Nájdené rozsudky pre výraz: nemožné plnenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 85

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

34 dokumentov
608 dokumentov
6 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Možnosť prelomenia materiálnej právoplatnosti rozhodcovského rozsudku je riešená v ustanovení § 45 zákona č. 244/2002 Z.z. Zákonodarca jednoznačne uzákonil možnosť pre exekučný súd zastaviť exekúciu napriek právoplatnému rozhodcovskému rozsudku, ak má nedostatky uvedené v § 46 písm. a/, b/, alebo ak rozhodcovský rozsudok zaväzuje účastníka rozhodcovského konania na plnenie, ktoré je objektívne nemožné, právom nedovolené alebo odporuje dobrým mravom. Uvedené ustanovenie je podľa súdnej praxe plne aplikovateľné aj na naplnenie čl. 6 Smernice umožňuje zastaviť exekúciu aj pokiaľ ide o plnenie z n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší s úd 7 Cdo 148 /201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P. , so sídlom v Bratislave, H. , IČO : X. , zastúpenej V. , so sídlom v B. , IČO : X. , za ktorú koná advokát a konateľ JUDr. J., proti povinn ej M. , bývajúcej v o V. , o vymoženie 1 238,44 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Vranov nad Topľou pod sp .zn. 11 Er 1439 /20 11, o dovolaní oprávnenej proti uz ne seniu Krajského súdu v Prešove z 27.
Právna veta: V rámci bankovej záruky vzniká vzťah medzi dlžníkom (v praxi označovaný aj ako príkazca) a bankou, ktorý je upravený ustanoveniami o mandátnej zmluve 4 2 Obo 81/2008 a vzťah medzi bankou a veriteľom. Vzájomné práva a povinnosti uvedených zmluvných strán sú upravené v záručnej listine, prostredníctvom ktorej banka poskytuje bankovú záruku. Náležitosti a obsah záručnej listiny sa odvíjajú od horeuvedenej mandátnej zmluvy. Záručná listina je jednostranné písomné vyhlásenie banky ohľadne plnenia, ktoré poskytne veriteľovi, a to spravidla na prvú výzvu a bez námietok. Náležitosti a obsah záručnej l ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Obo 81/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Štefanka a členiek senátu JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľákovej v právnej veci žalobcu: JUDr. I., B., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu S., N., IČO: X., proti žalovanému: O., Š., IČO: X., o zaplatenie 5 410 686 Sk s prísl., na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo
Právna veta: Trestný čin subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona je úmyselným trestným činom, ktorého podstata spočíva vo vylákaní plnenia od oprávneného subjektu predstieraním okolností, ktoré nie sú súladné s podmienkami, za ktorých možno plnenie poskytnúť, pričom páchateľ tak uvádza oprávnený subjekt do omylu v otázke splnenia predpísaných podmienok. Podmienkou naplnenia objektívnej stránky skutkovej podstaty tohto trestného činu v základnej skutkovej podstate nie je vznik škody, preto ani úmysel páchateľa nemusí k spôsobeniu škody smerovať, aj keď spravidla tomu tak bude. Výška spôsobenej škod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Daniela Hudáka a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Martina Bargela na neverejnom zasadnutí konanom 21. apríla 2016 v Bratislave, v trestnej veci obvinené ho J. P. a spol. pre zločin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev spolupáchateľstvom podľa § 20, § 261 ods. 1, ods. 3 Tr. zák. a zločin u subvenčného podvodu spolupáchateľstv
Právna veta: Ak bol na majetok objednávateľa vyhlásený konkurz, zhotoviteľ sa nemôže úspešne domáhať proti správcovi konkurznej podstaty vylúčenia veci, ktorá bola predmetom údržby, opravy alebo úpravy z konkurznej podstaty úpadcu, pretože vlastníkom veci je úpadca.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B., ako súd prvého stupňa, napadnutým rozhodnutím zamietol návrh, ktorým navrhovateľ žiadal súd, aby uložil odporcovi povinnosť vylúčiť zo súpisu konkurznej podstaty úpadcu zrekonštruovanú rozprašovaciu sušiareň na mlieko RMS 500, ktorej je vlastníkom. V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že navrhovateľ podal návrh na základe výzvy súdu podľa § 19 ods. 2 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, lebo uplatnil na konkurznom súde námietky voči súpis
Právna veta: Predmetom sporu je peňažná pohľadávka žalobcu, predstavujúca kúpnu cenu dodaného tovaru podľa kúpnych zmlúv, uzavretých medzi postupcom a žalovaným. Ako vyplýva z ustanovenia § 525 ods. 1 Občianskeho zákonníka, z postúpenia sú vylúčené len tie pohľadávky, ktoré sú späté s osobou pôvodného veriteľa do takej miery, že ich plnenie je nemožné úplne alebo je nemožné bez toho, aby došlo k zmene ich obsahu. Uvedené ustanovenie zabezpečuje dlžníkovi ochranu pred zhoršením jeho postavenia v záväzkovom právnom vzťahu. Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi však nie je spojená s osobou pôvodného veriteľa, keď ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 MObdo 2 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu C. , s. r. o., B.Š. , zastúpeného JUDr. E.N. , advokátkou so sídlom v B.B. prot i žalovanému II.K. -I., T.T. , zastúpenému I.O. , advokátkou so sídlom v T.K. , o zaplatenie 34 225,19 e ur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 38Cb 96/2008, na mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Okresného súd
