SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1346318
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129664
NSSČR: 71765
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431111
Krajské súdy (ČR): 50264
Posledná aktualizácia
18.04.2021 03:27

Nájdené rozsudky pre výraz: nedostatok vecnej legitimácie


Približný počet výsledkov: 166 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nedostatok vecnej legitimácie
  • nedostatok nájdené 55551 krát v 21106 dokumentoch
  • vecny nájdené 94089 krát v 38232 dokumentoch
  • legitimacia nájdené 8028 krát v 2760 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 80 dokumentov
Krajské súdy SR 676 dokumentov
Odborné články 3 dokumenty


Právna veta: Podľa § 90 ods. 1 O.s.p. účastníkmi konania sú navrhovateľ (žalobca) a odporca (žalovaný) alebo tí, ktorých zákon za účastníkov označuje. Podľa § 94 ods. 1 O.s.p. v konaní, ktoré možno začať i bez návrhu, sú účastníkmi aj tí, o právach alebo povinnostiach ktorých sa má konať. Ak však ide o konanie o neplatnosť manželstva, sú účastníkmi len manželia. Vymedzenie účastníkov konania sa v tomto prípade zakladá procesným spôsobom - žalobcom je ten, kto podal na súd návrh na začatie konania (žalobu) a žalovaným je ten, koho žalobca v žalobe za tohto účastníka konania označil. Inštitút účastníctva kon ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Slovenskej republiky - Slovenského pozemkového fond u, so sídlom v Bratislave, Búdkova 36, proti žalovanému T. P. , bývajúcemu v T.T. , o určenie, že žalovaný nie je oprávneným držiteľom nehnuteľnosti vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 28 C 122/2005, o dovolaní bývajúcej v P., 5/ V. M. , bývajúceho v T.T. , 6/ H. M. , bývajúcej v T.T. , všet kých zastúpených JUDr. P. H. , advokátom .
Právna veta: Pristúpenie účastníka do konania podľa ust. § 92 ods. 1 O. s. p. umožňuje odstrániť nedostatok aktívnej alebo pasívnej vecnej legitimácie, ktorá tu bola už v čase začatia konania a viedla by k zamietnutiu žalobného návrhu. Otázku vecnej legitimácie posudzuje súd na základe vykonaného dokazovania a právneho posúdenia veci. V prípade nedostatku vecnej legitimácie súd nie je oprávnený zasahovať do vymedzenia okruhu účastníkov konania, nemôže konanie pre nedostatok takejto podmienky zastaviť, avšak musí žalobu zamietnuť. Z dispozičnej zásady, ovládajúcej začatie sporového konania vyplýva, že pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Ob do 21 /20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvy šší súd Slovenskej republiky v pr ávnej veci žalob kyne D. P. , nar. X. , bytom J., proti žalovanému 1/ G. G. a. s., J., IČO: X. , žalovanému 2/ P. T. , s. r. o., S., IČO: X. , žalovanému 3/ A. Z. , nar. X. , bytom K. , o určenie neplatnosti právneho úkonu , na dovolanie žalo vaného 2/ proti uzneseni u Krajského súdu v Košiciach zo dňa 29 . februára 20 12, č. k. 3Co b/37 /20 12-10 4, takto r o z h o d o l : Dovolanie .
Právna veta: Podmienkou, aby niekto mohol byť účastníkom občianskeho súdneho konania je, že musí byť na to spôsobilý. Spôsobilosťou byť účastníkom konania znamená spôsobilosť subjektu mať procesné práva a povinnosti. Ide teda o procesnú subjektivitu. Občiansky súdny poriadok v § 19 O.s.p. stanovuje, že spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva. Zákon teda odkazuje na hmotné právo. Vo všetkých občianskoprávnych konaniach majú spôsobilosť byť účastníkmi konania tí, ktorí majú všeobecnú spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa hm ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 9/20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ Ing. D. G. , bývajúceho v T. , 2/ J. K. , bývajúceho v Z. , 3/ J. G. , bývajúceho v T. , všetci zastúpení JUDr. Valériou Vassovou, advokátkou v Trebišove, Pribinova ul. č. 2246/2, proti odporcom 1/ Vojenský útvar 1103 Trebišov, 2/ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Kutuzovova 8, o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, vedenej .
Právna veta: Vedľajší účastník môže do konania vstúpiť buď z vlastnej iniciatívy alebo iniciatívy účastníka konania. Ak účastník konania navrhne, aby určitý subjekt vstúpil do konania ako vedľajší účastník, súd oboznámi s uvedeným návrhom tento subjekt a vyzve ho, aby sa k nemu vyjadril a oznámil, či vstupuje do konania ako vedľajší účastník. Pokiaľ označený subjekt urobí procesný úkon prejavujúci jeho vôľu vstúpiť do konania, stáva sa vedľajším účastníkom vo chvíli, keď súdu dôjde jeho písomné oznámenie alebo keď svoj úkon urobí ústne do súdnej zápisnice; k vzniku vedľajšieho účastníctva sa nevyžaduje roz ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kýň 1/ Ing. M. H. , bývajúcej v B. , 2/ A. B. , bývajúcej v S., 3/ V. B. , bývajúcej v N. , 4/ Ž. L. , bývajúcej v T. , 5/ M. M. , bývajúcej v S., proti žalovanému J. B. , bývajúcemu v B.B. , za účasti vedľajších účastníkov na strane žalobkýň : 1a/ J. G. , bývajúceho v K. , 1b/ T. G. , bývajúcej v K. , 1c/ M. G. , bývajúceho v K. , 1d/ Ľ. G. , bývajúcej v K. , 2/ G. D. , bývajúceho v K. , 3/ Ľ .
Kľúčové slová: vecná legitimácia účastníkov konania, nedostatok vecnej legitimácie

