SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálných okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch. Kým bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1111193
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64068
USSR: 35171
NSČR: 122654
NSSČR: 66233
USČR: 79656
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423221
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
29.03.2020 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: neodôvodnené prieťahy


Približný počet výsledkov: 88 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: neodôvodnené prieťahy
  • odovodneny nájdené 18037 krát v 11429 dokumentoch
  • prietah nájdené 3691 krát v 2123 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 611 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 101 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Dĺžka konania, ktorá s prihliadnutím na obťažnosť veci, postoj obvineného k trestnému stíhaniu a procesný postup orgánov činných v trestnom konaní výrazne a neprimerane presahuje dĺžku konania v porovnateľných veciach je takou okolnosťou prípadu, ktorá odôvodňuje pri ukladaní trestu použiť mimoriadne zmierňovacie ustanovenie podľa § 40 ods. 1 Tr. zák., účinného do 1. januára 2006 (§ 39 ods. 1 Tr. zák.) a uloženie trestu odňatia slobody pod dolnú hranicu trestu ustanoveného týmto zákonom s obmedzením uvedeným v ustanovení § 40 ods. 4 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 (§ 39 ods. 3 Tr. zák.).

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Tatiany Biednikovej a JUDr. Milana Karabína v trestnej veci proti obžalovanému J. L. a spol. pre trestný čin skrátenia dane spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 148 ods.1, ods. 5 Tr. zák. , účinného do 31. augusta 1999, sčasti dokonaný, sčasti v štádiu pokusu podľa § 8 ods. 1 Tr. zák. a iné na verejnom zasadnutí .
Merito ochranu osobných údajov
... správny právny záver, a preto krajský súd nepochybil, keď žalobu sťažovateľa zamietol. 14. Sťažovateľ ďalej namietal neodôvodnené prieťahy v konaní zapríčinené nečinnosťou prvostupňového správneho orgánu, ako aj tým, že v konaní nebol prizvaný ako účastník ... právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike pri nakladaní s osobnými údajmi občanov. - v správnom konaní vznikli neodôvodnené prieťahy v konaní zapríčinené nečinnosťou prvostupňového správneho orgánu, ako aj tým, že v konaní nebol prizvaný ako .
Právna veta: Pokiaľ správca konkurznej podstaty napriek urgenciám konkurzného súdu v rámci dohliadacej činnosti podľa § 12 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, uloženej poriadkovej pokute a opakovanej výzve pod hrozbou zbavenia funkcie, nepristúpil k speňažovaniu majetku úpadcu a ani neuviedol relevantné dôvody, pre ktoré predaj majetku realizovať nemohol, je nutné takéto jeho konanie (resp. nekonanie) hodnotiť ako hrubé porušenie zákonom stanovenej povinnosti vykonávať funkciu správcu s odbornou starostlivosťou, vyplývajúcej z § 8 ods. 2 zákona č. 328/1991 Zb., majúce za následok zbavenie funkci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... správcu konkurznej podstaty konkurznej podstaty JUDr. J. M. zbavil funkcie, pretože svojou pasivitou, nerešpektovaním výziev a opatrení konkurzného súdu spôsobil neodôvodnené prieťahy v konaní. Napriek urgenciám, uloženej pokute, ako aj ostatnej výzvy (z 23. 08. 2018) už pod hrozbou zbavenia ho funkcie .
Právna veta: Konanie policajtovho nadriadeného, v rámci ktorého posudzuje žiadosť policajta o náhradu výdavkov pri preložení na inú funkciu v zmysle § 113 zákona 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, nie je úradným postupom v zmysle zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.

Úryvok z textu:
... v danom prípade voči žalobcovi, ktorý nebol zastúpený advokátom, zanedbali povinnosť vyplývajúcu im z ustanovenia § 5 O. s. p. Neodôvodnené prieťahy v konaní súdu v uvedenom období a jeho zmätočný postup daný vnútorne rozpornými výzvami na odstránenie vád žaloby (v dôsledku .
Právna veta: Konanie policajtovho nadriadeného, v rámci ktorého posudzuje žiadosť policajta o náhradu výdavkov pri preložení na inú funkciu v zmysle § 113 zákona 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, nie je úradným postupom v zmysle zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.

