Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
983833
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60572
USSR: 33759
NSČR: 115422
NSSČR: 61979
USČR: 75181
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 414077
Krajské súdy (ČR): 37965
Posledná aktualizácia
23.03.2019 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: nekalá podmienka v rozhodcovskej doložke


Približný počet výsledkov: 11 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nekalá podmienka v rozhodcovskej doložke
  • nekaly nájdené 3903 krát v 1513 dokumentoch
  • podmienka nájdené 115075 krát v 31715 dokumentoch
  • v nájdené 3598818 krát v 60403 dokumentoch
  • rozhodcovsky nájdené 64769 krát v 2247 dokumentoch
  • dolozka nájdené 21110 krát v 2637 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Krajské a okresné súdy SR 1 dokument


Právna veta: Po podaní žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie súd preskúmava žiadosť o udelenie poverenia, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul z hľadiska ich súladu so zákonom. Pri tom medziiným skúma, či je exekučný titul formálne a materiálne vykonateľný. Exekučný súd v tomto štádiu (§ 44 ods. 2 Exekučného poriadku) vychádza z tvrdení oprávneného v návrhu na vykonanie exekúcie a z exekučného titulu, nevykonáva dokazovanie (ako procesnú činnosť súdu osobitne upravenú v ustanoveniach § 122 až § 124 O.s.p.) - postačujúce je totiž, ak sú rozhodujúce skutočnosti dostato ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 ECdo 128 /2013 Slovenskej republiky 7 CoE 15 /2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej rep ubliky v exekučnej veci oprávnenej P. , s.r.o. , so sídlom v B.B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou F.F. , s.r.o., so sídlom v B.B. , IČO: X. , za ktorú koná doc. JUDr. B. F., advokát, proti povinn ej A. B. , bývajúce j v M. , o vymoženie 128,80 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Veľký Krtíš pod sp. zn. 5 Er 1805 /20 09 , o odvolaní a dovolaní oprávnenej proti .
Súvisiace predpisy:
233/1995 - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Právna veta: Povinnosť predkladať prejudiciálne otázky Súdnemu dvoru Európskej únie sa vzťahuje na vnútroštátne súdy, proti rozhodnutiu ktorých nie je v konkrétnom prípade prípustné odvolanie, sťažnosť alebo dovolanie umožňujúce preskúmanie rozhodnutia v právnych otázkach súvisiacich s aplikáciou práva Európskej únie...Túto povinnosť požiadať o vydanie rozhodnutia o predbežnej otázke nemožno vykladať absolútne, t.j. že vnútroštátny súdny orgán má vždy a za akýchkoľvek okolností povinnosť požiadať o vydanie rozhodnutia o predbežnej otázke v zmysle čl. 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. K otázke p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... /1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a smernicu Rady 93/13/EHS . Súčasťou všeobecných zmluvných podmien ok poskytnutia úveru bola dojednaná nekalá podmienka v rozhodcovskej doložke. Tá zn emožňuje voľbu spotrebiteľa dosiahnuť rozhodovanie sporu štátnym súdom, ak by v konaní vystupoval na strane žalovaného. Rozhodcovskú doložku .
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Právna veta: 1) Prekážka rozsúdenej veci (res iudicata) patrí k procesným podmienkam a jej existencia (zistenie) v každom štádiu konania musí viesť k zastaveniu konania. Táto prekážka nastáva vtedy, ak má byť v novom konaní prejednaná tá istá vec. O tú istú vec ide vtedy, keď v novom konaní ide o ten istý nárok alebo stav, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté, a ak sa týka rovnakého predmetu konania a tých istých osôb...Vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, nie je rozhodnutím o veci samej, a preto nezakladá námietku právoplatne rozhodnutej veci. Poverenie súdneho exekútora, aby vykonal exekúciu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na ňu nadväzujúce všeobecné obchodné podmienky úveru je spotrebiteľskou zmluvou o úvere . Vo všeobecných zmluvných podmienkach poskytnutia úveru bola dojednaná nekalá podmienka v rozhodcovskej doložke. Tou bola voľba rozhodcovského súdu a osoby rozhodcu, uskutočnená jednostranne, nakoľko samotné ustanovenie rozhodcovského súdu rozhodnúť vo veci na predtlačenom .
Súvisiace predpisy:
233/1995 - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Právna veta: Po podaní žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie súd preskúmava žiadosť o udelenie poverenia, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul z hľadiska ich súladu so zákonom. Pri tom medziiným skúma, či je exekučný titul formálne a materiálne vykonateľný. Exekučný súd v tomto štádiu (§ 44 ods. 2 Exekučného poriadku) vychádza z tvrdení oprávneného v návrhu na vykonanie exekúcie a z exekučného titulu, nevykonáva dokazovanie (ako procesnú činnosť súdu osobitne upravenú v ustanoveniach § 122 až § 124 O.s.p.) – postačujúce je totiž, ak sú rozhodujúce skutočnosti d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a ods. 4 Občianskeho zákonníka a smernicu Rady 93/13/EHS . Súčasťou všeobecných zmluvných podmien ok poskytnutia úveru bola dojednaná nekalá podmienka v rozhodcovskej doložke. Tá znemožňuje voľbu spotrebiteľa dosiahnuť rozhodovanie sporu štátnym súdom, ak by v konaní vystupoval na strane žalovaného. Rozhodcovskú doložku si .
