Nájdené rozsudky pre výraz: neformálny list

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 29

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

10 dokumentov
54 dokumentov
5 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Procesným právom účastníka je právo na riadne odôvodnenie rozhodnutia. Z odôvodnenia musí vyplývať vzťah medzi skutkovými zisteniami a úvahami pri hodnotení dôkazov na strane jednej a právnymi závermi na strane druhej. Povinnosť súdu riadne odôvodniť svoje rozhodnutie vyplývajúca z ustanovenia § 157 ods. 2 OSP s použitím § 246c ods. 1 vety prvej OSP totiž znamená právo účastníka na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie rozhodnutia, a jeho porušením sa účastníkovi odníma možnosť náležite skutkovo a aj právne argumentovať proti rozhodnutiu súdu, voči ktorému chce využiť možnosť opravného prostrie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Mgr. M. P. , bytom E. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou Olej Sedlák Dudášová Garančovský, so sídlom Kukučínova 19, Košice, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom Pribinova 2, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SLV -PS - PK -30/2013 zo dňa 11. apríla 2013, na odvolanie žalobcu a žalovaného proti rozsudku K
Právna veta: Ak má odvolanie ako procesný úkon vyvolať právne účinky, musí spĺňať podmienky uvedené v § 54 ods. 1, 2 správneho poriadku. Jednou z týchto podmienok je, že odvolanie bolo podané na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Pokiaľ účastník konania podá odvolanie na iný než príslušný orgán, možno ho považovať za včas podané, len ak ho nepríslušný orgán zašle príslušnému orgánu podľa § 54 ods. 1 správneho poriadku najneskôr v posledný deň lehoty. Lehota začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po dni oznámenia rozhodnutie (§ 51 správneho poriadku) a končí sa uplynutím 15. dňa (§ 27 od ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo /56/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci žalobcu R. L. , bytom B. , zastúpeného JUDr. M. J., advokátom Advokátskej kancelárie M. & F. s. r. o., R. , proti žalovanému Krajskému stavebnému úradu v Bratislave , sídlo v Bratislave, Lamačská cesta č. 8 , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. A/2007/1758/DLD zo dňa 06.11.2007, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave , č. k. 1S /29/
Právna veta: Predpokladom postupu súdu podľa druhej hlavy piatej časti OSP (rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov) je, aby pri rozhodnutí správneho orgánu vydaného v správnom konaní išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť (§ 247 ods. 2 OSP). To znamená, že predpokladom postupu súdu podľa druhej hlavy piatej časti OSP v zmysle citovaného zákonného ustanovenia je, aby pri rozhodnutí správneho orgánu vydaného v správnom konaní išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných pro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo /256/201 0 Slovenskej republiky 5Sžo/5/2011 5Ndz/2/2011 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu Š. M. , bytom Z. , proti žalovanému Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky , so sídlom Drieňová 22, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. SVS -230 -2010/00741 z 18. marca 2010 a iné, na odv olanie žalobkyne proti uzneseniam Krajskéh o súdu v Trenčíne , č. k. 11S /62/2010 -28 z 29. septembra 2010 a č.
Právna veta: Zaevidovanie zmluvy o užívaní poľovného revíru je individuálny správny akt, na ktorého základe sa zavŕši postúpenie užívania poľovného revíru jeho vlastníkom, resp. vlastníkmi spoločného poľovného revíru, na niektorý zo subjektov podľa § 13 ods. 1 písm. a/ až d/ zákona o poľovníctve. Účinnosť zmluvy o užívaní poľovného revíru je podmienená jej zaevidovaním príslušným okresným úradom. Teda až po zaevidovaní zmluvy o užívaní poľovného revíru sa možno domáhať úspešného plnenia na jej základe. 34. Napriek tomu, že na konanie o zaevidovaní zmluvy o užívaní poľovného revíru podľa § 13 zákona ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžk/10/2018 3016200369 22. 08. 2019 JUDr. Jaroslava Fúrová ECLI:SK:NSSR:2019:3016200369.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Poľovnícke združenie SAGITARIUS, IČO: 42 403 324, so sídlom Bratislavská č. 29, Trnava, právne zastúpeného JUDr. Jiří Choutka, advokát, Advokátska kancelária so sídlom Štúrovo námestie 121, Trenčín, proti ža
