Nájdené rozsudky pre výraz: nejasný prejav vôle

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
55 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Uznesenie registrového súdu o zamietnutí námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu požadovaných údajov do obchodného registra je rozhodnutím vo veci samej.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: 1. Okresný súd Trnava (ďalej aj „registrový súd“ alebo „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 24Nsre/2/2016-1923 z 2. marca 2016 zamietol námietky navrhovateľa, podané proti odmietnutiu vykonania zápisu zmeny údajov do obchodného registra, ktorého sa navrhovateľ domáhal podaním doručeným súdu dňa 19. januára 2016. 2. V odôvodnení uznesenia uviedol, že navrhovateľ registrovému súdu nepreukázal, že ním predložené rozhodnutie per rollam je spôsobilým podkladom na vykonanie zápisu
Merito veci § 221 ods. 1 písm. f/ a ods. 2 OSP
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžso/67/2015 Identifikačné číslo spisu: 3015200379 Dátum vydania rozhodnutia: 19.01.2016 Meno a priezvisko: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:3015200379.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: F. G., bytom U. A. O. XXX, zastúpený opatrovníkom: Obec
Merito veci o zaplatenie 2 325 778 Sk
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Obo l99/2OO7 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: E.K., M.X., Š., zast. JUDr. G.A., N.X., B., proti žalovanému: Fond národného majetku Slovenskej republiky, Drieňová 27, 821 01 Bratislava, zast. JUDr. Š.D., advokát, Advokátka kancelária, M.X., B.B., o zaplatenie 2 325 778.- Sk, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č.k. 3 Cb 87/O4-l2O zo dňa 6. júna 2OO7, takto r o z h o d o l : N
Merito veci § 212/2c Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Tdo/79/2018 5314010053 22. januára 2019 JUDr. Pavol Farkaš ECLI:SK:NSSR:2019:5314010053.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Patrika Príbelského, PhD a JUDr. Dany Wänkeovej v trestnej veci obvineného L. Q. pre prečin krádeže podľa § 212 ods. 2, písm. c) Tr. zák., na neverejnom zasadnutí dňa 22
Merito veci o zaplatenie 2 325 778 Sk
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Obo l99/2OO7 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: E.K., M.X., Š., zast. JUDr. G.A., N.X., B., proti žalovanému: Fond národného majetku Slovenskej republiky, Drieňová 27, 821 01 Bratislava, zast. JUDr. Š.D., advokát, Advokátka kancelária, M.X., B.B., o zaplatenie 2 325 778.- Sk, o odvolaní žalovaného proti roz
Merito veci o zaplatenie 17 868 Sk istiny a príslušenstvo
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 MObdo 4/2010 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky jednomyseľne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a členov senátu JUDr. P. Dukesa a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej v právnej veci navrhovateľa: MUDr. P. S., nar. 28. 12. 1946, P., D.
Merito veci zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva k nehnuteľ.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Cdo/23/2019 Identifikačné číslo spisu: 1116202547 Dátum vydania rozhodnutia: 11.07.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Ján Gandžala Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:1116202547.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Ing. N. K., rod. S., trvalým pobytom v X., zastúpenej JUDr. Tomášom Flor
Merito veci 1 811,52 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Cdo/106/2022 Identifikačné číslo spisu: 6120212664 Dátum vydania rozhodnutia: 25.07.2023 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2023:6120212664.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu, a sudcov JUDr. Gabriely Klenkovej, P
Merito veci určenie neplatnosti výpovede a náhradu mzdy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR Cdo 2Cdo/771/2015 30.05.2016 JUDr. Mária Trubanová sudca ECLI:SK:NSSR:2016:1111218018.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky JUDr. P. X., bývajúcej v U., J. ul. XX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8 a 10, o určenie neplatnosti výpovede a náhradu mzdy, vedenej na Okresnom súde Bratislava I po
MENU