Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1077993
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63680
USSR: 34744
NSČR: 121600
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421555
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
20.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: neformálny list


Približný počet výsledkov: 20 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: neformálny list
  • formalny nájdené 16963 krát v 9011 dokumentoch
  • list nájdené 14635 krát v 7000 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 9 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 5 dokumentov
Krajské súdy SR 38 dokumentov


Právna veta: I podania resp. listy orgánov verejnej správy, ktoré nemajú zákonom požadované náležitosti rozhodnutia, ktorými sa však zakladajú, menia alebo rušia alebo ktorými môžu byť priamo dotknuté práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, sú spôsobilým predmetom súdneho prieskumu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zlože nom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Jany Henčekovej, PhD. v právnej veci žalobcu : M. . V. P. , nar . X. , bytom N. , zastúpená : JUDr. Svorad Petruška, advokát, Kupecká 18 , Nitra , proti žalovanému: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre, Okresný dopravný .
Právna veta: Predpokladom postupu súdu podľa druhej hlavy piatej časti OSP (rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov) je, aby pri rozhodnutí správneho orgánu vydaného v správnom konaní išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť (§ 247 ods. 2 OSP). To znamená, že predpokladom postupu súdu podľa druhej hlavy piatej časti OSP v zmysle citovaného zákonného ustanovenia je, aby pri rozhodnutí správneho orgánu vydaného v správnom konaní išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných pro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... § 65 a nasl. s právneho poriadku a lebo obnovu konania po dľa § 62 s právneho poriadku, odpovedal žalobcovi formálnym listom č. SVS -230 -2010/00741 z 18. marca 2010. Poukázal na to, že nevie ovplyvniť spôsob, akým si žalobca vyložil .
Právna veta: Ak má odvolanie ako procesný úkon vyvolať právne účinky, musí spĺňať podmienky uvedené v § 54 ods. 1, 2 správneho poriadku. Jednou z týchto podmienok je, že odvolanie bolo podané na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Pokiaľ účastník konania podá odvolanie na iný než príslušný orgán, možno ho považovať za včas podané, len ak ho nepríslušný orgán zašle príslušnému orgánu podľa § 54 ods. 1 správneho poriadku najneskôr v posledný deň lehoty. Lehota začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po dni oznámenia rozhodnutie (§ 51 správneho poriadku) a končí sa uplynutím 15. dňa (§ 27 od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uplatnenie takého mimoriadneho opravného prostriedku, vyrozumie o tejto skutočnosti účastníka konania (odvolateľa) listom. Správny orgán teda postupoval správne, keď žalobcovi neformálne - listom zo dňa 06.11.2007 oznámil, že zač al konanie o preskúmanie rozhodnutia Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto mimo odvolacieho .
Právna veta: Procesným právom účastníka je právo na riadne odôvodnenie rozhodnutia. Z odôvodnenia musí vyplývať vzťah medzi skutkovými zisteniami a úvahami pri hodnotení dôkazov na strane jednej a právnymi závermi na strane druhej. Povinnosť súdu riadne odôvodniť svoje rozhodnutie vyplývajúca z ustanovenia § 157 ods. 2 OSP s použitím § 246c ods. 1 vety prvej OSP totiž znamená právo účastníka na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie rozhodnutia, a jeho porušením sa účastníkovi odníma možnosť náležite skutkovo a aj právne argumentovať proti rozhodnutiu súdu, voči ktorému chce využiť možnosť opravného prostrie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vo veci pristúpil k personálnemu rozhodnutiu a prepustil žalobcu zo služobného pomeru, pričom skôr začaté disciplinárne konanie neformálne listom zastavil. Vôbec však nedal odpoveď na otázku, prečo považoval za neodôvodnený záver žalovaného o tom, že konanie ... veci pristúpil k personálnemu rozhodnutiu a prepustil žalobcu zo služobného pomeru, pr ičom skôr začaté disciplinárne konanie neformálne listom zastavil. Nestotožnil sa však s námietkou žalobcu, že skutkový stav vo veci nebol dostatočne 3 a .
Právna veta: Rovnako za nedôvodnú považoval najvyšší súd argumentáciu skoršie účinným znením § 4 ods. 6 zák. o DPH, keď namiesto slovného spojenia „zdaniteľná osoba“ bol použitý pojem „obchodné spoločnosti a družstvá“, z ktorej žalobca vyvodil, že pre vydanie osvedčenia o registrácii pre DPH nemusel byť zdaniteľnou osobou. Ustanovenie § 4 definuje, ktoré zdaniteľné osoby sa musia alebo môžu stať platiteľmi dane, a čo sa na účely tohto zákona považuje za obrat (v zásade príjmy za dodané tovary a služby okrem tých, ktoré sú oslobodené od dane bez nároku na odpočítanie dane, a okrem príležitostného predaja h ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... aktuálne platného práva. Pos tup žalovaného ak nevydal rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o registráciu, ale túto skutočnosť žalobcovi oznámil len „neformálne“ listom nie je súladný ani s ustanovením § 63 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z., v zmysle ktorého rozhodovať .
Merito výdavky (náklady), daň z príjmov, účelnosť vynaloženia, dôkazné bremeno
... o odberateľoch známych a existujúcich. Nesúhla sil s tvrdením žalovaného aj súdu prvého stupňa, že sprostredkovateľ bol povinný osobitným dôkazom – formálnym listom záujemcovi dokladovať skutočnosť, že našiel pre neho určitého odberateľa, nakoľko takáto povinnosť zo zmluvy nevyplýva. Podľa j eho vedomia, žalovaný .
Merito priestupok podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
... súd vec meritórne prejednal a v odôvodnení rozsudku uviedol, že mal za preukázané, že žalobca reagoval na žiadosť OZ Q. neformálnym listom pre čo žiadosti nevyhovuje, ktorý však súd nepovažuje za rozhodnutie vo veci nespristúpnenia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z .
Merito § 250i ods. 4 O.s.p. - prerušenie konania
... 2008. Poukázal na to, že žalovaný pred vydaním rozhodnutia č. 1160/2008-510 zo dňa 25.februára 2008 udelil výnimku neformálnym listom – opatrením č. 5219/2007-510 zo dňa 11.decembra 2007. Žalovaný na základe podaného protestu prokurátora protestu vyhovel a opatrenie .
Merito európsky exekučný titul, vecná nepríslušnosť správneho súdnictva
... a o preskúmannie zákonnosti a postupu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 22. apríla 2010 č. EET 24/2010 “, keď formálnym listom mu bolo na jeho „Žiadosť o stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule zo dňa 06. apríla 2010 odpovedané tak, že .
Merito správne súdnictvo, zastavenie konania o preskúmanie listu odvolacieho správneho orgánu o zamietnutí oneskorene podaného odvolania, odňatie možnosti konať pred súdom
... na charakter stanoviska správneho orgánu, však podľa názoru žalovanej nemožno hovoriť o rozhodnutí a nakoľko sa jedná o neformálny list nemožno v súvislosti s ním hovoriť napr íklad o jeho právoplatnosti či vykonateľnosti, opravných prostriedkoch , resp. s ... prihliadnutím na možné petity , o potvrdení neformálneho list u alebo jeho zrušení, pretože ako aj uvedených petitov vyplýva, druhá hlava piatej časti OSP sa týka len .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.