Nájdené rozsudky pre výraz: nedostatok správneho konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 16

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
27 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 27/1997
Právna veta: Ak správny orgán nezisťoval, či a v akom rozsahu sa žalobca dopustil protiprávneho konania, ide o taký nedostatok správneho konania, ktorý je dôvodom pre zrušenie rozhodnutia o uložení pokuty podľa § 64 ods. 1 písm. a) zákona Č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny súdom.

Úryvok z textu:
Včas podanou žalobou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia žalovanej z 26. januára 1996. Žalobca v žalobe namietal, že prvostupňový orgán ako aj žalovaná vychádzali z nedostatočne zisteného skutkového stavu veci. Okrem toho sa podľa názoru žalobcu žalovaná dostatočne nevysporiadala s dôvodmi podaného odvolania. Preto žiadal, aby súd zrušil obidve rozhodnutia ako nezákonné. Žalovaná v písomnom vyjadrení k žalobe žiadala jej zamietnutie, keď svoje vyjadrenie orientova
Právna veta: 1. Pri vydaní rozhodnutia podľa § 5 Občianskeho zákonníka ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce a o opravnom prostriedku proti nemu sa rozhoduje v súdnom preskúmavacom konaní postupom podľa tretej hlavy piatej časti O. s. p. (§ 250l a nasl.). 2. Zápisnica o ohliadke na mieste samom tvorí podklad pre rozhodnutie správneho orgánu, umoţňuje kedykoľvek sa oboznámiť s priebehom konania a poskytuje moţnosť posúdiť súdu, ktorý preskúmava zákonnosť rozhodnutia a postupu správneho orgánu, či správny orgán postupoval v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členiek senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Evy Baranovej v právnej veci navrhovateľa: Ing. S. A., proti odporcovi: M. P., starosta obce Š., so sídlom Obecný úrad Š., o preskúmanie zákonnosti postupu a opravných rozhodnutí odporcu č. 86/07 a č. 127/07 zo dňa 7. júna 2007, konajúc o odvolaní navrhovateľa pro
Právna veta: Podľa § 14 ods. 1 správneho poriadku účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak. Z citovaného ustanovenia správneho poriadku vyplýva, že účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach sa má konať, pritom nie je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/52/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci žalobcu: Poľovnícke združenie Nové Mesto nad Váhom I, so sídlom Karpatská 27, Nov
Právna veta: Možnosť vydania zastavaného pozemku alebo jeho časti je viazaná na okolnosť, či stavba nebráni uvedenému účelu využitia pozemku a nie je preto podstatné, akého charakteru je stavba, čomu slúži, alebo či stratila nehnuteľnosť pôvodný charakter. Ak teda na dotknutých pozemkoch ešte v čase uplatnenia nároku nezastavaných, boli neskôr (v priebehu reštitučného konania resp. po 24.6.1991) vybudované parkoviská, testovacia dráha a pod., existencia uvedených stavieb ako takých by nemusela byť prekážkou poľnohospodárskeho využitia pozemku prípadne jeho časti. Takouto prekážkou tiež nie je oplote ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúrovej v právnej veci navrhovateľov: 1) Ing. J. M., bytom D., 2) Ing. P. M., bytom T., 3) A. P., bytom J., 4) E. L. bytom P., všetkých zastúpených JUDr. R.,B. advokátom, proti odporcovi Obvodnému pozemkovému úradu v Bratislave, za účasti: 1) Slovenského pozemkového
Právna veta: Z ustanovení cestného zákona vyplýva, že plánovanie, prípravu a výstavbu miestnych komunikácií zabezpečujú obce, ktoré vykonávajú ich správu a údržbu s tým, že iného vlastníka ako obec miestna komunikácia mať nemôže, doplniac zároveň, že to však neznamená, že iba obec môže byť stavebníkom miestnej komunikácie, nakoľko právne predpisy nevylučujú, aby bolo územné rozhodnutie i stavebné povolenie na stavbu miestnej komunikácie vydané fyzickým alebo právnickým osobám. V tejto súvislosti mal za to, že povoliť umiestnenie a realizáciu miestnej komunikácie možno len za predpokladu, že obec nes ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžp/12/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobcov: 1. Ing. T. S., bytom J.J., 2. E. S., bytom J.J., 3. Ing. T. S., bytom H.H., 4. MUDr. P. S., bytom
Právna veta: Ustanovenie § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. výslovne určuje, že zaradením reklamy alebo telenákupu je možné prerušiť každý 30 minútový časový úsek. Ak by zákonodarca mienil povoliť prerušenie programu reklamou alebo telenákupom aj kratší časový úsek, vyjadril by to jednoznačným spôsobom, napr. pri vysielaní programu sa povoľuje jedno prerušenie zaradením reklamy alebo telenákupu na každý začatý 30-minútový časový úsek. Poukazujúc na znenie čl. 20 ods. 2 Smernice č. 2010/13/EÚ dospel senát na základe eurokonformného výkladu k záveru, že vysielanie programu trvajúceho dlhšie ako 30 minút mo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sž/24/2013 Identifikačné číslo spisu: 9013010155 Dátum vydania rozhodnutia: 25.02.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Milučký Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:9013010155.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Milučkého a z členov senátu JUDr.
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Asan/1/2017 Identifikačné číslo spisu: 7015200644 Dátum vydania rozhodnutia: 30.05.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7015200644.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a zo sudcov JUDr. Sone Langove
Meritum Potvrdzujúce
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Sžp/20/2012 Identifikačné číslo spisu: 7012200005 Dátum vydania rozhodnutia: 01.08.2012 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2012:7012200005.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1. S. H., T., 2. E. H., rod. U., T., 3. Z. Q., T., 4. E.
Meritum § 31 ods. 1, 2 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a úprave .... (katastrálny zákon)
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. I. Rumanu v prá vnej veci žalobcov : 1. Ing. I. A. , bytom K. , 2. H. A. , bytom K. , právne zastúpení JUDr. M. Š. advokát so sídlom G. B, proti žalovanému : Správa katastra Trnava , Vajanského 2, Trnava, za účasti: 1 . Č. O. B. a.s., IČO : X. , 2 .
MENU