Zbierka NS 8/2016
R 75/2016
Právna veta: Za škodu spôsobenú Radou Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v súvislosti s vykonaním úloh štátnej regulácie v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania v zmysle zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania zodpovedá Slovenská republika podľa zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. D. Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobcu S., s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpeného advokátskou kanceláriou M. , s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanej R. , so sídlom v B. , IČO: X. , o náhradu škody , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 8 C 60/1997, o dovolaní žalobcu proti rozsudku .
Právna veta: Pokiaľ ten, kto je zapísaný v katastri ako vlastník pozemkov, nie je účastníkom občianskeho súdneho konania, nemožno pre nedostatok vecnej legitimácie vyhovieť žalobe o vyrovnanie dedičských podielov potvrdením vlastníctva oprávnenej osobe, ktorá žalobou uplatnila nárok len proti pôvodnému nadobúdateľovi poľnohospodárskych a lesných pozemkov.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou domáhal, ako oprávnený podľa zákona č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 293/1992 Zb.“), vyrovnania dedičského podielu po poručiteľovi P. P., zomrelom 8. júla 1956, potvrdením spoluvlastníckeho podielu v rozsahu jednej štvrtiny k bližšie ozačeným pozemkom v kat. úz. Á. Okresný súd L. uvedenú žalobu rozsudkom zamietol v podstate pre nedostatok pasívnej legitimácie žalovanej, ktorá v čase podania žaloby .
Právna veta: Podmienkou, aby niekto mohol byť účastníkom občianskeho súdneho konania je, že musí byť na to spôsobilý. Spôsobilosťou byť účastníkom konania znamená spôsobilosť subjektu mať procesné práva a povinnosti. Ide teda o procesnú subjektivitu. Občiansky súdny poriadok v § 19 O.s.p. stanovuje, že spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva. Zákon teda odkazuje na hmotné právo. Vo všetkých občianskoprávnych konaniach majú spôsobilosť byť účastníkmi konania tí, ktorí majú všeobecnú spôsobilosť mať práva a povinnosti po ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 319 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne G. M. , bývajúcej v T. , proti žalovanej O. , o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a iné , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 14 Cp r 3/20 12 , o dovolaní spoločnosti O. , proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 15 . mája 2013 sp. zn. 1 4 Co Pr 2/2013, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Žalobkyni náhradu trov .
Právna veta: Okruh vecne legitimovaných (povolaných) účastníkov v konaní o určenie neplatnosti zmluvy vyplýva z hmotného práva upravujúceho príslušnú zmluvu. Účastníkom konania, v ktorom súd má určiť, či už platnosť alebo neplatnosť zmluvy, musia byť všetky zmluvné strany príslušnej zmluvy. Ak tomu tak nie je, tak je na mieste daný nedostatok právne posúdiť ako nedostatok vecnej legitimácie účastníkov konania a žalobu pre nedostatok vecnej legitimácie účastníkov konania zamietnuť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 M Cdo 5/201 0 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S. G. , bývajúce ho v S., zastúpeného Mgr. M. P., advokátom so sídlom v B. , proti žalovanému M estu S ., so sídlom v S., IČO: X. , zastúpenému JUDr. Z. M. , advokátkou so sídlom v P., za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného “S. G. “, s.r.o. , so sídlom v S., IČO: X. , zastúpeného JUDr. J. M. , advokát om so sídlom v B. , o určenie neplatnos ti kúpnej zmluvy a .
Právna veta: Súdna exekúcia môže byť nariadená len na základe titulu, ktorý je vykonateľný po stránke formálnej a materiálnej. Ak bude exekúcia podľa titulu, ktorý tieto požiadavky nespĺňa, aj napriek tomu nesprávne nariadená, musí byť v každom štádiu konania i bez návrhu zastavená. Fyzická osoba (súkromný podnikateľ - jednotlivec) musí byť v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 a § 79 ods. 1 O.s.p. označená menom, t. j. menom a priezviskom a jej bydliskom, lebo sám osebe podnik, ktorého majiteľom je fyzická osoba, nie je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 1 Obchod, zákonníka; týmto podnikateľom je a môže byť len ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... - exekúcie (§ 57 a nasl. zák. č. 233/1995 Z.z. a § 268 a nasl. O.s.p.). O nedostatok vecnej legitimácie pôjde aj v prípade, kedy vykonávané súdne rozhodnutie neobsahuje takú individualizáciu účastníkov, aby mali spôsobilosť byť účastníkom konania, teda spôsobilosť .
Kľúčové slová: vecná legitimácia, nerozlučné spoločenstvo, potreba určiť sporné otázky v dedičskom konaní