Súvisiace predpisy:
233/1995 - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Merito o vymoženie 277,53 eur s príslušenstvom
... ňu nadväzujúce všeobecné obchodné podmienky úveru je spotrebiteľskou zmluvou o úvere . Súčasťou všeobecných zmluvných podmien ok poskytnutia úveru bola dojednaná nekalá podmienka v rozhodcovskej doložke. Vš eobecné obchodné podmienky boli vyhotovené oprávnenou formulárovo, preto povinná nemohla rozhodcovskú doložku dojednať individuálne. Tá síce umožňuje zmluvným stranám .
Súvisiace predpisy:
95/2010, 117/1999, 203/2011, 410/2012, 135/2012, 104/2009, 254/2012, 230/2011, 233/1995, 162/2011, 105/2011, 244/2002, 230/2012, 40/1964, 269/2012, 456/2012, 417/2011, 205/2011, 210/2011, 52/2010, 55/2011, 11/2013, 110/2013, 168/2010
Merito o vymoženie 1 015,07 € s príslušenstvom
... a nasl. Občianskeho zákonníka a Smernice Rady č. 93/13/EHS . Súčasťou všeobecných zmluvných podmien ok poskytnutia úveru bola dojednaná nekalá podmienka v rozhodcovskej doložke. Exekučný súd konštatoval, že rozhodcovská doložka preto nebola dojednaná individuálne, čo zjavne vyplýva z jej zaradenia do Všeobecných obchodných podmienok .
Súvisiace predpisy:
95/2010, 117/1999, 203/2011, 410/2012, 513/1991, 135/2012, 254/2012, 230/2011, 233/1995, 162/2011, 105/2011, 466/2008, 244/2002, 230/2012, 40/1964, 77/2013, 269/2012, 456/2012, 417/2011, 205/2011, 210/2011, 52/2010, 235/2013, 55/2011
Merito o vymoženie 298,77 € s príslušenstvom
... a nasl. Občianskeho zákonníka a Smernice Rady č. 93/13/EHS . Súčasťou všeobecných zmluvných podmien ok poskytnutia úveru bola dojednaná nekalá podmienka v rozhodcovskej doložke. Exekučný súd konštato val, že rozhodcovská doložka preto nebola dojednaná individuálne, bola súčasťou formulárovej zmluvy. Ďalej je v nej určené .
Súvisiace predpisy:
95/2010, 117/1999, 443/2010, 203/2011, 410/2012, 135/2012, 254/2012, 230/2011, 233/1995, 1/2012, 162/2011, 105/2011, 244/2002, 230/2012, 40/1964, 269/2012, 456/2012, 417/2011, 205/2011, 210/2011, 52/2010, 215/2013, 48/2013, 67/2013
Merito o vymoženie 966,25 € s príslušenstvom
... zmluvných strán ako aj z postavenia zmluvných strán pri uzavretí zmluvy. Vo všeobecných zmluvnýc h podmienkach poskytnutia úveru bola dojednaná nekalá podmienka v rozhodcovskej doložke. Tou bola „voľba “ zmluvných strán, že všetky spory, ktoré vzniknú z uzavretej zmluvy vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo .
Súvisiace predpisy:
450/2009, 95/2010, 117/1999, 203/2011, 410/2012, 135/2012, 254/2012, 230/2011, 233/1995, 456/2011, 162/2011, 105/2011, 244/2002, 230/2012, 30/2013, 40/1964, 269/2012, 456/2012, 417/2011, 205/2011, 210/2011, 52/2010, 258/2001, 158/2013, 233/2012
Merito o vymoženie 147,99 € s príslušenstvom
... nadväzujúce všeobecné obcho dné podmienky úveru je sp otrebiteľskou zmluvou o úvere. Súčasťou všeobecných zmluvných podmienok poskytnutia úveru bola dojednaná nekalá podmienka v rozhodcovskej doložke. Bolo v nej určené, že majetkové spory zo zmluvy alebo s ňou súvisiace spory budú rozhodované presne určeným rozhodcovským súdom .
Súvisiace predpisy:
95/2010, 117/1999, 203/2011, 410/2012, 513/1991, 135/2012, 254/2012, 230/2011, 233/1995, 456/2011, 162/2011, 105/2011, 244/2002, 56/2011, 230/2012, 142/2013, 150/2004, 40/1964, 269/2012, 456/2012, 417/2011, 205/2011, 210/2011, 52/2010, 311/2010, 146/2011, 24/2013
Merito o vymoženie 963,95 € s príslušenstvom
... nadväzujúce všeobecné obchodné po dmienky úveru je sp otrebiteľskou zmluvou o úvere. Súčasťou všeobecných zmluvných podmienok poskytnutia úveru bola dojednaná nekalá podmienka v rozhodcovskej doložke. Na jej podklade v spore medzi účastníkmi rozhodoval rozhodcovský s úd. Rozhodcovská doložka nebola individuálne dojednaná, dlžník ju musel akceptovať .
Súvisiace predpisy:
95/2010, 117/1999, 203/2011, 410/2012, 513/1991, 135/2012, 254/2012, 230/2011, 233/1995, 162/2011, 105/2011, 244/2002, 230/2012, 40/1964, 269/2012, 456/2012, 43/2012, 417/2011, 205/2011, 210/2011, 52/2010, 25/2013, 258/2001, 148/2013, 545/2010
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.