Právna veta: Z prezentovaných rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vyplýva, že ak správny orgán, v právomoci ktorého je postupom podľa § 16 zákona o poľovníctve rozhodnúť o zaevidovaníalebo nezaevidovaní zmluvy o užívaní poľovného revíru, skúma splnenie podmienky podpísania zmluvy vlastníkmi spoločného poľovného revíru vlastniacimi najmenej nadpolovičnú väčšinu poľovných pozemkov z výmery poľovného revíru, je takýto postup v súlade s príslušnými vyššie citovanými ustanoveniami zákona o poľovníctve. Žalobnú námietku, že správny orgán uvedeným postupom prekročil medze svojej právomoci orgánu vere ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Sžk/5/2019 3017200357 02. 07. 2020 JUDr. Nora Halmová ECLI:SK:NSSR:2020:3017200357.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej a zo sudcov JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a JUDr. Milana Moravu, v právnej veci žalobcu: Okresná prokuratúra Trenčín, Bernolákova 2, Trenčín proti žalova
Právna veta: Rovnako za nedôvodnú považoval najvyšší súd argumentáciu skoršie účinným znením § 4 ods. 6 zák. o DPH, keď namiesto slovného spojenia „zdaniteľná osoba“ bol použitý pojem „obchodné spoločnosti a družstvá“, z ktorej žalobca vyvodil, že pre vydanie osvedčenia o registrácii pre DPH nemusel byť zdaniteľnou osobou. Ustanovenie § 4 definuje, ktoré zdaniteľné osoby sa musia alebo môžu stať platiteľmi dane, a čo sa na účely tohto zákona považuje za obrat (v zásade príjmy za dodané tovary a služby okrem tých, ktoré sú oslobodené od dane bez nároku na odpočítanie dane, a okrem príležitostného predaja h ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9016897963 Dátum vydania rozhodnutia: 31. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9016897963.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumana a zo sudcov JUDr. Sone Langovej a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalobc u: GONZAGA, s.r.o., IČO: 47 243 651, Bancíkovej 1/A, Bratislava, zastúpený: Advokátska kancelária Marône
Meritum správne súdnictvo, zastavenie konania o preskúmanie listu odvolacieho správneho orgánu o zamietnutí oneskorene podaného odvolania, odňatie možnosti konať pred súdom
Najvyšší súd 5Sžo /18/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti I., s. r. o. T. , so sídlom B.T. , IČO: X. , zastúpenej Advokátskou kanceláriou M. & S., s. r. o., so sídlom L.T. , proti žalovan ej Slovenskej obchodnej inšpekcii - Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie , so sídlom, Prievozská 32, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnu tia žalovaného, č. SK/0860/99/2010 z 27 .
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžo/251/2015 1014200238 23. 05. 2018 JUDr. Elena Kováčová ECLI:SK:NSSR:2018:1014200238.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: Z.. B. T., N. X., XXX XX Bratislava, v zastúpení: Univ. prof. et doc. JUDr. Robert Vlček, PhD., MPH, advokát, Brnianska 19, 811 04 Bratislava, proti žalovanému v 1 rade: Obec Miloslavov, 900 42 Miloslavov,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžsk/14/2017 8016200196 27. 11. 2018 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2018:8016200196.3 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci sťažovateľky: S. J., nar. XX.XX.XXXX, bytom V. XXX, G., zastúpenej JUDr. Dušanom Remetom, advokátom, so sídlom Masarykova 2, Prešov, proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom 29. augusta 8 a 10, B
MENU