Nájdené rozsudky pre výraz: nejasný prejav vôle

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
55 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci o zaplatenie 17 868 Sk istiny a príslušenstvo
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 MObdo 4/2010 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky jednomyseľne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a členov senátu JUDr. P. Dukesa a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej v právnej veci navrhovateľa: MUDr. P. S., nar. 28. 12. 1946, P., D.
Merito veci § 221 ods. 1 písm. f/ a ods. 2 OSP
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžso/67/2015 Identifikačné číslo spisu: 3015200379 Dátum vydania rozhodnutia: 19.01.2016 Meno a priezvisko: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:3015200379.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: F. G., bytom U. A. O. XXX, zastúpený opatrovníkom: Obec
Merito veci zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva k nehnuteľ.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Cdo/23/2019 Identifikačné číslo spisu: 1116202547 Dátum vydania rozhodnutia: 11.07.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Ján Gandžala Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:1116202547.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Ing. N. K., rod. S., trvalým pobytom v X., zastúpenej JUDr. Tomášom Flor
Merito veci o 336,91 eur s prísl.
Najvyšší súd 5 Obdo 8 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: C. , spol. s r. o., B.V. , IČO: X. , zast. advokátom JUDr. PaedDr. I.P. , PhD., MBA, K.B. proti žalovanému: L.T. , nar. X. , N.R. , zast. N. , s. r. o., E.B. , IČO: X. , o za platenie 336,91 eur s prísl., vedenej na Okresnom súde Nové Zámky pod sp. zn. 15Cb 274/2009 , o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Nitre zo 14 . decembra 2011, č. k. 15Cob/18
Merito veci o zaplatenie 2 325 778 Sk
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Obo l99/2OO7 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: E.K., M.X., Š., zast. JUDr. G.A., N.X., B., proti žalovanému: Fond národného majetku Slovenskej republiky, Drieňová 27, 821 01 Bratislava, zast. JUDr. Š.D., advokát, Advokátka kancelária, M.X., B.B., o zaplatenie 2 325 778.- Sk, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č.k. 3 Cb 87/O4-l2O zo dňa 6. júna 2OO7, takto r o z h o d o l : N
Merito veci § 212/2c Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Tdo/79/2018 5314010053 22. januára 2019 JUDr. Pavol Farkaš ECLI:SK:NSSR:2019:5314010053.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Patrika Príbelského, PhD a JUDr. Dany Wänkeovej v trestnej veci obvineného L. Q. pre prečin krádeže podľa § 212 ods. 2, písm. c) Tr. zák., na neverejnom zasadnutí dňa 22
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Uznesenie registrového súdu o zamietnutí námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu požadovaných údajov do obchodného registra je rozhodnutím vo veci samej.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: 1. Okresný súd Trnava (ďalej aj „registrový súd“ alebo „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 24Nsre/2/2016-1923 z 2. marca 2016 zamietol námietky navrhovateľa, podané proti odmietnutiu vykonania zápisu zmeny údajov do obchodného registra, ktorého sa navrhovateľ domáhal podaním doručeným súdu dňa 19. januára 2016. 2. V odôvodnení uznesenia uviedol, že navrhovateľ registrovému súdu nepreukázal, že ním predložené rozhodnutie per rollam je spôsobilým podkladom na vykonanie zápisu
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1ObdoV/15/2016 Identifikačné číslo spisu: 2011200325 Dátum vydania rozhodnutia: 28.06.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ivana Izakovičová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:2011200325.4 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: BENZ Holíč, s. r. o., v likvidácii, so sídlom Staničná 785
Merito veci návrhu na zápis údajov do obchodného registra
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 1Obdo/36/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2016200458 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 10. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Hullová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2016200458.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci navrhovateľa FOOD FARM, s.r.o., so sídlom Dukelská 21, 920 14 Hlohove
MENU