Nájdené rozsudky pre výraz: nekalosúťažné konanie žalovaného

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 25

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
44 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Je nesporné, že žalovaný sa dopustil nekalosúťažného konania tým, že zasielal zdravotníckym zariadeniam – odberateľom porovnávací cenník s tým, že ceny v týchto porovnaniach boli zastavené v prospech žalovaného (§ 44 Obch. zák.). Sporným zostala výška požadovaná žalobcom a výška priznaná súdom prvého stupňa ako primerané zadosťučinenie (§ 53 Obch. zák.). Podľa ust. § 53 Obch. zák. osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, môžu sa proti rušiteľovi domáhať, aby sa tohto konania zdržal a odstránil závadný stav. Ďalej môžu požadovať primerané zadosťučinenie, ktoré sa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Dariny Ličkovej a členiek senátu JUDr. Anny Markovej a JUDr. Kataríny Pramukovej, v právnej veci žalobcu : Š., a. s., ( Š., a. s.), P., zast. JUDr . S.M. , advokátom so sídlom Š., proti žalovanému : J. I., M. , obchodné meno – J. I. – T. – P., H. ., zast. JUDr. J . L. , advokátom so sídlom N. , o ochranu proti nekalej súťaži , na odvol
Právna veta: Zahraničná právnická osoba, ktorá má sídlo na území krajiny Európskej únie, sa môže domáhať ochrany proti nekalej súťaži aj keď nepodniká na území Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republik ROZSUDOK V MENE Slovenskej republiky Najvyšší súd Slovenskej republiky. v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Priecelovej a členov JUDr. Juraja Semana, JUDr. Petra Dukesa, JUDr. Viery Pepelovej a JUDr. Ľubomíry Kúdelovej, v právnej veci žalobcu v 1. rade A.G., a. s., H., IČO: X., Č. v 2. rade A.A., a.s., IČO: X., Č. zastúpení advokátom JUDr. E.V., PhD., B. proti žalovaným: v 1. rade A.A., s. r. o., S., v 2. rade M.K., H. obaja zastúpení advokát
Právna veta: Totiž je nepochybné, že know-how (ide o terminus technicus), a ako už bolo uvedené vyššie, tu nemožno vystačiť z jazykovým prekladom „vedieť ako“, predstavuje obchodný majetok, ktorý je oceniteľný peniazmi za predpokladu, že je určený na podnikanie (OVEČKOVÁ, O. a kol.: Obchodný zákonník. Bratislava : IURA EDITION, 2005, s. 34). Podľa názoru dovolacieho súdu, z hľadiska právnej ochrany know-how, nie je nevyhnutné, aby v celom rozsahu spĺňal zákonné znaky obchodného tajomstva vymedzeného v ust. § 17 ObchZ. Tento pojem predstavuje súbor poznatkov, informácii, skúsenosti, pričom môže ísť o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1MObdoV/22/200 8 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky , ako súd dovolací , v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Semana a členov senátu JUDr. Anny Markovej, JUDr. Dariny Ličkovej , JUDr. Alen y Priecelovej a JUDr. Kataríny Pramukovej , v právnej veci žalobcu : 1/ F. a. s. so sídlom T. X. , B. , IČO : X. zast. advokátom JUDr. Ľ. N. ,V. , B. , 2/ L. L. so sídlom G. , X. , P. C. ,C. zast. advo kátom JUDr. T.
Meritum o ochranu proti nekalej súťaži a ochranu označenia chráneného ochrannou známkou
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5Obo /11/2009 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zlož enom z predsedníčky senátu JUDr . Aleny Priecelovej a členov senátu JUDr. Viery Pepelovej a JUDr. Kataríny Pramukovej v právnej veci žalobcov: 1/ J. S., L. , 2/ P. S., bytom N. , 3/ W. , spol. s r. o., B. , zastúpených advokátom J. E. , L. , proti žalovanému: B. , s. r. o., K.K. , zastúpen ého advokátom J. V. , K. , o ochranu proti nekalej súťaži a ochra
Meritum o zákaz nekalosúťažného konania
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Obo 146/2010 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : VKÚ ,. a. s. ,. H.. H.. IČO: X.,. zast. advokátkou Mgr. S. M.,. M . ... proti žalovanému : M. S.,. s. r. o. ,. S. 48 ,. N. O.,. IČO: X.,. zast. advokátkou JUDr. T. B.,. G. 6-8,. . B.,. o zák az nekalosúťažného konania ,. na odvolan ie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 29 Cb 2/200 1-300 zo dňa 24. 06. 20 10 ,. jednomyseľne takto r o z h
Meritum o zdržanie sa nekalosúťažného konania a zaplatenie 700 000 Sk
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Eleny Krajčovičovej a JUDr. Viery Pepelovej, v právnej veci žalobcu M., proti žalovanému P., o zdržanie sa nekalosúťažného konania a zaplatenie 700 000 Sk, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 12. decembra 2006 č. k. 10 Cbs 25/2003-98, takto r o z h o d o l : Rozsudok súdu
Meritum o ochrane proti nekalej súťaži a spol.
Najvyšší súd 2 Obdo 35/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ A., akciová spoločnosť, so sídlom S., reg. č. R., 2/ R.E.B., IČO: X., obaja zastúpení Mgr. P.M., advokátom, AK P.K.B. proti žalovanému: E., s.r.o., so sídlom H.B., IČO: X., zast. JUDr. Ing. M.Ch., advokátom, AK B.S.B., o ochrane proti nekalej súťaži a neoprávnenému použitiu ochrannej známky, vydanie predbežného opatrenia, na dovolanie žalobcov proti rozsu
Meritum zdržanie sa nekalosúťažného konania
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členov JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Zdenky Kohútovej, v právnej veci žalobcu: M., S., V., X., (R. Taliansko, zastúpeného JUDr. M. K., advokátkou, Š., X. Bratislava, proti žalovanému: P. s. r. o., X. S., IČO: X., zastúpeného Mgr. A. I., advokátom, K., 924 01 Galanta, o zdržanie sa nekalosúťažného konania, o odvolaní žalobcu a žalovaného proti rozsudk
Meritum zaplatenie primeraného zadosťučinenia v sume 16 596,96 eur
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR Obdo 4Obdo/44/2015 31.05.2016 JUDr. Viera Pepelová sudca ECLI:SK:NSSR:2016:2005200337.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: J. P., vykonávateľka živnostenského oprávnenia I.. D. P. - RELING, s miestom podnikania Osadná 11, Trnava, IČO: 33 213 836, práv. zast. advokátkou JUDr. Ruženou Bubenčíkovou, so sídlom Kollárova 8, Trnava, proti žal
MENU