SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351594
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 03:27

Nájdené rozsudky pre výraz: nedostatok správneho konania


Približný počet výsledkov: 12 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nedostatok správneho konania
  • nedostatok nájdené 55606 krát v 21124 dokumentoch
  • spravny nájdené 466771 krát v 45541 dokumentoch
  • konanie nájdené 1496557 krát v 66341 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 15 dokumentov


Právna veta: Ak správny orgán nezisťoval, či a v akom rozsahu účastník správneho konania splnomocnil advokáta zastupovaním v správnom konaní, ide o nedostatok správneho konania, ktorý podľa okolností prípadu môže byť dôvodom pre zrušenie správneho rozhodnutia súdom.

Úryvok z textu:
Žalobca včas podanou žalobou na Najvyššom súde SR sa domáhal zrušenia rozhodnutia Ministerstva vnútra SR, Odboru hraničnej a cudzineckej polície PZ v B. z 28. novembra 1994, ktorým bolo zamietnuté jeho odvolanie a potvrdené rozhodnutie Odboru cudzineckej polície Mestského veliteľstva PZ v K. z 29. septembra 1994. Týmto rozhodnutím bol podľa § 14 ods. 1 písm. e/ zákona č. 123/1992 Zb. o pobyte cudzincov na území Českej a Slovenskej federatívnej republiky' žalobcovi zakázaný pobyt na území Slovenskej .
Právna veta: 1. Pri vydaní rozhodnutia podľa § 5 Občianskeho zákonníka ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce a o opravnom prostriedku proti nemu sa rozhoduje v súdnom preskúmavacom konaní postupom podľa tretej hlavy piatej časti O. s. p. (§ 250l a nasl.). 2. Zápisnica o ohliadke na mieste samom tvorí podklad pre rozhodnutie správneho orgánu, umoţňuje kedykoľvek sa oboznámiť s priebehom konania a poskytuje moţnosť posúdiť súdu, ktorý preskúmava zákonnosť rozhodnutia a postupu správneho orgánu, či správny orgán postupoval v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi.

Úryvok z textu:
... to najmä s poukazom na fakt, že na troch výpisoch z katastrálnych máp sa nachádza rôzne umiestnenie sporných parciel. Ďalším nedostatkom správneho konania je podľa názoru odvolacieho súdu absencia ohliadky na mieste samom podľa ustanovenia § 38 Správneho poriadku za účasti vlastníkov parciel .
Zbierka NS 3 – 4 /1997
R 27/1997
Právna veta: Ak správny orgán nezisťoval, či a v akom rozsahu sa žalobca dopustil protiprávneho konania, ide o taký nedostatok správneho konania, ktorý je dôvodom pre zrušenie rozhodnutia o uložení pokuty podľa § 64 ods. 1 písm. a) zákona Č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny súdom.

