Nájdené rozsudky pre výraz: nemožnosť plnenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 307

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

97 dokumentov
1949 dokumentov
3 dokumenty
18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 575 Občianskeho zákonníka, ak sa plnenie stane nemožným, povinnosť dlžníka plniť zanikne. Plnenie nie je nemožné, najmä ak ho možno uskutočniť aj za sťažených podmienok, s väčšími nákladmi alebo až po dojednanom čase. Nemožnosť plnenia treba posudzovať aj podľa obsahu záväzku, t. j. či dlžník je povinný niečo dať, konať, opomenúť alebo znášať. Ak je však obsahom záväzku druhovo určený predmet - ako v danom prípade peniaze - nemožno hovoriť o nemožnosti plnenia.

Úryvok z textu:
2 Cdo 22 9/201 3 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladik a a sudcov JUDr. Jozefa Kolcuna a JUDr. Viery Petríkovej , v právnej veci navrhovateľky E. P. , bývajú cej vo V. , proti odporkyni R. , so sídlom v K. , zastúpen ej JUDr. G. G. , advokátom s o sídlom v K. , o zaplatenie 1 505 Eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 19 C 209 /2008 , o dovolaní odpor kyne p
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie podľa občianskeho zákonníkanemožnosť plnenia
R 109/1998
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak kupujúci na základe zmluvy zaplatí predávajúcemu za budúce akcie určené na predaj ( § 22 ods. 2 zák. č. 92/1991 Zb. v znení platnom do 13.9.1995 ň, ktoré však v dôsledku zmeny právneho predpisu (zákonom č. 190/1995 Z. z.) nemohol nadobudnúť, plnenie predávajúceho sa tým stalo nemožným, preto jeho povinnosť podľa § 575 ods. 1 Obč. zák. zanikla. Kupujúcim zaplatenú kúpnu cenu treba v takomto prípade považovať za bezdôvodné obohatenie vzniknuté plnením, ktorého právny dôvod dodatočne odpadol.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Liptovskom Mikuláši rozsudkom zamietol návrh, ktorým sa navrhovateľ domáhal, aby odporcovi bola uložená povinnosť zaplatiť mu sumu 5050 Sk. Poukázal na článok IV. zák. č. 190/1995 Z.z. a dospel k záveru, že návrh nie je dôvodný, lebo ak navrhovateľovi vznikla majetková ujma (v dôsledku zmeny právneho predpisu), zákonodarca ju vyriešil vo vyššiecitovanom článku a odporca (ktorý na základe dohody z 29. novembra 1994 riadne plnil), za túto ujmu nezodpovedá. Na odvolanie navrhovateľa
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v danom prípade nenastala absolútna neplatnosť právneho úkonu - predmetnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti, pretože podmienky platnosti sa skúmajú vždy ku dňu uzavretia zmluvy. V čase uzavretia zmluvy neexistovala právna úprava brániaca realizácii predmetu zmluvy. Táto situácia nastala dodatočne, po uzavretí zmluvy, ale ešte v čase pred rozhodnutím o vklade. Podľa § 31 ods. 1 druhá veta katastrálneho zákona „Pri rozhodovaní o vklade prihliada okresný úrad aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu“. Správn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Sžrk/2/2019 Identifikačné číslo spisu: 4016200161 Dátum vydania rozhodnutia: 05.05.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:4016200161.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a zo sudcov JUDr. Nory Ha
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: K tomu treba uviesť, že ak účastník zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy prevedie vec, ktorej budúci prevod je obsahom tejto zmluvy, platnou zmluvou na tretiu osobu, práva a povinnosti zo zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy zaniknú pre nemožnosť plnenia a medzi účastníkmi zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy vznikne zodpovednostný vzťah. Pretože porušenie povinností zo zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy má právne dôsledky len pre účastníkov tejto zmluvy, nespôsobuje bez ďalšieho neplatnosť prevodu veci na tretiu osobu

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sžr/175/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a z členov JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. P. Paludu v právnej veci navrhovateľky B. B., rod. S., nar. X., bytom K., prechodne V., proti odporkyni Správe katastra Žilina,
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Ručenie zaniká zánikom záväzku, ktorý ručenie zabezpečuje. Ručenie však nezaniká, ak záväzok zanikol pre nemožnosť plnenia dlžníka a záväzok je splniteľný ručiteľom, alebo pre zánik právnickej osoby, ktorá je dlžníkom ( § 311 ods.1, ods.2 Obchod. zák.). V zmysle citovaných ustanovení špecifickým predmetom nepeňažného vkladu spoločníka je podnik alebo jeho časť. Na spoločnosť pri vklade podniku alebo jeho časti prechádzajú nielen práva, ale aj záväzky (napr. z úverovej zmluvy). Na prechod záväzkov sa použijú ustanovenia upravujúce zmluvu o predaji podniku ( § 476 až § 488) podľa ktorých ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Obo 10 9/2010 Slovenskej republiky 5Obo/110/2010 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S., a.s., B.C. , IČO: X. , proti žalovanému Ing. L.P. , H.Z. , zastúpenému advokátom JUDr. J.M. , J.Z. , o zaplatenie z 12. j úla 2010, č. k. 34 Cb 160/01 -295 a na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 26. a ugusta 2010, č. k. 34 Cb 160/01 -342 , takto r o z h o d o l : Napadnutý rozsudok Krajského súdu v Banskej B
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zmluva o budúcej zmluve (§ 50a Občianskeho zákonníka) pôsobí len medzi účastníkmi tejto zmluvy. Nedodržanie záväzku budúceho predávajúceho vyplývajúceho zo zmluvy o budúcej zmluve a následné uzavretie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti s treťou osobou nespôsobuje bez ďalšieho neplatnosť predmetnej kúpnej zmluvy v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o budúcej zmluve zaniknú pre nemožnosť plnenia.

