Nájdené rozsudky pre výraz: nekalosúťažné konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 64

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

15 dokumentov
170 dokumentov
3 dokumenty
18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, môžu sa proti rušiteľovi domáhať, aby sa tohto konania zdržal a odstránil závadný stav (§ 53 veta prvá Obchodného zákonníka). Právo, aby sa rušiteľ protiprávneho konania zdržal a aby odstránil závadný stav, môže okrem prípadov uvedených v § 48 až § 51 uplatniť aj právnická osoba oprávnená hájiť záujmy súťažiteľov alebo spotrebiteľov (§ 53 veta prvá Obchodného zákonníka). Ustanovenie § 53 Obchodného zákonníka vyratúva jednotlivé nároky, ktoré môže vzniesť voči rušiteľovi subjekt, ktoré je zároveň naplnením skutkovej podstaty tzv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Ndc/13/2019 5119208771 13. novembra 2019 JUDr. Marián Sluk ECLI:SK:NSSR:2019:5119208771.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu EuroSpotrebiteľ, so sídlom v Kysuckom Novom Meste, Sládkovičova 1222/73, IČO: 51 428 148, proti žalovanej 1/ Slovenskej republike, za ktorú koná Ministerstvo financií Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Štefanovi
Právna veta: Účtovanie vyšších cien, ako sú ponúkané ceny uvedené priamo pri tovare, je na ujmu spotrebiteľa a je tým naplnená skutková podstata nekalosúťažného konania v zmysle ustanovenia § 44 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave napadnutým rozsudkom čiastočne vyhovel žalobe a žalovanému uložil povinnosť: 1/ zdržať sa klamlivého označovania tovaru, ktorým poškodzuje spotrebiteľa tak, že cena predávaného tovaru na cenovkách v jeho predajniach je nižšia, ako cena toho istého tovaru, účtovaná pri pokladni, 2/ uverejniť výrok právoplatného rozsudku, v rozsahu prvého výroku na náklady žalovaného spolu s informáciou, že ide o právoplatné súdne rozhodnutie, v denníku S. a v denníku N., v troch po sebe n
Kľúčové slová: nekalosúťažné konanieporovnávacia reklamaznaky klamlivej reklamy
R 17/2010
Právna veta: Neprípustná je porovnávacia reklama, ak neporovnáva objektívne vlastnosti produktov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, v právnej veci navrhovateľa: K., IČO: X., zastúpeného JUDr. V., proti odporcovi: T. IČO: X., zastúpeného JUDr. D., v konaní o nekalej súťaži, na dovolanie navrhovateľa proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 2 Obo 256/2006-155 zo dňa 27. júna 2007, takto r o z h o d o l : Rozsudok odvolacieho súdu z r u š u j e a vec mu v r a c i a na ďalšie konanie. O d ô v
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky upriamuje pozornosť na to, že z teoretického hľadiska (viď napr. P. Vojčík a kolektív: Právo duševného vlastníctva, r. 2012, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.) sa právo priemyselného vlastníctva delí na a/ priemyselné práva a b/ práva obdobné priemyselným právam. Priemyselné práva sa delia do dvoch základných skupín: 1/ priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti (napr. patentové právo, právo dizajnu, právo topografií polovodičových výrobkov a podobne) a 2/ priemyselné práva na označenia (napr. právo ochranných známok, právo obchod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Ndob/12/2019 1119204087 13. decembra 2019 JUDr. Jana Hullová ECLI:SK:NSSR:2019:1119204087.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu CLS Čavojský & Partners s.r.o., so sídlom Zochova 6 - 8, 811 03 Bratislava, IČO: 36 854 972, proti žalovanému Čavojský & Partners, a.s., so sídlom Martinengova 3, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 00 684
Právna veta: Je nesporné, že žalovaný sa dopustil nekalosúťažného konania tým, že zasielal zdravotníckym zariadeniam – odberateľom porovnávací cenník s tým, že ceny v týchto porovnaniach boli zastavené v prospech žalovaného (§ 44 Obch. zák.). Sporným zostala výška požadovaná žalobcom a výška priznaná súdom prvého stupňa ako primerané zadosťučinenie (§ 53 Obch. zák.). Podľa ust. § 53 Obch. zák. osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, môžu sa proti rušiteľovi domáhať, aby sa tohto konania zdržal a odstránil závadný stav. Ďalej môžu požadovať primerané zadosťučinenie, ktoré sa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Dariny Ličkovej a členiek senátu JUDr. Anny Markovej a JUDr. Kataríny Pramukovej, v právnej veci žalobcu : Š., a. s., ( Š., a. s.), P., zast. JUDr . S.M. , advokátom so sídlom Š., proti žalovanému : J. I., M. , obchodné meno – J. I. – T. – P., H. ., zast. JUDr. J . L. , advokátom so sídlom N. , o ochranu proti nekalej súťaži , na odvol