Úryvok z textu:
Včas podanou žalobou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia žalovanej z 26. januára 1996. Žalobca v žalobe namietal, že prvostupňový orgán ako aj žalovaná vychádzali z nedostatočne zisteného skutkového stavu veci. Okrem toho sa podľa názoru žalobcu žalovaná dostatočne nevysporiadala s dôvodmi podaného odvolania. Preto žiadal, aby súd zrušil obidve rozhodnutia ako nezákonné. Žalovaná v písomnom vyjadrení k žalobe žiadala jej zamietnutie, keď svoje vyjadrenie orientovala na dôvody .
Právna veta: Ustanovenie § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. výslovne určuje, že zaradením reklamy alebo telenákupu je možné prerušiť každý 30 minútový časový úsek. Ak by zákonodarca mienil povoliť prerušenie programu reklamou alebo telenákupom aj kratší časový úsek, vyjadril by to jednoznačným spôsobom, napr. pri vysielaní programu sa povoľuje jedno prerušenie zaradením reklamy alebo telenákupu na každý začatý 30-minútový časový úsek. Poukazujúc na znenie čl. 20 ods. 2 Smernice č. 2010/13/EÚ dospel senát na základe eurokonformného výkladu k záveru, že vysielanie programu trvajúceho dlhšie ako 30 minút mo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že odvysielaný komunikát bol reklamou, a síce či išlo o oznámenie odvysielané za odplatu alebo inú protihodnotu. Ide o závažný nedostatok správneho konania, ktorý má podstatu v nedostatočnom zistení skutkového stavu veci na jej právne posúdenie. Rada je povinná porušenie povinností preukázať bez .
Právna veta: Z ustanovení cestného zákona vyplýva, že plánovanie, prípravu a výstavbu miestnych komunikácií zabezpečujú obce, ktoré vykonávajú ich správu a údržbu s tým, že iného vlastníka ako obec miestna komunikácia mať nemôže, doplniac zároveň, že to však neznamená, že iba obec môže byť stavebníkom miestnej komunikácie, nakoľko právne predpisy nevylučujú, aby bolo územné rozhodnutie i stavebné povolenie na stavbu miestnej komunikácie vydané fyzickým alebo právnickým osobám. V tejto súvislosti mal za to, že povoliť umiestnenie a realizáciu miestnej komunikácie možno len za predpokladu, že obec nes ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sú citované ustanovenia osobitného právneho predpisu, zároveň poukázali na ustanovenie § 65 ods. 2 správneho poriadku s tým, že uvedený nedostatok správneho konania znášať nemôžu, keďže ho nezav inili. Doplnili, že po podaní žaloby zistili, že Mesto T. listom zo dňa 7. februára .
Právna veta: Podľa § 14 ods. 1 správneho poriadku účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak. Z citovaného ustanovenia správneho poriadku vyplýva, že účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach sa má konať, pritom nie je ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... “. Poukázal na to, že podstatou žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia bolo to, aby mohol byť účastníkom konania a aby všetky nedostatky správneho konania mohol pripomienkovať a nie skutočnosť, či bol alebo nebol vlast níkom poľovných pozemkov dodajúc, že je nepochybne nesporné, že vlastníkom .
Právna veta: Možnosť vydania zastavaného pozemku alebo jeho časti je viazaná na okolnosť, či stavba nebráni uvedenému účelu využitia pozemku a nie je preto podstatné, akého charakteru je stavba, čomu slúži, alebo či stratila nehnuteľnosť pôvodný charakter. Ak teda na dotknutých pozemkoch ešte v čase uplatnenia nároku nezastavaných, boli neskôr (v priebehu reštitučného konania resp. po 24.6.1991) vybudované parkoviská, testovacia dráha a pod., existencia uvedených stavieb ako takých by nemusela byť prekážkou poľnohospodárskeho využitia pozemku prípadne jeho časti. Takouto prekážkou tiež nie je oplote ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa uspokojil s tým, že splnomocnený zástupca oprávnených osôb JUDr. M. K. mal právnické vzdelanie. Podľa názoru navrhovateľa je toto nedostatok správneho konania, ktorý je dôvodom na zrušenie správneho rozhodnutia súdom. V tejto súvislosti poukázali na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky R 55 .
Meritum § 31 ods. 1, 2 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a úprave .... (katastrálny zákon)
... sa podstatne nez menil. Toto ustanovenie je aplikovateľné len v prípade, ak vo veci bolo vydané meritórne rozhodnutie. Za závažný nedostatok správneho konania predchádzajúceho vydaniu napadnutého rozhodnutia považuje nedostatočné skúmani e podkladov pre rozhodnutie. Vkladov é konanie predstavuje rozhodovací procesný postup, pri ktorom .
Meritum zásady správneho konania, analógia § 104a ods. 4 OSP k § 250b ods. 2 OSP
... námietku označil za nedôvodnú , zdôrazniac zároveň, že toto stanovisko nemôže ovplyvniť ani 6Sžo/153/2010 14 skutočnosť, že k uvedenému nedostatku správneho konania neboli prvostupňovým súdom na konanom pojednávaní dopyto van í vypočutí svedkovia. Podľa § 40 ods. 2 písm. a) zákona o .
Meritum Potvrdzujúce
... sa účastníci konania práve cez inštitút odkladu vykonateľnosti domáhali a žiadali, vzhľadom na všetky skutočnosti uvádzané v žalobnom návrhu odôvodňujúcom nedostatky správneho konania a najmä s ohľadom na to, aby nebol zmarený účel konania o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného správneho orgánu. Do času .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.