Úryvok z textu:
... v danom prípade voči žalobcovi, ktorý nebol zastúpený advokátom, zanedbali povinnosť vyplývajúcu im z ustanovenia § 5 O. s. p. Neodôvodnené prieťahy v konaní súdu v uvedenom období a jeho zmätočný postup daný vnútorne rozpornými výzvami na odstránenie vád žaloby (v dôsledku .
Merito zaplatenie finančnej ujmy
... v danom prípade voči žalobcovi, ktorý nebol zastúpený advokátom, zanedbali povinnosť vyplývajúcu im z ustanovenia § 5 O.s.p. Neodôvodnené prieťahy v konaní súdu v uvedenom období a jeho zmätočný postup daný vnútorne rozpornými výzvami na odstránenie vád žaloby (v dôsledku .
Právna veta: Zavinenie je založené na intelektuálnej a vôľovej zložke. Existujú dva druhy zavinenia; úmyselné a nedbanlivostné. Rozdiel pri zavinení z nedbanlivosti spočíva v tom, že pri vedomej nedbanlivosti páchateľ vie, že môže spôsobiť následok, kým pri nevedomej nedbanlivosti o tejto možnosti ani nevie. Vedomá nedbanlivosť spočíva v tom, že páchateľ vie, že svojím konaním môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spolieha na to, že tento záujem neporuší alebo neohrozí. Podmienkou pri vedomej nedbanlivosti je skutočnosť, či sa páchateľ bez primeraných dôvodov s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nemá žiadny dopad na preskúmavané rozhodnutie. Napadnuté disciplinárne rozhodnutie bolo vydané v primeranej lehote a v priebehu konania nedošlo k neodôvodneným prieťahom majúcim za následok porušenie práva sťažovateľky na prejednanie jej disciplinárneho previnenia v primeranej (zákonnej) lehote. II. 3. Proti rozsudku krajského .
Merito § 276/1, 4 Tr.zák.
... trestnú vec, ktorej vyšetrovanie prebieha plynule a plánovite. V činnosti príslušných orgánov činných v trestnom konaní neboli doposiaľ zistené žiadne neodôvodnené prieťahy. S ohľadom na uvedené rozhodol najvyšší súd tak, že sťažnosť obvineného MVDr. C. Y. zamietol ako nedôvodnú postupom podľa § .
Merito konkurz
... konkurzného súdu (vo vzťahu k býva lému nájomcovi) nepostupoval v konkurznom konaní s odbornou starostlivosťou a v konkurznom konaní spôsobil neodôvodnené prieťahy, keď napriek viacerým opatreniam, výzvam a urgenciám konkurzného súdu mu do dňa vydania napadnutého uznesenia (12. apríla 2018) nepredložil požadované .
Merito § 276/1, 4 Tr.zák. a iné
... trestnú vec, ktorej vyšetrovanie prebieha plynule a plánovite. V činnosti príslušných orgánov činných v trestnom konaní neboli doposiaľ zistené žiadne neodôvodnené prieťahy. Na základe vyššie uvedených skutočností a citovaných zákonných u stanovení rozhodol preto Najvyšší súd Slovenskej republiky tak, ako je uvedené .
Merito § 233/1a, 2a, 3c Tr.zák. a iné
... formálno - procesné podmienky pre vzatie obvinených do väzby (naj mä skutočnosť, či boli dodržané zákonné lehoty a či neboli zistené neodôvodnené prieťahy pri rozhodovaní o väzobnej veci obvinených) a jej materiálne podmienky (dôvodnosť trestného stíhania), ich splnenie bolo konštatované už v predchádzajúcich .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.