Zbierka NS 4/2003
R 65/2003
Právna veta: Pre sporové konanie, začaté na základe návrhu podaného odkázanými dedičmi (§ 175k ods. 2 O. s. p.), treba považovať všetkých účastníkov konania v dedičstve za nerozlučných spoločníkov v zmysle ustanovenia § 91 ods. 2 O. s. p., a to ako na strane navrhovateľov, tak i na strane odporcov. Postavenie navrhovateľa je pritom určené obsahom rozhodnutia súdu v dedičskom konaní, takže ostatní dedičia musia v súdnom konaní vystupovať ako odporcovia, i keď v dedičskom konaní sa niektorí z nich k spornej otázke nestavali odmietavo, pripadne vystupovali pasívne, či ešte vôbec nevystupovali. Ak sa takého ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Ak sa konania nezúčastnili niektorí účastníci konania o dedičstve, nemôže byť návrhu na určenie neplatnosti závetu vyhovené pre nedostatok vecnej legitimácie vyplývajúcej z hmotného práva, napriek tomu, že na podanie predmetného návrhu boli súdom odkázaní len navrhovatelia 1 ... sa konania o neplatnosť závetu, z ktorého dôvodu návrhu o určenie neplatnosti závetu nemožno vyhovieť pre nedostatok vecnej legitimácie vyplývajúcej z hmotného práva. Preto rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdil i keď z .
Právna veta: Na zrušenie a zánik príspevkových organizácií zriadených obcou (§ 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov) nemožno ani analogicky aplikovať ustanovenie § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka o zrušení obchodných spoločností.

Úryvok z textu:
... prostredníctvom oprávneného vo vzťahu k nárokom uplatňovaným v rôznych konaniach, vrátane predmetného konania. Vyslovil názor o nedostatku vecnej legitimácie oprávneného, resp. o nedostatku jeho spôsobilosti byť účastníkom nielen exekučného konania, ale aj iných aktivít vyvíjaných ... pre odvolací súd záväzný (§ 243d ods. 1 O.s.p.). Pokiaľ povinný v dovolaní namietal nedostatok vecnej legitimácie oprávneného treba uviesť, že tieto tvrdenia a dôkazy na ich preukázanie, neboli pred súdmi nižšieho stupňa .
Právna veta: V konaní o určenie, komu patrí spoluvlastnícky podiel niektorého zo spoluvlastníkov nehnuteľnosti, je pasívne vecne legitimovaný iba podielový spoluvlastník, práva ktorého navrhovateľ popiera.

