Nájdené rozsudky pre výraz: nemocnica pre obvinených a odsúdených

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 124

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

52 dokumentov
247 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V zmysle judikovanej súdnej praxe povinnosť súdu postupovať tak, aby bol zistený skutkový stav veci (§ 2 ods. 10 Tr. por.) sa vzťahuje na celé trestné konanie, teda aj na rozhodovanie o upustení od výkonu trestu odňatia slobody podľa § 413 ods. 2 Tr. por. Dôsledné uplatnenie tejto zásady predpokladá vykonanie všetkých do úvahy prichádzajúcich a dostupných dôkazov, vrátane znaleckého dokazovania, zameraných na náležité objasnenie povahy choroby, pokiaľ sa objavia okolnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že odsúdená ochorela nevyliečiteľnou životu nebezpečnou chorobou alebo nevyliečiteľnou duševnou cho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom dňa 24. januára 2017 v Bratislave v trestnej veci proti odsúdenej L. H. pre zločin prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1 Tr. zák., o sťažnosti odsúdenej proti uzneseniu predsedu senátu Špecializovaného trestného súdu Pezinok, pracovisko Banská Bystrica, sp. zn. B B- 4T/47/2012 zo dňa 26. októbra 2016 takto r o z h o d o l : Podľa § 194 ods. 1 písm. b/ Tr. po
Právna veta: Dôvodom postupu súdu podľa tohto ustanovenia je zistenie, že odsúdený ochorel na nevyliečiteľnú životu nebezpečnú chorobu alebo nevyliečiteľnú duševnú chorobu. Pôjde najmä o závažné nádorové ochorenia, závažné choroby životne dôležitých orgánov a niektoré psychózy. Pri rozhodovaní o upustení od výkonu trestu odňatia slobody treba zvážiť závažnosť choroby, možnosti Zboru väzenskej a justičnej stráže zabezpečiť zodpovedajúcu zdravotnú starostlivosť, ako aj prihliadnuť na dĺžku nevykonaného trestu. Krajský súd správne postupoval, keď požiadal nemocnicu pre obvinených a odsúdených o posúden ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Tost 19 /2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 10 . augusta 2010 v Bratislave , v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci proti o dsúdenému Mgr . M. G. a spol. , pre trestný čin skrátenia dane spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 , § 148 ods. 1, ods. 3 písm. a /, ods. 5 Tr. zák ona v znení zák. č. 248/1994 Z. z
Právna veta: Podľa § 409 ods. 1 Tr. por. ak odsúdený pred nástupom výkonu trestu odňatia slobody ochorie na takú vážnu chorobu, že dočasne nie je spôsobilý nastúpiť výkon trestu, pretože je v ústavnej zdravotnej starostlivosti, zašle súdu žiadosť o odklad výkonu trestu spolu s lekárskou správou o svojom zdravotnom stave nie staršou ako 30 dní; v žiadosti je povinný uviesť aj adresu zdravotníckeho zariadenia, ktoré mu poskytuje zdravotnú starostlivosť. Ak žiadosť neobsahuje uvedené náležitosti, predseda senátu vyzve odsúdeného, aby žiadosť doplnil v lehote 10 dní; inak sa o žiadosti nekoná, o čom predseda s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Tost 25 /2013 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestn ej veci proti odsúdenému J. M. a spol. pre trestný čin prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. na nev erejnom zasadnutí 28. augusta 2013 v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a členov senátu JUDr. Ing. Antona J akubíka a JUDr. René Štepánika o sťažnosti odsúdeného RNDr. F. O. proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 409 ods. 1 Tr. por. ak odsúdený pred nástupom výkonu trestu odňatia slobody ochorie na takú vážnu chorobu, že dočasne nie je spôsobilý nastúpiť výkon trestu, pretože je v ústavnej zdravotnej starostlivosti, zašle súdu žiadosť o odklad výkonu trestu spolu s lekárskou správou o svojom zdravotnom stave nie staršou ako 30 dní; v žiadosti je povinný uviesť aj adresu zdravotníckeho zariadenia, ktoré mu poskytuje zdravotnú starostlivosť. Ak žiadosť neobsahuje uvedené náležitosti, predseda senátu vyzve odsúdeného, aby žiadosť doplnil v lehote 10 dní; inak sa o žiadosti nekoná, o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Tost/28 /201 3 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 24. septembra 201 3 v Bratislave v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. René Štepáni ka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci proti o dsúdenému Ing. M. G. , PhD. a spol. , pre trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. v znení účinnom pred 1. januárom 2006 a iné , o sť ažnosti odsúdeného Ing. M. G. , PhD. p
