Nájdené rozsudky pre výraz: nedostatok procesného plnomocenstva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 81

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
26 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zo zákonných ustanovení týkajúcich sa zastúpenia na základe plnomocenstva vyplýva, že účastník konania môže udeliť plnomocenstvo na zastupovanie v občianskom súdnom konaní advokátovi - fyzickej osobe, ako aj právnickej osobe založenej podľa zákona č. 586/2003 Z.z. Účastníka konania môže zastupovať v súdnom konaní verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným, ktoré boli založené na účel výkonu advokácie. Tieto spoločnosti nesmú mať iný predmet podnikania ako poskytovanie právnych služieb. Ak účastník konania udelí plnomocenstvo právnickej osobe založenej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4Sži/ 8/2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Centrum ekologických informácií, Suché Mýto 19, Bratislava, proti žalovanému: Obec Hostice, Hostice č. 158, o preskúmanie zákonnosti fiktívneho rozhodnutia žalovaného, konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 24S/154/2013 -31 zo dňa 13. decembra 2013, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej rep ubliky odvolanie
Právna veta: Úkonom, ktorým účastník splnomocňuje advokáta na základe spravidla príkaznej zmluvy podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka sa realizuje jeho základné právo na právnu pomoc v súdnom konaní. Plnomocenstvo, ktoré sa udelí advokátovi sa nemôže obmedziť na jednotlivé úkony, pretože by to odporovalo nielen zákonu, ale aj podstate tohto zastupovania. Také plnomocenstvo sa považuje za procesné plnomocenstvo a musí byť súdu predložené v origináli. Plnomocenstvo udelené advokátovi musí žalobcom výslovne udelené pre konanie pred súdom, tzn. že plnomocenstvo iba pre predchádzajúce konanie pred orgánom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sži/32/2014 1013200806 20.05.2015 JUDr. Elena Kováčová ECLI:SK:NSSR:2015:1013200806.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Centrum ekologických informácií, so sídlom Suché Mýto 19, Bratislava, IČO: 42 268 559, proti žalovanému: Obec Láb, so sídlom Láb č. 503, o preskúmanie zákonnosti fiktívneho rozhodnutia žalovaného, o odvolaní adv
Právna veta: Z čl. 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky vyplýva právo každého na právnu pomoc v konaní pred súdmi, ako aj inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy. Zo zásady ústavne konformného výkladu vyplýva tiež požiadavka, aby v prípadoch, ak pri uplatnení štandardných metód výkladu prichádzajú do úvahy rôzne výklady súvisiacich právnych noriem, bol uprednostnený ten, ktorý zabezpečí plnohodnotnú, resp. plnohodnotnejšiu realizáciu Ústavou Slovenskej republiky garantovaných práv fyzických alebo právnických osôb. Inak povedané, všetky orgány verejnej moci sú povinné v pochybnostiach vykladať ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf /1/20 11 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej , v právnej veci žalobcu V. B. , miestom podnikania K. , zastúpený JUDr. S. P. , advokátkou so sídlom v K. , proti žalovanému Daňové mu úradu Košice II, so sídlom v Košiciach, Garbiarska 1 , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného z
Meritum o zrušenie spoločnosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci zrušenia obchodnej spoločnosti T.T., spol. s r.o., H.X., B.B. o zrušenie spoločnosti, o dovolaní 1/ T.T., spol. s r.o., H.X., B.B., H X, 2/ Ing. Ľ.H.,K.X., proti uzneseniu Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 29Cbr 70/2005-4 zo dňa 21. novembra 2006, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolacie konanie z a s t a v u j e . Účastníkom náhradu trov dovolacieho konania n
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Cdo/120/2017 3515210807 26. 09. 2018 JUDr. Martin Vladik ECLI:SK:NSSR:2018:3515210807.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Všeobecná úverová banka, a.s, so sídlom v Bratislave, Mlynské nivy 1, IČO: 31 320 155, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Illeš, Šimčák & Partners, s.r.o., so sídlom v Košiciach, Floriánska 19, proti žalovanému V. bý
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Sžfk/86/2018 4017200099 30. 01. 2019 JUDr. Jana Hatalová ECLI:SK:NSSR:2019:4017200099.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): UNICHOV s.r.o., Necpaly 226, Necpaly, IČO: 35 953 624, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, o preskúmanie zákonnosti rozhod
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2014200276 Dátum vydania rozhodnutia: 23. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2014200276.2 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne (sťažovateľky): G. J., bytom U., Poľská republika, proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, Bratislava, za účasti: E. H. J., bytom R., Poľská republika, o preskúmanie zákonnost
Meritum zaplatenie sumy
Najvyšší súd -227 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v obchodno-právnej veci navrhovateľa: C. C., Ltd., so sídlom K., V. B., proti odporcovi: S. S., a. s., so sídlom P., 821 08 Bratislava, IČO: X., o zaplatenie 416 532 701,23 Sk s príslušenstvom zo zmenky, na odvolanie Mgr. R. K., advokáta so sídlom v Žiline, D., proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 85 Zm 12/99-222 zo dňa 1. júna 2007 o uložení poriadkovej pokuty, takto r o z h o d o
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžsk/14/2019 5017200489 29. 05. 2019 JUDr. Alena Adamcová ECLI:SK:NSSR:2019:5017200489.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: MANIOM, s.r.o., so sídlom Palárikova 76, Čadca, IČO: 46 889 124, proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, Bratislava, za účasti: T. R. O., nar. XX.XX.XXXX, bytom XX-
MENU