Právna veta: Povinnosť plnenia na základe notárskej zápisnice možno charakterizovať ako plnenie, ktoré má svoj základ v procesnom práve, teda bez vzťahu na hmotnoprávny titul. Notárska zápisnica so súhlasom k vykonateľnosti má povahu verejnej listiny a ako každá verejná listina aj notárska zápisnica osvedčuje pravdivosť údajov v nej uvedených až do doby, pokiaľ nie je preukázaný opak. Aj pri posudzovaní notárskej zápisnice sa preto uplatňuje tzv. prezumpcia správnosti. Notárska zápisnica je spôsobilým exekučným titulom vtedy, ak mimo formálnych podmienok vykonateľnosti spĺňa podmienky materiálnej vykonateľ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Ob o/27 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v práv nej veci žalobcu : U. , s. r. o., so sídlom K. , IČO: X. , právne zastúpeného JUDr. D. , advokátkou, so sídlom K. , proti žalovanému : B. , a. s., so sídlom N. , IČO: X. , právne zastúpen ého C. s. r. o., so sídlom K. , IČO: X. , o určenie, že žalovaný nemá voči žalobcovi právo na zaplatenie sumy vo výške 1 933 023,04 eur s príslušenstvom , o odvolaní žalovaného proti rozsudku Kra
Právna veta: Spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva. V sporovom konaní zákon za účastníkov konania označuje žalobcu a žalovaného (§ 90 O.s.p.); žalobcom je ten, kto podal žalobu a žalovaným ten, koho žalobca v žalobe za žalovaného označil, a to bez ohľadu na to, či takto označený žalobca je nositeľom hmotnoprávneho oprávnenia (t.j. či mu svedčí hmotnoprávna vecná aktívna legitimácia). Ak účastník konania (fyzická osoba) stratí spôsobilosť byť účastníkom konania v dôsledku smrti, súd pokračuje v konaní s dedičmi účastníka ko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 106/ 2011 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne J.S. bývajúcej v H. , zastúpenej JUDr. P. B. , advokátom so sídlom v R., proti žalovanému P. K., bývajúcemu v H. , zastúpenému JUDr. E ., advokátkou so sídlom v B., o zaplatenie 1 694,55 € (51 050 Sk), vedenej na Okresnom súde Rimavská Sobota pod sp. zn. 8 C 227/20 04, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 17. februára 2010 s
Právna veta: 1. Vyhotovovanie voličských preukazov patrí medzi tie úlohy obcí, ktoré predstavujú výkon štátnej správy pri organizačnom zabezpečovaní volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, a preto akékoľvek písomné úkony s nimi spojené predpokladajú a vyžadujú používanie pečiatok so štátnym znakom Slovenskej republiky, a nie pečiatok slúžiacich pre potreby obecnej samosprávy. 2. S výkonom ktoréhokoľvek zo základných práv alebo slobôd môže zákonodarca spájať určité podmienky alebo vyžadovať splnenie určitých predpokladov. Pokiaľ však splnenie takýchto podmienok alebo predpokladov má zabezpečiť štát ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 10. marca 1999 prerokoval podnet Ing. J. I., bytom Ľ., zastúpeného advokátom JUDr. J. H., vo veci porušenia jeho základného práva podľa čl. 30 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky postupom Obecného úradu Ľubotice a Okrskovej volebnej komisie (okrsok č. 2) Parchovany vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 25. - 26. septembra 1998 a takto r o z h o d o l : Postupom Obecného úradu Ľubotice pri vyhotov
Právna veta: Pokiaľ ide o samotnú zmluvu o budúcej zmluve dovolací súd uvádza nasledovné. Zmluva o budúcej zmluve je samostatný typ zmluvy, ktorá môže byť uzavretá iba vo väzbe na inú (budúcu) zmluvu. Podstatnými náležitosťami zmluvy o budúcej zmluve sú písomná forma zmluvy, dohoda o podstatných náležitostiach budúcej zmluvy a dohoda o určení doby, v ktorej sa zmluvné strany zaväzujú budúcu zmluvu uzavrieť. Požiadavka, aby zmluvné strany už pri uzavretí zmluvy o budúcej zmluve dohodli podstatné náležitosti budúcej zmluvy, nachádza svoj odraz v absolútnej neplatnosti zmluvy o budúcej zmluve. Bližšie označen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Cdo 288 /2015 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najv yšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudkýň JUDr. Edity Bakošovej a JUDr. Aleny Svetlovskej, v spore žalobcov 1/ B. , bývajúceho v C. , 2/ M. , bývajúceho v B. a 3/ M. , bývajúcej v B. , zastúpených J., advokátom v B. , proti žalovanému C. , so sídlom v B. , zastúpenému J., advoká tkou v Ž. , o zaplatenie 132.77
MENU