti, že zastavenie konania v správnom súdnictve bez zákonného dôvodu, môže byť odmietnutím spravodlivosti a porušením čl. 46 ods. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sž f/30 /2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: M. G. , bytom P. , IČO: X. , zastúpený Advokátska kancelária JUDr. A.A. s.r.o., so sídlom P. , proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo SR , so sídlom Nová ulica 13, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/226/11651 -133467/2009/990618 -r zo dňa 10.12.2009 , o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 28.4.2010,
Právna veta: Ustanovenie § 241 ods. 1 druhá veta O.s.p. zakotvuje tzv. povinné zastúpenie dovolateľa, ktorého účelom je, aby účastníkovi, ktorý sám právnické vzdelanie nemá, bola poskytnutá kvalifikovaná právna pomoc, aby dovolanie vyhovovalo požiadavkám ustanovenia § 241 ods. 1 a 2 O.s.p. a aby dovolací súd tak mohol rozhodnúť bez zbytočných prieťahov. Nedostatok zastúpenia dovolateľa kvalifikovaným zástupcom bráni dovolaciemu súdu o veci ďalej konať. Citované ustanovenie § 241 ods. 1 veta druhá O.s.p. je totiž ustanovením kogentnej povahy, ktoré nepripúšťa výnimky. Nedostatok podmienky povinného zastúpen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 79/201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne A. M. , bývajúcej v B. , proti žalovanému M. B. , bývajúcemu v N. , o zaplatenie 60 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Martin pod sp . zn. 10 C 151/2012, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Žiline zo 17. júna 2013 sp. zn. 11 Co 70 /2013, takto r o z h o d o l : Dovolacie konanie z a s t a v u j e . Žiaden z účastníkov nemá právo na
Právna veta: Účelom povinného zastúpenia v dovolacom konaní (§ 241 ods. 1 O.s.p.) je zaistenie ochrany práv a právom chránených záujmov účastníka konania. Preskúmavanie zákonnosti a správnosti rozhodnutia v dovolacom konaní spočíva najmä v zisťovaní, či v predchádzajúcom konaní na odvolacom súde, ale i na súde prvého stupňa, nedošlo v konaní k procesným vadám, ktoré mali, alebo mohli mať vplyv na správnosť dovolaním napadnutého rozhodnutia. Keďže konanie o dovolaní sa riadi prísnymi procesnými pravidlami a dovolací súd je s výnimkou vád podľa § 237 O.s.p. viazaný rozsahom a dôvodmi dovolania, je dôležité, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa I. P. , bytom T. , proti odporcovi Obvodný pozemkový úrad Senec , so sídlom Hurbanova 21, Senec, o uloženie povinnosti doplniť rozhodnutie , vedenej na Okresnom súde Pezinok pod sp. zn. 10 C 25 /2013 , o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 21 . februára 201 4 sp. zn. 5 Co 36 /2014, takto r o z h o d o l : Konanie o dovolaní z a s t a v u
Právna veta: Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Toto ustanovenie zakotvuje osobitnú podmienku dovolacieho konania, ktorej nedostatok je odstrániteľný, avšak len za súčinnosti dovolateľa. Ak táto podmienka zostane nesplnená, dovolací súd konanie zastaví. Účastníka, ktorý požiada o ustanovenie advokáta a u ktorého sú predpoklady, aby bol oslobodený od súdnych poplatkov, súd odkáže na Centrum právnej pomoci. O tejto možnosti súd účastníka poučí (§ 30 O.s.p.).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 2 70/2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. A. , bývajúceho v Ž. , proti žalovaným 1/ O. , so sídlom v Ž. , 2/ Ing. Z. K. , bývajúcej v Ž. , 3/ G. K. , bývajúcemu v Ž. , o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy a určenie vlastníctva k nehnuteľnostiam , vedene j na Okresnom súde Liptovský Mikuláš pod sp. zn. 7 C 119 /2012 , o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Žilin e z o 14. no
Právna veta: Procesné podmienky v občianskom súdnom konaní, i napriek tomu, že ich Občiansky súdny poriadok ako základný procesný predpis výslovne nevypočítava, možno považovať za predpoklady (existujúce tak na strane súdu, ako aj na strane účastníkov konania), ktoré musia byť splnené na to, aby sa dosiahol cieľ občianskeho súdneho konania vyplývajúci zo základných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku (prvá hlava, prvá časť). Procesné podmienky obsahovo vyjadrujú predpoklady rozhodovania vo veci samej a súd ich skúma ex offo, preto ak po ich preskúmaní dôjde k záveru, že v konaní ide o taký ich nedostat ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Cdo 189/2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu STAVOS – AST, s.r.o. v konkurze , so sídlom v Starej Ľubovni, Lev očská 27, IČO : 31 729 550, za ktorú koná JUDr. Jozef Jaroščák, správca konkurznej podstaty, Radničné námestie 33, Ba rdejov, proti žalovaným 1/ Norstone Development Košice, s.r.o., naposledy so sídlo m, v Prešove, Lúčna 9/A, 2/ TRIDOMY, s.r.o ., naposledy so sídlom v Prešove, Októbro va 47, o neplat
MENU