Úryvok z textu:
... určitom podiele na sporných nehnuteľnostiach len voči jedinému dotknutému účastníkovi tohto právneho vzťahu, odvolací súd dospel k nesprávnemu záveru o nedostatku vecnej legitimácie na žalovanej strane, v dôsledku čoho nesprávne rozhodol, keď návrh zamietol. Z uvedené ho vyplýva , že dovolateľkou uplatnené námietky, z .
Právna veta: Za nehnuteľný majetok gréckokatolíckej cirkvi považoval právny poriadok účinný vtzv. rozhodnom období vymedzenom v osobitnom predpise* nielen majetok zapísaný v pozemkovej knihe ako vlastníctvo tejto cirkvi alebo jej zložky a majetok zapísaný ako vlastníctvo konkrétnych gréckokatolíckych inštitúcií (napr. nadácií, kostolov, fondov, spolkov), ale tiež majetok zapísaný ako vlastníctvo akejkoľvek gréckokatolíckej inštitúcie. Vuvedenom období bolo potrebné majetok gréckokatolíckej školy považovať za majetok gréckokatolíckej cirkvi.

Úryvok z textu:
... (objektov a priľahlých pozemkov), na ktoré sa uvedený zákon nevzťahuje. Žaloba je neopodstatnená aj z dôvodu nedostatku vecnej legitimácie na strane žalovaného – smerovať mala proti Slovenskej republike, lebo žalovaný je iba subjekt spravujúci majetok štátu. ... . augusta 2008 sp. zn. 1 Cdo 247/2006). Z uvedeného vyplýva, že námietka žalovaného o nedostatku vecnej legitimácie žalobcu nie je dôvodná. Neobstojí ani ďalšia námietka žalovaného o nedostatku jeho pasívnej vecnej legitimácie v spore .
Právna veta: Účastníkovi, u ktorého nie sú predpoklady pre oslobodenie od súdnych poplatkov, možno uložiť povinnosť nahradiť trovy konania štátu (§ 148 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku) len ak v konaní nemal vo veci úspech alebo mal úspech len čiastočný - súd nemôže zaviazať celkom úspešného účastníka sporu zaplatiť štátu (ani sčasti) náhradu trov konania, ktoré štát platil.

Úryvok z textu:
... , že z hľadiska naplnenia skutkovej podstaty dovolacieho dôvodu uvedeného v § 237 písm. b/ O.s.p. nie je rozhodujúci nedostatok vecnej legitimácie, ale nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania, ktorú kategóriu upravuje Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 19 tak, že spôsobilosť byť .
Kľúčové slová: konanie vo volebných veciach, konanie o volebných sťažnostiach, zúčastnenie volieb

Zbierka NS 1/1994
Právna veta: Politickú stranu alebo politické hnutie, ktoré nesplnili podmienky ustanovené § 17 až 20 zákona č. 80/1990 Zb. v znení neskorších predpisov môže pri podaní volebnej sťažnosti nahradiť aj iný procesne legitimovaný subjekt. Predpokladom pre taký postup je však to, aby si procesne legitimované subjekty osvojili tvrdenie o opodstatnenosti volebnej sťažnosti. Ak k tomu nedôjde, treba politickú stranu alebo politické hnutie, ktoré nesplnili podmienky ustanovené v § 17 až 20 citovaného volebného zákona, považovať za zjavne neoprávnené osoby na začatie konania o volebnej sťažnosti.

Úryvok z textu:
... č. 38/1993 Z. z. môže ústavný súd návrhy podané niekým zjavne neoprávneným odmietnuť uznesením bez ústneho pojednávania. Po zistení nedostatku vecnej legitimácie sťažovateľa rozhodol ústavný súd v súlade s týmto ustanovením.
Právna veta: Právna úprava, obsiahnutá v antidiskriminačnom zákone, smeruje k zachovaniu a podpore rovnakého zaobchádzania v právnych vzťahoch súkromnoprávneho i verejnoprávneho charakteru. Zakladá teda subjektívne právo na ochranu pred všetkými formami diskriminácie tak, ako sú špecifikované v tomto právnom predpise. Ak je takéto subjektívne právo porušené alebo ohrozené, dotknutý subjekt má k dispozícii príslušné prostriedky právnej ochrany špecifikované v ďalších ustanoveniach tohto zákona. Ustanovenie § 9 ods. 2 antidiskriminačného zákona je vyjadrením všeobecnej právnej zásady, v zmysle ktorej je každ ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ktorého je jeden z účastníkov nositeľom oprávnenia (je aktívne legitimovaný) a druhý účastník je nositeľom právnej povinnosti (je pasívne legitimovaný). Nedostatok vecnej legitimácie (aktív nej alebo pasívnej) vedie vždy k zamietnutiu návrhu na začatie konania meritórnym rozhodnutím. 20. 2. Na právo fyzickej osoby .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.