Kľúčové slová: nekalá súťažochrana proti nekalej súťaži podľa § 43 ObZ
R 12/2002
Právna veta: Z ustanovenia § 46 ods. 1 až 4 Obchodného zákonníka vyplýva, že pri tomto type ochrany proti nekalej súťaži, môže dôjsť k súbehu s ochranou poskytnutou ochranným známkam podľa zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach. V týchto prípadoch sa postihnutý subjekt môže na súde domáhať ochrany podľa okolností prípadu súčasne tak podľa predpisov o nekalej súťaži, ako aj podľa osobitného predpisu.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. rozsudkom z 19. mája 1998, č. k. 40 Cb 44/97-101, zaviazal žalovaného zdržať sa používania označenia výrobkov značka RIALP od právoplatnosti rozsudku a zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi nemajetkovú ujmu v sume 250 000 Kč, ako aj nahradiť trovy konania. V prevyšujúcej časti žalobu zamietol. Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací, rozsudkom z 26. mája 1999, č. k. 2 Obo 89/99-144, rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalobu zamietol a žalobcu zaviazal
Právna veta: Vyvolaním nebezpečenstva zámeny v hospodárskej súťaži je nielen použitie obchodného mena, ktoré už právom používa iný súťažiteľ, ale aj použitie dominantnej časti základu obchodného mena, ktorá má rozlišovaciu schopnosť, ktorú časť už právom používa iný súťažiteľ a obaja súťažitelia majú zapísanú v obchodnom registri tú istú právnu formu obchodnej spoločnosti, to isté sídlo a podnikajú v tom istom predmete podnikania. Takéto používanie časti obchodného mena súťažiteľa, ktoré je naviac skratkou základu obchodného mena zakladateľa tohto súťažiteľa, je v hospodárskej súťaži súčasne aj parazitova ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. rozsudkom, č. k. 16 Cb 126/98, zo dňa 15. júna 1999 uložil odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi sumu 100 000 Sk a nahradiť trovy konania v sume 228 710 Sk. Vo zvyšku návrh zamietol. V odôvodnení uviedol, že podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu K., odd. S. r. o., vl. 2610/V, navrhovateľ vznikol 28. januára 1993 pod obchodným menm HM m. t. z., s. r. o., K. Ako vyplýva z výpisu z toho istého registrového súdu odd. S. r. o., vl. 9291/V, odporca vznikol dňa 28. ap
Právna veta: Pre zákonu zodpovedajúce uplatnenie dovolacieho dôvodu nie je postačujúce, keď dovolateľ v dovolaní len označí niektorý z dovolacích dôvodov uvedených v § 241 ods. 2 písm. a/ až c/ O.s.p. (napr. tým, že poukáže na označenie ustanovenia zákona alebo odcituje jeho text). Ustanoveniu § 241 ods. 1 O.s.p. zodpovedá a ním uloženej osobitnej náležitosti dovolania vyhovuje len také dovolanie, v ktorom sa konkrétne uvádza, z ktorých dôvodov sa napáda rozhodnutie odvolacieho súdu. Predpokladom toho je, že dovolateľ popíše (špecifikuje) okolnosti, z ktorých usudzuje, že určitý dovolací dôvod je daný, a ž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Naj vyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. E. a sudkýň JUDr. E. a JUDr. A. v právnej veci žalobcov 1/ Mgr. M. , bývajúceho v N. , 2/ MUDr. J., bývajúcej v N. , obaja zastúpení Ad vokátskou kanceláriou L. , so sídlo m v N. , proti žalovanej A. , so sídlom v N. , zastúpenej JUDr. L. , advokátkou v N. , o zaplatenie 898 eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 12 C 220/2009, na dov
Právna veta: Nekalou súťažou je konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilá privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Nekalá súťaž sa zakazuje (§ 44 ods. 1 Obchodného zákonníka). Žalobca je spotrebiteľ, ktorému priznáva Obchodný zákonník v zásade rovnaký rozsah práv ako súťažiteľom, pretože je dotknutý nekalosúťažným konaním. Je teda osobou oprávnenou domáhať sa prostriedkov ochrany proti nekalej súťaži podľa § 53 Obchodného zákonníka.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Dariny Ličkovej v právnej veci žalobcu: JUDr. J.P., K.X., B., zastúpeného advokátkou JUDr. M. T., Š. n. X., B. proti žalovanému: O.S., a.s., P.X., B., IČO: X., zastúpeného advokátom JUDr. M. B., D.V.C. X., B., o zaplatenie 100 000,- Sk s prísl., na odvolanie žalobcu a žalovaného proti rozsudku Kraj
MENU