Úryvok z textu:
Okresný súd Banská Bystrica rozsudkom z 22. marca 2005, č. k. 12 C 34/01162, určil, že kúpna zmluva, ktorú uzavreli odporcovia 31. mája 2000 ohľadom prevodu bytu č. 22 na 2. poschodí na U., vchod č. 14 v B. B., ako aj spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku pare. č. KN 4822, je neplatná. Súd konanie odporkyne 1/ považoval za odporujúce dobrým mravom, lebo porušila zmluvnú povinnosť, ktorou mala podľa zmluvy o budúcej zmluve z 12. mája 1999 previesť
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Je však potrebné zdôrazniť, že podľa § 267 ods. 2 Obch. zák. ustanovenie § 49 Obč. zák. v obchodných vzťahoch neplatí. Súd správne konštatoval, že ak ručí niekto za záväzky právnickej osoby - žalovaného 1/ ako dlžníka - záväzok ručiteľov nezaniká zánikom tejto osoby, a to ani vtedy, keď jej záväzky neprechádzajú na právneho nástupcu. Platí tiež, že ručenie nezaniká ani vtedy, ak zanikol hlavný záväzok pre nemožnosť plnenia dlžníka, pokiaľ je záväzok splniteľný ručiteľom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Obo 6/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : 1/ S., a. s., T.B. , IČO: X. , 2/ C. , a. s., F.N. , IČO: X. , s adresou pre doručovanie M.P.B. , zast. JUDr. Ing. Ľ.N. , PhD., advokátom, so sídlom M.P.B. , proti žalovanému : 1/ V. , s. r. o., L.B. , IČO: X. , 2/ V.K. , nar. X. , bytom S.B. , štátny občan SR, zast. JUDr. P.P. , advokátom, so sídlom M.B. , 3/ K.M. , nar. X. , bytom S.B. , štátny občan SR, zast.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: K otázke charakteru spoločenstva medzi solidárne zaviazanými dlžníkmi už Najvyšší súd Slovenskej republiky zaujal stanovisko, keď napríklad v rozhodnutí 4 Cdo 203/2005 uviedol, že žalovaní solidárni dlžníci sú zásadne samostatnými a nie nerozlučnými spoločníkmi v konaní. Vysvetlil, že právny základ záväzku každého z nich a prípadné námietky proti nemu môžu byť u každého spoločníka posúdené nezávisle. Samotná povaha solidarity sa vyznačuje mnohosťou právnych vzťahov spätých iba totožnosťou plnenia či predmetu plnenia. Solidárny záväzok sa ale nemusí vyznačovať totožným obsahom, rôznosť práv a p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Cdo/544/2015 Identifikačné číslo spisu: 1212223959 Dátum vydania rozhodnutia: 26.10.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Rudolf Čirč Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:1212223959.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobkyne PhDr. R. Y., bývajúcej v J., U. XX, proti žalovaným 1/ E. F.,
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Súd prvého stupňa vychádzal z toho, že zmluva je platná. Odvolací súd na rozdiel od neho dospel k opačnému záveru, že „kúpna zmluva je neplatná, lebo: a/ jej predmetom je nemožné plnenie (§ 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka) – majetkový podiel je zmluvne neprevoditeľný, pretože zákon č. 42/1992 Zb. priznáva oprávnenej osobe právo len požiadať o vydanie majetkového podielu v zmysle § 13 tohto zákona, b/ je nezrozumiteľná (§ 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka) v tom, o akú zmluvu vôbec ide (či ide o kúpnu zmluvu alebo zmluvu o postúpení pohľadávky). Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne J., bývajúcej v H., zastúpenej JUDr. P., advokátom so sídlom v R., proti žalovanému P., bývajúcemu v H., o zaplatenie 1 694,55 € (51 050 Sk), vedenej na Okresnom súde Rimavská Sobota pod sp. zn. 8 C 227/2004, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 20. augusta 2008 sp. zn. 17 Co 214/2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej repu
MENU