Nájdené rozsudky pre výraz: negatórna žaloba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
97 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Žalovaný ako prenajímateľ bytov v záujme vysťahovania obyvateľov rómskeho pôvodu z centrálnej časti mesta porušil zásadu rovnakého zaobchádzania, keď do oblasti tzv. T. presťahoval len rómske obyvateľstvo. Dovolací súd dospel k záveru, že žaloba, ktorou sa žalobcovia domáhali, aby súd určil, že bola porušená zásada rovnakého zaobchádzania, je prípustná. Zároveň je primeraným a efektívnym prostriedkom vyslovenia porušenia zásady rovnakého zaobchádzania, keďže antidiskriminačný zákon v ustanovení § 9 poskytuje len demonštratívny výpočet prostriedkov ochrany, ktorých sa účastník môže na súde voči ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ B. S.S. Č. , 2/ A. S.S. Č. , 3/ I. S.S. H. , 4/ T. S.S. H. , 5/ I. S.S. D. , 6/ T. S.S. D. , 7/ Z. S.S. H. , 8/ S.S. D. , zastúpených Mgr. K. B. , proti žalovaným súde Prešov pod sp.zn. 25 C 197/2007, o dovolaní žalobcov proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 13. mája 2010, sp.zn. 13 Co 44/2009, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Kra js
Právna veta: Ustanovenie § 114 ods. 2 O.s.p. ukladá súdu v rámci prípravy pojednávania povinnosť doručiť odporcovi (žalovanému) do vlastných rúk návrh na začatie konania (žalobu) spolu s rovnopisom a prílohami návrhu. Ak je však predmetom návrhu nariadenie predbežného opatrenia, povinnosť doručiť ostatným účastníkom (aj) prílohy návrhu zákon neukladá (§ 75 ods. 8 druhá veta O.s.p.). Rovnako nie je povinnosťou súdu doručovať účastníkom konania vyjadrenia k odvolaniu; zákon výslovne takúto povinnosť súdu neukladá. Podľa právneho názoru dovolacieho súdu vyjadrenie účastníka konania k odvolaniu druhého účastní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu A. S., bývajúce ho v S., zastúpeného S., so sídlom v P., proti žalovan ým: 1/ P. , s.r.o. , so sídlom v B. , 2/ R. a.s. , so sídlom v B. , o nariadenie predbežného opatrenia , vedenej n a Okresnom súde Poprad pod sp. z n. 7 C 36 /20 12, o dovolaní žalo vaného 1/ proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 9. júla 201 2 sp. zn. 7 Co 91 /201 2, takto r o z h o d o l : Dovolanie
Právna veta: Neoprávnené odvedenie vody z prameňa na susediacom pozemku na pozemok vlastníka je zásahom do vlastníctva v zmysle § 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Pre úspešnosť žaloby vlastníka, ktorou sa domáha uloženia povinnosti zdržať sa takého neoprávneného konania, sa nevyžaduje, aby išlo o zásah „nad mieru primeranú pomerom" alebo „vážne ohrozujúci výkon práv vlastníka" (§ 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Milana Deáka a JUDr. Ľubora Šeba, v právnej veci žalobkyne M., bývajúcej vo V., proti žalovanému M., bývajúcemu vo V., v dovolacom konaní zastúpenému Mgr. M., advokátom so sídlom v R., o uloženie povinnosti zdržať sa neoprávnených zásahov do vlastníckeho práva, vedenej na Okresnom súde Ružomberok pod sp. zn. 5 C 211/2004, o dovo
Právna veta: Rozsudok súdu negatívne určujúci, že žalovaní nie sú vlastníkmi nehnuteľnosti, nemôže zlepšiť právne postavenie žalobkyne, ktorá svoje vlastnícke právo nepreukazuje na ňu znejúcim tzv. nadobúdacím titulom a dosiaľ nebola zapísaná ako vlastnícka predmetnej nehnuteľnosti v evidencii právnych vzťahov k nehnuteľnostiam. Na podaní žaloby, predmetom ktorej je takéto určenie, nemá žalobkyňa naliehavý právny záujem [§ 80 písm. c) O. s. p.].

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne : O. M., bývajúcej v D., proti žalovaným : 1/ J. Č., bývajúcemu v D., 2/ K. Č., bývajúcemu v D. a 3/ A. Č., bývajúcej v D., všetkým zastúpeným JUDr. D. D., advokátom v P., o určenie, že žalovaní nie sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností, vedenej na Okresnom súde Považská Bystrica pod sp. zn. 5 C 25/2004, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republik
Meritum zdržanie sa zásahov do vlastníckeho práva a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/32/2019 4615210145 29.09.2021 Mgr. Peter Melicher sudca ECLI:SK:NSSR:2021:4615210145.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ N.. X. L. a 2/ N.. G. L., bývajúcich v X., V. XXXX/XX, zastúpených advokátom Mgr. Jozefom Štefankom, PhD., LL.M., so sídlom v Bratislave, Grösslingová 6-8, proti žalovanému: Poľnohospodárske družstvo Nitrianska
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší správny súd SR 10Sžk/27/2020 5020200073 24. 02. 2022 JUDr. Jana Hatalová ECLI:SK:NSSSR:2022:5020200073.1 Uznesenie Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: PHAREX, s.r.o., so sídlom Prieložtek č. 1, Martin, IČO: 44 073 437, právne zastúpený Advokátskou kanceláriou Hronček & Partners, s.r.o., so sídlom Kálov č. 1, Žilina, proti žalovanému: Daňo
Meritum náhradu nemajetkovej ujmy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/205/2019 1109231354 29. marca 2021 JUDr. Peter Brňák sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1109231354.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne JUDr. Q. K., bývajúcej v Z., Y. XXB, zastúpenej JUDr. Tatianou Polkovou, advokátkou so sídlom v Žiline, Na Priekope 174/13, proti žalovanej Slovenskej republike, v mene ktorej koná Ministerstvo spravodlivosti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Cdo/70/2021 8410201810 29. 09. 2021 JUDr. Ján Šikuta ECLI:SK:NSSR:2021:8410201810.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne ECO-STAR s.r.o., so sídlom v obci Vrbov č. 344, IČO: 36 838 811, zastúpenej Mgr. Petrom Piatnikom, advokátom so sídlom v Poprade, Karpatská č. 3256/15, proti žalovanému Ing. Norbert Fassinger - NOFA, so sídlom v
Meritum o určenie neplatnosti dohody o vyčlenení pozemkov a iné
Najvyšší súd 2 M Cdo 8/2009 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu A., spol. s r.o., so sídlom v R., zastúpeného JUDr. V. M., advokátom vo Z., proti žalovaným 1/ JUDr. V. R., správcovi konkurznej podstaty úpadcu R. so sídlom v B., zastúpeného JUDr. F. V., advokátom v B. a 2/ A., s.r.o., so sídlom S., zastúpeného JUDr. D. K., advokátom vo Z., o určenie neplatnosti dohody o vyčlenení pozemkov a iné, vedenej na Okresnom súde Zvolen pod sp.zn. 12 C
MENU