Právna veta: Podľa § 148 ods. 3 Tr. por. ak na vyšetrenie duševného stavu nepostačí ambulantné vyšetrenie, môže súd, a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie nariadiť, aby obvinený bol pozorovaný v zdravotníckom ústave alebo, ak je vo väzbe, v nemocnici pre obvinených a odsúdených.V uvedenom prípade, keď obvinený je dôvodne podozrivý zo spáchania obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy, postupoval správne, keď nariadil ambulantné vyšetrenie duševného stavu obvineného dvoma znalcami z odvetvia psychiatrie, nakoľko je nevyhnutné posúdiť osobu páchateľa, motiváciu jeho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 1 Tost 11 /201 1 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom dňa 11 . mája 201 1, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Pavla Tomana a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Ing. Antona Jakubíka v trestnej veci proti obvinenému M. P. , pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. c/ Tr. zák. a iné , o sťažnosti o bvinen ého M. P. proti uzneseniu sudcu pre prípravné kona nie Špeci
Právna veta: Za nevyliečiteľnú duševnú chorobu je možné pre potreby § 413 ods. 2 Tr. por. považovať najmä takú, ktorá formou psychózy zásadným spôsobom narušuje psychiku a psychický stav pacienta, jeho vnímanie reality a orientáciu v realite. Takáto duševná choroba dlhodobo a zásadným spôsobom musí sťažovať schopnosť odsúdeného podrobiť sa podmienkam výkonu trestu odňatia slobody, prípadne chápať jeho zmysel, pričom nemožno vôbec očakávať, že by sa v dohľadnej dobe mohla zdravotná prognóza obvineného vyvíjať pozitívnym smerom, naopak, je preukázateľné, že sa bude vyvíjať smerom negatívnym. Depresia sa pov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Tost/21/2018 9018200064 8. januára 2019 JUDr. Štefan Harabin ECLI:SK:NSSR:2019:9018200064.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Harabina a členov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Dana Wänkeovej, na neverejnom zasadnutí 8. januára 2019, v trestnej veci odsúdenej L. B. pre pokračovací trestný čin nedovolenej výroby a držby oma
Právna veta: Podľa § 341 Tr. por. ak to vyžaduje prospech mladistvého, môže príslušný súd postúpiť vec súdu, v ktorého obvode má mladistvý trvalý pobyt, alebo súdu, na ktorom z iných dôvodov je vykonanie trestného konania so zreteľom na záujmy mladistvého najúčelnejšie. Citované ustanovenie je fakultatívne a uvedený procesný postup je výnimkou zo zásady uvedenej v ustanovení § 17 ods. 1 Tr. por., podľa ktorého konanie vykonáva súd, v obvode ktorého bol trestný čin spáchaný. Použitie tohto procesného postupu prichádza do úvahy iba vtedy, ak je to na prospech mladistvého obvineného.V konaní proti mladistvým ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 5 Ndt 1 6/2012 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Milana Karabína a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci ob vinene j ml. A. K. pre prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. a/, b/ Tr. zák. s použitím § 138 ods. 1 písm. a/, § 139 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. na neverejnom zasadnutí konanom v Bratislave 8. novembra 2012 prerokoval podľa § 22
Kľúčové slová: prerušenie výkonu trestu
Právna veta: Podľa § 412 ods. 1 Tr. por. ak odsúdený, na ktorom sa vykonáva trest odňatia slobody, ochorie na ťažkú chorobu, môže predseda senátu výkon trestu na potrebný čas prerušiť; vždy však preruší výkon trestu na tehotnej žene alebo matke dieťaťa mladšieho ako jeden rok. Z uvedeného vyplýva, že toto rozhodnutie súdu má fakultatívnu povahu, čo vyplýva zo slovného spojenia „môže“. Jedná sa o výnimku zo zásady neodkladnosti trestov, t.j. že výkon trestu má nasledovať čo najskôr po spáchaní trestného činu, resp. uložení trestu ako aj zo zásady neprerušenia výkonu trestu, t.j. že po začatí výkonu trestu m ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 6 T ost 4/2017 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Viliama Dohňanského a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí konanom 29. marca 2017 v Bratislave , v trestnej veci odsúdeného V. H. pre zločin vydierania podľa § 175 ods. 1. ods. 2 písm. a/. písm. c/, ods. 3 písm. a/, písm. c/ Tr. zák. Českej republiky v štádiu pokusu podľa § 21 ods. 1 Tr. zák. Česk
Právna veta: "V zmysle § 23 ods. 1 Tr. por. odňatie veci príslušnému súdu a jej prikázanie inému súdu, toho istého druhu a stupňa, znamená prielom do ústavnej zásady o neodňateľnosti nikoho jeho zákonnému sudcovi...Okolnosti uvádzané obžalovaným nevyvolávajú potrebu nového rozhodovania o tom, či predseda senátu je alebo nie je vylúčený z vykonávania úkonov trestného konania, pretože sčasti ide o námietku založenú na tých istých dôvodoch, pre ktorú už raz bolo o takej námietke rozhodnuté a tiež preto, že tvrdenia obžalovaného o nevhodnom správaní sa predsedu senátu k nemu a aj z toho prameniaca obava z nevy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvy šší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pr edsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu na neverejnom zasadnutí 5. marca 2013 v Bratislave o návrhu obžalovaného J. B. na odňatie a prikázanie veci podľa § 23 ods. 1 Tr. por. , takto r o z h o d o l : Trestná vec obžalovaného J. B. , vedená na Okresnom súde Malacky pod sp. zn. 1 T 263/2008, sa tomuto súdu n e o d n í m
MENU